Tolnamegyei Ujság, 1941 (23. évfolyam, 1-94. szám)

1941-07-09 / 50. szám

2 1941 julius 9. TOLNAMEGYEI UJSifl főtisztté, Korompai László dunaföld- vári, Bartinai József bonyhádi és Mindszenty László tamási II. oszt. állampénztári tiszteket I. o. állam* pénztári tisztekké a X. fiz. osztályba, ifj. Kóródy Jenő gyönki, Rehák Já­nos szekszárdi, Horváth István ta­mási, Boros Emil szekszárdi, Orbán Imre tamási adóhivatali gyakorno­kokat a XI. fiz. osztályba állam­pénztári tisztekké, Szatmári Dezső szekszárdi, Máthé Géza szekszárdi, Aranyosi János szekszárdi, Szívós Miklós szekszárdi, Kovács László szekszárdi, Márkus János szekszárdi forgalmi adóhivatali gyakornokokat a XI. fiz. osztályba forgalmi adó­hivatali II. o. tisztekké, Vándor János szekszárdi, Villányi József szek­szárdi, Csonka Lajos szekszárdi, Felber Dezső szekszárdi, Hancsók Iván szekszárdi, Börcsök József szekszárdi, Gábriel Béla szekszárdi, Katona Sándor szekszárdi, Ozsák Miklós szekszárdi forgalmi adó­hivatali dijnokokat forgalmi adó­hivatali gyakornokokká, dr Szilágyi Mihály szekszárdi pénzügyőri biztost a IX. fizetési osztályba főbiztossá, Baksaí Károly szekszárdi, Takács János bonyhádi, Holéczi István paksi p. ü. szemlészeket a X. fizetési osz­tályba-pénzügyőri biztosokká, Hári István szekszárdi p. ü. irodatisztet a IX. fiz. osztályba irodafőtisztté, Szalókl Ferenc gyönki, Futó Ferenc szekszárdi p. ü. irodasegédtiszteket a X. fiz. osztályba irodatisztekké, Szőke Simon tamási kezelőt keze­lési gyakornokká, Temesváry Mik- lósné irodakezelési gyakornokot a XI. fiz. osztályba pénzügyi iroda­segédtisztté. Hadirokkant vitéz két fiával katonának jelentkezett Vitéz Légrády János, ny. m. kir. utmesler, volt szekszárdi lakos, kér­vényt nyújtott be Tolna vármegye Vitézi Székének kapitányságához. Vitéz Légrády, aki mint ismere­tes, a világháborúban elvesztette az egyik lábát és 75%-os hadirokkant, kérvényében felemlítette, hogy első és vitézi várományos katona fia idő előtt, önként jelentkezett katonai szolgálatra, hogy hazájával szem­ben tartozó kötelezettségének eleget tegyen. Második fia, a most érett­ségizett, 19 éves Légrády Ferenc Szintén benyújtotta kérvényét és kérte, hogy engedjék meg katonai szolgálatának letöltését most, ami­kor a hazának legnagyobb szük­sége van kiképzett ifjakra. A két gyermek mellett az apa, az egylábú vitéz Légrády János rá­tér kérvényében a saját kérésére is. Az a kérése, hogy amennyiben a hadsereg részére mint egylábú, mun­kálkodhatnék, úgy vegyék fel a had­sereg kötelékébe s akár katonai irodában, akár a hadrakelt sereg­nél készséggel teljesít szolgálatot. Ha azonban ez nem volna lehetsé­ges, úgy eszközölje ki a Vitézi Szék, hogy a bolsevizmus elleni keresz­tes hadjáratot vezető Németország­ban akár katonaként, akár. pedig gyári munkásként szolgálhasson. Vasúti menetrendváltozás Folyó hó 7-től uj ideiglenes nyári menetrend lépett életbe a Magyar Királyi Államvasutak vonalain. Me- netrendplakátok és menetrendköny­vek a helyzetre való tekintettel egye­lőre nem kerültek forgalomba. A vasútállomásokon azonban felvilá­gosítást adnak az utazó közönség­nek. Amíg a vármegye területén fekvő vasútvonalak menetrendi ada­tait beszerezhetjük, egyelőre aláb­biakban közöljük Szekszárdot érintő vonatok érkezését minden felelős­ség nélkül: — — 1740 — V Budapest D. V. _________í 1105 — _ — 1545 — 2250 I Budapest Kpu. _____1______ — U40 — 815 632 — — — Székesfehérvár __ __ __ — — 2115 — 1038 1852 2202 800 Y Szekszárd------------------------1 647 830 1805 2134 Tmeli Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország! Előfizetési kérelem 1 Felkérjük igen tisitelt elffiietőin két, hogy lapunk mai ssámáhos mel lékelt postabefisetési lap felhasználá­sával félévre saóló eléfiietéattket, ai esetleg fennálló hátralékaikkal együtt, mielőbb megküldeni síiveekedjanek, nehogy lapunk küldésében fennaka­dás legyen. Siekssárd, 1941 ju'im 9. Hazafias üdvözlettel: a Tolnamegyei Újság szerkesztősége és kiadóhivatala, — A sajtófőnök helyettesének előléptetése. A kormányzó a mi­niszterelnök előterjesztésére dr Dulin Elek miniszteri tanácsosi címmel fel­ruházott miniszteri osztálytanácsos­nak, a miniszterelnökségi sajtó- osztály helyettes vezetőjének a mi­niszteri tanácsosi jelleget adomá­nyozta. Ez az előléptetés széles körökben kelt őszinte örömet, mert a kormányzói kegy megnyilvánulása kitűnő köztisztviselői munkásság és egyéni kiválóság legfelső elismeré­sét jelenti. — Eljegyzés. Dr Regős István tb. főszolgabíró, a dunaföldvári szolgabirói kirendeltség vezetője, eljegyezte Kovács Erzsébet polg isk. tanárnőt. (Minden külön értesítés helyett.) — Kinevezés. A kormányzó a miniszterelnök és a legfőbb állami számvevőszéki elnök előterjesztésére földinket, dr Csiba János legfőbb állami számvevőszéki osztálytaná- csosi címmel felruházott titkárt ki­nevezte osztálytanácsossá. — Halálozás. Általános tisztelet­nek és szeretetnek örvendett jóságos Nagyasszony hunyta le örök álomra szemeit: Polgár Alajosné sz. Kele­men Szeréna, néhai Polgár Alajos paksi és szekszárdi polgári iskolai tanár özvegye f. hó 4-én Szekszár- don meghalt és 6-án délután kísér­ték utolsó útjára a Horthy Miklós kőzkórház ravatalozó helyiségéből az alsóvárosi temetőbe. A meg­boldogultban Polgár István szek­szárdi járási főszolgabíró és Polgár Margit szekszárdi zongorát anárő édesanyjukat gyászolják. — Kinevezés. A m. kir. belügy­miniszter Gaál Elemér vármegyei számvevőségi főnököt II. o. szám­vevőségi főtanácsossá nevezte ki. — Orvosi kinevezés. A belügy­miniszter az értényi közegészség­ügyi kör körorvosává kinevezte dr Gyöngyösi Imre orvost. — A MÁVAUT szekszárdi autóbuszüzem értesíti az utazó- közönséget, hogy folyó hó 7-től a Pécsváradról—Szekszárdra közle­kedő autóbusz a Pécsről 15 óra 37 perckor induló vonatot Pécs- váradon bevárja és 16 óra 20 perc­kor indul Szekszárdra. — Postai kinevezések. Dr Kutas Pál, Kutas Pál nyug. postafőellenőr fiát, a postavezérigatóság posta- segédtitkárrá, dr Kottái Gézát, ki az itteni hivatalban is hosszabb ideig működött, postafogalmazóvá ne­vezte ki. — Jegyzőválasztás Faddon. Fadd község képviselőtestülete dr Korniss István főszolgabíró elnök­lete alatt rendkívüli tisztújító köz­gyűlést tartott és ezen egyhangúlag megválasztotta Ezer Mihály oki. jegyző, faddi lakost az üresedésben volt faddi segédjegyzői állásra. — A kórház betegforgalma. A Tolnavármegye Horthy Miklós köz­kórházának betegforgalma az elmúlt hó folyamán a következőképen ala­kult: 1941 május hó végén ápolás alatt maradt a közkórházban 486 beteg. Ápolásra felvettek a hó folya- 798 egyént. Az összes ápolt közül meghalt 18 beteg, távozott a kór­házból 762 és így a hó végén ápolás alatt maradt 504 beteg. A közkór­ház elmebetegosztályához tartozó palánki telepen 57 elmebeteget gondoztak, a szekszárdi, sióagárdi, őcsényhegyi, szálkai és kakasdi elmebetegeket gondozó családápo­lási telepeken együttesen 491 elme­beteget gyámolítottak az idegen családok. — A pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemen az 1941—42. tanév I. felére szóló rendes beirat­kozás 1941. szeptember 1-én kez­dődik és 12-én végződik. Az utó­lagos beiratkozás külön kérelemre és az akadályoztatásnak elfogadható igazolása esetén szeptember 25-ig bezárólag a kari dékánoknak, azon­túl szeptember 30-ig bezárólag az egyetem rektorának engedélyével végezhető. Azok, akik nem voltak még ennek az egyetemnek hallgatói, kérvényezés utján nyert felvételi en­gedély alapján iratkozhatnak be s az evang. hittudományi- jog- és államtudományi- és orvostudo­mányi kar tanártestületéhez cimzett felvételi kérvényüket 1941 augusztus 31-ig nyújthatják be. A tandíjmen­tesség iránti kérvények az erre a rendszeresített kérvénymintán, mely a dékáni hivataloktól szerezhető be (posta utján is) az evang. hittudo­mányi és orvostudományi karon 1941. évi augusztus hó 31-ig, a jog- és államtudományi karon szeptem­ber 5-ig adhatók be, illetőleg pos­tán is beküldhetők. A felvételért, folyamodók felvételi kérvényükkel együtt nyújtják, illetőleg küldik be tandijmentességi kérvényüket. Ide- vonatkozólag a Budapesti Közlöny­nek 1941 julius és augusztus havi számaiban megjelenő részletes hir­detés nyújt bővebb tájékoztatást — Napköziotthonos nyári óvo­dák. A mezei és egyéb munkála­tokkal elfoglalt falusi szülők örör mére több községben nyári nap­köziotthonos óvoda kezdte meg működését s a napközben elfoglalt szülők nyugodtan folytathatják mun­kájukat abban a biztos tudatban, hogy gyermekeik gondos felügyelet alatt állanak reggeltől estig. Tővel és Högyész között, kövesut közelében eladó parcellánként is 33 k. hold kitűnő búzatermő szántó épületek nélkül. Ara Q ölenként 125 fillér. Wiesner Radó OFB enged, ingatlan irodája, Bonyhád. Telefon TU* (D 318) — Hogyan termelhetünk gyor­sabban, több zsírt? Az általános népies tenyésztés elavult és rend­kívül drága hizlalási módszerének megváltoztatására, korszerűsítésére, továbbá azért, hogy a takarmány jobb kihasználásával a zsirtermelés fokozódjék az országban, a föíd- mivelésügyi minisztérium „Jövedel­mező sertéstenyésztés és az export­hizlalás“ címmel szakkönyvet adott ki. Az exporthizlalás lényege az, hogy a süldőket már fiatalabb kor­ban, a szokásosnál 8—10 hónappal korábban hízóba lehet állittani, ha azokat megfelelően takamányozzuk, A fiatal sertések a takarmányt job­ban értékesítik és levágva jobb minőségű húst és több zsírt adnak. Egyik legkitűnőbb gyakorlati sertés- hizlaló szakemberünk irta a könyvet, amely minden sertéshizlalással fog­lalkozó részére, még abban az eset­ben is, ha csak 1 vagy 2 sertést hizlal saját háztartása szükségleteire, a mezőgazdasági kamaráknál és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet­nél rendelkezésre áll 20 fill, árban. 3“ r/» éves bergshier kan és 8 hónapos bergshier kocák eladók. Reinauer Bálint Bataszók, Vörösmarty u. 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom