Tolnavármegye és a Közérdek, 1915 (25./11. évfolyam, 1-103. szám)

1915-10-07 / 80. szám

Előfizetési ár: Egész évre .................16 korona Fé l évre...........................8 > Negy ed évre .... 4 » Egy szám ára .... 16 fillér Hirdetési árak: Árverési hirdetések: 35 petit sorig 8 kor., további sor 30 f. — Nyílt­téri garmond soronként 40 fillér. POLITIKAI HETILAP. Az orsz. m. kir. selyemtenyésztési felügyelőség hivatalos lapja. Megjelenik hetenklnf kétszer: hétfőn és csütörtökön. Szerkesztőség telefon-szám: 18—24. — Kiadóhivatali telefon-szám: 48—II. Szerkesztőség: Bezeréd] lstván-utca 5. szám. Ide küldendők a lapot érdeklő össze küldemények. Kiadóhivatal: Bér! Balog Ádám utca 42. szám. Az előfizetési pénzek es hirdetések ide küldendők. Néptanítók, ha az előfizetést egész évre előre be­küldik, 8 korona. Főszerkesztő: Dr. LEOPOLD KORNÉL. Felelős szerkesztő: BODNÁR ISTVÁN. Főmunkatárs: FÖLDVÁRI MIHÁLY. Laptulajdonosok a szerkesztők. Távirataink. A^miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos táviratai. Északon, délkeleten csend. Budapest, október 6. Orosz hadszíntér : Nincs változás. Délkeleti hadszíntér : Nincs újság. Az olaszok ujabbi rulyos veresége. Budapest, október 6. Olasz hadszíntér: A vilgereulhi fensikon éj­félkor olaszok egy erős támadását, mely helyen- kint megközelítette akadályainkat, véglegesen visszavertük. HölVr altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A franciák súlyos vesztesége. Angol kérkedés megcáfolása. Berlin, október 6. A nagyfőhadiszállás jelenti. Ngugati had­színtér : A Neuvilletől északkeletre emelkedő ma­gaslatokon a franciáknak egy kézigránát táma­dását visszavertük. A Champagneban a franciák tegnap megkísérelték, hogy eddig támadó arc­vonalukon az offenzivát megújítsák. Az ellenség azt hitte, hogy erős ágyutüzzel, amelyet délután a legnagyobb hevességig fokozott, állásunkat a tervezett általános támadás céljából képes lesz rohamra megérlelni, ezen közben pedig az egész arcvonalon rohamcsapatait készenlétbe helyezte. Az ellenség kiinduló állásaira nehezedő ágyu- tüzünk alatt a franciáknak csak egyes helyeken sikerült csapataikat rohamra előrehozni, ahol ro­hamot intéztek, ott súlyos veszteségeik mellett visszavertük Őket, igy a Somme Py Sonaini műut mellett több ízben megismételt rohamaik teljesen összeomlottak és támadásaik Beau- sejour Fermetől északra és északkeletre, vala­mint Vilié" Sur Tourbetől északnyugatra is telje­sen sikertelenek maradtak. Az angolok 1915 ok­tóber elsejéről keltezett jelentésükben az állitják,. hogy a légi harcban repülőinkkel szemben fő lénybe jutottak. Erről a következő összeállítás adja a legjobb tájékoztatást: szeptember havában a németek hét légi jármüvet vesztettek, ugyan­ezen idő alatt az angolok nyolc, a franciák huszonkettő összesen harminc légi jármüvet vesztettek. Hindenburg újabb sikere. Berlin, október 6. Keleti hadszíntér. Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Az ellenség a Doyswjaty-tó és Krewó 'közt újból nagyobb támadásokat kezdett. A támadások egy részét visszavertük, másik r. sze iüzünkben összeomlott. Az ellenség Ko- zianynál és a Wysnewstótól közvetlenül délre j eleinte sikereket ért el, de ellentámadással a helyzetet az ellenségnek súlyos veszteségei melleit ismét javunkra fordítottuk. Lipót bajor herceg és Mackensen tá­bornagy hadcsoportjai: A helyzet változatlan. Linsingen tábornok hadcsoportja : Czar- torytól nyugatra harcok fejlődtek. A legfelsőbb hadvezetőség. A harctéren megvakult katonák segélyalapja részére folytatólagosan a következő adományok folytak be lapunkhoz: Borgula Vilmos Szekszárd K 20-— Eddigi gyűjtés: K 2149 52 összesen: K 2169 52 A Balkán. Ha elgondoljuk, hogy az a világokat meg­rendítő háború, mely földünket ma véres leplével beborítja hóimét indult ki, konstatálhatjuk, hogy a legelső kezdőpont a Balkán volt. A két nagy balkáni háborúban kellett már a európai nagy­hatalmaknak, különösen Ausziria-Mar yarország- nak és Oroszországnak szint vallania és e szin vallás természetesen a két állam között már ak­kor bizonyos feszültséget idézett elő. Ez e fe­szültség, amelyet a Balbán ügyeiből származó ér­dekellentét idézett elő, hosszú évekig lappangott és a diplomaták hiába igyekeztek az ellentéte­ket kiegyenlíteni és a feszültséget tompítani, nem sikerült. Mikor azután a szerb narodnisták moz galma a mi trónusunkig felcsapott, kirobbant az ellentét teljes vehemenciával. Egyik napról a másikra élő értékből értéktelen papirossá vált minden szerződés, elrepültek, eltűntek a szavak és teljes káosszá vált az addig r.endben, szerve­zetten élt Európát. A Balkánról repült el a tüzcsóva, mely lángba boritotta egész Európát és a balkáni né­pek eddig valósággal páholyból nézték az esemé­nyeket. Most — úgy látszik, sőt talán e sorok megjelenésekor már bizonyossá válik, hogy — a kiszámithatatlan pályáju tüzcsóva visszaszáll a Balkánra. A Balkán már füstölög és rövid idő kérdése, mikor gyűl lángra. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a Balkán lángralobbanása döntő befolyással legyen az egész világháború sorsára. Pedig a helyzet mégis ez. A világháborúban eddig taktikai és stratégiai sikerek, valamint az elfoglalt területek nagysága szerint a központi hatalmak vannak előnyben, az entente hatalmai azonban még mindig reményked­nek a mi kifáradásunkban és abban, hogy vége- ] zetül a Dardanellákat mégis elfoglalják. Ha azonban most a Balkánon alakuló fél­ben lévő helyzet végezetül is meggyőzi az en- tentehatalmakat, hogy a Dardanellák forszirozása hiábavaló fáradság, mert a tengerszorosok el­foglalása olyan határvéd mellett, amilyent a tö­rököknek egy uj balkáni háború nyújthatna és biztosítana, teljes lehetetlenség. Ha pedig ezt az entente belátja, be kell látnia azt is, hogy nem győzhet. A mostani nyu­gati offenziva azt mutatja, hogy az entente a nyugati harctéren egyebet nem érhet el, mint véres és súlyos veszteségeket, anélkül, hogy a németeket bárhonnét is végeredményesen kiszo­ríthatná. A keleti harctéren az előnyomulás lassú, de kitartó és céltudatos, úgy, hogy az oroszok minden ellenállási próbálkozása és ellentámadása eredménytelenül összeomlik. A döntést tehát most főleg az entent keresi a Balkánon. Visszaszállt a tüzes csóva oda, ahonnan elrepült és ezzel, ugylátszik, elérkeztünk a háború utolsó fázisához. Hogy ez az utolsó fázis meddig tarihat, mit hozhat és mit eredmé­nyezhet, azt természetesen senki sem tudja, de ha az előjelek nem csalnak, mint ahogy eddig sem csaltak soha, az reánk nézve csakis a mi végső, döntő nagy győzelmünket jelenti. Adakozzunk a harctéren elhunyt szegénysorsu katonák árvái és hozzátartozói részére. A báró Schell Józsefné úrnő kezdeménye­zésére megindított gyűjtés folytán, újabban a kö­vetkező adományok folytak be a Tolnamegyei Takarék és Hitelbankhoz : Dömötör József százados, rendes havi hozzájárulása fejében K - 10"— Virág Ferenc plébános Paks „ 20 — Összesen : K 30'— Eddigi gyűjtésűnk: „ 1492484 összesen : K 14954 84 Fémek felküldése. A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz­ter urnák 1915. szeptember 28-án 10172. ein. sz. a. kelt rendeletéből kifolyólag a fémtárgyak beszállításánál követendő eljárás módozatait a következőkben közlöm : A rendelkezésre bocsátott fémek lehetőleg fémenként elkülönítve csomagolandók. A küldemények, amelyeken a beküldő hi­vatal címe feltüntetendő, amennyiben 10 kg-nál kisebkek postán, az ennél nagyobb súlyú fém­mennyiséget pedig fehéráruként a pozsonyi fém­átvételi bizottság címére (Pozsony, Stauss féle tóglatelep, Récsey-ut 746) küldendők. A beküldéssel egyidejűleg az elszállításra kerülő anyagokról jegyzék készítendő, melynek egy-egy példánya úgy a pozsonyi fémátvételi bi­zottságnak (Pozsony, Városháza), mint a köz­ponti fémrekvirációs bizottságnak (Kereskede­lemügyi minisztérium) terjesztendő be. A beküldött fómanyagok megtérítésének megkönnyitése végett felhívom, hogy a bizott­sághoz intézendő jegyzékekre, valamint magukra a küldeményekre is vezessék rá a következő jelzést: „Vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­nisztérium“. A pozsonyi fómátvételi bizottság az egyes hivatalok részéről beküldött fémmennyiségekről felvett kimutatásokat melyek alapján a megtérí­tendő összeg a pozsonyi katonai "parancsnokság­nál felveendő lesz, összefoglalva együttesen fogja megküldeni. Szekszárd, 1915 október 1. Nagy Béla hivatalvezető kir. s.-tanfelügyelö. A ládafiák — hazafisága. E mai küzdelmes nehéz napokban, amikor nemzetünknek minden rendű és rangú tagja ki­veszi részét a titáni harcból, s a leghősiesebb küzdelmet folytatja a sok ellenséggel szemben, csak úgy leszünk képesek nehéz megpróbáltatás­nak kitett nemzetünket ádáz ellenségeinkkel szem­ben megvédeni, ha segítségére vagyunk ama esz­közök előteremtésében, melyek a háború győ­zelmes befejezéséhez mulhatlanul szükségesek. Ez pedig nem más, mint a hadviseléshez szük­séges három nélkülözhetetlen dolog, a „pénz, pénz és pénz“, mint ezt Montecuocoli, már régen megmondotta. A harmadik hadikölcsönre most hivja fel a kormány az ország közönségét, hogy még egyszer és utóljára erejét is megfeszítve felhevüljön az ország nemzeti áldozatkészsége. — A haza mindenek felett ! legyen hát jel­szava azoknak, kik ha életükkel, vérükkel nem szolgálhattak a haza szent ügyének, lega lább vagyonukkal hozzanak áldozatot a haza jóvoltáért. A hazafias szellemnek és áldozatkész­ségnek szent tüze lángoljon mint hajdan, úgy most is a jó honfiak és honleányok meleg szi­vében, hogy előkelő és alacsony sorsú férfi és nő versenyezzenek e szent ügyért önmegtagadó oda- I adással. Legyen mindenki áthatva ama hazafias köz­szellemtől : a haza mindenek felett ! Arra kell törekednünk, hogy ezt a hazafias szellemet felke’tsiik, vagy ahol felkelteni már nem kell, ott minden hivatott tényező igyekezzék ezt to­vább fejleszteni nemcsak szóval, vagy útbaiga­zítással, hanem inkább tettel, saját jó példaadása által, szép, nemes és hazafias élettel. Ez azután az, mi a társadalmat azon magasztos nívóra emeli, melyen képes lesz áldást és üdvöt terjeszteni maga körül, a közjó és haza boldogságára. Német szövetségeseink e tekintetben szép példával járnak elől mikor újólag 12 milliárd hadikölcsönt ajánlottak fel a haza oltárán, mint hazafias tettüknek nemes gyümölcsét. De nem Kell ezen csodálkoznunk, mert a németeknek nagy császárja maga is a legszebb tettekkel Hátralékos előfizetőinket tisztelettel kérjük a hátralékos összeg mielőbbi beküldésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom