Tolnamegyei Ujság, 1941 (23. évfolyam, 1-94. szám)

1941-07-09 / 50. szám

1941 julius 9. 3 Kadarka-olimpiász I egy vendéglőben Óbuda legforgalm as abb vendéglő* jének különtermében a „ Bizalom “ spóregylet kadarka-olimpiászt ren­dezett „bizalom csak a borban“ jel­szóval. A nagy érdeklődéssel kisért ver­senyen 11 induló startolt. A fel­tételek : kadarkaivás szódavíz nél­kül — a végkimerülésig. A verseny előtt a vendéglős rendkívül zsíros tokányt készített a versenyzőknek. Az „ivászat“ este 7 órakor kezdő­dött és a záróráig tartott. Olimpi­kon lett a tavalyi bajnok, Szabó Mihály, mindvégig vezetve, összesen fiat és fél literrel. Szabó csucsjavi- tását a zárórát bejelentő rendőr szakította meg, aki szívélyesen gra­tulált a győztesnek és a vendéglős felkérésére átnyújtotta neki az olim­pikon dijat: ébresztőórát és fél ki- lónyi szódabikarbónát. Szabó az ünneplés után igy nyilatkozott a sajtónak: — Meg sem kottyant ez a kis bor, ha nincs záróra korlátozás, fel­tétlenül megjavítottam volna a bor- ívás világcsúcsát 1... — A vásárlási könyv haszná­latának módosítása. A közellátási miniszter bizonyos mértékig módo­sította a vásárlási könyv használatát. .Az egyedülálló fogyasztó három helyett csak hat hónap múlva igé­nyelhet ezután uj vásárlási könyvet, amit ha elveszít, csak kilenc hónap múlva pótolnak. A nagy családok a következő évnegyedtől kezdve nagyobb vásárlási könyvet kapnak. Az uj rendelkezés értelmében mező- gazdasági vagy egyéb üzem, vagy valamely egyesület alapszabályszerü működésének folytatásához könyv nélkül vásárolhatja meg a szükséges közszükségleti cikkeket. Igazolnia kell azonban, hiteltérdemlően, hogy a beszerzés az üzem folytatását biz­tosítja és, hogy az igényelt mennyi­ség nem haladja meg a normális szükségletet. — Tüzelőanyagot egy métermázsát meg nem haladó és egy vagont meghaladó mennyiség­ben szintén könyv nélkül szolgál­atnak ki. Azoknak a közszükségleti cikkeknek a jegyzékét egyébként amelyek csak könyve vásárolhatók, kizárólag a közellátási miniszter állapítja meg. Kenyeret és lisztet a könyv felmutatásával lehet vásárolni, de a kiszolgáltatott tételeket nem kell az egyéb áruk rovataiba be­jegyezni. A liszttel és kenyérrel kapcsolatos vásárlást csak a könyv hátlapjára szabad feljegyezni s a könyv bemutatása a fogyasztó vásár­lási jogosultságát igazolja. Az ős­termelő tűzifát a vásárlási könyvbe való bejegyzés nélkül is eladhat. — A zöldkereszt működése. .'A vármegye területén működő zöld­keresztes egészségvédelmi szolgá­latok száma 13-ra szaporodott, amennyiben megkezdte működését a nagydorogi zöldkeresztes egész­ségvédelmi szolgálat is. A 13 zöld­keresztes egészségvédelmi szolgálat, továbbá Tolna vármegye Tüdőbeteg­A sxőlőzöldhliel feltételeinek enyhítését1 kérik a gazdák _______TOLNAHEGYEI PJSA6________ Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara szőlő-, borgazdasági és gyfimölcstermelési szakosztálya gróf Esterházy János elnöklésével Kapos­váron ülést tartott. Foglalkoztak a földmivelésügyi miniszter ama rendeletével, amely a kamarai kerület egyes borvidékeire megállapította uj szőlők telepítésé­nél, valamint szőlők felújításánál felhasználható bor- és csemege­szőlőfajtákat. A szakosztály sérelmesnek tartja ezt a rendelkezést, amely a régi kipróbált fajták helyébe uj, ismeret­len fajtákat jelölt meg, ezért javas­latot fogadott el a vonatkozó ren­delkezések módosítása iránt s konk­rét formában jelölte meg azokat a fajtákat, amelyek a kamarai kerület közismert szőlőkulturájának és az itt termelt minőségborok jó hírnevének fenntartása érdekében meghagyan­dók, illetve felveendők volnának. Indítvány hangzott el más mezőgaz­dasági művelésre kevésbé alkalmas, vagy más ősidők őta szőlőmivelés alatt álló területeken a tilalmi idő alatt telepített szőlőkre amnesztia engedélyezése tárgyában. A rézgálickereskedőknél meglevő rézgálickészletek hozzáférhetővé té­tele érdekében a földmivelésügyi minisztériumnál pótutalványok ki- eszközlését kérte a szakosztály. A 10 millió pengős zöldhitelkeret kihasználása érdekében a szakosz­tály a Maszobsz-nál olyan intézke­dések foganatosítását kérte, amelyek a hitelfeltételek enyhítését eredmé­nyezik s lehetővé teszik a szőlős­gazdák számára a zöldhitel igénybe­vételét. Végül tudomásul vette a szakosztály a kamara előterjesztését í cefretárolók államsegéllyel leendő I építésének elősegítése érdekében. gondozó Intézete és a szekszárdi Nemibeteggondozó Intézet együtte­sen a következő működést fejtették ki junius hó folyamán: Az intéz­ményeknél működő orvosok össze­sen 178 tanácsadást tartottak, ame­lyeken 131 terhes, 861 csecsemő, 667 kisgyermek, 41 iskolásgyermek jelent meg, a gümőkóros tanács­adásokon 489 egyén, a nemibeteg, illetve bőrbeteg tanácsadásokon 208, végül a vegyes tanácsadásokon 50, az iskolai szűrővizsgálatokon 477 tanuló jelent meg. — A beosztott védőnők meglátogattak 3905 csa1á- dot. Röntgen szűrővizsgálaton ösz- szesen 717 egyén esett át Tolna vármegye TQdőbeteggondozó Inté­zeténél. — Városi közgyűlés. Szekszárd város képviselőtestülete hétfőn dél­előtt vitéz Vendel István polgár­mester elnöklésével rendkívüli köz­gyűlést tartott. Ezen tagokat válasz­tottak a honvédelmi miniszter ren­deletéből alakítandó bizottságba, módosították a vízvezetéki szabály­rendeletet, — letárgyalták a városi árvaszék előterjesztését a gyám­pénztári kártalanítási dij leszállítá­sára vonatkozóan, majd az év ele­jétől kezdődően leszállították a gyámpénztári adósok kamatlábát, megalkották a városi üzemi alkal­mazottak fegyelmi szabályzatát és helyesbítették a légoltalmi építési szabályrendeletet. Előirányozták a Mikes-utcai vízvezeték és csatorna­építés költségeit, elhatározták a III. számú uj artézi kúthoz búvárszivattyú beszerzését és határoztak a városi épületek légoltalmi felszerelésének beszerzésére vonatkozóan. Támo­gatást szavaztak meg a szekszárdi Garay János gimnáziumi diákszö­vetség kérelmére az itt felállítandó internátusnak, továbbá a Gyümölcs- termelők Országos Egyesülete Tolna­vármegyei Egyesületének. — A 31 pontból álló tárgysorozat többi ügye csekélyebb jelentőségű és jórészt személyes vonatkozású volt, — A természetes halálokok kö­zött vármegyénkben junius folya­mán leggyakrabban a következők szerepeltek : aggkori végkimerülés 41, különféle szivmegbetegedések 57, tüdő- és mellhártyagvulladás 12, tüdő- és egyéb gümőkor 32, rák, vagy rákos elfajulás 28, agyvérzés 20, veleszületett gyengeség 14, kü­lönféle vesebetegség 5 esetben. — A meggyorsított ócskavas gyűjtés. A fokozott ütemben meg­indult ócskavas- és fémhulladék- gyűjtés júniusban közel ötezer tonna anyagot eredményezett. Ez az ered­mény elsősorban annak tudható be, hogy a Fémgyüjtő a nagyobb szük­ségletre való tekintettel az egész ország területén átszervezte és meg­gyorsította a gyűjtést. Kora tavasz óta kétezernégyszázhuszonöt köz­ségben tartott vasnapot a Fém­gyüjtő. Júliusban főleg a városok­ban folyik a gyűjtés és csak a mezőgazdasági munkák befejezése után kerül sor a falvakra. — A közegészségügyi állapot junius hó folyamán általánosságban kielégítő volt, mert a fertőzőbeteg­ségek közül csupán a kanyaró és a vörheny került néhány község­ben gyakrabban észlelésre, mig a többi fertőzőbetegség csak egé­szen szórványosan fordult elő a vármegye területén. A gyakorló orvosok összesen 196 fertőzőbete­get jelentettek be. Ezek közül a kanyaró 94 egyén megbetegedését idézte elő, még pedig Simontornyán 26, Tengelicen 11, Medinán, Felső- nánán és Kisszékelyben 5—5 egyé­nét. Vőrhenyben Alsónyéken 5, Bonyhádon 8 egyént, diftériában Bonyhádon 5, Bátán 7, mig has­tífuszban Döbrököz és Nagykónyi községben 2—2 egyén betegedett meg. Eladó Tolna megyében 125000 [~~| öl középmmőségü talajú birtok. Ar épületekkel együtt Q ölenként 46 fillér. Wiesner Radó OFB eng. ingatlan irodája, Bonyhád. Tele­fon 111. (02654) — Adományok az érettségi bálra. Dr Fleischmann Ottó 30, dr Szüle Dénes 20, dr Leszlei Alajos, dr Gaál Dezső 15—15 P, Kovács György, Berényi Béla, Schaffer Pál, Nagy István, dr őrffy Imre, Schnei­der Elemér, dr Zsigmond Ferenc, Molnár László, vitéz Tihanyi Szilárd, Szongott Edvin, vitéz Vendel István, Vendel Alajos, dr Albers Rezső, Hetényi Lajos, vitéz Váry Béla, Tes- sényi Gyula, dr Kelemen József, dr Kunczer Jenő, Surgoth Aladár, dr Nagy István, dr Matzon Gábor, dr Treer István, vitéz Madi Kovács Imre és Jávor Lehel 10—10, Egry Károly és Tóth Lajos 6—6 P, dr Solti Ferenc, Zalai János, dr Su­lyok Kálmán, Theiszen János, Kel­ler András, Deák István, Szabó Ferenc, Schneider Gábor, Krammer János, Szondy István, dr vitéz Ko- hányi-Szabelly Károly, dr Haypál Sándor, Stengeli András, Pozsonyi Károly, Kiss Gergely, Morvay László, dr Hencze Béla, Bessenyei Gyula, Mohay Lajos, John Sándor, Faludi Ferenc, Bereznay István, vitéz Szabó István, Kovács Zoltán, Szedlacsek György, Létay Menyhért, Polgár István, Jasszmann András, Demeter Ágoston, Mérey Andor, dr Kovács V. Károly, dr Török Ottó, Debulay Imre, Vizaknay Tamás, Patacsi Jó­zsef, Kilián János, dr Szakáts Ist­ván, Petz Hubert, Molnár Sándor, Törő József, Szeghy Sándor, Debu­lay József, Zsigmond Ferenc 5—5, dr Csalog József, dr Halmos Andor 4—4, dr Tolnay Sándor 3*50, Sch- wirián József, Mirth Gyula, Nedók Ferenc, Ziegler Károly, Bodnár István, dr Marxreiter Alajos, Wág- ner Andor, Schleder György, Csapó Jenő, Horváth Sándor, Pazár Dezső, dr Rubinstein Mátyás, 3—3 P, dr Miklós József, Babay Béla, Mányoky Ödön, Tóth János, Schnéringer N., dr vitéz Mező László 2—2, Kemény Tibor, Kovács Dávid és Nádossy Sándor 250 pengőt. Az Ifjúsági Segítő Egyesület céljaira fordított összegekért hálás szívvel mond kö­szönetét a rendezőség. — Honvéd légierőnk visszavág írja a Magyar Szárnyak legújabb száma és páratlanul érdekes képek­kel tarkított cikkében részletesen ismerteti repülőink büntető táma­dásait. Ugyancsak nagyszerű képek színesítik Pdlóczi Edgár cikkét is, amelyben döntő bizonyítékokkal igazolja, hogy az ejtőernyő magyar találmány és immár 325 éves múltra tekint vissza. A lap légikrónikáját Bisits Tibor irta, mig a világ repülő- híreiről Udvary Jenő irt beszámolót. Sok kép ismerteti még a szovjet légierő bombázó, vadász és felderítő gépfajtáit is. Ezenkivül a Horhfy Miklós Nemzeti Repülő Alap ki­képző kereteinek munkájáról, a krétai ejtőernyősökről, a vadász­repülésről, az olasz zuhanóbombá- zókról és a sebességi világrekord­ról szóló cikkek érdemelnek figyel­met. Mónus Ferenc repülőregénye mellett a szokásos rovatok teszik még változatossá az uj számot. — fdnosy István szerkesztésében meg­jelent Magyar Szárnyak mindenütt kapható. Ára 50 fillér. Mutatvány- számot a kiadóhivatal (Budapest, Üllői- ut 12.) kívánatra ingyen küld. — Baleset favágás közben. Tóth István simontornyai fiú favágás közben balkezét baltával elvágta. Súlyos sebével a* szekszárdi kór­házban ápolják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom