Tolnavármegye, 1908 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. szám

1908 január 5 TOLNA VARMEGYE. 3 többséggel Tolna nírmegye megválasztott alispánjá­nak jelentette ki, mit a közgyűlés lelkes éljenzéssel és tapssal fogadott A virilisták közül leszavazott Simontsits Elemérre 104 Szérűid Mórra 26 Jeszenszky Györgyre 25 bizottsági tag. A választott bizottsági tagok közül pedig leszavazott Simontsits Elemérre 117 Szét ald Mórra .40 Jeszenszky Györgyre 41 bizottsági tag. Ezek szerint leszavazott összesen 155 virilis és 198 választott bizottsági tag. Ezután Simontsits Elemér alispán letette a hivatalos esküt és a következő székfoglaló beszédet tartotta: lek. Törvényhatósági Bizottság! Mélyen meghatva, megilletódve mondok köszönetét, a tek. törvényhatósági bizott­ságnál« a megválasztatásom tényében reám nézve mindenek fölött megtisztelő módon megnyilvánult bizalmáért. Mindenem koczkán volt tek. Törvény- hatósági Bizottság és satisfactiót nekem csak Tolnavármegye adhatott. S egész valómmal átérzem, hogy ezért a satistac- tióért mindenemmel tartozom. Legyen tehát felajánlva egész munkaerőm, min­den energiám, minden képességem egy szent, egy mindenek fölött álló eszmény­nek, a közérdek önzetlen, odaadó szol­gálatának. Él a lelkemben egy kiirthatat- lan meggyőződés, hogy nagy szeretettel lehet a közérdeket szolgálni úgy is, hogy az ember nem tesz különbséget ember­társai közt se vagyon, se iáiig, se poli­tikai hitvallás, selelekezeti különbségszerint — igy akarok szolgálni! S ezt a szellemet akarom látni a vármegye közigazgatásának egész területén. A rohanó kor lázas te­vékenységet követel, hogy viszonyaink fejlesztésében lépést tarthassunk vele. Ehhez a tevékenységhez kérem én a vár­megye lakossága érdekében a törzényha- tósági bizottság minden tagjának szives támogatását. Bármely politikai meggyó- dést tiszteletben tartok, de igyekezni fo­gok megyei közéletünket a politikától le­hetőleg távol tartani, nehogy a politikai hevületnek lobbanékony lángja állandóan tíizveszélylyel fenyegesse közös munkál­kodásunknak békés eredményei és céljait. Ha mégis elkerülhetetlen leend, hogy po­litikával itt is foglalkozzunk, állásfogla­lásomat teljes tárgyilagossággal esetról- esetre fogom megállapítani, méh sem föltétien támogatásra, sem föltétien el­lenkezésre nem vállakozom. Legfőbb tö­rekvésem az lesz, hogy vármegyénk köz- igazgazgatása megfeleljen az egész vona­lon azoknak a jogos követelményeknek, melyeket vele szemben a vármegye lakos­ságának ezerféle érdeke támaszt s a köz- igazgatási szervezet ne csak a személy és vagyonbiztonságnak, a közrendnek, de a lakosság kulturális és anyagi gyarapo­dásának, megelégedésének is tényezője legyen. Fogadja a tek. Törvényhatósági Bizott­ság ismételten is, hálás köszönetem nyil­vánítását. E nagyhatású, tömör, szabatos és igen szép beszéd után, miután az éljenzés lecsilla­podott, a kijelölő-bizottság újból visszavonult és jelentése alapján a fokozotos előléptetés elve elfogadtatván, egyhangú felkiáltással meg­választattak : főjegyzővé: Forster Zoltán, I. aljegyzővé : dr. Éry Márton, II. aljegyzővé: dr. Szévald Oszkár, III-ad aljegyzővé; Jasek Sándor, IV. aljegyzővé : nagy többséggel Per- czel Béla Máthis Ferenczczel szemben. V. aljegyzővé : ifj. Haypál Sándov választatott meg Fördős Mihállyal szemben. Tiszti ügyész : Totth Ödön, árvaszéki elnök: Kurz Vilmos, helyettes elnök és ülnök: Papp GyjAIa, ülnökök : Bajó • / f János, Haypál Sándor, Pécsy János és Steinfeld Béla. árvaszéki jegyzők : Vegess János és Laki Ottmár, utóbbi a II. osztályba lépett elő. A járásokban főszolgabirák: Bajó Pál, br. Jeszenszky György. Nagy István, Rassovszky Julián, Szentiványi Miklós, Szévald Móricz szolgabirák: Bernáth Béla, báró Fiáth Elemér dr. Hagymássy Zoltán, báró Jeszenszky Ödön, Reich Oszkár és Söröss József. A főispán tiszteletbeli ügyészekül kinevezte : Fördős Gézát, dr Frühwirth Jenőt (uj), Késmarky Ivánt, dr. Kiss Ernőt, dr. Leopold Kornélt, dr. Müller Jánost, dr. Pálföldy Lajost, dr. Rolf Aladárt és Török Bélát : tiszteletbeli tiszti főor­vosokká : dr. Drágíts Imrét, dr. Hevessy Gyulát, dr. Láng Frigyest, dr. Piringer Józsefet és dr. Tanárky Árpádot (uj): tiszteletbeli járási orvo­sokká: dr. Kis Istvánt, dr. Kis Miksát és dr. Schützenberger Endrét. Továbbá tiszteletbeli vármegyei főjegyzővé: Dr. Éry Márton I. al­jegyzőt és tiszteletbeli főszolgabíróvá Söröss József szolgabirót. Ezek után Forster Zoltán vm. főjegyző a maga, mint tiszttársai nevében köszönte meg megválasztatásukat a következő beszédben: »Méltóságos Főispán Ur! Tekintetes l'örvényhatósági Bizottság! Dicső múltakban oly gazdag várme­gyénk közönségének, az imént lefolyt tiszt- ujitas alkalmából irányunkban megnyilvá­nult kitüntető bizalmáért, fogadja a mélyen tisztelt Törvényhatósági bizbttság úgy a magam, mint tiszttársaim mély háláját és bensőségteljes köszönetét. Első és legfőbb törekvésünk mindenkor az leend, tekintetes Törvényhatósági Bizott­ság, hogy a belénk helyezett bizalmának, hivatali állasunkban, mindenben a közérdek és vármegyénk javára irányuló hazafiui és tiszti kötelességünkhöz híven teljesítendő munkásságunkkal megfeleljünk, azt kiérde­meljük és magunk részére biztosítsuk. Kérem a tek. Törvényhatósági Bizott­ságot, fogadja a most megválasztott tisztikar őszinte háláját és köszönetét.« Végezetül úgy a megválasztott, mint a ki­nevezett tiszteletbeli tisztviselők a közgyűlés színe előtt letették a hivatalos esküt. Ezzel a tisztújító közgyűlés tárgysorozata kimerült. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bodnár István és dr. Leopold Kornél bizottsági tagok kerettek fól január 2-ikán d. u. 2 órára. Tisztelgés az alispánnál. A közgyűlés befejezte után a tisztikar Forster Zoltán főjegyző vezetése alatt nyomban tisztelgett az uj alispánnál. Forster főjegyző biztosítva az alispánt a tisztikar ragaszkodásá­ról, örömének adva kifejezést a tisztikar ne­vében, hogy a vármegye közönségének bizalma olyan férfiút állított élükre, akinek kiváló egyéni tulajdonságai, a társadalmi téren tapasztalt vezető munkássága, a közgazdasági érdekek szorgalmazásában kifejtett lángoló buzgalma a tisztikart hasonló buzgoságra sarkallja és egy jobb jövő bizalmát oltja szivünkbe, kívánja, hogy az alispánt továbbra is a közjó szeretete és igazságérzete vezérelje és a tisztikart jó­indulatába ajánlva, reá Isten áldását kérte. Simontsits Elemér alispán uj állásában tisztviselőtársai jóindulatát kéri, akik között eddig élt, akiket ismer, akiknek belső értékét mint tiszttárs és mint alispán-helyettes számta­lanszor volt alkalma kitapasztalni. Tudja, hogy becsületes, tisztakezü, szorgalmas kartársakra talál tiszttársaiban úgy a vármegye, mint a köz­érdek szolgálatában, amely téren ő különbséget nem tud és nem fog tenni. Odaadó támogatást kér kartárs^ részéről, részéről pedip kijelenti, hogy tiszttársai jogos érdekeinek védelmére körömszakadtig kész és őket soha cserben nem hagyja, elvárja azonban tőlük, hogy a vármegye közérdekeinek szolgálatában őt híven és oda­adással támogassák. Az alispán meleg közvetlenséggel mondott szavai nagy hatást tettek a tisztikarra, mely innen testületileg a főispán lakosztályába vonult, aki a tisztikar tiszteletére fényes lakomát adott, melyen kizárólag a vármegye választott, kineve­zett és tiszteletbeli tisztviselői vettek részt, számra nézve 48-an. Az első pohárköszöntőt A/sponyi Géza gróf főispán mondotta az alispánra és az ujonan alakult tisztikarra. Simontsits Elemér alispán Apponyi Géza gróf főispánt éltette. Totth Ödön Tolnavármegye hagyományos szellemét magasz­talta, Kiss Ernő dr. a vármegye két íőszolga- biráját: Szévald Mórt és Jeszenszky Györgyöt éltette. Pohárköszöntőt mondott még Simontsits Elemér alispán a völgységi és dunaföldvári fő­szolgabírókra és Kiss Ernő dr. a vármegye kezelő és segédszemélyzetére és ezzel a lakoma a vendégszerető házigazda zajos éltetésével véget ért. Életrajzi adatok. Simontsits Elemér 1869 január 1-én Bölcs­kén, mint Simontsits Béla és neje, szül. Kurz Emma első szülött fia, született, tehát most lett 39 éves. Középiskoláit Kalocsán, az egyetemet Budapesten végezte. 1892 február 25-én lepett megyénk szolgálatába, mint közigazgatási gya­kornok. Édes atyja: Simontsits Béla volt abban az időben az alispán. Ugyanazon év március 3l-en harmad aljegyzővé, október 31-én pedig másod aljegyző lett, 1895 október hó 14-én vármegyénk főjegyzője, 1907 december 30-án pedig alispánná választották Ujt*v a vármegyén. Újév napján a megyei tisztikar testületileg tisztelgett Simontsits Elemér alispánnál. Az üdvözlő beszédet Forster Zoltán főjegyző tar­totta, meghatott szavakban tolmácsolva a tisztikar hála és örömérzttét a reá virradt uj ciclus első napján és kérve a Mindenhatót, hogy a szeretett alispántól tartson távol minden megpróbáltatást és árassza őt el kedves család­jával együtt minden áldásaival. Simontsits Elemér alispán a tisztikar meg­jelenését és jókivánatait megköszönve, kijelen­tette, hogy az administraciót a mai nappal kezdi és a múltból tiszttársait illetőleg csak az egyéneket megillető tiszteletet hozza át, és mindent, ami a múltban talán fájt, vagy szivét tüskeként érintette, vagy abban keményebb ér­zelmeket keltett, átadott a múltnak. A jövendő magatartásra vonatkozólag nem ir elő semmit, mert tudja, hogy tiszttársai, akiket ismer, köte­lességeikkel szemben tisztában vannak. Óhajtja azonban, hogy a tisztikar a testületi szellemet intenzív kultiválásban részesítse, a kort és a szerzett érdemet tiszteletben tartsa. »Ha ezt szem előtt tartva velem egybeolvadtok feladataink hűséges teljesítésében, a kötelék, mely a tiszti­kart egybefüzi, mindegyre szorosabb, erősebb és értékesebb lesz.« Végre kérte tiszttársait, hogy minden kérdésben nyílt őszinteséggel forduljanak hozzá, biztosítva őket támogatásáról és védelméről. A tisztelgés véget érvén, a tisztikar testü­letileg Döry Pál lakosztályába vonult, ahol Simontsits Elemér alispán meleg szavakban fejezte ki a tisztikar újévi jókivánatait, melyekért Dőry Pál főispán keresetlen szavakban fejezte ki hálás köszönetét. Apponyi Géza gróf főispánt és Széchenyi Sándor gróf volt főispánt az évforduló alkal­mából a tisztikar nevében Simontsits Elemér alispán táviratilag üdvözölte. Simontsits Elemér alispánnál az uj év alkalmából még tisztelegtek a városi tisztikar Szentkirályi Mihály dr. polgármester és a számvevőség Máthis Kálmán számtanácsos vezetésével. KÖZSÉGI ÉLET. A körjegyzői nyugdijváiasztmány december 29-én d. e. 10 órakor Simontsits Elemér főjegyző elnöklete alatt ülést tartott. Jelen voltak: Török Béla, Órffy Lajos, Tóth Ödön, Kurs Vilmos. Klimes Antal, Purth Adolf, Lovássy Gábor, Illés Gyula és Földvári Mihály előadó. Elnök az ülést megnyitván és a határozat

Next

/
Oldalképek
Tartalom