Tolnavármegye, 1909 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-23 / 21. szám

1 — A magyar tudományos akadémia III. osztálya mult hétfőn tartott ülésén Bados Gusz­táv rendes tag, Dr. Dienesné Geiger Valéria vendégnek, városunk szülöttének : »A logarit­mikus elágazó helyekről« cimü dolgozatát mu­tatta be. Ezen dolgozatot az akadémia ki fogja nyomatni. — Templombucsu A szekszárdi belvárosi rk. templom búcsúja múlt csütörtökön f. hó 20-án volt. Az ünnepi nagymisét dr. Fent Fe­renc belvárosi plébános, szentszéki ülnök vé­gezte segédlettel. — Városok értekezlete Dr. Szentkirilyi Mihály polgármester csütörtökön Budapestre utazott, hogy részt vegyen a városok értekez­letén, mely pénteken és szombaton tartatotta meg. A hű szolgálat jutalma. Mosonyi János hídvégi gazdasági cselednek, 40 évi hü szolgála­táért, a földmivelésügyi miniszter 100 korona jutalmat engedélyezett és őt elismerő oklevéllel tüntette ki. — Kiállítási emlékérem. A pécsi kiállítási bizottság Wolf Henrik szekszárdi nagybirtokos­nak, aki a kiállítás alkalmából, mint borszak­értő működött, megküldte a bíráló bizottsági tagok számára létesített szép kivitelű ezüst­érmet. — Letelepedett állatorvos. Freytag Jenő okleveles állatorvos, volt katonai állatorvos, Simontornyán telepedett le s megkezdte műkö­dését. — Uj könyvelő. A »Faddi Takarékpénztár« könyvelőjévé Jagitza Vincét, a szekszárdi ke­rületi munkásbiztositó-pénztár könyvelőjét vá­lasztották meg. — Jutalmak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a paksi polgári iskola tanítóinak és igazgatójának, nevezetesen : Paraté György igaz­gatónak 20, Kun Kálmánnak 80, Giins Gábor­nak 60, végül Király Ferencnek 20 korona ju­talmat utalványozott, ismeretterjesztő elő­adásokért. — Tanitóválasziás. Az udvari róm. kath. iskolaszék, az eltávozással megüresedett kántor- tanitói állásra Oertl Kálmán sárdi osztálytanítót választotta meg. — Halálozások. Angyaljfy Imre m. kir. anyakönyvvezető, nyugalmazott bátaszéki köz­ségi főjegyző, volt cs. és kir. főhadnagy, ki az 1859-iki olasz-francia háborúban, mint segéd­tiszt vitézségével tüntette ki magát, rövid szen­vedés után, életének 79-ik évében Bátaszéken meghalt. Temetése múlt vasárnap impozáns módon ment végbe. Dr. Herman Béla főispáni titkár édesatyja Szászvárosban folyó hó 17-én elhunyt. Polony János zombai gyógyszerész nagy­bátyja, id. Polony János kir. tanácsos, nyugal­mazott kir. járásbiró 76 éves korában Breznó- bányán elhunyt. Schveitzer Márton Tevel község volt bírája, akit a király ezüst érdemkereszttel tüntetett ki, rövid betegeskedés után életének 72-ik évében meghalt. Temetése rendkívüli nagy részvét mel­lett ment végbe. Seldmatjer József volt lengyeli főkertész, múlt vasárnap Pécsváradon elhunyt. — Szakos és a kaposvár—nagykónyi-i vasút. Szakcs község képviselőtestülete nagy szótöbbséggel. elhatározta, hogy a tervezett kaposvár—nagykónyi-i vasútra 100.000 korona segélyt ad, azzal a feltétellel, hogy a község a belterülettől‘számítva egy kilométeren belől ren­des személy- és teherrakodó állomást kap és a vasúti építkezés 1911. január 1-ig megkezdődik. A vasút engedményesei Hausner Zsigmond és társai igali lakosok és a vasút Kaposvár, Őrei, Zimány, Pataion, Biissü, Kazsók, Igái, Szili, Várong, Lápafö, Szakcs érintésével Kónyinál csatlakozik a győr—Veszprém—dombóvári vas­úthoz. A segély ellen egyedül Balog György képviselőtestületi tag szavazott. Ez uj vasút nagy gazdasági előnyöket fog Szakosnak hozni. — A somegymegyei gazdasági egyesület május hó 17-én tartotta Kaposváron évi rendes közgyűlését, melyen Jeszenszky Andor a tolna­megyei gazdasági egyesület elnöke és gróf Széchejiyi Bertalan nagybirtokos vettek részt megyénkből. — Vásár. A legutolsó szekszárdi vásár igen gyenge volt, amennyiben a Bátaszéken ki­ütött száj- és körömfájás miatt a hasított lábú állatokat nem volt szabad felhajtani. Lovat mintegy 140Ü darabot hajtottak be, melyekből 320 darab el is kelt. — Nyugtázás. Krammer János síremlékére újabban adakoztak Sass László 5 korona, Gmüs Gábor 2 korona, Kronner Arnold 1 korona és N. N. 5 korona. A jószivü adakozók fogadják hálás köszönetünket. Az igazgatóság. — Artézi kút Folyó hó 16-án megkezdte Pinczehely község a piac-téren egy ártézi kút Avatását. TOLNA V AJcvMEGYE. — Mozi. Bozóky Imre mozgófénykép szín­háza még néhány napig tart csak előadást a Szekszárd-szálló nagytermében. Vasárnap este tudományos felolvasás lesz részben vetített, részben pedig mozgóképekkel élénkítve. — Asztalosok tanfolyama A m. kir. tech­nológiai iparmuzeum tanfolyamot rendez asz­talos mesterek részére. Ha az ipartestület he­lyiségében elegendő mester jelentkezik tanfo­lyamra, úgy Szekszárdon is fog tartatni a nyár folyamán ilyen kurzus. — Meglőtt egy kis leányt. Sch-arczkopf Lajos szekszárdi sütőinas, áldozó-csütörtökön játékból reáfogta Patai József szekszárdi fog­házőr 11 éves Juliska leányára flobert revol­verét ; az véletlenül elsült s a kis leány nyakán súlyos sérülést okozott. A csendőrség a revol­vert elkobozta s a pajkos fiút följelentette. — Városi szabályrendeletek Szekszárd városnak a hordár- vagy bérszolga-ipar gyakor­lása, nemkülönben a zsibáruskodás tárgyában alkotott szabályrendeletét a belügyminiszter némi változtatással jóváhagyta. — Megtalált gyermek Hermán Ferenc szekszárdi iparos 2 éves fiacskája a hétfői vá­sárkor elveszett. A megrémült szülők Bácz Jó­zsef alkapitánynál bejelentették az esetet, aki a nyomozást a legszélesebb alapon megindította. A kis fiút a vásártéren megtalálta egy kis leány és az emberforgatagból kihozva a rendőrségre vitte, honnan haza szállíttatott. — Játék a Dunán. Babos Imre bátai lakos 6 éves József fia több társával játszani ment a Duna zsilipje mellé. A gerendákról nádszálakat meritgettek a vízbe ; a kis Jóska nádja a vízbe esett, utána kapott és egyensúlyt vesztve a vízbe bukott. Társai megijedtek és elszaladva, nem mertek szólni senkinek. A kis fiú holttestét kifogták. — Nincs eladó kard. Pincehely község elöljárósága a rendőröket katonakardokkal akarja felszerelni, hogy igy nagyobb tekintély vegye őket körül és e célból a honvédelmi miniszter­hez fordultak, ahonnan ilyen célokra kiszolgált katonapuskákat jutányos áron szoktak adni. — A honvédelmi miniszter értesítette a községet, hogy eladó kardokkal nem rendelkezik. — Két öngyilkosság. Müller János mó- rágyi és Leicht Jakab bátaapáti lakosok, élet- untságból felakasztották magukat. Mindkét ön­gyilkos jómódú polgára volt községének. — Vasutasok gyűlése. Az országom vas­utas szövetség kaposvári kerülete vasárnap tartotta meg évi rendes közgyűlését Kaposváron, mely egyúttal tisztújító gyűlés is volt. A vá­laszmányi tagok közé megyénkből beválasztat­tak : Franki Ottó mérnök, Puskás József máv. hivatalnok Dombóvárról, Novak István máv. hivatalnok Ujdombovárról, Deményi Mihály máv. ellenőr Keszőhidegkutról. Az altisztek közül: Bohán Jenő és Kandié János Dombóvárról. A szolgák közül: Bagó Antal, Tóth András, Rostás Ferenc Dombóvárról. A munkások közül: Blahaut Péter, Gergely László, Dudás István és Schmidt Ádám Dombóvárról. — Gazdasághoz szegődött iparos Egy konkrét esetből kifolyólag kimondotta a fóld- mivelési miniszter, hogy kizárólag a gazdaság részére dolgozó szegődményes iparos gazdasági cseldnek tekinthető, az ipartörvény rendelkezései alá nem esik es az általa alkalmazott segéd­munkások sem iparossegédeknek, sem iparos- tanoncoknak nem tekinthetők. — A munkás sorsa A baja-bátaszéki vasút­építés telepén több munkás egy rozzant barak­kot igyekezett lebontani, miközben észrevették, hogy az egyik közfal meglehetősen inog. A munkások rémülten iparkodtak menekülni, egy Szabó Sándor nevű munkás azonban megbotlott es az éppen abban a pillanatban leomlott közfal ráesett Szabó Sándor lábára, amelyet az óriási teher teljesen összezúzott. A szerencsétlenül járt munkást beszállították a közkórházba. — Egy község lángokban A Dombóvárhoz közeli Yásárosdombó községben szerdán délután tűz ütött ki s a nagy szélben csakhamar az egész község lángokban állott. Elégett két temp­lom, iskola és nagyon sok magán épület, mel­léképületeivel együtt. Öt ember a lángok közt lelte halálát, azonkívül sok marha és egyéb apró jószág semmisült meg. — A bölcskei keresztgát- Bölcske község kérelmére a földmivelési miniszter tudatta a köz­séggel, hogy a kenderéztatói legelőnél epitett dunai keresztgát felemelése, ami már 1908-ban tel­jesítendő lett volna, de a kis vízállás miatt el­maradt, a folyó évben a rácalmás—fajszi duna- szakasz szabályozási munkálatai körében okve- tetlen kivitelre kerül. A Kuvacsos nevű zátony alatti öregszigeti part biztosítása kérdésében a miniszter csak akkor foglal állást, ha megfelelő hitellel rendelkezik. !9o9 május 23 — Uszoda megnyitás. A szekszárdi gőz­fürdővel kapcsolatos uszodát, mely naponkint 22 fokos meleg, tiszta ártézi vizet kap, a múlt szombaton megnyitotta a tulajdonos s mint a múlt évben is, 2—2 óránkint hölgyek és férfiak fölváltva használhatják. — Nyugalomba vonult lelkész. Wagner Samu Varsád ág. ev. lelkésze, aki 1866. óta megszakítás nélkül viselte (a varsádi ág. egyház terheit, 40 évet meghaladó, buzgó lelkipásztori munkásság után nyugalomba vonult s Gyünkön telepedett le. A szerénység s az igazi Vallásos­ság minka képe volt, aki a felekezeti béke megvalósításán fáradozott mindenha — Távirda Tolnanémediben. A kereske­delmi miniszter Tolnanémedi községben uj állami távirdahivatal felállítását engedélyezte. A köz- igazgatási bejárás junius 4-én fog megtartatni. — Tilos a postagalambok lelövése. A «Columbia» postagalamb egyesület május, junius és julius hónapokban postagalamb training ver­senyeket rendez az ország több ’pontján ; igy Sárosdon május 24-én, Felsőnyéken május 29-én, Somogyváron junius 4-én lesz a verseny. Az ily postagalambok lelövése szigorúan tilalmaz- tatik. —- TŰZ Görbéin. Szombatról (vasárnapra hajló éjjel kigyulladt Görbőn az izr. hitközség háza, melyben a kántor lakása volt és Márkusz B. cipész lakott családjával. A ház teljesen le­égett. Szerencse, hogy teljes szélcsend volt, különben akár az egész falu eléghetett volna. A tűz keletkezésének okát még nem derítették ki. — Fizetés kiegészítés. A va'lás- es köz- oktatásügyi miniszter, Szabó Géza szekszárdi állami főgimnáziumi róm. kath. hittanár 1600 korona évi fizetését, 2400 koronára emelte föl. Gazdátlan csikók. Graepel Hugó puszta­csámpai pusztáján 2 darab értékes csikó talál­tatott. A paksi főszolgabíró a csikók gazdáját körözi. — Vasúti közgyűlés. A szekszárd—báta­széki helyiérdekű vasút részvénytársaság folyó hó 26 ikán délután 1 órakor tartja Budapesten (Lipót-körut 3.), XII. évi rendes közgyűlését. — Névmagyarosítás. Krausz Jenő paksi születésű budapesti lakos nevet «Gárdony>-ra magyarosította. — Vadászterület-bérlet öesény község vadászterületének nagyobb részét (az ország- uttól balra esőt) a pénteken tartott versenytár­gyaláson kivette D'óry Jenő. szolgabiró 923 K évi bérért. — Örömhír az asthmabetegekuek Feltűnést kelt orvosi körökben Strümpl, bresíaui egyetemi tanár közleménye, mely a wieni medizinische Klinik újabb számában jelent meg és áz asthma gyógyítást egész uj rendszerbe tereli. A tudós profeszor kipróbált módszere szerint, még a legidültebb asthmánál is kitűnő eredményt érünk el a villanyos fenyfürdő alkalmazásával. Ezen modern gyógyeszköz feltalálható dr. Tolnai pécsi vizgyógyintézetében, aki ezen gyógymóddal máris igen jo eredményeket ért el. — Jóváhagyott szabályrendelet. A keresk. miniszter Szekszárd városnak a társaskocsi gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendeletét jóváhagyta. — Államsegély A keresk. miniszter a kul­tuszminiszterrel együtt a bátai iparostanonc • iskola részé-ie 280 és a paksi részére 700 kor. államsegélyt engedélyezett. — Egyleti ügyek. A belügyminiszter a »Simontornya és vidéke tisztviselőinek társas köre« alapszabályait láttamozta. — Visszaszállított kivándorlók Észak- amerikában a kereseti viszonyok még most se javultak meg és ennek következtében számos magyar állampolgár — boldogulni nem tudván — ottani konzulátusainkhoz fordul, ingyenes hazaszállítást kérve. A konzulok az illetők va- gyonviszonyait nem ismervén és nem is imer- hetvén, sokakat hazaszállítottak, közülök leg­utóbb 11 to/namegyei magyar került igy haza es pedig : Bajor Ferenc (Dóbrököz), Szabó István (Paks), Kern Ferenc (Tevel), Gombos Mihály és neje (Tolna), Sári János (Őcsény), Kovács Ferenc (Decs), Mészáros Ferenc (Uzdborjádj, Németh István (Paks), t'sztyán László (Paks), Farkas József (Felsőnyék), Tóth István (Dombóvár). A hazaszállitási költség azonban igen tetemes, fejenként 86 és 1:3 kor. között változik, melyet a konzulátusoknak a belügyminiszter megtéríteni tartozik és ez alapon a belügyminiszter a haza- szállitottaktól megtérítést követel, ha arra va­gyoni viszonyaiknál fogva képesek. Úgy látszik tehát, hogy draga lesz az ingyen utazás. — Kijavított templom. A hanti rk. templom düledező állapota miatt közveszélyessé válván, bezáratott. Időközben a tatarozási munkálatok elkészültek és a templom már legközelebb át­adható lesz a használatnak. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom