Tolnavármegye, 1895 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1894-12-30 / 1. szám

f V/r / n * \ ) V. évfolyam. / __ 1. szám. Szegzárd, 1894. december 30. Előfizetési ár: E gész évre . . 6 írt — kr. Fél évre . i . 3 » — » Negyed évre . . 1 » 50 > Egy szám. . . . . 12 > Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó­hivatalon kívül elfogad Krammer Yil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, Széchenyi-utca 1085. sz. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dr. LEOPOLD KORNÉL. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz* lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékelten megállapított árszabály szerint számíttatnak. Előfizetési felhívás! 1895. évi január hó 1-vel lapunk ötödik évfolyamába lép. Kérkedés nélkül hivatkozhatunk ama sikerekre, a melyeket lapunkkal fennállása alatt elértünk. A sikereknek egyik legfőbb tényezője Tolnavármegyének művelt közönsége, a mely lapunkat támogatásával és rokonszenvével kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támoga­tásért és rokonszenvért, a melyet továbbra is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. Lapunk iránya marad a mi volt, mióta megindult. A közérdek szerény harcosai vagyunk és e harcba a pártatlanság és igazság­szeretet mellett mindenkor csak a jó Ízlés és ildom által megengedett fegyvereket visszük. \ j A politikai téren és minden irányban a tiszta szabadéiviiség jelszavát irtuk zász­lónkra, mert meggyőződésünk, hogy hazánk jólétét, nagyságát és egységét csak szabad­elvű intézmények mozdíthatják elő. Politikai, vármegyei és községi életünk összes kérdéseit, valamint társadalmi éle­tünk fontosabb eseményeit mindenkor be­hatóan megvitatjuk és részletesen ismertet­jük, mi közben párt és felekezeti szempon­tok teljes kizárásával, a legszigorúbb tár­gyilagosságra törekszünk. Közleményeink igazi zsurnalisztikái színvonalon állanak; gyorsan és alaposan értesült hírrovatunk a hét eseményeit élén­ken csoportosítja. Van külön szépirodalmi, törvénykezési, tanügyi és közgazdasági rovatunk, a me­lyek szakszerűségük mellett általános érdekű tartalomra törekesznek. A nagyobb fontosságú közérdekű esemé­nyekről, mint ez évben is számos alkalom­mal, rendkívüli kiadás utján értesítjük ol­vasóinkat, a mi által a napilapok tudósítá­sait is megelőzzük. Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi terjedelemben, szükség esetén 10, 12, 18 oldalon, hetenként egyszer, min­den vasárnapon, jelenik meg. Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolna­vármegye művelt közönségének szives jóin­dulatába és pártfogásába. Hazafias tisztelettel A „TOHTAVÁRIEG-YE“ politikai hetilap szerkesztősége és kiadóhivatala. Az uj év küszöbén. Küzdelmekkel teljes, izgalmas esztendő függönyei gördülnek le előttünk az ó év utolsó napján. A jövő ezredév küszöbén ez a nagy jelentőségű esztendő a munka, az alkotás nehéz napjai között telt el; olyan korszakot alkotó és átalakító művek létrehozásának mindnyájunk legjobb igyekezetét igénybe­vevő, nemes törekvésében, melyek hivatvák arra, hogy a magyar állam, a magyar nem­zetiség hatalmának érvényre emelésével, — megerősödve folytathassuk a civilizáció és kultúra áldást hozó műveinek teljes meg­valósítását. A kiegyezés alapján álló szabadelvüpárt a legutóbb lefolyt években fejtette ki tevó- j kenységének legjava részét; s főleg a mö- ] göttünk levő esztendőben kezdte megvalósítani ! azokat az alapvető műveleteket, melyeken a rminden viharral dacoló egységes, erős Nem­zeti állam épületét a jövő ezredévben bete­tőzhetjük, s melynek védő falai alatt nyu­godtan élvezhetnek a civilizáció és béke any- nyira óhajtott áldásait. A szabadelvű párt legutóbb kifejtett magatartása és eszmékért, elvekért küzdő nemes viadala mutatta meg azt, hogy csak egyedül ez a kompakt, összetartó párt van hivatva a mai viszonyok közt az államfen- tarló nagy munka keresztülvitelére; s csak ennek a pártnak működése biztosíthatja ré­szünkre azt a békés fejlődést, mely nélkül az állami és társadalmi egység keresztül vitele meddő, hiú erőpazarlás és soha el nem érhető utópia volna! Az adott viszonyok között, melyeket békés utón megváltoztatni mai uapság már a legvakmeröbb játék volna, — egyedül a szabadelvű párt progjammja képes arra, hogy a magyarság hegemóniájának kiküzdé­sével reális alapon, megdönthetetlenül biz­tosíthassunk magunknak újra egy ezredévet, melyet sok küzdelem és félreértés után — Isten csodájával határos kitartás árán — eddig képesek voltunk számunkra biz­tosítani I Ott állunk a küzdelem, a munka de­rekán ; az épület még csak félig kész, mert az önzetlenül, lelkesedéssel, nemes hévvel mun­kálkodók kezeit egy időre megbénította a bécsi daemon 1 De a munkában megedzett erős karokat nem fogja ellankasztani a csüg- gedés vagy a félelem érzete, mert a nemes célok és elvek erejében vetett hit és meg­győződés uj küzdelemre és munkára fogja serkenteni őket, kik tudják;, érzik azt, hogy ók a kiválasztottak, ók a nemzet bizalmá­nak letéteményesei s nekik kell a dicső­séggel megkezdett munkát diadallal be­fejezni 1 A legközelebb végbemenendő kormány­változás meg fogja mutatni azt, hogy Ma­gyarországon más elvek alapján nem lehet kormányozni, mint azon, melyet a 67-iki kiegyezés alapján álló szabadelvű párt ma­gáénak vall s melyet a „haza bölcse4* drága örökségként adott át nekünk, hozzá mérve ugyan törpe, de becsületes szán­dékú utódainak. Az úgynevezett nemzeti párti frakció és a pártonkivüli páitnak csúfolt töredék, — melyet csakis személyi és magán érde­kek bibije terelt össze ideiglenesen egy tá­borba, — ezúttal számba sem jöhet; az ö sorsuk a megtérés vagy kibékülés, mert külön válásuk indoka az egyéni hiúság képzelt megsértése, vagy a szereplési vágy hiánya, melyet a változott viszonyok időyel -meggyógyítanak, a csalódások pedig kiáb­rándítanak. A függetlenségi párt programmja pe­dig nem reális! Jót akar, de rosszkor és nem helyes eszközökkel. Mai államjogi hely­zetünkben és nemzetközi viszonyaink hig­gadt megfontolása mellett az ő céljok, ter- vök lehet bármily nemes, lehet mindnyá­junknak bármennyire tetszetős : de a leg­jobb akarat mellett sem valósítható meg, mert nem számol a rideg ténynyel, nem vet számot a jövővel, hanem csak a tá­vol messze ködében csillámló álomkép után kapkod, melyet elérnünk csak az „örök béke“ alig bekövetkezhető me­sés századaiban lehet. Tagadhatatlan, jogosultsága van ennek a pártnak, ha tisztán elvi alapon áll. A nem­zeti ideál utáni lelkesedés fentartására al­kalmas eszközül szolgál, de céljának meg- valósitása napjainkban nagyobb bonyodal­mak forrásává válnék, mint a milyeneket f évtizedeken át kihevernünk lehetne. Es visz- szavetne bennünket nemes törekvésünkben, mely az állam és nemzet-megerősités ne­héz munkájában kulminál, évtizedekre, a nélkül, hogy egyéb eredményt tudna fel­mutatni, mint egy idő előtti hiú küzdelem kárba veszett fáradságát! Jelenleg tehát egyedül a szabadelvű párt képes és hivatott arra, hogy megva­lósítható elvek alapján működjék továbbra is az államfentartó küzdelem nagy munká­jában és a nemzeti jogállam annyira óhaj­tott épületét betetőzhesse! Alkotmányosan érző s gondolkozó bölcs királyunk is újólag meg fog győződni a leg­közelebbi napokban arról, hogy csakis ez Hátralékos előfizetőinket egész tisztelettel kérjük, hogy a hátralékos összegeket a kiadóhivatalhoz mielőbb be­küldeni szíveskedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom