Tolnavármegye és a Közérdek, 1916 (26./12. évfolyam, 1-79. szám)

1916-01-03 / 1. szám

•I OLNAVARMEQYE é-* « KÖZÉRDEK 1D i 9 január 3 c ény részvénytársaságnak eladásra bejelentett, de a termelőtől még át nem vett készletet, amely­ből vetőmagszükségletét fedezni kívánja. Ez esetben a vetőmag lehetőleg a megjelölt tételből fog kintaltatni, s azt a megrendelő, a H. T. rt. bizományosának közbejöttével, magá­tól a termelőiül veszi át, saját zsákjaiban szál­líthatja. Ilyen esetben a vevőt csak a H. T, rt. és bizományosának járó mélcrmázsánkinti 1 K 50 /" jutalék terheli, a maximalis áron felül. Ahol a megrendelő ilyen készletet megje­lölni nem tud, a vetőmag lehetőleg a megrende­lőhöz legközelebb eső helyről, a Magyar Mező­gazdák Szövetkezete által fog megkUldetm, ez esetben a feladó állomásra szállítva és feladva, zsákkal együtt, a miniszteri rendeletben meg­állapított árak fizetendők. Ezek a vetőmagvak csukis zsákkal együtt szállíttatnak. A feladó állomástól felmerülő szállítási költségek szintén a megrendelőt telhetik. Bár jóminőségli, vetésre al kalmas magvak kü'dctnek, azért mégis elsőrendű, tisztított vetőmagnak ezek nem tekinthetők. A megrendelések „Vetőmag ellenőrző bi­zottság, Szekszárd, Vármegyeház, Főispáni hivatal“ címre küldendők és pedig legkésőbb 1010. évi január hó 15-éig. A megrendeléssel egyidejűleg postautal­ványon ugyancsak a fenti címre a megrendelt vetőmagvak teljes ára is okvetlenül befize­tendő A leadási vasúti állomás megnevezendő. Ha a megrendelőnek a vásárolni kivánt vetőmagra abból a célból van szüksége, hogy ezzel az el­maradt őszi . vetést pótolja, községi bizonyít­vánnyal igazolni tartozik, hogy az őszi vetés elmaradása folytán felmaradi őszi vetőmag a Haditermény Részvénytársaságnak megvételre felajánltatott. A vetőmag ellenőrző bizottság a beérkező rendeléseket elbírálja s belátása szerint, azokat a vetőmag elküldése végett megfelelő helyre to­vábbítja, esetieg visszautasítja, határozatáról azonban a megrendelőt miudkét esetben értesíti. A bizottság elkerülésével, vagy a meg­állapított határidőn túl tett megrendelések, úgyszintén amelyeknél a megfelelő vételár egyidejűleg be nem fizettetik, figyelembe vé telni nem fognak. A föDDtcbb ismertetett föltételek pontos megtartását, a rövid határidőre való tekintettel, ismételten is különös figyelmébe ajánljuk gazda­társainknak, mert a hiányosan kiállított kérelmek kiegészítés végetti visszaküldése folytán, dacára az esetleg kedvező elintézésnek, a megrendelés foganatosítása körül legalább is időbeli vesztesé get, vagy egyéb hátrányt is szenvedhetnek. Újév a vármegyén. Tolnavármegye tisztikara szombat délelőtt 10 órakor tartotta szokásos újévi tisztelgését Forster Zoltán alispánnál, dr. Éri Márton fő­jegyző vezetésével, aki a következő üdvözlő beszédet mondotta : Nagyságos Alispán Úr! Az immár másfél év óta tartó világháború borzalmai szülte lelki depresszió hatása alatt számban nagyon raegfogyva, de, bála Isten, nem lankadó munkaszeretettel és a minden körülmé­nyek között való kötelesség teljesítés szent tüzé­rei szivünkben jeleltünk meg az uj év reggelén Nagyságod előtt, hogy ez alkalommal is őszinte és igaz tiszteletünknek, szeretetiinknek és ragasz­kodásunknak kifejezést adjunk. Ki sejthette, hogy a nemtelen orgyilkosság megfenyitése céljából tervezett büntető expedíció­ból keletkezett világháború a letűnt évben nem­csak, hogy nem fejeződik be, hanem az még mot is fokozott eréilyel tovább folyjék V Ki hihette, bogy a huszadik századnak kulturaiiag oly magas fskon álló nemzetei nem a fenyegetett nemzeti érdekek védelméből, hanem egyedül és kizárólag bosszú vágyból, hatalmi tultengésből eredő elbizakodottságból, kapzsiság­ból támadjanak egymásra és indítsanak egymás ellen a civilizációt és humanizmust, emberszere­tetet és jobbérzést egyaránt nsegcsufoló, igazán ember irtó háborút ? És a legszoinorukb, szinte kétségbeejtő ezen már már tarthatatlan helyzetben az, hogy a min­den kultúrát és műveltséget megszégyenítő világháború közeli vége nemc-akhogy nem vár­ható 8 ennek nyomán egy becsületes és áldásos béka nemcsakhogy nem remélhető, de a jelenlegi körülményekből ítélve a bábom borzalmai teljes mértékben, úgy látszik, még csak ezután követ­keznek el. Ebben a rettenetes világháborúban bele sodort nemzetünknek is meg kellett hoznia erejét és tehetségét szinte meghaladó úgy vér, mint vagyonbeli áldozatát, hogy a legmagasabb trón és szeretett édes hazánk létét és biztonságát fe­nyegető veszélyt elhárítsa. És hogy e, számban kicsiny nemzet, hogy váltotta be a hozzá fűzött reményeket, legjobban tanusitják az orosz kolosz szus ellen Lengyelország véraztatta mezőin, a büilenné vált hitvány szövetségessel szinte szünet nélkül tartó, borzalmaiban a legretteuetesebb s az orgyilkosok hazájában majdnem megvivhatlan terepeken lezajlott véres csatákban részt vett, ellenséget és jóbarátot egyformán csodálatba ejtő 8 azok osztatlan tiszteletét és elismerését kiér­di met magyar csapatoknak vitéz tettei. És a midőn e világháború csataterein elesett dicső hőseink kifolyt drága véréből kisarjadzó vérrózsák évszázadokon át fogják hirdetni a magyar nemzetnek legendákba illő vitézi tetteit, egyúttal bizonnyára elősegitői lesznek annak az áldásos békének, amely visszadja Európa népeinek az emberiség javát előmozdító békés munkához annyira szükséges nyugalmat, nekünk magya­roknak — ez hitem és megyőződésem — pedig biztosítani fogja régi álmunknak megvalósítását, egy nagy, hatalmas, erőtől duzzadó magyar nem­zeti állam megteremtését. De a magyar nemzetnek a letűnt évben folytatott titáni küzdelmei mellett nem kicsiny- lendő a zajtalan munkának szolgálatában álló azon békés harcusok kifejtett tevékenysége sem, akik mint a közigazgatás nagy organizmusának élő szervei, erősen megfogyott létszámmal a a nehéz életviszonyok szülte szinte fájó életgondok mellett munkaerejük teljes megfeszítésével végzik a háborús viszonyok folytán megsokszorosodott teendőiket anélkül, hogy alig elviselhető nehéz helyzetükben ajkuk panaszra nyílt volna, meg lévén arról győződve, hogy a tisztviselői kar jo gos és méltányos igényeinek kielégítéséről az államháztartás teher biró képességének figyelembe vételével a magyar királyi kormány gondos­kodni fog. És a kötelességteljesités eszmei magaslatán álló tisztviselői kar reményében — bár elisme­rem, hogy nem minden méltányos óhajtása telje­sedett nem is csalódott, mert hiszen a hábo­rús előlegek biztosítása, az egyszersnrndenkorra szóló rögtöni segély nyújtása, a legutóbb tartott országgyűlés által megszavazott nagyobb segély engedélyozése a háború által leginkább sújtott, pusztán szerény fizetésére utalt tisztviselői kar anyagi helyzetének javitását szolgálja. — És ha, mint fentebb is emlitém, a tisztviselői kar minden méltányos óhajának teljesülését a fel sorolt kormány és törvényhozási intézkedésekben megvalósulva nem is látja, mégis hálával kell fogadnunk a magyar kir. kormány és törvény- hozás megnyilatkozott jóakaratát, mivel az adott lehetőségek között a történelmi időkben kifejtett értékes munkásságnak tettekben kívántak elisme­rést adni. A felsőbbségnek irányunkban tanúsított ezen jóakaratu megnyilatkozása, a legelső magyar em­ber, a koronás király ajkairól elhangzott elismerő szavak kell, hogy az igaz hála érzetével töltsék el lelkünket, s egyúttal buzdítsanak és serkent­senek bennünket e komoly idők még igen nehéz problémái megoldásához szükséges minden aka dályt leküzdő további hazafias munkásságra. Végül ezúttal is őszinte örömünknek adunk kifejezést, hogy a Mindenható valóban szívből fakadó kérésünket meghallgatva, Nagyságodat éve ken át kínzó és gyötrő fájdalmától megszabadít­ván, teljes egészségben visszaadta nekünk, hogy megújult erővel folytathasson édes hazánk és sze­retett vármegyénk j vára még hosszú éveken át eredményes munkásságát. Ezek történtek a letűnt évben. Hogy át nem látszó fátyolával mit rejt számunkra a fel támadott uj esztendő, azt csak a világ sorsát in téző bölcs Mindenható tudhatja. Bennünk csak a remény' él, hogy a most beköszöntött uj évben fel fog pirkadni az annyira várt béke hajnala, mely a megkínzott, megsanyargatott ielkeknek meghozza a rég óhajtott nyugalmat. Ilyen érzelmektől áthatva, kívánunk Nagy­ságodnak és kedves családjának az uj esztendő­ben jó egészséget, zavartalan örömet és bol­dogságot. A főjegyző hazafias vonatkozással telített szép beszéde, melyet többször szakított félbe zajos helyeslés és éljenzés, általános tetszést keltett. Forster Zoltán alispán válaszában borongó ér­zéssel emlékezett meg a világháborúval járó fájdal­mas veszteségekről, melyek oly sok családot gyászba borítanak, majd áttérve a háborús viszonyoknak a közigazgatásra való hatására, igy folytatta : Ez a hatásában minden téren érezhető világ­háború a közigazgatásnak sokoldalú, teljesen uj irányú működésére hivta fel a közfigyelmet. — A társadalom, mely a közigazgatást eddig leg­feljebb csak a megyei választásokból ismerte, most már figyelemmel kiséri az adminisztráció mindama közérdekű ténykedéseit, melyek a nagy közönség szociális életére vannak befolyással. — Ma már megkövetelik, hogy a közigazgatás az uj viszonyokba teljes otthonossággal illeszkedjék bele, hogy a szervezés munkáját máról holnapra mindenütt és mindenki tetszésére végezze el. Ennek, kedves Barátaim, én csak örülök, és óhajtanám, hogy a nagy közönségnek a köz­ügyek iránt tauusitott ez érdeklődése és ébersége állandó is maradjon, mert abban a hiszemben vagyok, hogy mentői inkább növekedik polgár­társaink gazdasági, jogi érzéke, szociális törek­vése, annál nagyobb mértékben kell nekik a közigazgatás mindennemű funkciója iránt érdek­lődniük. Kedves Barátaim! Az uj helyzet szülte viszonyok között az elmúlt évben a hazánk és vármegyénk iránt tartozó kötelességünkhöz hiven dolgoztunk. Büszkén Vallom ezt, mert hisz mű ködösünket fenkölt királyi szavak értékelték. — A királyi kegynek e mély hálával fogadott nyil­vánítása legyne buzdítással mindnyájunk kifej­tendő munkásságára a jövőben és a kötelesség­teljesités tökéletes érvényesitésivel szolgáljuk édes hazánk és szeretett vármegyénk szent ügyét továbbra is. Most pedig köszönöm azokat a jó kivána - tokát, melyeket szónoktok : az én tisztelt bará tóm tolmácsolni szives volt. Legyetek meg­győződve, hogy a megnyilvánult rokonszenvet igen nagyra becsülöm. Köztem és köztetetek nem futó pillanatok szülték a kedves köteléket, mely bennünket egybeforraszt: a közös sors, a köz­érdek és e nemes vármegye szolgálata az a ka­pocs, mely ércnél erősebb és melynek minden egyes szeme becses és drága nekem. Legyetek meggyőződve, hogy amily hálá­val ismerem el önzetlen működésieket, ép oly bizalommal várom, hogy teljes odaadással segít­setek nekem a reánk váró nagy feladatok el­végzésében, amivel egyaránt szolgálunk vár­megyénknek és szeretett hazánknak. Ebben a reményben boldog újévet kivánok úgy nektek, kedves Barátaim, mint családotok minden egyes tagjának. Adja Isten, -hogy a reánk köszöntött újév megkímélje a tisztviselői kart a megpróbál­tatások nehéz napjaitól, a nemzetnek pedig hozza meg a végleges és diadalmas békét, melyből ha­zánkra a gazdagság, nagyság és hatalom éltető forrásai fognak áradni. Lelkes -éljenzés kisérte az alispán őszinte, meleg érzéstől lüktető szavait. Ezután frissítőket szolgáltak fel, majd 'a tisztikar átvonult az alispán lakó íztályába, ahol az alispánná előtt tolmácsolták újévi jókivánatai- kat s ezzel a tisztelgés véget ért. Nagy játékáruház. Kötött és s/.ovótt férfi, női és gyermek haris« nyák, fúrt. női és gyermek kesztyűk. A hábora miatt __________mélyen leszállított áron Ne les alsóruhák és trikók. Fehérnemű és szivart Vidéki me. azonnal eh Hűk, kpsztyük. Női és férfi divatcikkek. Bőr-, pénz , cigarettá­ul . zseblámpák, ridikülök, sétapálcák- Katonai felszerelések. Gyermekjátékok állandó na$y raktára. Fekete Hugóné játékáruháza Szekszárd, Kaszinó-bazár. Telefon sz. so.

Next

/
Oldalképek
Tartalom