Tolnamegyei Ujság, 1943 (25. évfolyam, 1-93. szám)

1943-08-14 / 57. szám

4 TOLNAMEGYEI DJSÁG 1943 augusztus 14 terjedelme pénzértékben közel 150 jnitlió pengő. A fontosabb akció* Cikkek a következők: fehérített vá­llon, flanelt, munkásruhaanyag, ujjabélés, serge, zsebbétés, fehér* nemüanyagok. Minden olyan gyár, amely . cikkek gyártására be van rendezve, résztvesz az akcióban. A cikkek gyártása már augusztus elsején megkezdődött. Természete­sen az akció nyersanyagokat von el más, fontos rendeltetésű gyár­tásoktól, mint ahogy ma már gyá­raink kizárólag csak közszükségletü szempontból nagyfontosságu cik­keket állítanak elő. Az akció követ­keztében a gyárak rendelke7ésére álló, lecsökkentett mennyiségű nyers­anyag felhasználása tekintetében az anyaghivatal ismét azt a vezérelvét érvényesíti, hogy azok csak a fon- ( tosabb közszükségleti cikkek gyár­tására használhatók fel. Az akcióval kapcsolatos szétosztási teendőket a mezőgazdasági munkásság részére a Hangya és a kereskedelem fogja végezni, mig az ipari munkásságra eső szétosztását, mint fentebb emlí­tettük, az áruelosztóiroda fogja végezni. Halmos cséplésl baleset Kolompár János gyulaji lakos a község határában a cséplőgép mel- lett dolgozott és egy kéve búzát dobott a dobba, Vigyázatlansága folytán az etető szerkezet elkapta a hornyolt tetőfedőcserép és a hód­farkú tetőfedőc^erép megengedett legmagasabb gyári alapárat. — A zsidóbirtokok állatállo­mányának és holtfelszerelésének átadásáról szóló rendelet. A hi* vatalos lap vasárnapi száma közli a kormány rendeletét, a zsidók át­engedésre kötelezett ingatlanaihoz tartozó állatá lomány és holtfelsze­relés forgalmának korlátozásáról. A rendelet a többi között kimondja, hogy az ingatlan átengedésére kö­telezett zsidó köteles állatállomá­nyát és holtfelszerelését a főldmi- velétügyi miniszternek vagy az Or­szágos Földhitelintézetnek, erdő­igazgatóságnak, Vitézi Széknek, kö/jóléti szövetkezetnek, vagy más szervnek megvételre felajánlani és tulajdonába átadni. A kötelezettség nem vonatkozik az öt holdnál nem nagyobb szőlő, vagy kertgazdasági művelés alatt nem álló ingatlanok esetére és olyan esetre sem, mikor az ingatlant a tulajdonosok birto­kában vagy haszonbérletében kell meghagyni. A felajánlási kötelezett­ség alá esett állatállományt és holt­felszerelést is a tulajdonosa köteles a rendes gazda gondosságával a meglevő állapotban fenntartani. El- idegenítenie csak annyiban szabad, amennyiben ez a rendes gazdá ko­dás keretében szükséges, vagy szo­kásos, vagy erre a földmivelésügyi miniszter engedélyt adott. Az átvé­telre jogosult állatállomány és holt­karját, magával rántotta, tőből le­szakította és fején is olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a szeren­csétlen még a helyszínen meghalt. — A burgonya termelői ára. A Belföldi Burgonyakereskedelmi Egyes-ülés a kőztllátásűgyi miniszter rendelete alapján augusztus 9-től kezdve további intézkedésig a ter­melőknek Budapest paritásban nyári rózsa és Gülbaba burgonyáért q ként 26, Ella es sárga burgonyáért q ként 22 pengőt fizet feladóállomáson vagonba, vagy hajóba rakva. Az átvétel a m. kir. Növénytermelési Hivatal szokványai szerint történik. A fent megállapított árból vasúti szállításoknál feladóállomás és Buda­pest Nagyvásártelep távolságának megfelelően 250 km-nél közelebb fekvő állomásokon a 15 c, 250 km-nél messzebb fekvő állomásokon a 16/c kocsiosztály fuvardíja, a hajófuvarozásnál pedig a tényleges szállítási költség vonható le. — A tégla, tetöcserép legma­gasabb eladási ára A közellátási miniszternek legújabban kiadott ren­delete megengedi, hogy égetett anyagból és mészhomokból készfi.t té. lagyártmányok és tetőcserép- gyártmányok, valamint az égetés nélküli vályogtéglák gyári, illetőleg termelői alapárához legfeljebb 84 százalék felár számitassék hozzá, Vályogtégla gyártmányok alapárá­nak az ország egész területén a rögzített előállítói árakat kell tekin­teni. A rendelet értelmében a kis­méretű tömör falazótégla legmaga­sabb. ára minőség szerint 1000 darabonként szénnel dolgozó üze­mekben legfeljebb 38, 34, illetve 22 7 P. fával dolgozó üzemekben pedig 52, 47, illetve 42 P lehet. HasonlÓKépen feltűnteti a rendelet a nagyméretű tömör falazótégla, az ikersejttégla, a válaszfaltégla, a j felszerelés, vagy egyrészének fel­ajánlására és átadására a kőtele- ! zettet legkésőbb az ingatlan birtok­bavételekor hívja fel s az ingósá­gokat rendszerint a birtokbavétel­kor veszi át. Ha azonban a zsidó­birtokos nem tartja fenn a meglévő állapotban, az ingóságokat a bir­tokbavétel előtt is átveheti. Az át­vételi árban és a fizetés módjának tekintetében kettejük megegyezése irányadó. Ha a felajánlásra kötele­zett nem tud megegyezni az álban, kérheti, hogy szakértő bizottság mondjon véleményt. Ha ennek a döntésével nincs megelégedve, igé­nyét rendes bírói utón érvényesítheti. y$(UM Országos uszóverseny Szekszadon A Duna—Tiszaközi városok or­szágos uszóversenye augusztus 14. és 15. napjain lesz Szekszárdon, a városi uszodában. A verseny iránt az ország minden részéből nagy érdeklődés nyilvánul meg. Eddig Szolnok, Zombor, Szeged, Zenta, Szabadka, Pécs, Kaposvár, Kun- szentmiklós városok jelezték rész­vételüket A verseny jelentőségét nagyban emeli a MUSZ vezetőségének sze­mélyes vezetőcége. Biztos ígéretet adott vitéz ifj. Horthy Miklós MUSZ elnök, vitéz Béldy Alajos IOV, Kudriczky tábornok, Stieber Lotti hőlgycsoportvezető, Fehér J. István vid. biz. elnök és sok neves ifjúság- vezető. Versenyszdmok és azok sorrendje: Augusztus 14-én délelőtt 10 órakor: 1. 100 m ifjúsági gyorsuszás. 2. 100 m. ifjúsági mellúszás. 3. 800 m. szenior gyorsuszás. 4. 3X100 m női gyorsváltó. Augusztus 14 én d. u. 1/a 5 órakor: 1. 200 m szenior gyorsuszás. 2. 100 m ifjúsági hátuszák. 3. 400 m szenior mellúszás. 4. 200 m hölgy mellúszás. 5. 4X100 m ifjúsági gyorsváltó. 6. 100—200—100 m szenior vegyesváltó. Augusztus 15én délelőtt 10 órakor: 1. 1500 m szenior gyorsuszás. 2. 100 m. hölgy hátuszás. 3. 3X100 m ifjúsági versenyváltó. Augusztus 15 én délután 4 órakor: 1. 100 m szenior gyorsuszás. 2. 200 m szenior mellúszás. 3. 400 m ifjúsági gyorsuszás 4. 100 m szenior hátuszás. 5. 100 m hölgy gyorsuszás. 6. 4X200 m. szenior gyorsváltó. 7. 3X100 m hölgy vegyes váltó. Vízilabda mérkőzések a verseny előtti sorolás alapján minden al- ka'ommal az uszóversenyek után kerülnek lebonyolításra. A Hogyor Hezögozdik Szövetkezete Szekszárdi Kirendeltség« a könyvelésben is némi jártassággal bíró, később nyugdijstátusba bekerülő $ép* és mim keres azonnali belépésre. Személyes jelentkezést kérünk d. e. 10—1 óráig a Takarékpénztár irodahelyiségében. 347­Szerény igényű urinő, kisebb háztartás vezetését vagy betegápolást vállal. Cim: 345 SINGER MIKLÓS Szekszárd. MINDENKI TUDJA MARI HOZZA EL ön is, mert használt ruháért, cipókért, fehér nem déri, stb. HIHDEHKIWÉL TÖBBET FIZETEK Bútorok és egyéb tárgyak bizományi éledéséi vállalom. Hívásra bálhoz megyek. STENGER FERERC hadirokkant, ószeres SZÉK ZÁRD, Vár-kőz 7. (Mayer-féle ház.) Telefon: 46 48 327 Az üzlet nvitva ; j‘ d. u. 3— 6-ig. Sürgőién eladók; 250X140 cm. szőnyeg, permetez ógép, ágyak, asztalok, ebédlő szekrények. Kiadó: Tolnamegyei Újság Hírlapkiadó Rt Vezérigazgató: Schneider Elemér. Köszönetnyilvánítás. Tragikus körülmények között elhunyt felejthetetlen szeretett férjem és k sfiam végtisztességtételén megielentek, to vábbá akik részvétüket más utón fejez* ték ki, ezáltal mérhetetlen fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, ezúton fogadják {szinte köszönetünkei. Bonyhád, 1943 augusztus 5. Özv. Szfnger Sebestyénné Annusba és Palika. Eladó egy 2 csövű kakasos Lenchester vadászfegyver és egy ugyanilyen gyártmányú revolver özv. Mirth Gyuláménál SzekszArd, *ajor-utca 6. 343 Jól számoló mérlegképes könyveié magánvállalatnál állást keres. Cim a kiadóban. 34* Flschhof Sándor * InsatlanKSzostitá Alapítva 1912-ben. — Szekszárd, Báró Augusz Imre-u. 22. — OPB eng. 1922 ót*> Levélbeli érdeklődésnél 60 fali. válsscbelyeget kérek Bazalt izeHiznrflon. tSFSStU öl telken, 4l) gyümölcsfa. Ara 50.000 P. (3662) Bent a városban 2 szobás ház, villany, viz* vezeték, kis udvar. Ara 12.010 P. (3652) Bűz »Men. ?”k!^ho,..““l,«kr11 ■ - ■ - községben 8 padlos szobás, 3 konyhás, 3 kamra», 525 |_j-ölön fekvő ház. Ára 45.000 pei<gö. (3441) Sárközben 3 szobás, fürdőszobás ház Ára 16.000 pengő. (3630) Birtok. 20.000 pengő. Cl, épü'eltel. Ara 24 000 (3645) Fehér megyében 25 m. hold, épület nélkül, □•öle 3 P. (3683) Leirásert 200 fillér levélbélyeg küldendő. 1000 Szántó. Faluhelyen — 2 peng"'. Mágyván 1500 öl Ó'e 4 pengő. Gyertyánodon 2000 öl, O Öle 3 P. Gulyásvölgy 1850 öi, 0-öie 2 50 P. Fmtaállás ai|án 880 öl, D*öle 1 50 P. Duna erdelyén 850 öl, _röle 4 P. Szárközben 4000 öl (fele 5 P 20 fill. öl, □•ölenként (3614) (3655) (3640) (3638) (3407; (3622) kaszáló) Q*öle • (3698) Bérlet. Tolnában 90 kishold (épület nélkül vasútállomás és mfiut mellett. Bér 135 q búza. (3685) Telkek. A Bala on mellett úgy *z- ‘ északi, mint a déli parton. Üc’et. Balatoni fürdőhelyen üzletház,. " ii ■' vegyeskereskedéssel, 207 O-Ö'.- Ára 26.000 pengő. (3674) Ingóság eladás i 3 drb szimplaablak üveggel 90X128 darabon­ként 40 P. (3681> 1 drb kétszárnyu ajtó 240X130,200 P. (3681) 1 drb egyszárnyú ajtó 240X82, 150 P. (3681) 1 szalon garni ura 1 ovális asztallal, 1 dí­vány, 4 fotel 1.200 P. (36’ít)» 1 nagy Kossuth olaj nyomat (keretben, üveg­gel, 130 P. (3691)’ 1 drb 180 cm valcdi belgatükör, faragott keretben 350 P. (J690) 35 drb békebeli alig használt tejeskanna,. darabonként 90 p ngö. (3697b Valódi amerikai Singer sü'yesztős varrógép. Ára 1800 P. ' (3100} 500 klgr. hordképességü aCitroen« au*A Ára 8000 P. (3696; Ingóság vételi Keresek rövid kereszthuros zongorát. Írógépet, szekrényt, 10 drb széket, Werthei« pénztárszekiényt kerese (244 l«P* Mornai tele nyomdai müintezet és szab. írúaizatgyar rt., Szekszárd. (Felelős vezető: Kovács Pál.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom