Tolnavármegye és a Közérdek, 1915 (25./11. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-04 / 1. szám

4 TOLNA VARMEGYE é« a KÖZÉRDEK 1915. jaruár 4 — Egy picgcsyhÄ7megyei tanító hősi halála Perényi Hugó kocsolai tanító a szerb harctéren az arangyelovác—tnilukováci ütközetben december 4 én balkarján sebet kapott. E sebével többnapi menetelés után végre a inai katonáink szekereihez juthatott, melyek elhozták Belgrádba, onnét Szabadkára vitték a kórházba. Innen a múlt héten a bajai vöröskereszt kórházba jutott, hol nem annyira sebébe, mint inkább a harctéren szerzett betegségbe (hagymáz) belehalt december l^-én. Temetése december 28 án volt nagy részvét mellett. A boldogult hős tani tó vőlegény volt, esküvőjének napja már kivolt tözve, mikor az első mozgósításkor a harctérre vitték. A ki­tűnő jó tanítót Kocsola népe általánosan sajnálja. — A dombóvári Vöröskereszt Egyletnek Esterházy Miklós herceg újabb 1000 koroua adományt juttatott. — Megsebesült számtiszt. Simon Gyula szekszárdi pénzügyigazgatósági számtiszt, ki mint tartalékos honvéd teljesit szolgálatot, a kárpáti harcokban karján megsebesült és most a szatmári helyőrségi kórházban ápolják. — Kell e hadmentességi adót fizetni ? A most alkalmasnak talált népfelkelők valameny- nyien fizettek hadmentességi adót. Az eddig be­fizetett adót természetesen nem kapják vissza a besorozottak. Január hó elsejétől kezdve, vagyis az állománybavótel napjától a hadmentességi adó fizetése alól a besorozottak fel vannak mentve és az előirt adó törlése hivatalból fog megtörténni. — Katonáskodó véreink jogos panasza Vettük a következő mogszivlelésre méltó sorokat: „Tekintetes Szerkesztőség ! Panaszunk van; mi 69-es katonák Tolnavármegye mostohái vagyunk. B. lapjukat szüleim utánam küldik s mi „földik“ azt itt állandóan olvassuk és fáj látni, hogy mig Önök a 44-esekrfll állandóan „a mi katonáink“, „a mi véreink“ rímén imák. addig rólunk em­lítés sincs téve. ügy jártunk a vármegye kará­csonyi ajándékával is, amelynél csak a megemlé­kezés hiánya fáj. Pedig a vármegye hat járása közül háromból hozzánk soroznak, tehát a 44-esek- kel testvérek vagyunk. Velük egy hadosztályban vagyunk, együtt harcolunk s József főhercegtől kaptunk mi is oly elismerő és dicsérő iratot miut ők, bár ezt nem publikáltuk. Bocsánat a felszó lalásért, de már kitör belőlünk a negligálás fe­letti fájdalom, melyet nem érdemeltünk meg. Tisz­telettel a tolnavármegyei 69 es Hindenburg-bakák nevében: Nagy Sándor e. é ü. tizedes. Székes- fehérvár, 1914 december 30.“ Beismerjük, hogy a felszólalás jogos. Igazán bánthatja derék kato­náinkat a felpanaszolt mellőzésnek is minősíthető eljárás, amely azonban szerin'ünk'nem célzatos. Azt hisszük lesz még mód és alkalom, hogy vár­megyénk közönsége derék katonáival szemben mulasztását helyrehozza, mi magunk részéről csak annyit jegyzőnk meg, hogy egyforma mértékkel mértünk eddig is s fogunk mérni ezután is s ha több szó esett a 44 esekről, annak oka bizonyára az, hogy ha ott a bajonetot nem is, de a tollat sokkal fürgébben forgatták lapunk harctéri ba­rátai. — Szegény gyermekek felruházása. Utolsó számunkban közöltük, hogy Kunffy Károlyné úrnő 50 szegény gyermeknek cipővel és ruhával való ellátásáról óhajt gondoskodni. Most tüzete­sebben utána járva a dolognak, közöljük, hogy az előbb nevezett urinő a polgármesterünkhöz inté­zett levele szerint különös súlyt helyez arra, hogy oly családok gyermekei választassanak ki, melyek­nek fenntartói a mai nehéz viszonyok között keresetüktől elestek, vagy betegség által munka- képtelenekké váltak, minthogy a hadbavonultak családjairól maga az állam gondonskodik. E szép és nemes cselekedet nemcsak a szegény felruhá- zandók hálájára, de az egész társadalom elisme­rése is számot tarthat. — A Vörökereszf Egylet bátaszéki fiókja 1 részére újabban a következők adakoztak: Báta­szék—Sárközi Takarékpénztár R.-T. 300 kor., Mayer Péter, Weidinger Lipót, Bátaszék Kerü­leti Takarékpénztár 50—50 kor , Schwarc József. Fogadják a nemeslelkü adakozók az egylet nevé­ben hálás köszünetemet. Pongrác, pénztárnok. — Mozi-bolondestély lesz szerdán a „Világ“- mozgóban. A Earandol Saturnin négy világrészt uraló kalandjaival kicsufo ja a mozit, szatirizálja a fautasztikus regényírók.»:, eközben ötletes mó­káival túltesz valamennyin. Ez az egy szám be­tölti az egész műsort, mely áll 6 felvonásból és 50 képből. Kedvesebb szórakozást, kellemesebb időtöltést el sem lehet képzelni ennél a műsornál. Aki csak ezt akarja, siessen szerdán a „Világ“- moziba. — Jóból is megárt a sok. A szekszárdi \ polgárság a legnagyobb' vendégbarátsággal visel­tetik a derék 34 esek iránt. Meghívás meghivást ér és a pinceszernek, disznótornak se szeri, se száma ahol a derék bakáknak ugyaucsak kijut a sokféle jóból, no meg a hires szekszárdi bor­ból. És talán épen az a baj, hogy a szekszárdi bor nagyon csúszik és nagyon erős, néha néha meg is árt, ami nem egyszer fegyelemellenes magaviseletre bírja a katonákat. A parancsnok­ság át is irt e tárgyban a városi hatósághoz. Do nagyon bajos elrendelni, hogy a polgárság ne legyen vendégszerető a katonák iránt. Tehát csak módjával bánjunk a jó szekszárdi borral így nekünk se árt, meg a katonáknak se. — Egyenruhákat, libériákat f s polgár ruhákat jutányos áron készítek, valamint anyagokból állan­dóan nagy raktárt ta? tok. Mutschenbacher Lipót Fia, Szekszárd. Gimnázium mellett. — llatbeteg,'Óg Tamásiban a juh-ruhkór fellépett. Szőlőoltvány! A háborús állapotok miatt leszállított árakon eladó: Hő oszt. gyökeres fis eüványo K: Borfalok ezre 130 K Csemegefajok ezre 140 K Csabagyöngye, Százszoros és piros Delaware ezre 200 K Gyökeres zöld o^lvány 200 K Ripária Portális gyökeres 20 K Rupestris Hontikula 40 K Rip. Berlandieri ezre 80 K Nagyobb mennyiség vételénél me >g­felelő áregedmény. Fenti árak csomagolással értendők. Rendelésnél az összeg '/4 része be­küldendő. Hegyaljai aszú és asztali borok jutá­nyos árban. Tisztelettel Molnár Mihály Abaujszántón. Specialista fog- és szájbetegségeknél. Készít arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cemen:- és email-töméseket. Arany, platina és por cellán koronákat és hidakat. .Kautschuk és arany lemezre műfogakat és szájpadlás nél­küli fogakat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Ylűfogak és javítások szükség eseten 24 órán belül készíttetnek. Lakás : a gimnáziummal szemben. MINDEN BOR elveszti kellemetlen, idegen izét orvosságom­tól. Bármely okból is zavaros a fehér és siller bor, derítő-porom használatánál legszebb tiszta fényt kap. 1 hektoliterhez szükséges adag ára csak 50 fillér. Eredményért szavatolok: Gász József Czikó (Tolname§ye) készítő és eladó. 3810.. tlkvi 1914. szám. Hirdetmény. Kisvcjke és Nagyvejke községeknek telekkönyvi betétei az 1886: XXIX., az 1889 : XXXV1I1. és az 1891 : XVI. tör­vénycikk értelmében elkészíttetvén és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal a felszólítással tétetik közzé: 1. hogy mindazok, kik az 1886; XXIX. t.-c. 15. és 17. §-ai alapján — ideértve e §-oknak az 1889: XXXVIII, t.-cikk 5. és 6. § aiban és az 1891: XVI. t. cikk 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint az 1889: XXXV11I. t.-cikk 7. §-a és az 1891: XVI. t.-cikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések érvénytelenségét ki­i mu áthatják, e végből törlési keresetüket, azok pedig, akik i valamely tehertétel átvitelének az 1886: XXIX. t.-cikk 22. j §-a, illetve az 1889: XXXVIII. t-c. 15-ik §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből keresetüket hat hónap alatt, vagyis 1915. évi junius hó 26 ik napjáig be­zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1886: XXIX. t.-cikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — ideértve az utóbbi §-nak az 1889: XXXVIII. t.-c 5. és 6 §-aiban foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése elle­nében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondá­sukat hat hónap alatt, vagyis 1915. évi junius hó 26-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2 pontban körülirt eseteken kívül a be'étek tartalma által előbb nyert nyilván­! könyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik, — ide értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889; XXXVIII. j t.-c. 16. §a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, í e tekintetben felszólalásaikat tartalmazó kérvényüket a telek­könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1915. évi junius hó 26 ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után a betétek tartalmát csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szerkesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű máso­latokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A bonyhádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság, 1914. évi december hó 2-án. j RUZICZKY, kir. járásbiró. I *?* »»• **» **• »i» »T« »!» ! »!* t I K* •4­»«• *** *!• V •í* •»* •*» A »«» i Villamos zseblámpák és elemek. Katonai felszerelések. A legolcsóbb árban kaphatók: FEKETE HUGÓKÉ czégnél Szekszárd, Kaszinó-bazár. «»• •4» Á <• »*• <• »»• »!« »4* •4» *?« *4* »»» *4* •4» •*» •fi ■V •fi •fi •i* »i* »i* »i* »i* *ií *;S »i? *;5 S;*| »iS S;5 »JS S;í$5 *;* »;» »;S S;i S;í Jvi» »;5 »Jí í;5 S;5 S;S ££ Szekszárd, 1915. Moinar-íele Nyomdai Műintézet és Szab. Iróalzatgyar Részvénytársaság nyomásé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom