Tolnavármegye, 1909 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-23 / 21. szám

1909 május 23 TOLN A. V ARME GYE. 5 TANÜGY Tankönyvajánlás Értesítem tankerületem tanítóit, hogy Benedek Elek, Tomosányi János es Körösi Henrik a nem magyar ajkú vidékeken levő magyar tanítási nyelvű elemi népiskolák 1. osztálya számára magyar ABC-és és olvasó­könyvet a nem magyar tanítási nyelvű el. nép­iskolák II. osztálya számára; végül magyar olva­sókönyvet a nem megyar ajkú vidékeken levő magyar tanítási nyelvű el. népiskolák számára ; legvégül vezérkönyvet a magyar szó megtanítására irt. Az ABC-e ára kötve 40 f, a II. osztályú könyv ára kötve 60 fillér, a vezérkönyv ára 1 kor. 40 fillér. Kapható Lampel R. könyvkeres­kedésében Budapesten, Andrássy-ut 21. sz. alatt. Miután ezen könyvek a minisztertől mind enge­délyezve vannak, szükséget pótolnak, erősen eszmélteinek, jó rendszert ismertetnek meg, sok ügyes fogás elsajátítására adnak alkalmat, a magyar nyelv gyakorlatilag való elsajátítására igen nagy előnyt, könnyűséget biztosítanak, papírjuk jó, belülök kiválóan olvasható, kötésük erős, olvasmányaik újak, azokat tankerületem tanítóinak mielőbbi bevezetésére benső örömmel a legmelegebben ajánlom. Szekszárd, 1909. május hó 17. Tihanyi Domokos, kir. tanácsos, tan- fel ügyelő. I / >• .. r I .. / I rr i * Közönség kóréból. 'Ianitsa ki a t. Elöljáróság ezen községi őrből és temetési egyleti szolgából végrehajtóvá K:cseperedett úri embert! azon jogok és köte­lességekre, amelyeket hatáskörében elkövethet, mert az ilyen eljárások az elöljáróságnak, mint erkölcsi testületnek, nem válnak dicsőségére. Dunalöldvár, 1909 május 17. Hazafias üdvözlettel: Berecz Lajos, cipészmester. * 1- rovat alatt közlőitek díjmentesen közöltéinek, a felelősség azonban a beküldőt illeti. A szerk. Eladó ház esetleg több évre bérbe adandó. Igen alkal­mas korcsma üzletnek is. Csinosan van átalakítva. Van benne négy szoba és a hozzátartozó melléhelyiségek, kitűnő pince és kút két udvarral. Kossuth Lajos utca nagy dobogó-féle ház. Bővebb felvilágosítással szolgál Hal­mos József Szekszárdon. — Á szekszárdi rém kath olvasókör május hó 30-án, pünkösd vasárnapján rendkívüli közgyűlést tart, melynek fontosabb tárgyai: az építkezések megbeszélése és a tervrajzok el­fogadása, alapszabály módosítás. — Hegyközségi gyűlés. Az előhegyi hegy­község érdekeltsége vasárnap d. u. 3 órakor a városházán közgyűlést tart a Benedekszurdikhoz vezető kocsiút megvétele tárgyában. — Megtagadott láltamozás. Az ozorai kis­gazdák és munkások keresztény szövetségének alapszabályait a belügyminiszter nem láttamozta, mert »lényegesen különböző célú egylet egy cim alatt közös alapszabállyal nem alakulhat meg.« A miniszter szerint az volna célszerű, ha a kisgazdák is, a munkások is külön egyesületet alakítanának, — Vegyes hirek. A mohács—pécsi vasút pécsi forgalmi főnöke: Fabriczy Elek felügyelő folyó hó végével nyugalomba vonul. Utóda JiUy Gyula ellenőr lesz. — Krausse Ignác te­kintélyes pécsi kereskedő meghalt 48 ik évében, szivelzsirosodás következtében. — Schaurek Rafael, Baranya vármegye ügyészségi joggya­kornoka a kolozsvári egyetemen jogtudományi doktorrá avattatott. — A pécsi főgimnázium 1899-ben érettségizett tanulói junius 22-én tart­ják 10 éves találkozójukat, melyre az iskola­társakat Tiatsek Zoltán hívta össze. — Henneberg-féle selyem. Csak közvetle­nül fekete, fehér és színes selymet 1 korona 35 fillérért méterenkint, úgy blúzokra, mint egész ruhákra bérmentve és elvámolva szállít. Dús mintagyüjteményt postafordultával küld: Hennebe g-féle selyemgyár Zürichben. Kovács J. vásártér-utcai műtermében hiányzó fogak pót­lása, csaposfogak, arany koronák és száj­padlás nélküli fogak (hídmunka) készíttetnek. Fogtömés, foghúzás és fogtisztitás a legjobb módszer szerint eszközöltetik. — Szegények­nek rendel délelőtt 8—9-ig és délután 1—2-ig VIDÉK. Dunaföldvár Meghívó. A felállítani szándékolt „duna- földvári nöegylet“ 1909-ik évi május hó 23-ik napján d. u. 3 órakor Dunaföldvár községháza II-ik számú hivatalos helyiségében (az emeleten levő tanácsteremben) alakuló közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom és felkérem, hogy azon íésztvenni kegyeskedjék. Kelt Dunaföld- váron, 1909-ik évi május hó 15 ik napján. Neifergall Nándor, községi főjegyző. NYÍLT-TÉR. * ______ Fe lhívás! Minden nő, aki csak némileg ad arca üdeségére, nem mulaszthatja el még a ta­vasz beállta előtt a Valeria eremet és szappant használni, mert csak ez az egyedüli, amely megakadályozza a szeplók, májfoltok és mittesserek és egyéb Csak olyan WH»** »„v a t C t isízt át lan S ágok el, a me ynek csomagolásán c kép beálltéit. látható. * A crém ára 1 korona, szappan 70 fillér. Vidékre is készséggel szállít utánvét mellett „Garay“ Drogéria Szekszárd, Szé- chenyi-utca, (dr. Hangel-féle ház.) •) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget» szerkesztőség. Basáskodó községi végrehajtó. Tudva azt, hogy a tek. Szerkesztő ur b. lapjában hasonló közérdekű felszólalásoknak helyt szokott adni, ezen tudat indított arra, hogy arra kérjem, miszerint alábbi panaszos soraim­nak b. lapja legközelebbi számában helyt adni kegyeskedjék. Dunaföldvár nagyközség t. Elöljáróságához van szavam ! Ahhoz az elöljárósághoz, amely hivatva van arra, hogy a község minden egyes adófizető polgára érdekét megóvja és megvédje. Nem tudom van e tudomása a t. Elöljáró­ságnak azon botrányos, kellő szavakkal ki nem fejezhető esetről, amelyet velem szemben Németh József községi adóvégrehajtó elkövetett. Ha nincs, úgy azt az alábbiakban adom tudomására : Fönt nevezett végrehajtó a napokban meg­jelent üzlethelyiségemben és a következő kijelen­tést tette: «No elvisszük ám a cipőket.» — Én tréfának vettem a dolgot — mert az előzetes foglalásról tudomásom nem volt — imigyen válaszoltam : «Csak tessék, mennyit parancsol.» A községi őrből, később temetkezési egyleti szolgából felcseperedett Németh József községi adóvégrehajtó erre dühbe gurult és majd meg­mutatom. én magának» kijelentéssel eltávozott. Par nap múlva két rendőrrel jött üzletembe és a lefoglalt holmit akarta elvinni. Adóhátraléko­mat, — amely folyó év első negyedéről van — át akartam neki adni, de ő vonakodott azt el­fogadni. Kérve kértem pár percnyi halasztást arra, h gy a községházához átvihessem azt. «Sincs kegyelem» kijelentéssel megakadályozott abban, sőt mi több, dulakodni kezdett velem, hol jobbra, hol balra lökdösött és azon iparko­dott, hogy üzletemből az utcára lökhessen és onnét a rendőrökkel bekisértessen. Sikerült is volna azon szándéka, ha én üzletem ajtajára nem fordítom reá a kulcsot. A rendőröket folyton biztatta, hogy nem mernek bevinni. No majd hozok én két bátrabb rendőrt — mondotta. — Közbe kinyitottam üzletem ajtaját és ő kegyelme elment rendőrért. Megjegyzem, hogy az előbbi ket rendőrt őrizetemre hagyta. Közben sikerült egyik segédemet egy kis levőikével a község adóügyi jegyzőjéhez elkül­deném, aki a végrehajtást felfüggesztette és ha­lasztást adott. Újdonság! Diványpárnák fényképpel. NE TÖRJE A FEJÉT © cu PU © alkalmi ajándék id a a © miatt, mert a legszebb meglepetés j>> © egy jól sikerült o fc* XJ © icnyKcp, ---------­-a *© mely az egész megyében csakis a *© Cm IKZ i s s Jenő etj in ,,Kossuth“ műtermében 2-<« tn a Szekszárd, Széchenyi-utca 651. © ba o Hr­A legszebb kivitelben készülnek : n =5 ■o/) Medaillonok, nagyítások, olaj és a aquarell festmények. ■ > Sikerért kezeskedem 2t7. sz. tkvi 1909. Árverési hirdet meny. Alulírott bírósági végrehajtó az 18S1. évi IX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a paksi kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp. I. 651 jő. sz. végzése folytán dr. Hirsch Sándor ügyvéd által képviselt ifj. Freund Ignác javára, 218 kor. 52 fillér s jár. erejéig 1909. évi március hó 7 én foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felü f iglalt és 76ő kor. 60 fillére becsült következő ingóságok, u m.: házibutorok, pálinka és rum nyilvános árverésen el- adatnak. Mely árverésnek a tamási kir. járásbíróság 1909. évi V. I. 50 4. számú végzése folytán 131 korona 78 fillér hátr. tőkekövetelés, ennek 1908. évi julius hó 6. napjától járó 5#/0-os kamatai, 1 /3°/o váltódij és eddig összesen 92 korona 63 fillér­ben biróilag már megállapított költségek erejéig, Fürgéd pusz­tai csárdában árverést szenvedő lakásán leendő megtartására 1909. évi junius hó 1-sö napjának d. e. 8 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908 évi XLI. t. c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Tamási, 1S09. évi május hó 18. napján. liAÁN GYULA, kir. bir. végrehajtó. Benzinmotorok malom- és iparüzem hajtásra Benzincséplökészletek a legújabb, legtökéletesebb szerke­zettel Egyszerű kezelés. 9 — 10 Legcsekélyebb benzinfogyasztás. Teljes szavatosság. Müller Testvérek lügépészek gépraktára Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom