Tolnavármegye, 1903 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1903-10-11 / 41. szám

4. TOLNAVABME0YE. 1903. október 11. országbiróságról, előbbi elvtársaival már szoba sem állimádja ő is a magyarok mostani aranyborját, Deák Ferenczet.« Az u. n. kiegyezés korszakából is legyen né­hány általam közvetlenül feljegyzett Deák-adoma a feledéstől megmentve. A m. minisztérium kinevezése érdekében foly­tatott tárgyalások alkalmából Deák felhivatván Becsbe, barátai vele küldték Kovács László ház­nagyot, uti-kisérő minőséggel, ki ismeretes hiúságá­ban telette teiszelgett fontos szei epeben. A szállodába érkező öreg urat a portás legott «Excellent;« nek cimeze ; »Mein lieber ich bin keine Excellenc — mondá Deák alázattal — nicht einmal der Herr von Kovács hier ist eine Excellenc!« Egy harczias baloldali képviselőnek, ki nagy hangon hirdető, hogy «nem szabad tágítani«, boszu- sau jegyzé meg; «akkor lehetne talán igy beszélni, ha minden magyar ember hátulról ágyú volna! Az ellenzéki tüntetések és gyanúsítások idejé­ben sokan Deák személyét is veszélyeztetve látva, óvatosságra intek őt, sót egyik bizalmasa előérze- léie és íossz almára hivatkozott. »Én is éppen ma a.modtam, szólt az öreg ur gunynyal, hogy egy bnka megkergetett és tárkáuybokor mögé mene­kültem. Hogy a bátorság nem hiányzott benne, erre gyámba beszélt egy esetet. Deák a szentlászlói dalaiban egyedül andalogva, vadul bömbölő bikát iái közeledni; nincs már idő és lehetőség a kité­résre, ő tehat helyt all és mozdulatlanul szögezi siemeit a megvadult állatra, ez pedig csöndesen tovább halad . . . Az utolsó évek és napok szenvedéseiről szó- szerint közlom naplómnak Deák Ferenczre vonat­kozó feljegyzéseit. (1873. nov. 30. Az öregur be­tegsége azzal kezdődött, hogy éjjel szédülést roha­mot, szív görcsöt érezve, felébredt és vizet akarva magának nozni, az asztalhoz vanszorgott, ott össze- lOgyva, fejét a bmorba ütötte, segélyért már alig unván csöngetni. Ezen jelenség még többször is­métlődök es orvosa majd sziv-elhájasodásnak, majd gyomorbajnak tulajdonná, melyet eres köhögés is kísért. Hetekig uem hagyta el a szobát, hova csak legbizalmasabu ismerő-ei és rokonai hatolhattak, egymást felváltva : Széli Kálmán és neje, Vörös­marty Béia, Nedeczky nőverek és Bogdanovicsné, ki ugyanazon szál.odaban lakván, sok akadály farad- i hatatlan leküzdésé után Deák közelébe jutott, hogy ' aztán bizalmasai közé tartozzék. Szórakoztatására kartya es ostábla játékkal lölték az időt; az öreg 1 ur, kinek tiltva van a szivarozás, gondolatokba merülve — melyek hogy nem rózsásak : komor aicza mutatja — nézi őket. A miniszierválságról és ! egyéb lontos dolgokról csak óvatosan közölnek vc.e egyet-mást, mert a hírek izgatják, rossz éjszakát okozva neki. A lőkérdés lévén egyént nyerni a pénzügyi j iáiczának, leginkább Széli Kálmánt emlegetik, de 1 midőn aggodalmait előadá, Deák őt egyetlen sióval j stni eiő.teté az elfogadásra. Nyáron Bátóton még jobb kedvben volt az ! öiegur, kedvéért egész nap kuglizott a társaság, az 1 odaérkező miniszterek is, de ő csak nézte. A Bittó- j cabinet alakulásakor Széli Kálmán mint Deák bizal- \ masa már szerepet játszva, azon komikus eset adta j elő magát, hogy Bittó István Szélinél látogatóban j lévén, az utána betoppanó Ghiczy Kálmán elől egy me.lekszobába rejtőzött! Ilyen jelenetek játszódnak le a kulisszák mögött . . . (1874. február hó.) Deák Ferencz betegsége mindinkább aggasztó fordulatot vesz ; a sziv-görcsök órakszámra gyötrik és fulladoz, szenvedéseit inkább megadással tűri, de egyszer felsóhajtott: vájjon milyen véget fog érni? Rögtönöset, vagy hosszu- sztnvedésui? Most megengedi, hogy a mellékszo­bában egy ápolónő aludjék, gyámleányának volt paiasztdajkája, kit annyira megkedve.t, hogy segít­ségét el Öltözteti magát, sőt ha virraszt ágyánál, plaidjével kínálja, nehogy megfázzék ! Nappali idő- töitésie magyar regényeket ad neki. Dr. Kováts oiákig időz a betegnél, sőt ejjeleket is nála tölt. (1875. november hó). A lapok örvendetes közleményeivel ellentétben Deák állapota nem javult, csak könnyebül ve érzi magát, mióta térdén seb ny ill, melyen lassan kiszivároghat a váladék, mig eddig összegyűlve testében, fulladási rohamokat okozott és eihajtása nehézséggel járt.. Étvágya rtndkivül nagy; reggel 4 tojással készült borlevest iszik, délben háromtele húst, hozzá két pohár erő§ veresbort, melylyel orvosa és hű barátja Kováts Sebesiyén ajándékkép látja el, kinek önfeláldozása minden tekintetben rendkívüli; naponta többször látogatja, személyesen végezve a legjelentéktelenebb orvosi szolgálatot, mint p. o. a térdseb bekötését. A beteg hangulata némileg javult, ismét adomázik, de közben el is szenderül; politikáról ritkán szól ts akkor is ingerülten, habár az ügyek teljes álla­potát nem is igen ismeri. Környezetét egyes nyi- Jdtsozataival, melyek lángeszének régi szikráira tmlekeztetnek, valósággal meglepi, Nappali szobá­jában kandallót rakatott és órákig nézi a lángok Jobogását gyermekes kifejezéssel. Jövő nyáron ismét Rátótra megy, igy tervez-* geti . . . A kór súlyosbodásával a szállodában mégsem I nyerhetvén kellő ápolást, Vörösmartyék Egyetem- I téri gróf Weinkheim-íé\e házban levő lakására vonult, I elfoglalva a legszebb két utczai szobát. (December hó) Deák betegsége mindinkább aggasztó ; néha vérkeringése is megakad; fél a haláltól és mégis felsóhajt: jobb lenne már nem élnem ! Viselkedésében kezd apatetikus lenni, pedig még a múlt nyáron Nedeczkyék városligeti nyara- í lójában volt mit türme ápolo környezetének; bizo- I nyara ezen önfeláldozás elismeréséül küldött a ki­rályné Deák húgának Nedeczky Ferikének Ferenczy Ida által egy szép medaiilont, értékes camea, 30 gyémánttól es gyöngytől környezve. Ferenc? nap- : jara ő Felsége sajátkezüleg gratulált. Egy előkelő­nek látszó lrancia, .kit Mikes gróf könnyelmüleg ajált Deáknak, kikönyörgött tőle ilyen tartalmú autogrammot: «N. N.. grófot ajánlom mindenki pártfogásába». Ezzel élt az «Angol királyné» szál­lodában hitelből, — míg csak meg nem szökött! Néhány hét múlva a nyavalya ismét nagyot haladt; gyakran már rokonait sem fogadja és midőn a távolabbállók egyike mégis behatolt szobájába, az öreg ur alig viszonzá köszöntését; szegény mente- getődzve, hogy csak egy percig fog maradni, — «jól is teszed» volt reá a beteg megjegyzése. — Szobáit nem igen engedi szellőztetni, állítva, hogy a kandalló eléggé tisztiija a levegőt. Két nőcseléd végzi a gondozást; egyre táguló térdsebén a vá­ladék folyása benedvesiti az állatkert ' igazgató­ságától felajált és «Kristóf« nevű kedvencéről ké­szült medvebőrt, melyen lábait szüntelen pihenteti mióta orvosa beszéd közt emlité, hogy a szőrmék villanyos hatása jótékony a testnek. — Karácsony előnapján a következő ebédet rendelő magának: csokoládé leves, viza és még egy féle hal, mákos metélt. Gyámleánya kérdé lőle: «tehát böjtől gyám- apam?» «Ki mondta, hogy én böjtölök?!» Fakadt ki boszusan es az egyik hal elkészítésével nem lévén megelégedve, egesz napon zsémbelt. (1876 január 30.) Deák Ferencz 28 án éjjel 10 óra 20 perckor hunyt el. Felkeresve Bélát, meg- hatottan fogadott. A lakás előtt rendőrök vissz i- utasiták a tömeget, engem szó nélkül felbocsáiva. 26-án szerdai napon adá Deák először tanujelét annak, hogy érzi és várja közelgő kimúlását. — Papírra rajzónnal irt nehány sort oly nehézkes be­tűkkel, hogy az egész lapot betöiték. Ezzel bízta meg gyámfiát vagyonának kezelésével, utalván őt tartozásainak kifizetésére és a maradványt jótékony célra hagyva. Némely szó teljesen olvashatatlan ; végül: Isten veled ! Deák; keresztneve leírásához mintha már ereje hiányzott volna. A dátum 27 — de a haldokló tévedt, mert 26 ka volt. E papír átnyujtásakor melegen kezet szorita gyámfiával, mintegy örök bucsuvételre. 28-án d. e, 10 órakor, midőn már halálos roham lepte meg, nem elég érthetően mintha e szót mondta volna; megfula- dok! az utolsó szót, mit kiejtett! Ismét csekély javulás állt be, de esti 9 órakor a görcs többször megújult és dr. Kováts mindig orvosságot nyúj­tott, végre azonban a beteg egy mozdulattal el- utasitá es mindjárt utána rendkívül fájdilmas és mégis nyájas pillantást vetve környezetére, vissza- hanyatlott és meghalt. — Távozva a halottas ház­ból, a kaput zárva találtam ; épen az egyszerű fekete csak aranyozott lábakkal díszített koporsót hozták fel az éjjeli órákban bebalzsamozott tetem­nek. Egy őrmester közlegényeit instruálta, hogy a «Nagyságos ur« (főkapitány) parancsolatjára egész éjjel rendőrök maradjanak a házban­(Februái) Az akadémia csarnokában felállított ravatalhoz csak protekeziós mellékajtón juthaték be, mert a főbejáratnál a tolongó közönség két í napon át csatákat vívott, mig végre sorkatonaság I állíttatott fel a tomboló, sikoltozó és szakaszonként bebocsálott tömeg megfékezésére, — mi felette I visszataszító látványt nyújtott. — A nagy halott arca teljesen elváltozék, nem ismertem volna reá, kit az eletben annyiszor láthattam. A fej össze­zsugorodva, mint egy gyermek koponya, — arca viaszlárvához hasonló, csak néhány szál haj ma- I radva meg, mig a jellemző szemöldök végképen hiányzott. Ellenben a mindég simára borotvált állón sűrűén kinőtt a szakái.— A végtelen halottas mene­tet a fürdő-utezai Barkassy-házból szemléltem és a küldöttségek rengeteg sorában feltűnj legalább nékem, a tolnavármegyei küldöttséget díszben ki­sérő 3 megyekatona. Leírhatatlan izgalomban tar­totta a közönséget az utolsó percig azon kérdés, hogy megjön-e a temetésre 0 Felsége a király? Nem jött meg. (1878. márczius hó.) A hagyatékhoz tartozó bútorokat és az elhunyt személyes szükségletét képezi tárgyakat Vörösmarty Béla mint végren­deleti végrehajtó e hó 26 inán elárverezteti és egyelőre az akadémia egyik üres helyiségében összekordatván, megtektekintésükre magával vitt. Sajátságos benyomást gyakorol e zsibvásárszerü halmaza a legellentétesebb dolgoknak: asztalok, szekrények, ágy; a padlón könyvek, egy ládában csizmák, viselt ruhák, babérkoszorúk, diszalbumok, arcképek — tarkabarkaság:' a szoba kellős köze­pén nagy karosszék (a double usage,); mellette szekrényfiók, a »haza bölcsőének« benyújtott és utólag számozott kérvényekké, tékákba kötve. Az ; Íróasztalon József főherceg által esztergált tinta­tartó és sajátkezű levele, melyben »Kedves Barát­jának« belépti jegyeket küld a Margitszigetre. — Többi leveleit már korábban megsemmisítő, ki- vévén a király egy levelét, melyben a kiegyezés tárgyalására magahoz hívja. Dom Pedro brazíliai császár borítékba helyezett fényképe ezen ajánlat­tal : Dorn Pedro d’ Alcantara á Mr. Deák. A megajándékozott megjegyzésevei, hogy ezen arc­képet a császár személyesen nyujtá át. Továbbá. Kisfaludy Sándor végrendelete, melyen egyik tanú­ként nagyatyám Nedeczky Ferenc neve áll és- melyet Deák eien jegyzettel látott el: »Vagyon, hiány miatt kivihetetlen volt.« Feltűnt még egy keretbe foglalt üveglap, melyre a beteg utolsó napjaiban rajzónnal szokta irnt kérdéseit és kíván­ságait, — ismét letörölvén az Írást, — néhány betű azonban még rajtmaradt. Kis asztalkán egy öblös üvegtartány, melle'te ezüst serleg; a készü­lék tele vízzel a kandallónál volt mindég elhelyezve, hogyha onnét tűz támadna, azonnal legyen mivel oltani. Tudományos célra alkotott napóra, mellyel egy műszerész tisztelte meg. Mindezeknél érdeke­sebb azonban a királyné szép irásu levele, mely megszólilást nélkülözve, ekként hangzik: »Noha úgy vagyok értesülve, hogy ön nem szokott meghívást ebédre elfogadni, remélem ez al­kalommal mégis kivételt teend. Erzsébet.« A hosszú­kás borítékon ez all; »Deák Ferenc ő nagyságá­nak.« Pecsét helyett piros nyomatú királyi korona.« Erzsébet királynénk kegyeletét Deák Ferenc emlékével összekapcsolván, befejezem soraimat. VARMEGYE. — A közigazgatási bizottság folyó hó 3-ám tartotta meg gróf Széchenyi Sándor főispán elnök­lete alatf október havi ülését, melyen részt vettek: Bernneder József, Boda Vilmos, Döry Pál, Fink Kálmán, Fórdős Vilmos, dr. Hangéi Ignác, Jeney László, Jeszenszky Andor, Kovách S. Endre, Kiír ez Vilmos, Orjfy Lajos, Perczel József, Perczel Lajos, Simonlsits Elemér, Tihanyi Domokos. — Elmara­dásukat igazoltaki Perczel Dezső, lotlh Ödön, Wosinsky Mór, Sass László és Perszina Alfréd. Az árvaszéki elnök jelentése szerint az árva­székhez szeptember hónapban 1567 beadvány ér­kezett, melyhez augusztus £hó végén maradt 537 darab hátralékot hozzászámítva: elintézendő volt' 2194 ügydarab; ebből feldolgoztatott 1190, hátra­lékban maradt 914 darab. A pénzügyigazgató szerint szeptember hó­napban a pénzügyigazgatósághoz 2718 darab ér­kezett, melyhez az előző hóról áthozott .380' drb hátralékot hozzáadva, elintézendő volt 3098 drb; ebből elintéztek 2747 darabot, hátralékul maradt 351 darab. Adókban és illetékekben befolyt 189102 korona 01 filler, 106,634. korona 60 fillérrel keve­sebb, mint a múlt év megfelelő időszakában. A kir. főmérnök jelentése szeriiíí *äz állami és megyei utak jókarban voltakba kavicsszállitási és hengerezesi'munkálatok kevés kivétellel befejez­tettek. A kir. Ügyész jelentése szerint a szekszárdi törvényszéki fogházban 77 egyén volt letartóztatva, kik közül fegyházra csak 1 volt elitélve. A fogházi kórházban 39 beteg volt, kik közül 34 meggyó­gyult. ötöt tovább gyógyítottak. A közgazdasági előadó jelentése szerint mezőgazdasági állapotaink a múlt hónapban kielé- j gitők voltak. A tengeri közepes és részben jó középtermést igér; a burgonyatermés közepes, a I dohány szép es jó minőségű, a cukor és takar- f mány-répa termés kilátása is kedvező, a szőlőter­més közepes, a lótenyésztés a közlegelők felosztása miatt hanyatlik. A kir. tanfelügyelő jelentése szerint az elmúlt hó alatt elnökölt a paksi állami polgári fiú-, a szekszárdi polgári fiú- és a szekszárdi polgári leányiskola magánvizsgálatain, előbbinél 5 jelentkező közül eredménynyel vizsgázott 2, megbukott 3, a középsőnél 3 jelentkező közül eredményuyel vizs- ■ gázott 2, megbukott 1, utóbbinál eredménynyel vizs­gázott 1 tanuló. Jelentette még, hogy részt vett a tamási rk. és a mecsekvidéki ág. ev. tanítóegye­sületnek közgyűlésén. 1 A tiszti főorvos jelentése szerint a köz­egészségi állapot a lefolyt szeptember hónapban is kedvező volt, az előbbi hónap viszonyaitól nem sokat különbözött. — Leggyakoriabbak voltak az emésztő-szervek heveny-hurutos megbetegedései, főkép a gyermekek és csecsemők között, nagyobb

Next

/
Oldalképek
Tartalom