Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900) 2. (Kolozsvár, 1935)

X. rész: Tanárok

534 választják meg akadémitának.3’ Ápr. 12-én, a Fase. (II. 526.) szerint ápr. 3-án, indul külföldre Kolozsi Mártonnal, szept. 1-én beiratkozott a leideni egyetemre theológusnak. Ekkor 26 éves. 1695 aug. 22-én hazaérkezik (Fase. I. D. 36.), szept. 6-án be­iktatják a tanárságba. Beszédje: De recta raciotinatione. (Fasc. I. D. 37.) 1696 nov. 20-án nőül veszi Maurer Szőcs Bálint leá­nyát, Katát. Erre meghívták a tanulók énekkarát, adtak egy 2 írt 30 dros tálat; énekükért kaptak 8 írt 23 drt. (Fase. I. D. 62.) Sok híres ember temetésén tartott beszédet. Székely Sándor (158. 1.) neki tulajdonítja a Tractatus aliquot succensi de gene­ratione Christi etc. 1697. c. munkát. Búskomorság vett erőt rajta s 1704 jun. 13 án meghalt. 15-én temették a püspök és Pálfi Zsigmond. Egyetlen fia mesterséget tanult s vándorolni indult. A kolozsvári r. k. plébánia értesítvén Bécsben a Paz­­maneum igazgatóját, hogy ez az áriánus ott van, a jezsuiták > körülvették s addig nem engedték ki karmaik közül, mig 1730 május 1-én katholikussá nem lett. Azután Szombathelyen tele­pedett le, családot alapított. Márton nevű fiának volt a fia az 1869 márc. 13-án elhalt váradi r. k. püspök: Szaniszló Ferenc, akiben a tanár fiága ki is halt.88 53. Roscius Acatius Frigyes. Kolozsvári Dimén Pál hozta magával, midőn Hollandiában segélygyüjtés végett tett útjából hazajött. (Fase. III. 61.) Itt lett unitárius. 1699 febr. 10-én nagy ünnepséggel beiktatják. Beszédje: De laude linguae Graecae. Ennek lett a tanára az új iskolában. (Fase. III. 46.) 1698 aug. 1-től szász káplán volt Schirmer János mellett. 1699 nov. 20-án titokban elszökött Kolozsvárról s unitárius hitét elhagyva, Sze­­benben lutheránus lett. (Fase. II. 61.) 54. Várfalvi Pálfi Zsigmond 1690 ápr. 1-én frekventálni kezd (Fase. II. 475.), május 1-én felszabadul s beiratik a diáki társaságba. (Fase. II. 476.) 1696 dec. 31-től 1698 márc. 18-ig szenior volt. (Fasc. III. 1. és III. 28.) Ekkor külföldre indul s jun. 17-én Leidenben iratkozik be a filozófiára és a theológiára. Ekkor 24 éves. 1698—1701. években itt tanult, amint az általa hozott s a könyvtárnak adományozott könyvekbe sajátkezüleg beírt vásárlási évekből következtethető. Leidenben Burcher de Voldertől filozófiát (Cartesius 6. meditatioját: nihil est in intel­lectu stb.), fizikát (Euklides 6 könyvét), Perizonius Jakabtól Suetoniust és egyetemes történelmet, Zumbach Lothartól a Planetolabiumot; Franekerában Roelltől theológiai és meta­fizikai, Vitringától theológiai, Latonetól orvosi előadásokat, 35 36 35 L. Szaniszló Zsigmond naplóját. Történelmi tár, 1890. 77., 97. 36 Lapuszny Gyula Ágost: Tordai Szaniszló Ferenc váradi püspök. Nagyvárad, 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalom