Tolnavármegye és a Közérdek, 1915 (25./11. évfolyam, 1-103. szám)

1915-10-07 / 80. szám

TOLNAVARMEGYE éH -.1 Ki /» KDEK 1915 október 7, igyekszik ápolni a hazafias szellemnek élesztését s e tekinteiben lelkesíteni honfiait. -Úgy tudom, hogy a franciák elleni harctérről való vissza­utazása alkalmával autójával a csatamezőn egy oly helyre érkezett, hol sok súlyos sebesültre talált, azonnal leszált autójáról s a sebesültek rendelkezésére bocsátá azt, maga pedig gyalog tette meg útját a legközelebbi főhadiszállásra. Az ilyen nemes emberbaráti tett aztán nem csoda ha óriási lelkesedést tud kelteni. De a lelkese­dés felkeltéséte hivatott a mi társadalmunknak is minden egyes tagja, különösen pedig a köz ügyet szivén hordó intelligencia. Egyesült erő vei, vállvetve munkáljunk hát közre, hogy a hazafias szellemet a társadalomba s annak len alsóbb rétegébe is átvigyük, akkor lesz csak a társadalomnak különösen pedig a hazának erős fundamentuma. Akkor bizton remélhetjük : »Még jönni kell, még jönni fog, egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez, százezrek ajakáu !«* Id. Reichert Gyula. * Közöltük a nép közt élő eme derék lel­késznek fenti sorait, a magunk részéről legfel jebb csak azt tesszük hozzá, hogy igenis minden eszközt fel kell használni arra nézve, (s erre éppen a lelkész urak a leghivatottabbak) hogy a nép leikéhez hozzáférkőzzünk, mert az eddigi hadikülcsön jegyzések nem nagyon igazolták, hogy a köznép nehéz lakattal elzárt ládafiái megnyil tak volna a nemzeti közszükséglet számára. Egy két község nép - megtette hazafias kötelességét, de a legtöbbnek lakói sárkány módjára őrzik megtakarított filléreiket. Apellálnunk kell tehát a ládafiák — hazafiasságra. A szerk. Téliruhát a 44-eseknsk! Kérelem! Felhívjuk Somogy és Tolnavármegyék nagy­lelkű közönségének figyelmét, hogy vitéz negy- vennégyeseinknek meleg holmival való ellátásá­ról kellene gondoskodnunk. Tudják és érezik ők, kik szakadatlan har­cokban babért babérra halmoznak, hogy nincsen távolság, mely őket otthonuktól elválasztja s jut­tassunk az idegenből a harctérre menő menet­századoknak a hidegebb időnek megfelelő fel­szerelést. Ezért kérjük a i, közönséget, juttasson alanti címre bármilyen használható pamutnemüt, feldolgozatlan állapotban, vagy köiött hőaapkát, tét draelegitőt, bekecset, nyakkendőt, kapcitvagy bármily szerény pénzadományt. Az adományok hírlap utján nyugtatva lesznek. Cím : Széchenyi Marietta és Katalin gróf­nők, Kaposvár, Zárda-utca 1 szám. HÍREK. Személyi hír. Kovács Sebestéin/ Endre fő ispán néhánynapi tartózkodásra Budapestre utazott. — Kitüntetett ügjvéd A király Sándor Béla dr. p; ksi ügyvédnek, a 78. gyalogosezred hadnagyának, a 3. osztályú katonai érdem keresztet adományozta. Sándor dr. különösen a Bukoviná­ban véghezvitt hőstetteivel szolgált rá a kitün­tetésre. — Vöröskereszt kitüntetést Ferenc Szal- váior főherceg, Bedő Simon föellenőr, Ujdombó vár állomásfőnöke részére a Vöröskei észt II. osz­tályú tiszteletjelvényét a hadiékitménnyel díjmen­tesen adományozta. — Ezüst Signum laudis. Dr. Riesz Jó­zsef, amint már emlitettük, az olasz harctéren, a doberdoi fensikon, az ellenséggel szemben tanú­sított vitéz és bátor magatartásáért az ezüst Signum laudist k>*pta, mely kitüntetés most, a háború alatt lett szervezve s háború után meg­szűnik A kitünteti st most még csak ketten kap ták, a d..ndarparaucsnok és dr. Riesz, a 29. és 17. gyalogezrednél. A trónörökös melegen üdvö­zölte s kétszer kezet fogott vele s megdicsérte a szerbiai és az olasz harctéren szerzett érdemeiért s igen soká beszélgetett vele. Végül megkapta a Vöröskereszt vitézségi érmet is, a vitézségi sza­lagon a kolerajárvány tovább terjedése meggát- lása miatt. — Vitézségi érem. Hradek K. Lajos szekszárdi bádogos-mester, a 17-ik honvéd gyalog­ezred úrvezetője hősies viselkedéséért, a másod­osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntetted ki. Nevezett föld ink az olasz harcterén küzd és ott maga Károly Ferenc József trónörökös tűzte fel a mellére az érmet, aki vitéz katonái megszem- lé'ésére utazott a harctérre. — Kitüntetett orvos. Dr. I'ischhof Kor­nél fővárosi kórházi orvos, Fischliof Mór (és nem, mint tévesen közöltük ; Károly) szekszárdi keres­kedő fia, a Vöröskereszt liadiékitményes II osz­tályú tiszteletjelvényét kapta kitüntetésül. — Doktorrá avatás. Selmádétg Margitot. Schmideg Mór helybeli téglagyáros és nagybérlő leányát e hó 9-én avatják doktorrá a budapesti egyetemen. — Megemlijük, hogy a szekszárdi leányok között ő volt az első, aki gimnáziumi érettségi vizsgát tett — Áthelyezések a vasútnál Meutz Illés hivatalnok Csurgóról Dombóvára, Rastovich Mik­lós s. távirász a zágrábi üzletvezetőség távirda hivatalából Ujdombóvárra helyeztettek át. — Az iskolák a bábom beteg árvá'ért. A beteg gyermekekről való gondoskodás fontos ügyét szolgálja a gróf Zicln/ J nos kormányzata alatt álló Z- ófia. Országos Gyerm*'kszanatórium- Egyesület, amely a háború szerencsétlen beteg árvái részére Siófok és Balatonvilágos között Balatonszabadin egy 200 ágyas gyermekszana­tóriumot épit es amely a szenvedő szegény iskola köteles gyermekek ápolását teljesen ingyen nagy á'dozatk(**zs"ggel végezi az áldásosán működő Balaton 1 nádi Z őfi- Gyermekszanatóriumban is. Azonkivü' a martirhaáit balt Hohenberg Zsófia hercegasszony nevére egy gyermekvédelmi a apót kíván létesítem és ennek érdekében for­dul a magyar nemzet gyermekeihez, kérve azok segítség* t Jankovicli Béla vall s és közoktatás ügyi miniszter ugyanis, minthogy a gyermekek egészségügyének felkarolása olyan feladat, amely­nek megoldása az államnak és a társadalomnak karöltve kell fáradoznia és minthogy a szegény sorsú beteg gyermekek felsrgitésenek ügye a tanulóitjuság lelkű etelmz is legközelebb á't, en­gedélyt adott arra, hogy a tniwlóifjliság a qyermekszunatórium érdekében gyűjtést esz- eszközölhessen. — Rákosi Jenő gyönyörű szó zattal fordul most a tanulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel e nagy és szent célok elősegítéséhez hozzájáruljanak. A gyűjtéshez szolgáló iveket ti tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet átvenni és ugyancsak az iskolához kell a begyűjtőit üsz- szeget átszolgáltatni Minden fillér, melylyel a g) ermekszanatóriumot szo'gálja, örömet és á dást fog fakasztani, mert nincs a világon irgalmasság szebb és meghatóbb, mint amely a szegény be leg gyermekek ágya fölé hajlik. — Felkérjük tehát a tanulóifjusagot, hogy a legmelegebb ér deklődéssel támogassák azon töiekvésl, hogy a yyermei.számítói iumi gyűjtés minél erednie, nyesebb legyen és hogy a magyar gyermekvé- delem elsősorban éreztesse áldásait azokon a sze­rencsétlen beteg kisdedeken, akiknek apjuk a rettentő háborúban érettünk elvérzett! — A hatóságilag megállapított árak be­tartása. Az ország minden részéből hallatszik a panasz, hogy az egyes élelmi cikkek árának rész ben országos, részben hatósági megállapítását nem tartják be és ezek túllépése nemcsak, hogy a kellő megtorlásban nem részesül, hanem hatiga tólag bizonyos elnézéssel találkozik. Ily módon a háború által teremtett bonyolultabb helyzetet egyesek jogosulatlan előnyük szerzésére aknázzák ki, a közszükségletek kielégítése megnehezittetik és a közönség megélhetésének terhei ok nélkül fokoztatnak. A belügyminiszter legújabban ki adott rendelete szerint az ily helyzet fenmara- dásat, vagy előállását minden erővel meg kell akadályozni. A miniszter szerint a felmerülő kihágások felderítése térgyában a hatóság eljá­rásának sikere a vásárló közönség részéről való folytonos támogatását feltételezi. A hatóság fel­adata nem csak az, hogy a feljelentések alapján eljárjanak, hanem még az is, hogy állandóan figyelő szemmel kisérjék a felmerülő jelensége­ket, gondot fordítsanak a gyanús tünetek felde­rítésére és a kinyomozott esetekben elriasztó példát állítsanak a hazafiatlan elemek elé, akik a mostam időkben se átalják önző érdekeiket a közérdek fölébe tenni. A közönség a maga érdekeit is szolgálja, ha az árak túllépésének minden esetét a hatóság tudomására hozza: nem árulkodás ez, mondja a miniszteri rendelet, ha­nem hazafias kötelesség. A rendelet a hatóságok­tól erélyes megtorlást vár és nyomozást a kihá­gások iránt. A hatósági árnál magasabb áraknak nemcsak a követelése, hanem a megadása, sőt minden e tekintetben való közreműködés is ki­hágás és amazzal egyenlő elbírálás alá esik. Szóval: a fogyasztó és vásárló közönség legyen maga is rendőrközeg és jelentse fel az árdrá­gítókat. — N'cgyvennégyesek német kitüntetése. A király megengedte, hogy a 44. gyalogezredben Engel műn Géza dr. es Lőke Imre tart. hadna­gyok, Denk Simon, Ferenc Kálmán,' Tikos János őrmesterek, Fábián János, Forró István és Löwy Dénes szakaszvezetők és Bodó Sándor őrvezető a német császár által nekik adományozott harcos érdemérmet elfogadhassák és viselhessék. — Hadi fog Ságban. Ledneczki Mihály paksi lakos 17-tk honvéd gyalogezredbeli katona az elesettek közé soroltatott. Most kitűnt, hogy Led i'fczki Mihály nem halt • meg, hanem hadifogoly cs mint i yennek, újra anyakönyveltetése ható­ságilag elrendeltetett. — Esterházy herceg nagylelkűsége. Es­terházy Miklós herceg elhatározta, hogy félmillió korona összeggel felépít a Kárpátokban egy egész falut, hogy ott a háborúban rokkanttá vált alkalmazottairól egész életükre gondoskodjék. — Igazgatói véglegesítés. Balassa Sin dór paksi állami polgári fiúiskolái igazgatót a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter igazgatói állásában végleg megerősítette. — A dunainelléki ref. egyházak a rok­kant katonáknak. F. é. augusztus 8-án az ősz szes dunamelléki egyházak temp'omaihan gyűjtés folyt, a szegény rokkant katonák javára. — A püspöki hivatal jegyzéke szerint az alsóbaranya- bács szlavón egyházmegyében begyült 6848'84 K, a felső baranyai ban 3263 96 K, a kecskemétiben 2393-42 K, a külsősomogyiban 2249 47 K, a pestiben 1024 K, a Soltiban 1776 22 K, a tolnai­ban 1957 54 K, a vértesaljaiban 1091 87 K. A gyűjtés összege 20,945 24 K. Kiemeljük azt a nevevezetes körülményt, hogy a kisebb egyház­községek hasonlithatlauul többet adtak, mint a nagyobbak Vármegyénkből az első nagyobb ada­kozók közt van : Nagyszékely (430), Decs (3701, Felsőnyék (289) koronával. — A csurgói főgimnázium állami főföl- iigyelője. A vallás- es közoktatásügyi miniszéter a csurgói ref. főgimnáziumban az 1915/1916. tanévre az iskola meglátogatásával és az állami főfölügyelet gyakorlásával Kárpáti Kelemen szé­kesfehérvári tankerületi főigazgatót bizta meg. — Abonyi Andor dr. elesett. Mély és őszinte részvéttel értesülünk, hogy Abonyi An­dor dr., a fiatal dóm'óvári ügyvéd, 19. honvéd- gyalogezredbe i tart. hadnagy az észak' harctéren a szeptember derekán vívott ütközetekben egy ellenséges golyótól találva, élete 28 ik evében hősi halált halt. A fiatal ügyvéd ügyes, kiváló poéta is volt. Halálát özvegybe és kiterjedt rokon­ság gyászolja. — Jegyzőválasztás. Dióséi-fényben a nyug­díjazás folytán megüresedett jegyző: áfásra szep­tember 3 án Nagel János hőgyészi III. jegyző vá­lasztatott meg, aki mint tartalékos szakaszvezető hadi szolgálatot teljesit. — Harangokat ágyuknak. Kölesei tolna megyei község legutóbb tartott közgyűlésén a temp óul három három harangja közül a két na­gyobbat egyhangúlag hadi célokra ajánlotta fel. — Halálozás. Lapunk zártakor mély rész­véttel vettük az alábbi gyászjelentést: „Bony­hádi Perczel Dénes ezredes, neje szül. Htpp Flóra, gyermekeik: Miklós, Etelka férj. bonyhádi ifj. dr. Bérezel Béláné, Dénes és Aladár; bonyhádi Perczel Béla, neje szül. Sponar Amália, gyer­mekeik: Amália és Gizella; özv. bonyhádi Per­czel Ferencné szül. Kozma Flóra, gyermekei : Flóra, Mártha, Judith és Olga ; bonyhádi Perczel Dezső és testvérei: Aurel, Béla és Irma a maguk s az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudatjak, hogy szeretett jó testvérük, sógornőjük, illetve nagynénjük és rokonuk özv. Hegedűs Imréné szül. bonyhádi Perczel Gizella folyó hó 6-án éjjeli egy órakor, hosszú szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, t önfeláldozásban eltöltött életének 70 ik évében jobblétre szenderült — A boldogult hűlt tetemei folyó hó 7 ik napján délután 4 órakor fognak a halottasházban (IX. kerület, Lónyay utca 7. sz.) a róm. kath egyház szertartása szerint beszen­telni és a kerepesi úti temetőben lévő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni Az engesz­telő szent mise áldozat pedig Budapesten, a IX. kerületi plébániatemplomban folyó hó 8-án dé lelőtt 7,10 órakor fog az egek Urának bmutattatni. Budapest, 1915. okóber 6. Áldás és béke lebeg­jen hamvai felett!“ Kovács-Sebestéiig Endre dr. királyi és közegészségügyi tanácsos, a III. osztályú vasko- ronarend tulajdonost, Hontvármegye tiszti főor­vosa, kórházigazgató ma éjjel ötvenöt éves ko- rábau több heti súlyos s envedés után egy buda­pesti István-uti szanatóriumban meghalt. Halálát az ipolyságt hadikórh ízb in szerzett infekciói gennyvérüseg okozta, Holttestét Ipolyságra szál­lítják és ott helyezik örök nyugalomra. — Gyűjtés az áldozatkészség szoborra. A Budapesten felállított nemzeti áldozatkészség szobron elhelyezendő pikkelyes lemezek költség­árának gyűjtésével Kölesd községben Z ivaros Ilonka bízatván meg, ő, a maga mellé fe kért Engel Jolankával együtt 283 koronát gyűjtött a jelzett hazafias célra A gyűjtés szép eredménye ezúttal is fényes bizonyság arról a lelkes agitációról és szorgalomról, amelyet a gyűjtők minden más hazafias célra már eddig is tanúsítottak. A be­gyült hazafias adományt a községi elöljáróság rendeltetési helyére juttatta. — Minthogy a lap térszüke miatt az adakozók névsora nem közöl- lidtő, csak unnak jelzésére szorítkozunk, hogy, vett értesítés szerint a hazafias adakozók név­sora a jegyzői hivatalban őriztetik és ott bár­mikor megtekinthető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom