Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900) 1. (Kolozsvár, 1935)

III. rész: A magyar-utcai iskola

205 mond 1725 jan. 23-án mint exactor tanítani kezdi nyilvánosan az aritmetikát (Fase. IV. 339.). Nagy György felgyógyulása után 1723 május 5-én szeniornak választatik s megint az ékesszólás tanítója lesz, de 1725-től a görögöt is tanítja nyilvánosan. Visso­­vatius András 1726 május 4-én kezdi a kozmográfia tanítását (Fase. IV. 367.). íme, a nagy szükségben Szent-Ábrahámi úgy segített magán, ahogy a körülmények szerint lehetett. A filozófiai tan­folyamot végzett diákokat bízott meg „nyilvános“ leckék tar­tásával, ami rendes körülmények között nem történhetett meg, mert a filozófiai tanfolyamon csak külföldön tanult tanárok taníthattak. Az iskola és a diákság súlyos nélkülözéseket élt át, szinte azt mondhatnók: éhezett. 1718-ban a patronusok vállal­ták ugyan a tanárok fizetését és a diákok segélyét, de 1719- ben mindössze 298 mfrt, 33 dr. gyűlt össze. Éhen kellett volna pusztulniok, ha nem gondoskodtak volna róluk az unitárius fő­urak. 3 év alatt több, mint 1000 véka búzát küldöttek Kolozs­­várrra. 1721 jun. 18-án Simon Mihály, Sándor Gergely, Balog Zsigmond, Dániel Ferenc és Péter aláírásával felhívás megy az aranyosköri gondnokokhoz, Szaniszló Zsigmond és Bardocz Tamáshoz, hogy buzdítsák adakozásra a híveket, „melyből az eklézsiában mind az tanítóknak, mind az tanulóknak valami consolatioja redundáljon“ s az adakozás minél nagyobb legyen, mert a szükség igen urgens. 1722. dec. 6.-án Simon Mihály, Dániel Ferenc és Sándor Gergely megindító hangon kérnek adományokat „az kolozsvári scholabeli diákok intertentiojára“, „az melyből sustentálódjék az itteni ifjúság“. Mert ha az ifjú­ságot nem tartjuk fenn, többé schola nem lesz és így nem lévén a falukban levő eklézsiák defectusát honnat suppleál­­nunk, eklézsiáink is elfordúlnak, mely ha a mi életünkben meglészen, nem tudjuk, miként adhatunk számot Istenünk előtt az ítéletben“. De a gyűjtés eredménye nem volt elég. A diákok nem kapták meg a rendes heti segélyt. S 1723 okt. 9-én 16-an (Fasc. IV. 303) az igazgató engedélye nélkül, de a szeniornak jelentve a dolgot, eltávoztak az iskolából az exactor kivételével, elmen­tek az unitárius patronusokhoz, hogy elpanaszolják nélkülözé­seiket s adakozásra kérjék őket. A diákságnak ez a szokatlan megmozdulása nagy riadalmat keltett és sok szomorúságot oko­zott, de amint látni fogjuk, sok üdvös intézkedés megtételére szolgáltatott okot. 1724 jan. 19 én Pálfi Zsigmond jegyző alá­írásával felhívó levél megy a körökhöz: „Látván az iskolának nagy megszükülését és eddig gyakorolt rendünknek nagy hijá­­nosságát, hogy az scholákból ki ne pusztuljunk és istenes szán-

Next

/
Oldalképek
Tartalom