Új Ifjúság, 1960. január-június (9. évfolyam, 1-26. szám)

1960-05-10 / 19. szám

Ködbévesző hegyek alatt Hegy és hegy. Némelyike tarkább, mint a virágos rét, a távolabbiak ködbe veszők, talán örömmel ölelkeznek az opálos homállyal, de kékebbek is akadnak közöttük, mint az ég. A hegyek között egy kes­keny völgy játszik bújócskát, és egy patak kacskaringózik. A völgyben egyetlenegy falu büszkélkedik: Csúcsom. A friss hegyi levegő, amelyet ezerféle növény illatosít, pirossá teszi az arcot, mozgékonyabbá az embert. Mintha üdülőtelep len­ne, olyan tiszta ez a község, a házak is villaszerűek itt, igaz csak az újak. A falut azonban' már az új házak teszik, olyan nagy itt a változás. Régi bá­nyásztelepülés ez. Valamikor sok mindent csikartak ki a ter­mészettől a csucsomiak. Ara­nyat, ezüstöt, fát, vasat és más egyebet. De annyira sohasem volt az övéké a természet, sem a haszon, amit belőle szereztek, mint ma. Németh Józesf, a CSISZ alap­szervezetének elnöke komoly katonaviselt fiatalember. Mél­tóbb egyén talán nem is vezet­hetné az alapszervezetet Csú­csomban. Jelölték őt a helyi nemzeti bizottságba is. A jelö­lés arra készteti, arra lelkesíti, hogy derekasan vegye ki részét a választási kampányból. Öröm­mel, mondhatni büszkén járkált velem a tiszta utcákon a piros­cserepes, zöldes árnyalatúra vakolt házak között. Egyszer csak egy építkezéshez értünk. — Hát, ez meg mi lesz — kérdeztem tőle, mit építenek itt? — Kultúrházat — felelte kurtán. Az alapozási munkála­tok már be is fejeződtek. Azután elmagyarázta az épí­tési terveket. Egy nagy helyiség lesz majd a mozi, tánc és szín­darab bemutatók számára az ípületben. Beépített színpadot létesítenek. Egy másik fontos helyiség pedig a klub lesz. A klub létesítése azért fontos, mert esténként szabad időben eljárhat majd ide a lakosság. Elbeszélgethetnek, rádiózhat­nak, olvashatnak. Odahaza ülni állandóan megunja az ember, bármilyen rossz is az idő. Vala­hová menni kell, különösen a fiataloknak. Ez már így szo­kás, az otthonüKt megszólják a faluban. Hová menjenek hát? Mindig Rozsnyóra kerékpároz­zanak? Elmennek majd a klub- helyiségbe, ahol nemes szóra- cozással agyonüthetik az időt. A kultúrház építkezésénél a fiatalok is sókat segítenek. Ondrej Júlia, Szőllős Gabriella. Domik Anna, Domik Sándor, Hacska Ferenc dolgoztak eddig legtöbbet a kultúrház építésé­nél. Ahol sok az erdő és a hegy, ott legelő is akad. Az a kérdés, hogy milyen az a legelő, meg-e él azon az állat. A legelőt min­dig gondozni kell, mert volta­képp az is terem, mint a szán­tóföld. A csucsomi EFSZ igye­kezett is a legelőket gondozni. A fiatalok itt is megállták he­lyüket. Körülbelül 20 hektárnyi legelőterületet gondoztak és irtották ki a bokrokat, hogy fű zöldüljön azok helyébe. Vízve­zetéket is építettek a falu egyik pontján, ahol az fontos volt. Fejlődik hát a falu, és a fejlődést a fiatalok is előse­gítik. Megnövekedtek az igények is. Erre mutat az is, hogy az új kultúrházban egy zuhanyfürdőt is terveztek. Kazánházat is lé­tesítenek, tehát a fürdeni óhaj­tók kellemes meleg vízben zu­hanyozhatják le magukat, nem­csak nyáron, de bármikor télen is. Viszont egy másik érdekes­sége is van ennek a falunak Az általános fejlődés és a jóié) ellenére a fiatalok politikai ne­velését kissé elhanyagolják Akármiről van szó, akármit kel tenni, a fiatalok mindenber részt vesznek. Segítenek aa aratásnál, megjelennek a szé­nagyűjtésnél, részt vesznek í faluszépitési akcióban, rendbe­hozzák az utcákat. Ezt termé­szetesnek veszki. Az is termé­szetes, hogy majdnem minder fiatalnak már motorkerékpárja van a faluban, örvendeteser szaporodik a televíziós anten­nák száma a házak tetején A politikai nevelés akkor 'mién gyenge pontja az itteni alap­szervezetnek? Bizonyára _ letí volna lehetőség, hogy a politi­kai iskolázást megvalósítottál volna, vagy adott esetben egy- egy vitaestet rendezhetnénel A feísőpatonyi EFSZ-et Munkaérdemrenddel tüntették ki. Az elmúlt tíz év alatt több mint 122 vagon húst termelt ez a szövetkezet. Mezei Lajos és Sprok Mihály ma is példás rendben tartja a disznóhizlaldát és kitűnő eredményeket ér­nek el. valamilyen kérdésről. Hiszen az itteni szorgalmas, tanulnivágyó, bányákban, gyárakban dolgozó fiatalok nincsenek ellene a po­litikai iskolázás megszervezé­sének. A helyi nemzeti bizottságon beszéltünk is erről a dologról. Sokat gondolkoztak már maga- sabbfokú politikai nevelésről, de be kell vallani, hogy inkább csak az utóbbi időben. Eddig valahogy könnyen vették. Fon­tos volt a gazdasági felemelke­dés, az új lakások építése, a motorkerékpárok, rádiók vá­sárlása. A községben mindenki elégedett, mert a közeli bányák és üzemek nemcsak vasat ad­nak, hanem egyúttal pénzforrá­sok is. A lakosság pedig tudo­másul veszi a felemelkedést, a jólétet. Ugyanúgy vannak a fiatalok is. Szívesen segítenek ott, ahol kell, minden teketória nélkül, azonban a fától nem látták meg az erdőt. Eddig va­lahogy jobban lekötötte figyel­müket az új motorkerékpár és a televíziós készülék, mint a politikai nevelés. A helyzet azonban már kezd megváltozni. Rájöttek, hogy állandóan fej­lődni kell, nem állhatunk meg azon a szinten, ahol vagyunk. Ezért veszik már komolyan a község vezetői és a CSISZ alapszervezetének vezetősége is a politikai nevelést. Ha min­den téren változott a helyzet Csúcsomban és csak jóra válto­zott, akkor bizonyára ezen a téren is változni fog rövid időn belül. BAGOTA ISTVÄN Eredmények Balogfalán t Egy kis sétahajózás sosem árt. Hajóznak is sokan, különösen vasárnap a bratislavai Duna szakaszon. A vízibuszok kényelme­sen bonyolítják le a forgalmat. Pilpválmiiísi laÉNk Mostanában megélénkült a CSISZ balogfalai alapszervez.e- tének tevékenysége. Mihali Ró­bert, az alapszervezet elnöke felszámolta a múlt hiányossá­A balonyiak ünnepélyes kere­tek között emlékeztek meg V. I. Lenin születésének évforduló­járól. Az ünnepi gyűlésen Sztakovies László, az iskola igazgatója tartotta az ünnepi beszámolót, amelyet viharos taps követett. Utána széleskörű kultúrprogram következett. A helybeli iskola tanulói kitettek magukért a kultúrprogram elő­készítésében. láncokkal, szava­latokkal és énekekkel szórakoz­tatták a közönséget. Lendvay Antónia tanítónő dicséretet ér­demel a műsor jó összeállítá­sáért. A CSISZ alapszervezeté- nek kultúrcsoportja is nagyban hozzájárult az ünnepély sikeré­hez. Azonban nemcsak ünnepel­tük V. I. Lenin születésének évfordulóját, hanem tanácsait is megfogadjuk és tanításai alapján dolgozunk népünk to­vábbi felemelkedéséért. MÁTIS MÁRIA Balóny Szerkesztői üzenetek gait, új alapokra helyezte a munkát. Most már hétről hétre eSyre jobbak az eredmények. A balogfalai CSISZ-tagok munkájába bekapcsolódtak a helyi tantestület tagjai is. Petik Gyula iskolaigazgató vállalta a színjátszó csoport felkarolá­sát. Munkájának eredménye, hogy a színjátszó csoport nem­csak odahaza, hanem Feleden, Ajnácskőn és másutt is fellé­pett. Legutoljára a Gyújtogató leánya című színdarabbal arat­tak sikert a környéken. Az EFSZ sürgős munkáiból is kive­szik részüket a balogfalai CSISZ-tagok. Kötelezettséget is vállaltak a szövetkezet további segítésére. Lőrincz Árpád veze­tésével politikai kör működött az alapszervezetben. Rendsze­resen 10—12 fiatal látogatta a kört és igen sok hasznos dol­got tanultak. AGÖCS VILMOS Több olvasónk kérdésére kö­zöljük, hogy a mezőgazdasági technikumot távhallgatás útján is el lehet végszni. Idősebbek számára lehetővé teszik, hogy háromévi tanulmány után záró­vizsgát tegyenek, de az elnyert bizonyítvány nem egyenrangú az érettségivel, ötéves távhall­gatás után érettségi vizsgát lehet tenni, majd a mezőgazda- sági főiskolán folytatni a ta­nulmányokat. A távhallgatásra való jelentkezési ív a járási nemzeti bizottság mezőgazda- sági osztályán kapható. A Priemyselrá škola geolo­gická a banícka Sp. Nová Vesen négyéves. Az érettségi vizsga után a végzett tanulók a tudo­mányos kutatók oldalán mint geológusok nyernek elhelyezést, vagypedig az építészetben a ta­lajkutatási munkák vezetésé­ben, a geológiai dokumentáció beszerzésében, a kutatóintéze­tek laboratóriumaiban és az ásványkutatási munkálatokban. A Priemyselná škola chemic­ká a potravinársko-chemická Banská Štiavnicán négy éves. Érettségi után az élelmiszer- iparban, az élelmiszerellenőrző hivatalokban, laboratóriumok­ban nyerhetnek elhelyezést. Škola mliekárenského prie­myslu Kroméŕížben négy éves. A tejfeldolgozó vállalatok szá­mára képezi ki a középkádere­ket. Priemyselná škola jedlých tukov Ústí nad Labem. Négy éves iskola. Érettségi után a zsírfeldolgozó üzemekben, ku­tató intézetekben nyernek el­helyezést a végzett növendé­kek. Priemyselná škola mlynárska, pekárska a cukrárska Pardubi­ce. Az iskola négy éves, érett­ségi után a malom- és pékipar­ban nyernek elhelyezést a vég­zett tanulók. Priemyselná škola filmová, Čimelice. Az iskola négy éves, a filmkölcsönző vállalat és a Csehszlovák Film vállalatai számára adminisztratív hivatal­nokokat (nem színészeket) ne­vel. Zdravotnícka škola Jablonec n. Nisou. Középkádereket képez ki a szemgyógyászati gépek, segédeszközök, művégtagok készítésével foglalkozó vállala­tok számára. Jelentkezni a kö­vetkező címen kell: Zdravot­nícka škola, Bratislava, Nedba- lova 4. Levelezni, ismerkedni szeretnénk Tavasz: Forduljon a követke­ző címre: Vysoká škola novi­nárska, Bratislava. Lila akácok: írjon a követke­ző címre: Zdravotnícka škola Bratislava, Nedbalová 4. Odd. pre zvláštne‘spôsoby štúdia. Filoména: A következő he­lyeken vannak egészségügyi is­kolák: Zdravotnícka škola, Bra­tislava, Trnava, Trenčín, Nitra, rélne, 17 éves. Nové Zámky, Topoľčany, Mar­tin, Košice, Rožňava (ez utóbbi magyar tannyelvű iskola). Diéta nővérek számára: Zdravotnícka škola, Bratislava, Živnostenská 2. Fogászati laboránsnők szá­mára: Zdravotnícka škola Bra­tislava és Košice. Nővérke: A fenti üzenet Ön­nek is szól. God morrov: Forduljanak a komáromi Magyar Területi Színházhoz. Bozóky Klára és Németh Má­ria, Zalaegerszeg, Leány diák­otthon. Magyarország. Külön­böző témákról leveleznének magyarul, 16 évesek. Novák Mihály, Hatvan, Béla u. 6. Magyarország. Filmről, zenéről levelezne magyar nyel­ven. Gucsi József, Budapest, II. Frankel Leó u. 38-40. 18 éves, bélyeggyűjtésről levelezne ma­gyarul. Siroki Mária, Hidasnémeti, Petőfi út 25. Magyarország. Különféle témákról levelezne magyarul. Sándor Ilona, Szeghalom. Sze- liskert 51. Békés megye. Ma­gyarország. Sportról levelezne magyarul és képeslapokat cse­Tóth János, Seregélyes, 319 sz. M. ü. M. intézet, Magyaror­szág. Magyarul levelezne, sport­ról, kirándulástól, 18 éves. Káspisz Sár dór, Budapest, XXI. Ady Endre u. 64. Filmről, zenéről levelezne magyarul. 18 éves. Somogyi Gábor, Budapest, XIII. Katona József u. 6/A. Tu­risztikáról, bélyeggyüjtésről le­velezne magyarul. 17 éves. Tapodi László, Baja, Marx tér 13. Magyarország. Különböző témákról levelezne magyarul, 17 éves ipari tanuló. Horváth László, Kaposvár, Ady Endre út l. Magyarország. Magyarul, oroszul és franciául levelezne a legkülönbözőbb té­mákról. 18 éves diák. t-*-W Meghallgatunk tanácsolunk (Dgyallai tudós Az ógyallai Fő utcán egy kü­lönös építésű ház létezik, ame­lyen egy reliefet láthatunk. A relief alatt pedig egy felírás van: dr. Konkoly Miklós, az obszerva­tórium megalapítója 1842—1916. A felirat tehát elárulja, hogy a tornyos épület obszervatórium és itt Ógyallán még ma is csil­lagvizsgálónak hívják. Pedig a toronyból már senki sem figyeli a csillagokat, mert a csillagvizs­gáló műszereket Skalnaté Pleso- ra költöztették. Jelenleg mete­orológiai és geofizikai intézet működik Ógyallán. Dr. Konkoly Thege Miklós reliefje azonban változatlanul ott maradt, mert az obszervatóriumot ő építtette 1871-ben. Konkoly Thege Miklós 1842_. január 20-án született. Az ob­szervatóriummal szemben álló sárgás házban nevelkedett. Ógyallán is kezdte iskoláit járni, melyeket később Budapesten folytatott. Az egyetemet Buda­pesten és Berlinben végezte. Le­tette a hajóskapitányi és hajó­gépészeti vizsgát is. Birtokos szülei nem jó szemmel nézték a fiú tudományos kilengéseit, mert hát úrnak ilyesmire nincs szüksége — mondogatták neki. Ő azonban csak a tudománynak akart élni. Faképnél hagyta a komáromi vármegyei hivatalát és. visszavonult Ógyallára. Park­jában felépíltette a csillagvizs­gálót, és felszerelte az akkor legkorszerűbb tudományos mű­szerekkel és dolgozni kezdett. Az intézetet 1904-ben az állam­nak ajándékozta, egész birtoká­val együtt. Főként az üstökösök és a me­teorok érdekelték, de sokat fog­lalkozott a napfoltokkal is. 29 üstökös spektrumát mérte le és hamarosan jócsengésű tudomá­nyos nevet vívott ki magának az asztrofizikai körökben. A Magyar Tudományos Akadé­mia 1875-ben levelező, 1884-ben pedig tiszteletbeli tagjává vá­lasztotta. Sok külföldi tudomá­nyos társaságnak is tagja volt. Rengeteg szakcikket és tudomá­nyos cikket írt, magyarul, néme­tül egyaránt. Elég csak néhány könyvét említem, mint az Ógyal­lai csillagda leírását, ami 1874- ben jelent meg. Könyvet írt a napfoltok megfigyeléséről, a teljes holdfogyatkozásról, a hulló csillagokról, a Marsról. Érdekes könyvei a Merkur átvo­nulása a Kap előtt és a Mars felületének megfigyelése című müvei is. Németül pedig a Hand­buch für Spektroskopiker (Halle 1890) és az Anleitung zur Him­melsphotographie (Braunschweig 1887) című müveket írta. Dr. Konkoly Thege Miklós so­kat foglalkozott a Föld mágnes- seggel és a meteorológiával is. Az elsők között vezette be az időprognózis távirati jelentését. Kiváló fényképész volt és sok fényképészeti szakmunkát is írt. Foglalkozott a Vág hajózhatóvá tételével. Ennek érdekében több tudományos cikket írt és propa gandát is fejtett ki. Az volt a meggyőződése, hogy a Vág ha- józhatóvá tétele reális valóság Kitűnt mint zenész is, és több zenei művet is írt. Egyszóval polihisztor volt a maga nemében Ógyallán még most is sokat emlegetik a szerény, haladó gon­dolkodású tudóst, akit jó modo­ra, haladó eszméi miatt és tudo­mányos munkásságáért nagyon szerették. MÄRTONVÖLGY1 LÁSZLÓ Egy dunamenti barna lány: A fiatalember nagyon féltékeny természetű, amellett önző és sajnos erőszakos is. Talán sze­reti önt, de ez is nagyon két­séges, és nem biztos, hogy boldog lesz-e vele. Beszéljen vele erről, és ha úgy látja, hogy nem tévedtünk, szakítson vele. A testi fenyítést nem fogja megvalósítani. Ez csak eszköz szokott lenni, hogy a lányt ma­gához láncolja. Egy katona tizedes: Az ok valóban olyan nyomós, hogy a további együttélés lehetetlen. Mivel a válás megindításához ügyvédi tanácsra van szüksége, legjobb volna szabadságot kér­ni és mindent elintézni. Ajánl­juk, vonja be szüleit is, akikre esetleg még szüksége lesz az ügyek elintézésénél. Ügy szeretlek én: Semmikép­pen sem helyeseljük, hogy egy ilyen fiatal lányka egy nős ember udvarlását fogadja. Gon­dolkozzék, mire fog ez vezetni. A férfi szereti feleségét, nem fog tőle elválni, de ha akarna, a bíróság akker sem fogja el­választani. így az egyedüli vesztes csak öl lehet. Tönkre­teszi az életét, más férfi már nem fog tisztességes szándék­kal közeledni magához. Fogadja meg tanácsunkat, szakítson véglegesen a férfivel, ne higy- jen semmiféle ígéretének, mert ez csak eszköz, hogy a célját elérje. Letépett rózsa: Lehet, hogy anyósa a feleségét csak átme­netileg tartja otthon, vagyis addig, amíg megerősödik. Bár­milyen nagy az ellentét az Gyermek;",iom, rózsaviiág a körhinta. Jótkedvj»* forog már a bratislavai ligetben. Hej. de sok gyermek foglal majd benne helyet az idén! anyósa és maga között, mégis azt ajánljuk, látogassa meg feleségét és határozottan kö­vetelje, hogy jöjjön haza. Ezt annál könnyebb lesz elérni, mert a felesége szereti önt és örömmel megy haza. Ezenkívül kerüljön mindenféle nézetelté­rést vagy pláne veszekedést az anyósával, mert ez nem vezet semmire. Ne legyen elkesered­ve, hiszen nem ön az egyedüli, akinek az anyósa beleszól há­zaséletébe. Az a fontos, hogy a feleségével megértik egymást és ragaszkodnak egymáshoz, örüljenek együtt a kisfiúnak. Temető a szívem, mikor kivi­rágzik: Ügyelünk arra, hogy tanácsaink, hacsak nem állnak elveinkkel ellentétben, a szülők véleményével se kerüljenek el­lentétbe. Sajnos ez nem mindig lehetséges, így a jelen esetben sem. Furcsának találjuk, hogy a szülők meg akarják akadá­lyozni a fiatalok boldogságát, mert különböző vallásúak. Azt tanácsoljuk, ha szerelmük ko­moly és tántoríthatatlan, tart­sanak ki. A szülők, ha látni fogják egymáshoz való ragasz­kodásukat, végül mégis csak kénytelenek lesznek tudomásul venni. A szerelmük, ha még nem állta ki a tűzpróbát, és le tudnak egymásról mondani, ak­kor pedig kerüljék a harcot és törődjenek bele. Az akadályok túl nagyok és maguk mindket­ten még fiatalok és így más oldalán is megtalálják boldog­ságukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom