Új Ifjúság, 1965 (14. évfolyam, 1-53. szám)

1965-09-28 / 39. szám

Segítő kezek Izsapon Izsap községben (a duna- szerdahelyi járásban) sosem felejtik el az idei június 17- ét. A Duna szürke, zavaros hullámai semmiképpen sem emlékeztettek Strauss Kék Duna keringöjére. A haragos hullámok ezer és ezer hek­tár termőföldet árasztottak el és mindent magukkal so­dortak, ami csak útjukba került. Régebben mindig hallottuk, amint mondogat­ták az emberek: A tűz elöl megmenekülsz, a víz elöl nem. Ezekben a mozgalmas napokban azonban bebizo­nyosodott. hogy ezt a régi mondást már nem idézhet­jük .,. érvényét vesztette. gette a dolgokat. Beszélt a károkról, a károk felbe­csüléséről, az újjáépítés le­hetőségeiről. £s amikor a kíváncsiskodók visszatértek a fdluba és sírva fakadták a szomorú látványon, az el­nök mindig melléjük állt és vigasztalta őket. Megmutat­ta a terveket, az új háztípu­sokat és reményt öntött be­léjük. Az emberek már aze­lőtt is kedvelték az elnököt, de ezekben a hetekben való­ban a szivükhöz nőtt. Lát­ták, hogy müyen remek em­ber, milyen emberfeletti erőfeszítést fejt ki mind­máig érdekében. A falu szélén egy új, la­katlan ház áll, mellette még egy és még egy. Beszélge­tünk az emberekkel. Liptov­ský Mikulásról jöttek a kő­művesek, szerelők és szor­galmasan építenek. Minden segítő kézre szükség van Az izsapiak segítik egymást. Kár. hogy amint hátijuk, az állami gazdaság nem menti fel a munka alól azokat, akik az árvízkárosultak se­gítségére sietnének. Értjük, hogy az állami gazdaságnak is meg vannak a maga gond­jai, bajai, de jobb munka- szervezés mellett talán mé­giscsak sikerülne szabaddá termi néhány embert. Szabó István árvízkárosult háza újjáépítés alatt Koszmályban FELKÉSZÜLTEK A HARCRA Az izsapi H)fB elnökénél csengett a telefon. A járás­ból telefonálták: azonnal hozzá kell látni a falu kiürí­téséhez. Sz&Uítási eszközö­ket adnák, csak jelentsék, mire van szükségük. Zsoldos István, a HUB 39 éves elnö­ke, négy gyermek apja kommunista, nem vesztette el lélekjelenlétét. Tisztában volt azzal, hogy ez a hír mit jelent. Valahogy nem is cso­dálkozott rajta, hiszen eny- nyi esőzés után megáradták a folyók. Vajon ki írja majd le egy­szer, hogy mi játszódott le az izsapiák lelkében, mit éreztek az idősebbek és a fiatalok, akik már annyira várták a szünidőt. A párt szervezel és a nem­zeti bizottság funkcionáriu- I sai nem vesztették el a je- | jüket. megnyugtatták az embereket és azonnal meg­szervezték a kiürítést. A falu 650 lakóját, felnőtteket és a gyermekeket is, 24 órán belül áttelepítették a falu magasabban fekvő részeire. Hódoson, Uemesabonyban meleg otthonnál várták az árvízkárosultakat. Izsap községben, egy kis szigeten csak tíz ember ma­radt, tíz funkcionárius. Kö­zöttük Zsoldos István, a HUB elnöke. Vörös Kálmán elvtárs, a pártszervezet és a HUB titkára, Zsoldos Jó­zsef, az EFSZ elnöke, Uéveri Sándor, az iskola igazgatója és mások. Emberfeletti mun­kát végeztek éjjel-nappal. Mentették, ami menthető volt, az embereket, az álla­tokat, a takarmányt. Hogy az ember mennyi mindent kibír, azt el se hinnénk és ilyenkor, üyen nehéz idők­ben nyilvánul meg a legjob­ban az emberek jelleme. A veszélyeztetett házakból si­került a bútorokat átvinni a művelődési házba és a templomba. Milyen szeren­csétlenek voltak, amikor nem menthették meg a bútort és a házak kártyavárként a szemük előtt dőltek össze! Zsoldos István valóban derekasan tartotta magát, mindenütt ott termett, ahol csak szükség volt rá, fá­radtságot nem ismerve egy­re buzdította embertársait. Végigjárta a családokat, csónákra ült, vagy elvitette magát a szovjet katonákkal, gyalog ment Uagymegyerre, vagy motorkerékpáron, ami csak jött. Mindenről ponto­san beszámolt, nem szépít­Opava város vállalt véd­nökséget Izsap felett és egy­hetes üdülésre hívta meg az elnököt és családját. — Ha nem jöttek volna segítségünkre a szovjet és a mi katonáink, akkor em­beréletben is kárt szenved­tünk volna — mondta Zsol­dos el v társ. AZ ÉLET VISSZATÉR Egy meleg nyári napon autóval kerestük jel a jelűt. Szomorú látványt nyújtott. Sok hektár termőföld még mindig víz alatt állt. A szét­szórt kis tavakból a közeli csatornába vezetik el a vi­zet. Ahol már felszikkadt, ott a talaj még mindig süp­ped. Uem juthat oda gép vagy ember. Helyenként kéz­zel aratták, markot szedtek, meg akáriák menteni min­den szemet. Igyekeznek re- kultiválm a talajt. A szövet­kezet 400 hektárjáról álig sikerült begyűjteni valami termést. Eló'r epillantás Múlt vasárnap rendkívüli muszákot szerveztek. A pol­gárok 90 ezer téglát hord­ták össze. Az iskolán még mindig dolgoznák, a. tetőt javítják. Még nem volt ablaka, pad­lózata, amikor ott jártunk. Opaváról eljöttek a kőműves tanoncok, a HUB és az EFSZ gondoskodott az elszálláso­lásukról és az ellátásúkról. JÓI megtermett legények, szorgalmasak, amit vállal­nák. azt rendesen végzik el. Segítség DM-Szlovákiának. A párt járási bizottsága, a járási nemzeti bizottság funkcionáriusai mindent el­követnek, hogy segítséget nyújtsanak, idén még a sza­badságukat sem vették ki, és az éjt nappallá tették. A dunaszerdahélyi járásban a CSISZ is igen tevékenyen működik. A CSISZ járási ve­zetősége minden szombaton és vasárnap brigádokat szer­vez és a járás legsúlyosab­ban sújtott községében, Csi- lizradványon segítenek. A fiúk és leányok, főleg diá­kok, csak ellátás fejében se­gítenek. Izsapon azt mond­ják, hogy bizony még sok segítségre volna szükség, hiszen számos olyan munka akad, amihez nem keli fel­tétlenül szakember. Az állam segítsége gyor­san jött. Az állami biztosító intézet rövid időn belül ki­fizette a biztosítás teljes összegét. Azoknak, akiknek a háza nem volt bebiztosít­va, a biztosító intézet csak 20 százalékkal fizetett ke­vesebbet. Ha a befizetett biztosítási összeg és az el­szenvedett kár 50 ezer koro­nával nem tesz ki többet, akkor az összeget készpénz­ben kifizették. A lakosok ezenkívül kedvező feltételek mellett kölcsönöket vehet­tek fel. A HUB is sok se­gítséget nyújtott. Tekintet­tel volt g családok szociális körülményeire, a család­fenntartó jövedelmére és a gyermekek számára. 122 családnak 4 millió koronái folyósítottak, 81-nek össze­sen 1 198 000 koronát. A Jednota látja el az ár- pizkárosult falvakat építke­zési anyaggal, téglával, ce­menttel és mésszel. Uehe- zebben megy az épületfa, ablckráma, tetőgerenda be­szerzése. A járási építkezési vállalat díjmentesen rendel­kezésre bocsátotta a negy­venes számú típusházak tervét. A hirdetmény úgy szól. hogy minden házban parketta lesz, de ekkoriban még nem számoltak azzal, hogy egy négyzetméter par­ketta 113 koronába kerül, míg egy négyzetméter pad­lózat csak 32 koronába. Fodor Sándor elvtárs, az újjáépítési bizottság elnöke mondotta, hogy azt a hatá­rozat szerint: 1965. novem­ber 15-ig, minden család tető alá kerül és legalább egy szoba konyha, fürdőszo­bája lesz. Az árvíztragédia a század legnagyobb természeti csa­pása volt. Emberemlékezet óta hasonló árvízről nem is tudunk. De azt is elmond­hatjuk, hogy az árvízkáro­sultak még sohasem része­sülték üyen segítségben, mint most, a szocialista ál­lamban és a társaddom még sohase nyújtott üyen anyagi és erkölcsi támogatást mint ma. Dél-Szlovákiában az emberek igen nagyra becsü­lik ezt a segítséget, melyet a párt, a kormány és a haza nyújtott nékik. Sohasem felejtik el. AUTOU KURIU A OJ CUKORRÉPA TERMELŐ KÖRZET ÉSZAK-MORVAOR- SZÁGBAN • HÁROM ÉS FÉL MILLIÓ KORONA A BE­RUHÁZÁSRA. Két évvel ezelőtt határo­zat született, hogy az Osob- lahai Állami Gazdaságot és Osoblaha községet az észak -morvaországi kerületben mezőgazdasági mintaüzem­mé építik ki. Az állami gaz­daság és a falu fölött a CSISZ vállalt védnökséget. Az észak-morvaországi ke­rületi nemzeti bizottság nemrég tárgyalt a mezőgaz­dasági mintaüzem és a vi­déki lakótelep tervezett é- pítésével kapcsolatos fela­datok teljesítéséről s hatá­rozatot hozott a gazdaság és a falu további építéséről. Az Osoblahai Állami Gaz­daság jelenleg 3 210 hetk- táron gazdálkodik. A szán­tóföld kétharmada cukorré­pa termelő körzetben van, az egyharmada pedig bur­gonya termelő körzetben. Jövőre már bizonyos válto­zás lesz a gazdálkodásban. Az osoblahai gazdaságból ki­vált a burgonyatermelő te­rület s vele együtt Dívčí Hrad község is. Ezzel szem­ben a gazdasághoz csatolják Bohušov és Rusin községek földjeit. Uymódon aztán a gazdaság cukorrépa termelő körzetté válik s 4 400 hek­tár földje lesz. A gazdaság termelési programját rövi­desen úgy oldják meg, hogy a gazdaság cukorrépát, ga­bonafélét, mindenekelőtt bú­zát és árpát, zöldséget ter­meljen. Az állattenyésztés szarvasmarhatenyésztésre és tejtermelésre irányul. Az építkezés is ilyen irányú lesz. Jövőre e célra három és fél millió koronát irá­nyoznak elő. Ez összegből üvegházakat, ólakat és istál­lókat építenek. Az osoblahai gazdaságban, habár a termelés magas színvonalú s a kereseti le­hetőségek is jók, mégsincs ©lég állandó munkaerő. Ez­ért fontos, hogy a gazdaság­ba fiatal munkaerők kerül­jenek, akik ott véglegesén méghonosodnak. E feladat­ra a CSISZ és a kerületi nemzeti bizottság vállalko­zott. Segítenek ebben a já­rási nemzeti bizottság és a kerületi nemzeti bizottság munkaerő bizottságai is. Hogy a gazdaság dolgozói­nak anyagi helyzete, főleg a növénytermelésben dolgo­zóké megjavuljon, a kisipa­ri szövetkezetek kerületi vezetősége s az állami gaz­daság egyezményt kötött az említett dolgozók téli fog­lalkoztatására. Még az idén kidolgozzák Osoblaha község fejlesztés: tervét, amely szoros össze­függésben az állami gazda­ság fejlesztési tervével, le­rögzíti a falu továbbfejlesz­tésének távlatait. A gazda­ság dolgozói számára, akik jórészt osoblahaiak és kör­nyékiek, fokozatosan kedve­ző élet- és munkakörühné- nyéket teremtenek. Elhatá­rozták például, hogy Osobla­ha községben bölcsődét és óvodát létesítenek s a gaz­daság dolgozóinak tizen­nyolc új lakást építenek fel. ,<A> Szembesítés... Fiatalok, lányok és fiúk, Ipari tanulók és szakmabe­liek, középiskolások és egyetemisták, a szakma meste­rei és diplomások vallanak magukról és szólnak egy­máshoz. Véleményt mondanak munkájukról, örömeikről és gondjaikról, terveikről és céljaikról. Az itt következő sorokban egy falusi gépkocsivezető és egy városi tech­nikai tervező válaszol a feltett kérdésekre. Patasi Sándor technikai ter­vező, Bratislava. Miért ment városba lakni? P. S. Az én koromban a falusi nincstelen fiatalnak alig volt más választása, minthogy városba menjen. Ma talán furcsán hangzik mindez, de így volt. Én is így tettem. Reméltem, hogy a város munkát biztosít számomra, mely nélkül a családalapításra álig gondol­hattam volna. Mint falusi nincstelen fiatal, ezt az utat választottam a kitörésre az akkori falusi szegénységből. Miért nem ment városba lakni? B. L.: Alkalmam lett vol­na városiba menni, Bratis- iavába. Kassára... De nem tettem. Szeretem a mező- aazdasági munkát. A kerese­ti lehetőségem is megvan. Itthon, helyben dolgozom, úgyszólván időveszteség nélkül telik el a nap, míg a városba utazással más­kép van. Számomra a falu, a mezőgazdasági munka elő­nyösebb. Véglegesnek tartja jelenlegi álláspontját? P. S.: Azt hiszem, igen, már megszoktam a várost, úgy hiszem a 24 év hosszú idő. B. L.: Még eddig sohasem gondoltam arra, hogy város­ba menjek. Itt napról napra jobb lehetőségeim nyílnak. Nemcsak erkölcsi, de anyagi hasznom Is sMrtaazik ebből. Melyik munkakör elő­nyösebb: a mezőgazda- sági vagy az ipari? P. S.: Az ipari munka. Még mindig fölényben van a mezőgazdasági munkával, tehát a faluval szemben is. B. L.: Az ipari munkának kétségtelenül még mindig előnyei vannak a mezőgaz­dasági munkával szemben. Nálam, mint gépkocsiveze­tőnél természetesen ez nem áll fenn: Különben a mező- gazdasági munka egyre in­kább ipari jellegűvé válik. Mindezzel kapcsolatban még azt is meg kell említenem, hogy a szüleim is a mező- gazdaságban dolgoztak és dolgoznak, ami bizonyára hatással van rám is. Mi az, amit nem kapott meg a városban, illetve falun? P. S.: Nagyon szeretem a természetet és ez itt, a vá­rosban bizony hiányzik. B. L.: Nálunk, Éberhardon hetente háromszor van filmelöadás. Ezenkívül más, mint a kocsma, alig akad. A katonai szolgálat előtt ak­tív labdarúgó voltam, most futballcsapatunk sincs. A sport terén csupán az asz­taliteniszre gondolhatok, de ezt is főképp az ősz és a tél folyamán. Ezenkívül már csak a TV marad hátra. E téren bizony vannak hiá­nyosságaink még. Mi a véleménye a bér­házról, illetve a családi házról ? P. S.: Szerintem a családi ház sokkal kényelmesebb, Bokros László gépkocsive­zető, Eberhard, mint a bérház, ám képzel­jük el, mi lenne ha az e- gé«z városi lakosság csalá­di házakban akarna lakni. B. L.: A családi ház sze­rintem mindig kényelmesebb és csöndesebb, mint a bér­ház. Az ember munka után csinosítja, szépíti. A mun­kája gyümölcsét látja ben­ne. Ezt én különösen meg­figyelhetem, mert én is az állami gazdaság épületében lakom. A későbbiek folya­mán természetesen én is é- píteni szeretnék. Mennyi a szabad ideje és mivel tölti el? P. S.: Most a szabad időm naponta egy órával kevesebb de még mindig akad any- nyi időm. hogy az ötáras városszéli kertemet ápolgas- sam. B. L.: Nyáron bizony ke­vés a szabad időm. Hajnal­tól estig dolgozom. Ez kö­rülbelül júniustól október végéig tart. A késő őszi és a téli hónapokban természe­tesen más a helyzet. Jelen­leg minden időmet héthóna­pos kislányom köti le. Az újságon kívül jelenleg mást alig olvasok, de szeretem a könyveket is. Mi az előnyösebb a gyermekek számára; a falu, vagy a város? P. S.: Ogy vélem, hogy az egészséges fejlődés szem­pontjából a falu mindig e- iönyösebb a gyermek szá­mára, de úgy vélem, hogy a szellemi fejlődés szem­pontjából fordított a hely­zet. B. L.: Véleményem szerint a falun jobb a gyereknek. Szabadabb és a természet bizonyára pozitív hatással van rá. Sok a gyümölcs, a friss zöldség, egészséges a levegő. A továbbtanulás szempontjából sincs hát­rányban a falusi gyerek a városival szemben. A mi városaink különben sincse­nek messze a falvaktól. Mennyi a havi jövedel­me és mennyit takarít meg belőle? P. S.: A mégtakarított Összeggel bizony nem ns- gyon dicsekedhetünk, mert mindig akad vennivaló, de azért a feleségemmel együtt annyit keresünk, hogy pa­naszra sincs okunk. Örülünk gyermekeink jó étvágyának. Most vannak abban a kor­ban, amikor a legtöbbet esz­nek. B. L.: E szempontból én az évet két részre oszta­nám. Az idénymunkákban u- gyanis jóval nagyobb a ke­reseti lehetőség, mint más­kor. Ha nem lennék mege­légedve jelenlegi kerese- | temmel, máshová is mehet­nék. Természetesen sok függ a beosztástól is. Nálunk fa­lun háziállatban nincs hiány és ez sok mindent pótol. Nem egészen egy év alatt hálót és konyhabútort, rá­diót, szőnyegeket és mosó­gépet vettem. A TV-t ké­sőbbre terveztük. Tehát pa­naszra nincs ok. Beszélgetett: Sárkány Árpád.

Next

/
Oldalképek
Tartalom