Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-07-17 / 29. szám

6. TOLIBA VAIÜIiEtx YE. 1904. julius 17. VIDÉK. Lengyel. A »Lengyeli olvasó-egylet« folyó évi julius hó 3-án saját könyvtára javára a lengyeli fürdőnél tánczmulatságot rendezett, mely minden tekintetben kitünően sikerült. Az első négyest közel 50 pár táncolta, s a mulatság csak a hajnali órákban ért véget. A tiszta jövedelem 212 kor. 60 fillér. Jelenvolt hölgyek: . Asszonyok: gróf Apponyi Sándorné Lengyel, gróf Hoyos Wenkheim Fülöpné szül. Borghese Pau'a heiczegnő Puszta-Fás, Bene Lajosné Kurd, Brogli Józsefné Máza, Czei Györgyné Tabód, Dankó Antalne Mányok, özv. Dick Józsefné Lengyel, özv. dr, Diczendy Gyuláné Nádasd, özv. Egri Józsefné Závod, Fülöp Kázmérné, Goldfinger Arminné Bony- hád, G.úber N.-né Szászvár, Glöckner Béláné Kéty, Holub Ferenczné Lengyel, Hűber Fülöpné Váralja, Kacskovszky Komádné Lengyel, Kurath Józsefné Tevel, Kiss Pálné Gyula’, Kircz Istvánná Tevel, Kle- wein Ferenczné Mányok, dr.Kreniczné Szászvár, Litke Istvánná Máza, Lovinusz Pálné Mányok, ifj. Probst Mihályné Lengyel, özv. dr. Pick Mórné Bonyhád, Reitberg r Pain- Apar, Rühl Istvánná Lengyel, Rácsker N.-né Rác ki> ár, Singer Bálintné Mányok, dr. Schwarcz Viktori é Lengyel, S aab Evelin Győr, özv. Stolpa Károlyne Lengyel, S reicher Vilmosné — Bátaszék-pécsi vasat? Pécs város kö­zönsége nevében népes küldöttség tisztelgett pen* pékén Fejérváry Imre báró dr. főispán vezetésével a miniszterelnöknél és kereskedelemügyi miniszternél. Az ünnepi szónok Majorossy Imre kir. tanácsos polgármester volt, aki egy memorandumot is nyúj­tott át, amely a baja bátaszéki áthidalással kapcso­latban a bátaszék-pécsi esetleg szászvár pécsi vasút kiépítésének szükségességét hangozhatja. Érdekes, hogy ugyan e napon Baranya megye közönsége is deputációzott Fejérváry báró főispán vezetésével az emliiett két miniszternél és szónokuk Koszits Kamii alispán a bátaszék mohács-monostor-eszéki vasút kiépítését kérte. A miniszterek természetesen mind a két küldöttséget szívesen fogadták, de nem titkolták rokonszenvüket Pécs város álláspontja iránt, amiből következtetni lehet arra, hogy a kor­mány Bá'aszék-Pécsen át a miholjác bródi össze­köttetést akarja megvalósítani. Erre mutat külön­ben a miholjáci összekötő vasút: hid létesítése is, amelynek előmunkálatai újból serényen folynak. A mini zterek megígérték hogy döntés előtt még egy­szer alaposan tanulmányozzák a dolgot. Nem tart­juk valószinü.iek, hogy a kormány Pécs ellen döntsön. Ellenkezőleg! — Eltűnt egyén. Vámos Ferenc paksi lakos folyó évi juuius ho 30-án hazulról eltávozott s azóta vissza nem tért; — körözik. — Általános érdeklődést keltett a «Közte­lek* f. évi jumus 11-iki szamaban dr. Kosutány Tamás a országos kémiai intézet igazgatójának a Thomas-salaklisztről megjelent cikke. E cikk sta­tisztikai adatokkal bizonyitja, hogy ezen kitűnő mű­trágyát, a mely külföldön általánosan el van terjedve, nálunk még mindig nem használják oly kiterjed­ten, a mint azt a gazdaközönség és mezőgazdál­kodásunk érdekei megkövetelik. Számtalan kísérle­tek bizonysága ugyanis, hogy a Thomas-salakliszt clciósága és biztos kitűnő hatása mellett a legtöbb eseiben túlszárnyalja a szuperfoszfát hatását, külö­nösen ott, a hol nem a gyors, hanem a több időre terjedő hatás indokolt. így pl. lóherénél, lu­cernánál, réteken, szőlőkben stb. a Thomas-salak- I liszt más trágyával pótolhatatlan. Gazdáink ezen { előkelő szakembertől jövő tanácsot bizonyára nem fogják figyelmen kivül hagyni s a hol még nem használták, őszszel megkísérlik ezen trágya alkalma­zását. Értesítésünk szerint különösen a csillag véd­jegyű Thomas-salakliszt bir kitűnő tulajdonságokkal, jó lesz tehát ezen védjegyre ügyelni. — A fürdés áldozata. Markovics Péter 34 éves trebinyei illetőségű,' madocsái áraíómünkás vasárnap a bölcskei Cholnoky kaszáló mellett a Dunában fürdött, miközben elmerült és a vízbe fulladt. Hulláját kedden fogták ki. — Eltűnt hülye fin. Bális Pál szakcsi lakos­nak 23 éves András nevű hülye fia e hó 6-án a szülői háztól eltávozott s azóta vissza nem tért; mezit áb, kalap nélkül, fehér vászon ingben és gatyában távozott hazulról; a dombóvári járás fő- szolgabiiája körözteti azon kéréssel, hogy feltalálás esetén vegyék gondozás alá s erről őt értesítsék. — Sebes hajtás. Kozma Istvánné bikácsi lakost virágvasárnapján, a mint körmenettel Gyapa pusztán áthaladtak, Parlag Ferencné nagydoroghi lakos a sebesen haladó kocsijával elütötte, minek következtében súlyos zuzódásokat szenvedett. Koz- máné felépülvén, az esetet a napokban a bíróság­nak feljelentette. — Megverte az atyját. Id. Bid János madocsail lakos múlt vasárnap a fiát Btcó Józsefet egy csinyjeért megintette, mire ez neki esett és foj’ogatni kezdte, majd pedig agyba-főbe verte. A durva fiút a bíróságnak feljelentették. Tevel, Tiringer Vilmosné Lengyel, Treher Ferenczné Apar, Udvarnoki Józsefné Lengyel, Ugrosdy Józsefné K.-Dorogh, Wagner Jánosné Ráczkozár, íd. Weber Jánosné Nádasd. Leányok: Bene Margit Kurd, Bauman Teréz Gyulaj, Bosnyák Irénke Ófalú, Krasovátz Jozefin Lengyel, Czei nővérek Tabód, Egri Jolán Závod, Fülöp Jolánka Lengyel, Goldfinger nővérek Bony­hád, Glöckner nővérek Kéty, Kircz nővérek Tevel, Kreiner Irén Szászvár, Máy Böske Hőgyész, Máté nővérek Sásd, Rühl Aranka Lengyel, Schlichtherle nővérek Tabód, Schröder Laura Kurd, Streicher Tildi Tevel, Szoboszlai Erzsiké Szászvár, Treher Mariska Apar, Kiss nővérek Gyulaj, Tauncz Ida Pincehely. Felülfizettek: gróf Apponyi Sándor és gróf Apponyi Sándorné Lengyel 18—18 K.. gróf Hoyos Wenckheim Fülöp Puszta-Fás 5 K., Brogli József Máza 8 K., Rinaldi Ottó Lengyel, Dr. KanczJer N. Bonyhád 3—3 kor., Fleischmann Lipót Bonyhád, Tiringer Vilmos, Limbacher Samu Lengyel, Flasics József Mágocs 2—2 K., Csermák József Szászvár, Árvay Ernő N.-Tormás, Kremzer Sándor Hőgyész, Dr. Bitter Béla, Hónig Albert, Becht Ödön Bony­hád 1—1 K., Bauman Teréz Gyulaj 40 f., KoVách Gyula K.-Vejke 20 fii ér. TÖRVÉNYSZÉK. __ A szekszárdi kir. törvényszéknél főtárgyalásra kitűzött bűnügyek: 1904. évi julius hó 19-én. Telegdi Pál és társai ellen, súlyos testi sértés miatt. Nagy János ellen, lopás miatt. 1904. évi julius hó 21-én. Tiiberger József és társa ellen, súlyos testi sértés miatt. j Mácsik Lajos és társa ellen, lopás miatt. Andrekovics Sándor ellen, lopás miatt. KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. Köszönet-nyilvánitás. Mindazon jóbarátaink, ismerőseink és rokonaink, kik Istenben boldogult fivérünk dr. St< kinger László temetésén résztvettek s tihunyta fölött részvéfsoraikkal mély fáj. dalmunkat enyhítették, fogadjak forró köszö- netünket. S>ekszárd, 1904. évi julius hó 14-én a gyászoló család. HIVATALOS HIRDETÉSEK. — Árverés akadályokkal. Vízi Imre paksi j lakosnál múlt év május hó 5-én megjelent Darócy János községi végrehajtó, hogy az általa 40 kor. bíróság erejéig előzőleg lefoglalt ingóságokat elár­verezze. Vizi a végrehajtót a becsmérlő kifejezések egész özönével fogadta, sőt a botjával is megü­tötte, pedig kár volt a nagy "felindulásért, mert az élete párja a lefoglat tárgyakat még az árve­rési nap előtt eladta. A keddi tárgyaláson ható­ság-elleni erőszak vétsége miatt Vizit 2 havi fogházra, Vizinét pedig jogtalan elsajátítás vétsé­géért 4 napi fogházra és 10 kor. pénzbüntetésre elítélték. Az Ítélet jogerős. — Megrágalmazott községi elöljárók. Hernyó József szekszárdi lakos a községi elöljáró­ságtól helyszíni szemlét kért annak megállapítása végett, hogy a szomszédja istállójának az ő házá­hoz építése folytán, a házafala az állandó nedves­ség és a szomszéd házinyulainak kaparása követ­keztében pusztulásnak van kitéve. A szemlét Dorogi István, Kővágó István és Csötönyi István községi elöljárók teljesítették, azonban az eredménynyel Hernyóék sehogysem voltak megelégedve. Ezt követőleg folyó évi február hó 17-én Hernyó Jó­zsefné megjelent a községháza tanácstermében és lármás hangon a nevezett elöljárókról azt állította, hogy a szemlét illetőleg részrehajlók voltak és igazságtalan véleményt adtak. Emiatt került Her- nyóné a csütörtöki tárgyaláson a kir. törvény zék elé, amely őt becsületsértés vétségéért 8o korona pénzbüntetésre elitélte. Az Ítélet jogerős. — Furcsa kitessékelés. Még 1902. év pünkösd napján Kajdacson Ricsii János és több társa egy korcsmái verekedésnél Gerendái Sándort agyonütötték, mi miatt őket el is Ítélték. Ettől kezdve az áldozatnak bátyja, Gerendái István a verekedőkkel haragot tarto-tt. Ezen viszonynak tud­ható be, hogy midőn a múlt évi szeptember 20 án Ricsii János és Gerendái István a Diczi Domokos kajdacsi korcsmájában találkoztak, az utóbbi oda­ment Ricsii asztalához és hamisítatlan amerikai módon a forgópisztolyát ráfogva, hazatávozásra szólította fel. Ricsii nem vette tréfára a dolgot, nyomban felállt az asztaltól és a korcsmából távozni akart, de midőn az ajtóhoz ért, Gerendái rálőii és a löveg Ricsiit ajobb lába fején érte. A csü­törtöki törvényszéki tárgyaláson ezért Gerendáit súlyos testi sértés büntette miatt 8 havi börtön- büntetésre elitélték, aki az ítélet ellen felebbezést jelentett be.----------------------------' .......... ............... A szekszárdi anyakönyvi hivatal értesítése 1904. évi j'ulius hó 7-től julius 13-ig. Született: 4 gyermek, 1 fiú, 3 leány. Kihirdettetett: Horváth István — Weisz Máriával. Meghaltak: Reiter István 1 éves. Rothflug Antal 69 éves. Özv. Farkas Jánosné Piszter Anna 60 éves. Ferger Ferencz 21 napos. Lett Mihály 44 éves Reichold József 50 éves. Kovács Ferencz 38 éves. ! 3546. szám/tk. 1904. Árverési hirdetmény. A szekszárdi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság j közhírré teszi, hogy a kir.- kincstár képv. Fördős Vilmos ; végrehajtatnak, Simon Mihály és neje végrehajtást szenvedők : elleni 247 kor. 14 fill, tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ! ügyében a szekszárdi kir. törvényszék területén levő, Szek- ' szárd község határában fekvő, a szekszárdi 38 3. sz. tjkvben részben Simon Mihály végrehajtást szenvedő s l/a részben Simon István tulajdonául fölvett A. f 1. sor, 9659. hrs>ámu | csötönyivőlgyi szántóra az 1881 60. t.-cz. 156 §-a alapján | egészben 111 kor., — a szekszárdi 2570, sz. tjkvben */„ rész- I ben Simon Mihály végrehajtást szenvedő, 1/8 részben Simon János, H részben Simon Julia Márkus Jánosné, || részben \ Simon Anna és 4/„ részben özv. Simon Mihályné Nagy Auna í tulajdonául felvett A- | T. sor, 5332. hrsz. nyugoti bati szán- | tóra az 1881. 60. t.-cz. 156. §-a alapján egészben 76 kor. ! — a szekszárdi 3781. sz. tjkvben A. f 1 sorsz., 9503. hrsz! alatt fehett csötönyivőlgyi szőlőből, szántóföldből, présházzal s/io részben Simon Mihály és nejét Hahn Teréziát illető részre 631 kor. 20 fillér, — a szekszárdi 4791. sz. tjkvben 2/4 rész­ben Simon Mihályné Hahn Teréz végrehajtást szenvedő, '/4 részben Német János és J/4 részben Német Katalin Horváth Ferenczné tulajdonául fölvett A. + 1. sor, 80. hrsz. és 74. népsz. ház, udvar és kertre az 1881. 60, t.-cz. 15b. §-Dak d) pontja alapján egészben 800 koronában ezennel megállapí­tott kikiáláási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1904. évi julius hő 30-ik napján d. e. 10 órakor a törvényszéki épületi II em. 50. ajtó szám hivatalos helyi­ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki­kiáltási ár>-n alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10J/0-át vagyis 11 K. 10 gll., 7 K. 60 fill, 63 K. 12 fill, és 80 kor. ké zpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz 42. §-ában jelzett árfo­lyammal számított és az 1881. novemb. 1-én 3333. sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhezletenniavagy az li.81. LX.t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatm. Szegzárdon, a kir. törvényszék telekkönyvi hatóságánál 1904. május hó 18-án. Markovich, kir. törvényszéki bíró. 212. szám/v. 1904. Árverési hirdetmény. Alólirott kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti keresk.- és váltótörvényszék 1904. évi P. 43646. számú vég­zése által Herczfeld és Goldschmied bej. czég végrehajtató javára, Stern Joachimné kereskedő paksi lakos ellen, 250 kor. tőke, eunek 1904. évi április hó 30. napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 49 kor. 69 fill, per- és végrehaj­tási költség követelés s netán még felmerülendő egyéb költségek végett elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tása alkalmával biróilag lefoglalt és 600 koronára becsült különféle szinü és minőségű nadrágok és kabátok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a paksi kir. járásbíróság 1904. évi V. 152/2. számú kiküldést rendelő végzése folytán Paks községben végrehajtást szenvedett üzlethelyiségében leendő eszközlésére 1904. évi julius 19-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezenfiel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg; többet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. A netaláni elsőbbségi igénylők pedig felhivatnak, hogy jogaikat az elébb idézett t.-cz. 111. és 112. §. szabályán érvényesítsék. Kelt Pakson, 1904. évi julius hó 7-én. Dr. Parragh Gyula, kir. bírósági végrehajtó. 5146. sz./tlkvi 1904. Árverési hirdetmény. A tamási kir. jbiróság, mint tkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy Egyed Lajos felperes felsőnyéki lakos­nak, Egyed József alperes felsőnyék! lakos ellen, tulajdon közösségnek árverés utján való megszüntetése iránti ütryébr a szekszárdi kir. törvényszék, a tamásíi kir. járásbíróság tei' létén levő, a felsőnyéki 812. sz. tjkvben felvett A. f 1. sorsz., 38. hrsz. ingatlan 1218 korona kikiáltási árban, 1904. évi augusztus hó 25-ik napján d. e. 10 órakor Felsőnyék község házánál végrehajtató vagy helyettese köz- benjőtte esetében megtartandó árverésen eladatni fog. Figyelmeztetnek a venni szándékozók, hogy az árverw megtartása előtt a fenti kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz fej®* ben letenni, és a vételárt 3 egyenlő részletben 5°/„ kamatok!® együtt a tamásii kir. adóhivatalnál, mint letétpénztárnál fizetni kötelesek, végre, hogy árverési feltételek a hivataloi órák alatt alulirott telekkönyvi hivatalnál, úgy Kónyi község házánál megtekinthetők. Tamásiban, a kir. járásbíróságnál, mint tkvi hatósági» 1904. évi junius hó 14-én. VÁRADY, kir. jbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom