Új Ifjúság, 1956 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1956-05-05 / 18. szám

1956. máitrs 5. 3 VARUNK BENNETEKET Az öreg fiatalok — Olyasvalakire volna szükségünk, aki ért az állatokhoz. — sóhajtoznak nem egyszer a szövetkezeti vezetősé­gek tagjai. . Mi gyakorlatilag értünk hozzá, de aztán ha jön valami beteg­ber óta új lakói vannak. A Mezőgaz­dasági Technikum harminchat tanu­lója, azok akik az állattenyésztési szakot végzik. Ezekből a növendékekből zoo vete­gyakra összpontosítják figyelmüket, hanem az olvasó körökben beszélget­nek a Fucík-jelvényszerző versenyhez előírt könyvekről. A testnevelési kö­rökben pedig az MHK-jelvény meg­ség, amikor egymásután hullnak el a tehenek, sertések, és • baromfi, ak­kor tanácstalanok vagyunk. Vajon miért ? Ezek a kérdések gondolkodóba ejtik még a legtapasztaltabb állattenyész­rináriusok lesznek, akik majd az ál­latorvosi kórházakban mint ápolók nyernek elhelyezést, vagy pedig az in- szeminációs állomásokon és a kutató intézetekben. Szlovákia minden sar­kából vannak itt fiúk, hiszen ez az szerzésére készülnek. Mindnyájan CS1SZ tagok. A CSISZ iskolai szerve­zete nagy segítséget nyújt a tanítók­nak felelősségteljes munkájukban. A gyengébb tanulókon is segítenek, a vezetőség elé hívják őket és elbe­tőket is. Kevés az állatorvos, nem győzik a munkát és segítségük nincs. — De lesz! * * * Kassa mellett Bárcán a gróf Zichy család szép kastélyának tavaly októ­iskola egyedülálló a maga nemében. Különböző az érdeklődési körük, de egy a céljuk: segíteni akarnak az ál­lattenyésztésnek. Nap mint nap átveszik tanítóik ta­pasztalatait és a tanulás után az ér­dekkörökben elmélyítik ismereteiket. Természetesen nemcsak a szaktár­szélgetnek velük tanulmányi előme­netelükről. A tavaszi szünidő alatt a fiúk ha­za szállingóznak, otthon sokat be­szélnek az iskolájukról a fiatalabbak­nak: — Ősszel gyertek Ti is hozzánk, várunk benneteket! V. B. Jóskát mindenki megbecsüli Úgy nevelkedett, mint a legtöbb hasonszőrű gyerek. Mondhatnám szin­te az utcán, a határban töltötte gyer­mekéveit. A kis családi kunyhó nem­adott neki elég meleget. Mint sok- gyermekes szülők sarja, mindjárt a kezdet kezdetén magára maradt. De a sors nem kedvezett jobban test­véreinek sem, a családi tragédia egy­formán üldözte mindnyájukat. Jóskát bizony még az ág is húzta. De tűrte sorsát. Mit is tehetett mást? Akiknek sorsával törődniük kellett volna, a fülük botját sem mozdítot­ták, hisz akkoriban a családok tíz­ezreinek volt hasonló sorsa. Mit számított egy család, vagy egyén. De mit törődött ő ezzel annak idején és hogyan is törődhetett volna. Fiatal, egészen gyermek volt akkor még, a rongvlabda meg a játék érdekelte. De szerette az állatokat is, és szívesen térítgette a legelőről a kárba csatan­goló jószágot. Igaz, hogy az mind a másé volt, de akkor is ragaszkodott hozzá. De megváltozott minden, más sze­lek kezdtek fújni. És Jóska tudta ezt, hisz lépten nyomon érezte. Nem fügött többé a falu uraitól. Szabad lett, mint annyian mások Elkerülte bátyjai sorsát. Nem lett szolgalegény. Nem szorult többé senki könyörado- mányaira. Munka kínálkozott min­denhol és Jóska munkát vállalt. Sze­rette a munkát, mely kora gyermek­korától utitársa volt. Nem magas, de szélesvállú erős le­génnyé fejlődött. Erős karjai vannak. Azt mondják, hogy még egészen fia­tal korában, amikor még az orvva­dászat nagyon dívott azon a vidéken, az előtte felugró nyulat ötven méter­ről is biztosan agyondobta. De ez már a múlté, azóta mással tölti szabad idejét. Még a katonai szolgálat előtt jó másfél évvel traktoros lett és nem is akármilyen. És amikor újra civil­ruhába öltözött, akkor sem hagyta cserben munkatársait, visszament hoz­zájuk. Örömmel fogadták. De nem­csak a traktorállomáson, hanem a fa­lujában is. Hogy miért? Azért, mert legény a talpán úgy a munkában, mint másutt. Ha valaki estefelé ha­zajövetele felől érdeklődne, biztosan azt felelnék a falubeli fiatalok, hogy az az üzemanyag mennyiségtől függ, mert legtöbb esetben csak nagyon későn jár haza. De legjobban mégis csak a sport kedvelői szeretik, jó futballista, biztos hátvéd. Az ellenfél csatárai csak nagyon ritkán járnak túl az eszén. Bámulatos a kitartása. Az egész mérkőzést egyforma lendü­lettel küzdi végig. De bármennyire is megváltozott a sorsa, nem felejti el a múltat. Még emlékezetében van, a falu egy­kori képe. De mindez már a múlté. És ahogy megváltozott a falu képe, úgy változott meg ő maga is. A ré­giből csak a szerénység maradt meg. A munkatársai közt, a hadseregben sok, gazdag tapasztalattal gyarapo­dott. Rém kisemmizett már. Becsü­letes jó munkájáért mindenütt meg­becsülik. A CSISZ munkájáról- ezúttal egy kicsit máskép — Fölösleges filozofálás ? — (Folytatás a 2. oldalról) szervezetekben a szövetség tevékeny­ségét nem aszerint Ítélik meg, hogy a fiatalok a valóságban mit teljesíte­nek. Főleg arra vannak tekintettel, hogy a „CSISZ képviselője“ rendsze­resen látogatja-e a gyűléseket és fő­leg arra, hogy milyen jelentéseket tesz. Figyelemre méltó, hogy a Nem­zeti Arcvonal központi vezetőségének apparátusában is ilyen hajlamokat észlelünk. A CSISZ tevékenységét el­sősorban a papirosok alapján Ítélik meg. Éppen e napokban is a CSISZ KB-tó! további tizenhárom írásbeli jelentést kértek. Emellett a CSISZ KB titkárai nem emlékeznek arra, hogy a Nemzeti Arcvonal központi bizottsága apparátusának dolgozói a jelentések kérése helyett valamikor is eljutottak volna a CSISZ kerületekre, járásaiba és az alapszervezetekbe. Amikor azon­ban a CSISZ KB bírálat alá vette ezt a gyakorlatot, a Nemzeti Arcvonal központi bizottságában egyes elvtár­sak nagyon csodálkoztak ezen. Ez természetesen felfogás dolga. Én az ő helyükben egy cseppet sem csodál­koznék. * * * Az utóbbi években túlságosan meg­szoktuk. hogy mindig utasításokra várunk. A CSKP KB utolsó ülése óta eltelt mozgalmas napokban s hetek­ben mindnyájunknak gondolkodni és cselekedni kell anélkül, hogy az irány­elvekre várnánk. Ez a helyzet a CSISZ szerveiben és szervezeteiben is. Ezekben is, mint mindenütt másutt, nem volna szabad arra várni, hogy „felülről” érkezzenek a határozatok arról, hogy mit tegyünk jobban mint eddig. IVO KALVINSKY Mladá Fronta Hej, de régi közmondás az, hogy ágii él, mint stegény legény a gaz­dag városban. Arról azonban nincs közmondás, hogyan él a dolgozó fia­tal „z olyan szövetkezetben, amit a városi kis- és középparasztok alakí­tottak meg. Ezt a rozsnyói szövetke­zetben is megtudhatjuk. A szövetkezet nem éppen a leg­rosszabb, bár sok hibával kell még a tagoknak megküzdeni, de már ed­dig is érezhették, hogy érdemes szö­vetkezett tagnak lenni. Ezért léptek be a fiatalok is a szövetkezetbe és szorgalmasan dolgoznak a mezőn, a tavaszi munkákból derekasan kiveszik a részüket. Az állattenyésztésbe is jutott belőlük kettő. Az egyik Katona József, aki a takarmányt készíti elő az állatoknak, a másik Milkó László állatgondozó, fejő. Milyen szép fog­lalkozást űznek mind a ketten! Sok tejet és húst adnak az országnak, vajon gondol-e arra valaki, amikor tejet iszik, vajat, húst eszik, hogyan étnek a fiatal állatgondozók? Erről bizony sokat lehet beszélni, sok jót és valami rosszat is. Milkó László éppen fejni készült, tejeskannával forgolódott, amikor megismerkedtünk vele. Gondosan ki­mosta az edényeket, kétszer, három­szor is kiöblítette, elökerítette a fe­jőszéket és nekiült a fejesnek. Elég ügyesen ment neki, két éve megszok­ta már ezt a munkát. Pedig nem ép­pen könnyű munka a fejés, de fiatal, fel se veszi ezt. Naponta reggel fél négykor, néha háromkor is kel, fél nyolcig, nyolcig aztán a tehenek kö­rül van tennivalója. Azután szabad ideje van, délután kettőig, fél három­ig. Ezután újra az istállóban dolgo­zik és végzi az állatok körül a dél­utáni, estéli tennivalót. Este fél nyolc­kor, nyolckor végetér a munka és hazamegy aludni. Ebben nincs sem­mi különös, mindenhol így van meg­szervezve az állatgondozó munkája, másképp ezt nem is lehet. Ősidőktől fogva nagyon lekötötte az embert az állattenyésztés és bizony este-reggel már nemigen lehetett látni az utcán a jó gazdaembereket, mert etetni kellett menni, amit nagy szorgalom­mal végeztek. Mégis a legtöbbjük okos ember volt, szórakozott is és a maguk módjuk szerint élték a vilá­gukat. Milkó Lászlónál és Katona Józsefnél valahogy mégist más a helyzet. Katona József is ugyanúgy van elfoglalva a munkájával, mint Milkó László és sok ezer fiatal ugyanolyan munkabeosztásban dolgo­zik, mint ők, és túlnyomó részük mégis vidáman él, szórakozik és meg is nősül. De akadnak olyanok, közöt­tük az említett két fiatal is. akik példás dolgozók ugyan, de számukra valahogy olyan az élet, mintha nem is ezen a földön élnének. Megeléged­nének azzal, hogy dicséretet kapnak a zootechnikustól, vagy a szövetkezet elnökétől, örömüket telik abban, hogy jó kondícióban vannak az állatok, melyeket gondoznak és ez helyes is. Mégsem elég ez, nem teszi színessé a fiatal életet. Például Milkó László két évvel ezelőtt olvasott■> utoljára könyvet, újságot, vagy folyóiratot két- havonként olvas egyszer, ha valahol a kezébe kerül. Rádiót ugyan hallgat, hetenként egyszer moziba is elmegy, de azt már nem tudja, hogy a rozs­nyói fiatalok színdarabot tanulnak, és hogy ki a CSISZ alapszervezetének az elnöke. Katona József szintén nem olvas, azt ugyan tudja, hogy színda­rabot tanulnak be a rozsnyói CSISZ szervezet tagjai, de az alapszerve­zet elnökét ö sem ismeri. Valami Ferkó bácsinak hívják az alapszervezet elnökét — felelte kérdé­sünkre. Elmondotta, hogy a Kraszna- horkai várban már járt kisdiák ko­rában, kirár tulás alkalmával, amit a tanítók szerveztek. A betléri kastélyt nem ismeri már, pedig az ország minden részéből hetenként ezerötszáz ember keresi fel a betléri kastélyt. — Milkó László még Krasznahorkán sem. járt. feleslegesnek tartja a kirándu­lást és a sportot is. Nem ér rá, — azt mondotta, — nincs ideje, leköti öt a munka. Hogy mikor nősül meg? Szeretne már! Nar'ynehezen kerülő úton elárulta, hogy két éve már azon töri a. fejét, dehát annyira nem tud megismerni egy lányt sem. hogy fe­leségül vehetné. Pedig nem tehetne mondani, ho"y ügyetlen gyerek ezen a téren, amire abból is következtet­hetünk,, hogy egy kicsit megcincog- tatta azt a lányt, aki tejes kanná­val állt az udvaron és várta, hogy mérjék ki neki a tejet. Pedig de sok szép lány van Rozs­nyón, olyanok mint a virágok, Mo­ziba is járnak, táncolnak is, énekel­nek és kultúrműsort is tanulnak. Per­sze Milkó László táncolni se jár, nem ér rá, nincs ideje — azt mond­ja. Katona József ugyanúgy van. Miért fiatalok hát, ha vétenek a ter­mészet rendje ellen és a legszebb idejüket, nem teszik érdekessé. Az elmondottakból már érezni le­het, hogy vajmi keveset tudnak a CSISZ-ről, nem is igen törődnek ve­le. De a CSISZ vajon törődik-e ve­lük? A városi szervezet elnöke, kul- túrfelelőse, vagy egyébt választott funkcionáriusa gondolkozott e már azon, hogy a rozsnyói szövetkezetben is étnek fiatalok, akik nagyszerű ál­latgondozók, de nem táncolnak, nem. sportolnak és nem ismerik a Rozsnyó körüli természeti szépségeket sem. — Vagy talán a várost szervezet veze­tőségének nem okoz gondot az, hogy a szövetkezetben dolgozók hogyan élnek? A CSISZ járási vezetősége pedig ellenőrizte e már a városi szervezet munkáját abból a szem­pontból, hogy törödnek-e a mezőgaz­daságban dolgozó fiatalokkal? Túlzás lenne azt mondani, hogy rossz a városi szervezet, de azt a hibát mégis elkövette, hogy a szövetkezetben dol­gozó fiatalokkal, amint látjuk, nem törődik kettőképpen. Pedig hát nem­csak az iparban dolgozó fiatalokkal kell törődni, hanem a mezőgazdaság­ban dolgozókkal is. A két fiataltól pedig sokkal többet várunk, még annak ellenére is, ha kora reggel, vagy este dolgoznak is Olvasni, tanulni, éppen elég idejük van napközben is és hasznos lenne, ha eljárnának a szövetkezeti tanfo­lyamokra. Megtanulnák ott az állat­tenyésztés újabb imódszereit. Azon­kívül szépirodalmi és szakkönyveket is olvassanak* hogy a könyvekből me-, rített ismereteiket jelhasználhassák a munkájukban és még jobb állatte­nyésztők legyenek. De nincs időm, — nincs rá időm, — mondotta Milkó László, amikor azt kérdeztük tőle, hogy miért nem akar táncolni. Pedig egy fiatalnak mindig van ideje, amikor táncról van szó, kiváltképp ha udvarlásról. Hi­szen minden nap nem kell a lány szoknyáján ütni, de azért ö is udva­roljon úgy, mint a sok más száz és ezer fiatal. A vasárnapi vagy a szom­bat esti munkát szintén meg lehet úgy oldani, hogy felváltva ellátják egymás teheneit a gondozók. így fel­váltva, gond nélkül mindannyiunknak iutna egy-egy rendes ünnepnap. Es bizony a CSISZ-ben is jobban bíz­zanak. Lépjen be Milkó László is, meg Katona József is a CSlSZ-szer- vezetbe. Majd meglátják akkor, hogy mennyi szórakozási alkalom kínálko­zik a számukra, amit majd ki is tud­nak használni. BAGOTA ISTVÁN Szép a Micsurin-kert A zsélyi mezőgazdasági iskola tanu­lói nemcsak az elméleti tudományokat sajátítják el, hanem iparkodnak gya­korlatot is szerezni a mezőgazdasági munkákban. E célból Micsurin-kertet létesítettek, amelyben minden tanuló­nak adtak egy kis parcellát. A par­cellákon különböző növényeket ter­melnek. A növény veteményezést már régen elvégezték, melyek között a kukorica is szerepel. Különösen a ku­korica termelésre fektetik a fősúlyt, mert egyik legfontosabb mezőgazda- sági növényünk. Melegágyakat is ké­szítettek, amelyben szépen fejlődnek a palánták és előreláthatólag jó zöld­ségtermés ígérkezik. BARANYI SÁRI Mezőgazdasági iskola Zsély

Next

/
Oldalképek
Tartalom