Varga Dénes: A tordai Unitárius Gimnázium története (Torda, 1907)

III. Az iskola rektorairól, tanárairól

— 91 — Méltóságos Asszonyom! Az igazságnak vizsgálása, az egy igaz istennek és a Jézus Krisztusnak ismerete és a kegyességnek munkája, (a mely két dologban áll és azokból származik az igaz élő hit) mely kedves légyen az isten előtt, és mely szüksé­ges az üdvösségre, megteszik édes Idvezitőnk szavaiból Ján. 17. 3. Ez az örök élet, hogy megismerjenek tégedet (atyám) egy igaz istennek, és a kit elküldöttél a J. Krisz­tust, a mely szavaiban azt bizonyítja édes idvezitőnk, hogy senki az örök életet másként nem nyeri, hanem az egy igaz istennek és a Jézus Krisztusnak esméreti által. Mivel pedig az istennek és J. Krisztusnak esméretét az írásokból vesszük, azért parancsolja édes Idvezitőnk: Vizsgáljátok az írásokat. Jan. 5. 39. Ezt cselekszik vala a Bereabéliek a kik minden nap az Írásokat visgálják vala. Tsel. VI. II. Erre int Szt. Pál is: Mindeneket megpróbál­jatok, s a mi jó azt tartsatok. 1. 5. 21. Mely két drága virtus úgy látom Méltóságos Asszonyom! hogy Nagysá­godban is nem kevéssé tündöklik, midőn Országunknak ilyen felháborodott állapotában, több egyéb szorgos dol­gai között is nagyságod a kegyességnek munkájáról, és az írásoknak vizsgálásáról el nem felejtkezik, hanem mikor egyéb szükséges dolgaitól üresedik, idejét e szent Munká­ban foglalja. Ebből lett Méltságos Asszonyom, hogy midőn a többi között nagyságod az unitáriusok vallása felől tudakozott, és olvasott volna, sőt holmi kárhoztatásokat is ő ellenek látott volna; idő előtt, mig szent és tiszta vallásunkat a magunk szánkból nem hallaná, (mely igen dicséretre méltó dolog) ihletet tenni nem akart. A mely dologban gyakorta még a Böltsek, úgy a Méltóságok is nagyon vétkeznek, hogy a dolognak jól megvizsgálása előtt itiletet tesznek, és mások oknélkül való kárhoztatásokra hirtelen kifokad­­nak. Mely dolognak eltávolítására Nagyságod Méltóságos Asszonyom! méltoztatott kissebbik szolgájának parancsolni, hogy az Unitáriusok vallását Nagyságodnak Írásban leten­ném, hogy abból a mit Nagysága felőliünk hallott, és ol-

Next

/
Oldalképek
Tartalom