Új Ifjúság, 1973 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1973-06-19 / 25. szám

új ifjúság 3 KÉSZÜLNEK A VIT-KÜLDÖTTEK RUHÁI látom is, hogy bizony itt-ott akad csak férfi, mesterek, mesterszabók és szabászok, a többi mind nő. Fiatalok és idősebbek. Nem ritka a nép­viseletben forgó, söprögető vagy a varrógépek fölé hajló asszony. Ök bizonyára a régi szokásokat is őrzik a gyár­ban. Örömmel nyugtázom ezt. E- zeknek az asszonyoknak nem kell könyörögniük, hogy alkal­mazzák őket, az országnak eb­ből a végéből nem ostromol­ják leveleikkel a szerkesztő­ségeket a segítséget kérő, dolgozni vágyó asszonyok. Évente kétszáz ipari tanuló hagyja el az üzemi iskola pad­jait, mégis megesik, hogy ke­vés a munkásuk vagy éppen­séggel betanított lányokat, asszonyokat kell munkába ál­lítaniuk. — A ma fiatal lányok hol­nap asszonyokká, családanyák­ká válnak, az egyik azért nem jön munkába, mert a férje nem engedi, a másiknak meg két-három apró gyereke is van. Igaz, van a gyárnak egy szerény, kis bölcsődéje és ó- vodája is, de olyan kis létszá­mot bír befogadni, hogy a dol­gozó asszonyok többségének magának kell gondoskodnia gyermekéről. Ez persze nem azt jelenti, hogy a gyár és a svidníki, michalovcei, lipanyi üzemegységek hiába képeznek szakembereket. A ma szakmát nyert lányok holnap elhagy­hatják a gyárat, de pár év múlva visszatérnek. Amikor felcseperednek a gyerekeik, jelentkeznek, beállnak a mun­kába — mondja a gyár igaz­gatója. — Számolnunk kell te­hát ezzel a sajátsággal. Ha olykor túl sok a beteget je­lentő anya, és nem tudjuk tel­jesíteni a tervet, kikérjük a harmadéves Ipari tanulókat, az ő segítségükkel behozzuk a le­maradást ... Van persze egy úgynevezett szociális műhelyünk is. Itt dol­goznak az özvegy, elvált vagy egyedülálló anyák. Rájuk min­denképpen tekintettel kell len­nünk. A pénzre, a fizetésre nagyon is rá vannak szorul­va, a gyerekükről is gondos­kodniuk kell. Hogy mindez valóban nem kis gondot okoz, azt az üzem megtekintése közepette tuda­tosítom igazán. Lányok, asszo­nyok mindenütt. Orosz, angol, francia nyelvvel kerül a cégjel­zés a fiú- és férfíruhákra, a nadrágokra, csodálatos, szép viharkabátokra. A Nálepka Ru­hagyár és részlegei termelé­süknek több mint az ötven százalékát kivitelre készítik. Azt pedig tudjuk, hogy az mit jelent. Pontos, megszabott és szoros terminusokat. De egyéb­ként is hajtaná őket az idő, hiszen a ruha divatcikk, idény­re készül, aki pedig nem szál­lítja időre, akár ne is szállít­sa. Kinek kell télen a nyári ruha? A gyár sok egyéni megren­delést teljesít. Angol szövetből angol modellek szerint a jól öltözködő angoloknak is varr ruhákat. A kanadaiaknak meg bársonynadrágokat készít, pon­tos, megadott szabásminta sze­rint, az ő szokásaikat és igé­nyüket kielégítve. A Szovjetunió a legnagyobb megrendelőjük. Évi termelé­sük huszonnyolc százalékát szállítják a Szovjetunióba. Az üzem egységeit járva, látom, hogy szép sötét, divatos fiúru­hákat varrnak. A mesterek behoznak belő­lük kettőt az egyik szobába. Felakasztják, nézik, végigsimo­gatják, méregetik, megfelel-e. Naponta többszázat készítenek de mielőtt megindulna a so­rozatgyártásuk, jól meg kell vizsgálni az első kész darabo­kat. Látni kell, hogyan visel­kedik az anyag, milyen a ru­ha tartása. így szemre kiváló, az anyag is nagyszerű. Magam is szívesen varratnék belőle egy ünneplő ruhát... Aki e sorok olvasásakor régi varró­gépeket lát maga előtt, bizony meglepődne, ha itt lenne! A régi Singer-varrógépek mel­lett számtalan más, a hazai Texima-, a nyugatnémet PFAFF- és a japán Juki-gépe- ken is dolgoznak a gyárban. És a varrógépek is más for­mát öltöttek, sok mindent tud­nak. Az egyik felülről lefelé, a másik oldalról, a harmadik görbe tűvel hátulról előre varr. Van varrógép, amely el­vágja a cérnát, a másik meg­fordítja vagy beszegi az anya­got. Nem beszélve „teljesítmé­nyükről“. A hazai Texima há- romezer-nyolcszáz, a japán Ju­ki ötezer-nyolcszáz fordulattal dolgozik. És még nem beszél­tünk a szabó gépekről, vagy ha úgy tetszik, szabó fűré­szekről, amelyek olyan simán, olyan könnyedén siklanak a tégla vastagságúra feltornyo­zott szövetben, mintha vajban szaladnának. Láthatunk itt különböző ra­gasztó, fércelő és préselő gé­peket is. Bizony elég nehéz lenne megmagyarázni a sokfé­le bonyolult és egyszerű mű­velteiket. Ez hát a modern szabómű­hely! Ha az ember megnézi a kiszabott anyagot, nehezen tudja elképzelni, hogy hogyan is lesz ebből az ezernyi apró szövetdarabból végül is diva­tos szép öltöny. Pedig lesz. Méghozzá milyen szép és vonzó öltönyök! Itt ké­szülnek a Szocialista Ifjúsági Szövetség VITjküldöttségének ruhái is. Igen szépek. Büszkén lépdelhetnek majd bennük Berlinben fiataljaink ... NÉMETH ISTVÁN Közösen - közös céljainkért J avaló nemzetközi, bizako­dó európai légkörben ért véget Prágában a KGST XXVII. ülésszaka. Mint minden alkalommal, a KGST-be tömörült országok küldöttségei most is számot adtak a múlt asztendőben megtett útról, és felvázolták a következő hónapok legfontosabb ' tennivalóit is. A tagországok jelentés eredménye­ket értek el a szocialista Integ­ráció fejlesztésében; a komplex program szellemében előreha­ladtak a közös népgazdasági ter­vezés útján, s kialakultak a nyersanyag-kiaknázás, az ipari együttműködés ój. még fejlettebb formái. Mint a fentiekből is kitűnik, az értekezletnek inkább munka­jellege volt, s elegendő egy pil­lantást vetnünk a tanácskozásról kiadott közleménybe, hogy lás­suk. rendkívül eredményesnek és hasznosnak bizonyult. Az ülés­szak jelentőségét különösen az növelte, hogy olyan időszakban tartották, amikor fontos válto­zások történnek a világpolitiká­ban a különböző társadalmi rend­szerben élő népek és országok között az együttműködés és a békés egymás mellett élés szel­lemében. A prágai tanácskozást e „korszellem“ hatotta át, mun­kája összhangban állt a nemzet­közi életben végbemenő esemé­nyekkel. Ez részben azért fontos, mert a szocialista országok gazdasági együttműködése, anyagi javainak növelése, és egységük, összefor- rottságuk erősítése nagy mérték­ben hozzájárni a békepolitika sikeres folytatásához; másrészt megteremti a feltételeket — mi­ként a közlemény is hangsályuz- za —, a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez a többi államok­kal, függetlenül társadalmi és politikai rendszerüktől, az egyen­lőség. a kölcsönös előnyök és a belögyekbe való be nem avatko­zás alapján. Különösen jelentős éppen eb­ből a szempontból — a prágai tanácskozás is ezt dokumentál­ta —, hogy a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsában, ellen­tétben a nyugati gazdasági blok­kal, a Közös Piaccal, részt ve­hetnek olyan államok is, ame­lyek nem tagjai, vagy amelyeket nem fűznek szarosabb kötelékek a szocialista országok politikai közösségéhez. A KGST ajtaja mindenki előtt nyitva áll, aki kész az együttműködésre a maga és a tagországok kölcsönös ér­dekében. A KGST elveti a meg­különböztetés elvét az országok közötti gazdasági kapcsolatokban. Nem állít vámhatárokat az áru­csere-forgalom és a kereskede­lem elé. Nincs szándékában meg­károsítani a tagországokat. A KGST-tagság nem jár politikai és katona) elkötelezettséggel, vagy a semlegesség feladásával. A prágai tanácskozáson részt vett például — a KGST és a Ju­goszláv Szövetségi Köztársaság kormánya közötti egyezmény alapján — Jugoszlávia küldöttsé­ge is, azonkívül megfigyelői mi­nőségben több. e szervezethez nem tartozó állam képviselője. És említhetjük még bizonyságul, hogy az ülésszak megerősítette a KGST és a Finn Köztársaság közötti együttműködésről szélé, ez év májusában aláirt egyez­ményt. A KGST természetesen mindad­dig szorosabb gazdasági tömörü­lést képez, amfg meg nem való­sul a szorosabb együttműködés a világ többi államaival minden megkülönböztetés nélkül, a köl­csönös előnyök alapján. Erre vannak már biztaté jelek. A szov­jet-nyugatnémet kapcsolatok ren­dezése, és egyáltalán a bonni politika változása a szocialista országokkal szemben máris érez­teti hatását — egyelőre ugyan csak kétoldali megállapodások értelmében — a gazdasági e- gyüttműködés területén. Ehhez az eddig kötött és törvénybe ik­tatott szerződéseken kívül nagy­mértékben hozzájárult Leonid Brezsnyevnek, az SZKP főtitká­rának májusi látogatása a Német Szövetségi Köztársaságban és in­tenzív megbeszélései Brandt kan­cellárral. Mire lapunk eljut ol­vasóinkhoz, Brezsnyev már az USA-ban lesz. és szinte bizonyo­sak vagyunk benne, hogy a Ni- xonnal folytatandó megbeszélé­sein a nemzetközt élet nagy kér­désein kívül szó lesz a gazda­sági együttműködésről Is. Kialakulóban van tehát, éaegy- re intenzivebb a kelet-nyugati gazdasági együttműködés, de eb­ben egyre nyomatékosabban szükséges a KGST-országainak összefogása, a két évvel ezelőtt kidolgozott gazdasági integráció komplex programjának végrehaj­tása és általában a távlati ter­vek egyeztetése. A prágai ülés­szak éppen ezt a célt szolgálta. Bár nem születtek új korszakal­kotó határozatok, a mostani ü- lésszak mégis eredményes és hasznos volt, mert az aprólékos munka az Integrációs program megvalósítását vitte előre. Ma már elmondhatjuk, hogy az egész ülésszak munkáját mélységes po­litikai felelősség hatotta át. A kormányfők és a tagországok küldöttei megelégedéssel állapít­hatták meg, hogy az elmúlt esz­tendőben a KGST minden tagál­lamában dinamikusan növekedett a nemzeti jövedelem. Az ipart termelés meghaladta a 15 száza­lékot. a fejlett tőkés országok 8,8 százalékával szemben. Emel kedett a KGST tagállamok népe- inek életszínvonala s az egy fő­re eső reáljövedelem. A szocialista államok gyors előrehaladása, az életszínvonal növekedése már évekkel előbb megkövetelte a kapcsolatok sok­oldalú bővítését, s ezt a beszá­moló is. amely most számot adott a KGST szerveinek egyesztendei munkájáról, tükrözte. Az össze­hangolt energiatermelés és a kö­zös beruházások, a műszaki- tudományos kutatások sikeres alkalmazása, a szakosítások és e kooperációk máris lehetővé tet­ték valamennyi tagországban a gazdaságosabb termelést, a ha­tékonyabb sorozatnagyságok ki­alakítását, az áruforgalom bőví­tését. Az ntfibbl években ugyanis a KGST-tagállamok számos, a köz­szükségleti cikkek gyártásának növelésére irányuló intézkedést tettek; jelentős mértékben nőtt a könnyűipart termékek gyártá­sa és kölcsönös szállítása. 1971- 72-ben a közszükségleti iparcik­kek KGST-tagállamok közötti for­galma 26,5 százalékkal nőtt. Az ülésszak különös figyelmet fordí­tott a lakosság jó minőségű és új termékfajták Iránti igényének minél teljesebb kielégftésére, a kölcsönös szállítások és a köny­nyűípari termékek választékcse­réjének jobb kihasználására, hogy bővüljön a KGST-tagállamok belső piacain a választék: a könnyűipar jó minőségű termé­szetes és vegyi nyersanyagokkal, korszerű berendezésekkel való ellátásának javftására; a köz­szükségleti cikkek gyártásszakn- sításának ás kooperációjának fej­lesztésére. A Prágában hozott sok-sok ér­tékes döntés és határozat közül emeljünk ki még egyet. Az ülés­szak ugyanis határozatot hozott a KGST ösztöndíj alapjának a létrehozására is, hogy a fejlődő országok segítséget kapjanak szakembereiknek a KGST tagálla mok felsőoktatási intézményeiben történő továbbképzéséhez, olyan szakágakban, amelyek a fejlődő országok gazdasági, tudományos és műszaki fejlődése szempontiá bői a legjelentősebbek. Az ülés­szak az ösztöndíjalap létrehozá­sában részt vevő KGST-tagálla- moknak ajánlotta, a végrehajtó bizottságot pedig megbízta, te­gyék meg a szükséges intézkedé­seket annak érdekében, hogy a KGST-ösztöndfj alapját az 1974-75- ös tanévtől már felhasználhas­sák. Az itt szinte dióhéjban elmon­dottakat zárjuk a KGST XXVII. ülésszaka zárójegyzökönyvének aláírása után Strougal elvtárs­nak, a CSSZSZK kormányelnöké­nek mondott szavaival: „Ogy gondolom, mindannyian megegye­zünk abban, hogy a tárgyalás célszerű, tárgyilagos és gyümöl­csöző volt, hogy az elvtársi meg értés, a tisztelet és a bizalom jegyében folyt le. A kölcsönös együttműködés elmélyítésére irá­nyuló magasan konstruktiv igye kezet jellemezte, mint ahogy ez a szocialista internacionalizmus alapelveinek, kommunista és munkáspártjaink polttikai szelle­mének megfelel.“ (t) A hová csak megyünk, min­denhol ráköszönnek. Min­denkihez van egypár sza­va. Fehér Lászlót, a tej­üzem pártszervezetének elnökét csak az egészen fiatalok szólít­ják Laci bácsinak. Már az első pillanatban nyilvánvaló, hogy ő a te| legkifejezőbb élő reklámja. — Rossz reklám — — Miért? — Hát a termetem . . . Fehér elvtárssal az üzem gond­jairól beszélgetünk. — Sok fiatal dolgozik nálunk. Vannak, akik pár évvel ezelőtt a kilencedik osztály befejezése titán lőttek az üzembe. Ma már érettségijük Is van. Megtudom hogy az üzem Ina sál több Iskolában Is tanulnak, például Samorlnban (Somorján), magyar nyelven Is, Nltrán, a Tej­ipar! Szakközépiskolában és 0- poőnón. Csehországban. — Most már Igazán elmond­hatjuk. hogy a gyárnak kitűnő kollektívája van. Így, ahogy mondom, kollektívája, családja Munkásaink Ismerik a tervtelje sltés feladatait, és érdekeltek Is benne Nálunk nincs olyan, hogy ha teljesítjük a tervet, akkor jó, de ha nem, akkor Is minden rendben van. 0» nemcsak a tervtel jesltés a fontos, hanem az Is, hogy kiváló minőségű áru hagyja el az üze met. Ez az elv kétszeresen érvé­nyes az export árukra. A kis csallóközi üzem többek között Svájcba, Belgiumba és Libanon­ba Is szállít tejport. Eddig még egyetlen reklamációjuk sem volt, pedig évi tejportermelésük — ami 5400 tonna körül mozog — felét külföldre szállítják. — összhangban van a szövet­kezetek tejtermelésének emelke­dése a gyár kapacitásával? — A kérdés annyira egyenes és nyílt, hogy válaszom sem le­het másmilyen. Tehát: nincs, és Bánsky Judit, a vajazó részleg szocialista munkabrigádjának ve­zetője. jelenleg ez a legnagyobb gon­dunk. Egészen pontosan tudjuk, ml segítene rajtunk: egy új szá­rító részleg. Ez naponta akár 80 ezer liter tejet Is feldolgozhat­na. És itt, de egyáltalán nem mel­lékesen, jegyzem meg, hogy az üzem ezt a napi 80 ezer liter tejet megkapja ugyan a szállí­tóktól, de csak a tejszínt fölözi le róla, és visszaszállítják a szö­vetkezeteknek. Felhasználása, pontosabban elpazarlása közis­mert: megisszák az éllatok. Sze­gény tehenek, ha tudnák, kinek gyártják a tejet ... 1 A gyár már többet nem tehet, teljes kapacitással működik, há­rom műszakban, a gépek megál­lás nélkül zakatolnak. A z üzemben öt szocialista munkabrigád dolgozik. Mi a „vajazó brigádot“ láto­gattuk meg. A teremben két gép Is ontja a sárga kré­met. De míg a tejből vaj lesz, sok minden történik. Próbáljuk összefoglalni: — A gyártási folyamat régi, csak a gépek újak. Már anyáink Is köpülték a vajat, ml Is ezt tesszük, csak modernebb mód­szerekkel. A tejszínt előszűr tisz­títjuk, bizonyos hófokra lehűtjük, majd egy pumpával a folyama­tos vajgyártóba Jutattjuk. Ezután adagoljuk, csomagoljuk, a vajat, és holnap már a komáromi csa­ládok asztalára kerül. A vajazó részleg Bánsky Judit birodalma. Rajta kívül még két lány és tfz asszony dolgozik a brigádban. Judit húsz éve „te­jes“. — A vajazó szocialista munka­brigádja arról nevezetes, hogy gondosan ügyel a tisztaságra ... — Ezt igy mondta valaki? Higgye el, nekünk már nem Is feltűnő. Természetes a hófehér köpeny, a kendő, a munkahely és a gépek tisztasága. Beszélgetünk. A vajról. Meg­győződhetek róla, hogy semmi­lyen vegyi anyaggal nem ízesí­tik és nem is színesítik. Télen a szokottnál sápadtabb a színe, de ennek érthető a magyarázata. Más a marhaállomány téli és nyári takarmányának az össze­tétele. A vaj minőségét állan­dóan ellenőrzik. Mégsem hagy nyugton csodálatos színe . .. — Ml csakis édes tejszínnel dolgozunk, ettől a szép sárga szín. Nem mindenütt ügyelnek erre. — Hány gyereke van a bri gádnak? — Egy Nőrlkának, egy Táncos Katinak és egy Magyarlcsnénak. — Ismerik egymás gondját-ba- Ját? — Hát persze. De arra már nem Is emlékszem, mikor volt együtt a brigád. Három műszak­ban dolgozunk, lehetetlen össze­hangolnunk, az időnket. A gépek nem állhatnak, és a tej sem várhat. Ez enyhe figyelmeztetés, és én máris szedem a sátorfámat. Amerre csak megyünk, minde­nütt dolgoznak, kevesen vesznek tudomást arról, hogy idegen sze­mek figyelik munkájukat. Pedig ezek az emberek nemrég még csak a földet ismerték, a kuko­ricát meg a búzát. Lassan meg­szokták, hogy az üzem Is éle­tükhöz tartozik. 7Áf?ci?v A KONTAKTUS ROVATA KEDVES FIÚK ÉS LÁNYOK! A szerkesztőségünkbe ér­kezett levelek zömét ma­gyarországi hallgatóinktól kapjuk. „A Kontaktus című adá­suk lelkes híve vagyok. Egy szombat nem múlhat el, hogy az adást meg ne hall­gatnám. Ugyanígy van a barátnőm is. Az adás után megvitatjuk az elhangzot­takat ... — írja levelében Rippert Teodóra győrzsá- molyi hallgatónk. — Volna egy kérésem Önökhöz — folytatja. — Szeretnénk le­velezni olyan 1B—18 éves lányokkal és fiúkkal, akik tudnak magyarul. Képesla­pokat és cigarettásdobozo­kat gyűjtünk. Egyikünk 15, másikunk 16 éves, közös tulajdonságunk, hogy sze­retünk levelezni. Nagyon hálásak lennénk, ha címünk megjelenne az Oj Ifjúság hasábjain“. íme a címük: Rippert Teodóra és Kocsis Brigitta, H-9172 Györzsá- moly, Kossúth L. út, Ma­gyarország. Rigó Erzsébet egyik ké­rését már teljesítettük, le­pergettünk neki egy Óme­ga-számot. A másik kérése az. hogy közöljük a cimet. Szintén csehszlovákiai fia­talokkal levelezne. A címe: Rigó Erzsébet. 8600 Siófok. Balatonkerettye. Vörösmar­ty út 23. „Két barátnő nagyon sze­retne kapcsolatot teremte­ni hazai vagy külföldi fi­úkkal és lányokkal — Ír­ják hazai hallgatóink. Dvoncs Mária és Kevély Katalin. — Többféleképpen próbálkoztunk a cimszer- zéssel, sok újságból vet­tünk már ki címet, de vá­laszt egyszer sem kaptunk. A Kontaktusból is próbál­tunk címet venni, de saj­nos olyan gyorsan olvasták fel, hogy nem érkeztünk lejegyezni. Kérjük, hogy a címeket lassabban vagy két­szer olvassák fel. Kérjük, közöljék címünket, (gy ta­lán levelező társakhoz ju- tnnk.“ Mielőtt Dvoncs Mária és Kevély Katalin kérését tel­jesítenénk hadd fűzzünk néhány szót a bíráló so­rokhoz. A Kontaktusban címet nem közlünk. Dvoncs Má­ria talán az Újvidéki Rádió magyar adásának a Futó­tűz vagy Slágerparti című műsorában hallhatta a cí­meket. Aki levelezni akar, írjon Máriának és Katalinnak. Cí­mük- Dvoncs Mária. 951 81 Cifár 82., okr. Nitra; Ke­vély Katalin 951 61 Cifár 106., okr. Nitra. Ha már csupán a levele­zésről esett szó. hogy té­mánál maradjuk, felhívjak azoknak a hallgatóinknak a figyelmét, akik a „Ti kér­deztek, a Kontaktus vendé­ge válaszol“ című soroza­tunk következő vendégétől, Józsa Lászlótól, a Loknmo- tíva Kosice labdarúgójától akarnak kérdezni, hozzánk küldjék levelüket; Cesko- slovensky rozhlas, 89711 Bratislava Zochova 3. A borítékra írjátok rá: Kon­taktus. HAVASI PÉTER Magyarics Margit kezeli a folyamain, vajgyártát. SZÍNÜK A FEHÉR

Next

/
Oldalképek
Tartalom