Tolnavármegye és a Közérdek, 1916 (26./12. évfolyam, 1-79. szám)

1916-07-27 / 57. szám

T0LNAVÁRKE6YE és a KÖZÉRDEK 1916. julius 27. Fogorvosa Kovács J. Specialista fog- és szájbetegségeknél. Készít arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cement- és email-tőraéseket Arany, platina és por­celán koronákat és hidakat. Kaucsuk és arany lemezre mCfogakat és szájpadlás nél­küli fogakat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Műfogak és javítások szükség esetén 24 órán belül készíttetnek. Lakás: a gimnáziummal szemben. ■PATKÁNY-EGÉR" MÖRCSÖGesÜRGE IRTÓ RBZIN Kénmáj és Hypermangán szőlő permetezésére! áu*híia6 tiiőnERvil #-r PftoseeKms íngvih ® RATIN lABQRflTORlUM ” SUQAPEST.VII WDH£NG'LLER-UTCA 50 MEHTÖSZEKRÉWJEK teljes felszereléssel. 2150/1914. sz. m. kir. belügyminiszteri rendelet szerint minden gazdának köteles­sége gözcséplöjét, járgányát mentöszek rénnyel ellátni; ez indított arra, hogy men­tőszekrényekben és azok kiegészítésére szolgáló cikkekben óriási raktárt létesít­sek, Tolna vármegye központján lévén, igy ezeknek beszerzését a t. gazdaközön­ségnek megkönnyitem. Fertőtlenítő gazdaságok részére: Lysoform, cárból, bacillot, lysol. Wázi szükségleti cikkek: Görög és kocsi­mosó szivacs, flotir kendő, keztyü, iür- dőkalapok, fésű, hajtü, ruha- és kalap- kelék, fog- és szájápolási cikkek. Gummiáruk: Sérvkötő, haskötő, gummi- harisnya. Illatszerek és szappanok: a legjob francia, angol, német és hazai gyártmányokban. Cipőkrém : Fekete, sárga, fehér és szürke. Fényképészeti cikkek amatőr és fényké­pészek részére. Garay drogéria Szekszárd. Telefon 64. Telefon 64. Kénmáj és Hypermangán szőlő permetezésére! Esterházy hercegi hitbizomány. Tűzifa eladási hirdetés. Az Esterházy hercegi hitbizomány megfelelő feltételekkel biró legtöb­bet Ígérőknek zárt Írásbeli ajánlat beadás utján elad a tamási-i (Tolna Tármegye, állomás Tamási) erdőgondnoksághoz tartozó regölyi üzemosztály f. érben kitermelt vágásában vegyes fanemmel 2000 üm. (kettőezer ür meter) dorongot, és a gyulaji erdőgondnokság (Tolna vármegye, állomás Ság-nagykónyi) gyulaji üzemosztály f. évben kitermelt vágásában túlnyomó részben cser fanemmel 5000 üm. (ötezer ürmeter) kemény hasábfát. Feltételek említett erdőgondnokságnál : Tamásiban, illetőleg Gyulajon, az erdőfelügyelőségnél Dombóváron, a hercegi központi Igazgatóságnál Kismartonban betekinthetők. Ajánlatok beérkezésének határideje az illetékes erdögondnekeághoz 1916« évi augusztus 15. A beadott ajánlatok közül sz Igazgatóság tetszése szerint választ. Csak azon ajánlatok tárgyaltatnak, melyekhez a beigért tűzifa összes értékének 15 °/o-a óvadékul csatolva van ; ezen óvadék az ajánlat sorsának e\dültéig az erre illetékes dombóvári hercegi kerületi pénztár által kamat­mentesen kezeltetik. A hercegi Entófelüggelőség Dombóvdrott. Eredeti Hayfarth-féle törvényileg védett HERKULES“ és gyümölcs sajtók. Elsőrendű gyártmány VIznyoműsu bor- és gyömölcs-sajtók felül nem múlt szőlő- és gyümölcs-őrlők szüretelő berendezések. N AYFARTH PH. és Tsa gazdasági gépgyár Bécs (Wien) II. Tdborstasse 71. Különleges gyártás sajtók és borászati készülékek számára. Estezházy hercegi hitbizomány. Arleitési hirdetmény. Az Esterházy hercegi hitbizományhoz tartozó Dombóvári uradalomban fekvő „Szarvasd“ pusztán az összes épületek tatarozására árlejtést hirdetek. A versenytárgyalás a hercegi gazdasági felügyelőségnél Dombóvá rótt folyó óvi julius hó 24-én délelőtt 10 és fél órakor lesz megtartva. Ugyanaz nap délelőtt 10 óráig ugyanoda adandók be lepecsé­telt borítékban az ajánlatok, melyekre a következő felírás teendő : „Ajánlat a Searvasd pusztai épületek tatarozási munkálataira“. A költségvetés a dombóvári műszaki hivatalban a hivatalos órák alatt bármikor betekinthető. Az ajánlatban számmal és írásban kiteendő, hogy ajánlattevő hány százalékot hajlandó a költségvetés végösszegéből engedni. A szükséges felvilágosításért érdeklődők forduljanak a dombóvári műszaki hivatalhoz. Az ajánlat elfogadásakor az ajánlati összeg 5 °/0-a biztositékképeu a dombóvári bgi kerületi pénztárba azonnal lefizetendő. Munkaadó fentartja magának a jogot, hogy, tekintet nélkül az aján­latok végösszegére, teljesen tetszés szerint döntsön a beérkezett ajánlatok fölött. Utóajánlat vagy későn érkezett ajánlatok nem tárgyaltatnak. Dombóvár, 1916 julius hó 14-én. B5l5ny Ödön, ági gazdasági falögyelő. „ADRIATICA“ COGNAC LEPÁROLÓ R. T. FIUME Különlegesség: „FIUME COGNAC MEDICIHAL“ („Flimi szójegyre kfllOoöse. ügyelni.) Ajánlunk azonnali szállításra a legjutá- nyosabb napiárak mellett: Gép-* henger-, autó­olajat, gépzsiradéhot, kocsikenőcsöt és mindenféle gazdasági gépekhez szük­séges kenőolajakat szavatolt jó minőségben Weisz Lipőt és Társa disznózsír-, szalonna- és olajnagykereskedik, Budapest, IX., Hentes-utcza 17. sz. Sürgönyeim : Weiisefeit, Budaptst. Interurban telefon : József 14—50. Ismét elárusítók, ügynökök, házalók, vásározók a legszebb „háziáldásokat“ kapják, minden nyelven, szegéllyel, 42X52 cm. nagyságban Jelűnek Hugó himzőgyárában, Wien, VI. Lindengasse 55. 9 A „Bonyhádi Segélyegylet“ mint szövetkezet folyó évi augusztus hó 13 án délután fél 3 órakor az „Arany oroszlányhoz címzett vendéglő nagytermében Ll. rendes évi közgyűlését tartja, melyre az egylet t. c. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Két egyleti tag választása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. 2. A felülvizsgált zárszámadás és az igazgatói jelentés előterjesztése. 3. A felügyelő-bizottság jelentésének előterjesztése. 4. A mérleg megállapítása, a tiszta jövedelemnek az évtársulatok közti arányos felosztása és a kilépő tagok jövedelmi részeinek megállapítása; ev­vel kapcsolatban a felmentvény megadása. 5. A felügyelő-bizottság és póttagjainak 3 évre leendő megválasztása. 6. Négy igazgatótanácsbeli és 4 póttagnak megválasztása. 7. Netáni indítványok. Bonyhádon, 1916. évi julius hó 17 én. Az igazgatóság. Vagyon-mérleg. Fő­könyvi lapsz. Vagyon K 198 Pénztári maradvány _________________________ _____ 19 5 I Kötelezőkben________ ___________ _ _ _ __ _ 19 0 jj Váltókban____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 19 6 | Betét a m. kir. Postatakarékpénztárnál _____________ 19 9 Dunántúli Hitelszövetkezetek kötelékében betét _ __ _ 21 3 Értékpapírok _ _ _ ________________________ __ 20 1 jj Folyó számlái követelésekben______________________ 207 M. kir. Postatakarék értékekben_____________ __ __ 11 8 Felszerelésekben _ _ _________________________ 11 6 j Könyvek és nyomtatványok elhasználás leírása után_ _ 16 4 Átmeneti kamatok és dijak___________________ __ __ 18 8 || Ház számla _____ __ ____________________ __ _ 22 0912 1787955 19810 20173 473950 197540 98 13 89211 26 127 20 1000 — 1800 — 105181 93- 1 19000 — 2936661 50 Fő­könyvi lapu. Teher K f 212 Az 1910/11. XXX. évtársulat vagyona 705159 22 217 Az 1911 12. XXXI. > » 505593 65 194 Az 1912/13. XXXII. » > 443555 92 203 Az 1913/14. XXXIII. > » 263748 82 216 Az 1914/15. XXXIV. » » 97685 30 210 Az 1909/10. XXX. » folyó évi tőrzsbetétei _ _ _ 11 7804 — Az 1910/11. XXXI. » > > > ________ 10 5831 — Az 1911/12. XXXII. > > > » ________ 12 8313 — Az 1912/13. XXXIII. » » > » ________ 11 8020 — Az 1913/14. XXXIV. » ♦ > > » ________ 93 852 — Az 1914/15. XXXV. » > > > ________ 70 539 179 Függő tartozás 654 58 202 Nyugdíj alap . _ 99812 14 166 Tartalék tőke _ . _ 63558 02 157 Klein józsef-léle kullur alapitvány ____— — — —---------— 220 0 — 182 Tiszta nyeremény_ _ ...______________________— — — 12 0334 85 2936661 50 Kelt Bonyhádon, 1916. évi junius hó 30-án. Fritsch Sándor sk. Stsra Miksa sk. Eibaoh Ödön sk. cégv. pénztárnok. igazgató. aligazgató. Jelen zárszámadást a keresk- tőrv. 195. §-ban foglalt határozatához képeit átvizsgáltuk, annak minden egyes tételét a fő- és segédkönyvek té­teleivel megegyezőnek találtuk. Kelt Bonyhádon, 1916. évi julius hó 12 én. A felügyelő-bizottság: Baka Andor sk. Halász Géza ek. Holländer Ármin sk. bizottsági jegyző. bizottsági elnök, bizottsági tag. Szekszárd, 1916. Molnár-féle Nyomdai Mfiintézet és Szab. iróalzatgyár Részvénytársaság nyomása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom