Tolnamegyei Ujság, 1943 (25. évfolyam, 1-93. szám)

1943-01-06 / 1. szám

in TOLNAMEGYEI DJSÄG 1943 január 6. Ax els6 tudományos munka Szekszárd és Tolna megye nagy szülöttéről: Oál István: Babltt és oz angol Irodolom cimfl könyve. Megjelent 140 oldal terje* delemben, Rippl Rónai Babits-portréjáv11. Ara fOzve 5 P. kötve 7 P. Kapható a fő- bizományosnál: Danubia könyvkiadó R. T. Budapest, IV., Appoayi tór I. Ottó intéző (Hidasbonyhád). Intéző lett Ordódl Jenő főtiszt (Kurd-Csib- rák); — főtiszt lett: Berek József (Tolnamözs), Babay Sándor (Uj- dombóvár), Fejes István és Dányi Frigyes (Bátaszék), Vasadi Lajos (Pincehely), Fehérvári István (Kesző- hidegkut-Győnk), Bánlaki István, Terestényi József, Simon Károly La­jos (Ujdombóvár), Cseke József (Máza-Szászvár), Tóth Sándor Ist­ván, Fehér István (Pincehely) és Csapó János (Simontornya). Ellenőr lett Csabák Gyula (Bátaszék). — Karácsonyi ünnepély Ta­másiban. A Szociális Misszió és a Bajtársi Szolgálat lelkes hölgytagjai dr Mann Józsefné elnőknővel élü­kön vették kezükbe az áldozattel­jes munkát, hogy a hadbavonultak családtagjai és a község elaggodt szegényei gyűjtés utján karácsonyra ajándékot kapjanak.— Fáradságos munkájukat és a társadalom áldo­zatkészségét dicséri a szép ered­mény ; gyűjtésükből a nemes célra 1500 P körüli készpénz és 300 P értékű termény gyűlt össze. A gyűj­tés ezen szép eredményét megkoro­názta vitéz Madi Kovács Imréné főispánné a Bajtársi Szolgálat vár­megyei elnöke utján a kormányzat részéről juttatott nagyobb mennyi­ségű ruhaadomány, mely lehetővé tette, hogy a karácsonyi megaján­dékozás minél szélesebb körre ki­terjesztessék. Az ajándékok kiosz­tása kedves és meleg karácsonyi ünnepély keretében történt, melyet hangulatos műsor előzött meg, be­vezetésül Hidasy Erika szép szava­latával a karácsonyi ünnepről. Ezt kedves karácsonyi színművek elő­adása követte, melyeket Mester Jő- zsefné alelnöknő kiváló rendezésé­ben a róm. kát. eL iskola növen­dékei adtak elő. Majd befejezésül Kenderesy Mucika szavalt el egy szép karácsonyi verset A megaján­dékozást Pap István plébános be­széde előzte meg. Ebben az ünnepi hangulatban történt a karácsonyi megajándékozás, amelynek során 107 hadbavonultnak a gyermeke és több missziós szegény kapott ruhát vagy cipőt. Ezenkivfil 50 családott láttak el élelmiszerrel. A Szociális Misszió Társulat és Bajtársi Szol­gálat tamási szervezetei ez utón mondanak a nemes cél szolgálatában hálás köszönetét a m hazafias gon­dolkodású közönségnek, a várme­gyei vezetőségnek és a m. kir. kor­mánynak nagylelkű és áldozatkész adományaikért, melyek e karácsonyi gyűjtés sikerét előmozdították és lehetővé tették, hogy a szeretet me­lege a szegény és elhagyott kis magyar otthonokat is besugározta e háborús karácsonyi estén. Szekszárdi szerzők operettje Bátaszéken. Január harmadikén mutatta be a Bátaszéki Róm. Kát. Legényegylet és Napsugár Leány­klub kiváló műkedvelő gárdája a két fiatal szekszárdi szerző ifj. Kras- say Gyula és Korsós István „Egy szál piros szegfű.,l című háromfel- vonásos nagysikerű operettjét. A zsúfolásig megtelt terem közönsége meg-megujuló tapsviharral fogadta a már Szekszárdon is nagy sikert elért darabot. A darab szereplői akárcsak a szekszárdi bemutatón, tehetségük legjavát nyújtották, mi­vel kiérdemelték a bátaszéki közön­ség őszinte elismerését. Itt kell meg­említenünk, hogy a szekszárdi be­mutatóról szóló tudósításunkból nyomdahiba miatt kimaradt Aradi Erzsiké neve, aki kedves megjele­nésével és bájos hangjával nagyban emelte a darab sikerét. Mint érte­sülünk a kiváló együttes a két szek­szárdi szerző darabjával meghivást kapott egy szegedi előadás megren­dezésére is. A tárgyalások már fo­lyamatban vannak. — Halálozás. Özv. nemes Vaikó Istvánná, született felsőeőri Nagy Ludovika a m. kir. 3. honvéd had­test és Vas vármegye önkéntes vöröskeresztes főápolónője, a Vas vármegyei Népgondozó Szövetség elnöknője, a Vöröskereszt hadiékit- ményes keresztjének, továbbá a Magyar Vöröskereszt tiszti kereszt­jének tulajdonosa, számos köz­jótékonysági egyesület tagja stb. stb. december hó 31-én életének 68. évében rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult földi ma- radványaitt január 2-án a szombat- helyi szentmártoni sirkert ravatalozó helyiségében történt beszenteiés után ugyanott helyezték örök nyu­galomra. Az engesztelő szentmise áldozatot a szombathelyi székes- egyház Madonna kápolnájában mu­tatták be. Gyászolják: dr báró nagyjeszeni Jeszenszky Andorné, született nemes Vaikó Judith leánya, dr báró nagyjeszeni Jeszenszky Andor veje, továbbá Kubinszky Lajosné, született felsőeőri Nagy Erzsébet nővére, valamint Kubinszky Lajos ny. ezredes sógora és kiter­jedt rokonság. — Vizbefulladt öregasszony. Ozorán, december 30-án este özv. Béndek Lászlóné Szakáilos Katalin 64 éves ozorai lakos az utcán ha* ladva oly szerencsétlenül lépett a sötétségben, hogy a ut mellett folyó kis Cinca patakba esett s a vizbe fuladté — Halálos családi dráma Sár- szentlőrincen. Véres családi dráma tartja izgalomban Sárszentlőrincköz­séget. Bozzai József 46 éves sár- szentlőrinci lakos leánya, Szabó László kajdacsi származású legény­nyel élt együtt. Szabó László va­sárnap este Bozzai Józseffel együtt idogált egyik korcsmában, ahonnan békésen elbeszélgetve tértek haza közös lakásukba. Otthon még ba­rátságos mederben folyt a beszél­getés, majd a kissé ittas Bozzai József előbb a leányával, majd Szabó Lászlóval került szóváltásba. Ezek csendesítették s látszólag le is csendesedett, bement a másik szobába. Szabó László pedig tá­vozni akart a lakásból, de kimenő­félben arra lett figyelmes, hogy Bozzai József kezében tőrrel tart feléje. Szabó László védekezéskép egy hatalmas, nála volt hasonló szerszámmal beleszurt Bozzai Jó­zsefbe, aki megtántorodva holtan esett össze. Szabó László ezután önként jelentkezett a hatóságoknál. A vizsgálat folyik. — Talált kazetta. December | 29-én, Bátaszék—Szekszárd közötti utón egy ruhatartalmu kazettát ta­láltak. Tulajdonosa jelentkezzék a kiadóhivatalunknál. — A vármegyei árvaszék jóté* konysága. Tolna vármegye árva­székéhez beérkezett segély iránti kérelmek alapján az elhagyottá nem nyilvánított szegénygyermekek se­gélyezése céljából az alábbi össze­geket kiutalta a községi elöljárósá­gok részére azzal, hogy a közgyám kőzbenjőtte mellett elsősorban ruhá­zati szükségletekre kell fordítani az összegeket, azontúl pedig élelmi­szert kell vásárolni a család részére. Madocsa kapott 55 P-t 2 családnak. Kéty 25 P-t egy családnak. Tolna 250 P-t 8 családnak. Tolnanémedi 60 P-t egy hösihalált halt család­jának. Bonyhád 190 P-t 6 család­nak. Bita 80 P-t 3 családnak. — Értény 50 P-t 1 családnak. Uj­dombóvár 95 P-t 3 családnak. — Iregszemcse 295 P-t 9 családnak. Kötesd 60 P-t 2 családnak. Kakasd 25 P-t 1 családnak. Lengyel 25 P-t, Regőly 30 P-t 1 családnak. Hőgyész 85 P-t 3 családnak. Tamási 85 P-t, melyből 60 P-t egy hösihalált halt családjának. Paks 350 P-t 13 csa­ládnak. Györköny 30 P-1, Fácánkert 30 P-t, Dunakömlőd 30 P-t, őcsény 60 P-t 1—1 családnak. Szedres 55 P-t 2 családnak. Kajdacs 65 P-t 2 családnak. Szakcs 90 P-t 2 család­nak. Tolnanémedi 30 P-f, Fadd 40 P-t 1—1 családnak. Dombóvár 170 P-t 6 családnak. Felsőnyék 150 P-t 4 családnak. Simontornya 180 P-t 6 családnak. Tengelic 185 P-t 6 családnak. Ujdombóvár 30 P-t, Lengyel 25 P-t 1—1 családnak. — Sárszentlőrinc 125 P-t 4 családnak. Magyarkeszi 110 P-t 3 családnak, ebből 60 P-t egy hősihalált halt családjának. Nagyszokoly 50 P-t 2 családnak. Decs 125 P-t 4 család­nak. Kisdorog 25 P-t 1 családnak. Ozora 90 P-t 3 családnak. Mórágy 30 P-t 1 családnak. Az összegek csakis a 14 éven aluli kiskorúak javára fordíthatók. — A tolnamegyei népiskolák selyemtenyésztése. A tanuló ifjú­ság ott, ahol ezt a helyi viszonyok lehetővé tették, nagy szorgalommal és lelkesedéssel vett részt a selyem­tenyésztésben. Sok helyen a család- fenntartó katonai szolgálata miatt a serdültebb gyermekeket fogták munkába s igy ezek selyemtenyész­téssel nem foglalkozhattak. Különö­sen a következő iskolák értek el szép eredményt: nagyvejkei róm. kát. népiskola 57*54 kg. selyem- gubót váltott be 143*67'P értékben, a paksi róm. kát. népiskola 69 kg. selyemgubót 242 80 P értékben, a párii róm. kát. népiskola 42*90 kg. selyemgubót 147*50 P értékben, a | dunaföldvári róm. kát. népiskola j 124*90 kg. selyemgubót 440*85 P | értékben, a felsőnánai ág. h. ev. 1 népiskola 86 kg. selyemgubót vál- I tott be, a hőgyészi róm. kát. nép­Uraságok figyelmébe! Egy drb elsőrendű fekete haltőkocsl, 1 cséza (doliersvúrmányu) eladó. Lengyel József Szekszárd (Városi Strandfürdő.) iskola 27 kg. selyemgubót, a bony- hádvarasdi róm. kát. népiskola 106 kg. selyemgubót, a dunaföldvári ág. h. ev. népiskola 12*90 kg. selyem­gubót, a paksi közs. népiskola 297 P értékű selyemgubót váltottak be, az őcsény-szőlőhegyi községi nép­iskola 98 P értékben, a györköny- pusztahencsei közs. népiskola 86 P értékben és az őcsényi ref. népis­kola 525*02 P értékben. Az állami gyermekmenhelyek működési területének megállapí­tása tárgyában kiadott belügymi­niszteri rendelet szerint Tolna vár­megye a pécsi gyermekmenhely te­rületéhez tartozik. — A szekszárdi polgári fiú­iskolái cserkészek szilveszteri táncestélye. Szerényebb keretek között rendezték meg idei szilvesz­teri táncestélyüket a szekszárdi pol­gári fiúiskolái férficserkészek, A teljes erkölcsi és anyagi sikerrel zárult táncestélyen újszerű volt a teremnek az őrtálió magyar hon­véd arcképével való díszítése. Ti­zenhat színes nagyalakú és kifejező honvédkép körülvéve nemzetiszinü szalaggal és az aranyos cserkész- liliommal alatta a Magyar Vörös­kereszttel ellátott ötletes persellyel kivilágítva oly látványt nyújtott, amely teljes hatásával és szépségé­vel a tánc közepette is a harcoló magyar honvéd felé irányította á figyelmet. A perselyek alatt ízléses felírások figyelmeztették a táncoló fiatalságot a nemesszivü adako­zásra, amelyek még nagyobb nyo- matékot adott a csapat parancs­nokának több ízben megismételt és élőszóval való kérése. A perselyek­ben 62 P gyűlt össze és ezt az összeget a Magyar Vöröskereszt kapta. A táncestélyen a város ifjú­ságának színe-java a legmelegebb családias hangulatban a záróráig együtt maradt és a szépségverseny­nyel és árveréssel tarkított szilvesz­teri mulatságon a legvidámabb han­gulat alakult ki. A jól sikerült tánc­estély cigányzene vidám hangjai mellett fejeződött be. — »Egyszerű könyvvitel0 cím­mel 180 oldalas könyvet adott ki a közelmúltban dr Szmollény Nándor oki. közgazda, a Nemzeti önálló- sitási Tanács ipari és kereskedelmi szakértője. Könyvében a kisebb üzemek, üzletek számvitele céljaira alkalmas könyvelési eszközök rész­letes ismertetése mellett, az évi lel­tározások megejtésénél, az egyes üzletesemények lekönyvelésénél kö­vetendő helyes eljárásokkal szem­léltető példák bemutatása mellett foglalkozik. A könyv a szerzőnél (Budapest, IX., Lónyay-utca 37/a) portóval és ajánlási díjjal együtt 710 pengőért szerezhető be. A könyv bolti ára 9 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom