Tolnamegyei Ujság, 1941 (23. évfolyam, 1-94. szám)

1941-05-07 / 34. szám

Mai lapszámunkban bentfoglaltptik a „Tolnamegyei Gazda" MM. Móljain. Szetodrd, 1941 műim 7. (Szerda) _____ 34 . SZÖUL TOENAMEGYEI ÚJSÁG HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP SzcrkesztSség és kiadóhivatal: I Felelős szerkesztő I Hirdetések árait Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85 I BLÁZSIK FERENC Ia legkisebb hirdetés dl|o 1‘SO pengő. —> A hirdetés egy 60 milliméter K r __ >_i .. . . . I széles hasábon mllllmétersoronként 10 fillér. A hírrovatban el* I A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. I helyezett reklám-, eljegyzési, családi hír, valamint e nyltttér soron­előfizetési dl): I Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető I ként 60 fillérbe kerUI. - llástkeresőknek 601 százalék kedvezmény Egész évre _ 12 pengő || Félévre_________6 pengő I közlemények a szerkesztőséghez küldendők. I Bankoknak és vállalatoknak 50 százalék felár. Az ulsáfilrő kérése az olvasóhoz Az ujságbetük legtöbbször úgy jelennek meg, hogy nem tudni, ki irta őket és ki áll mögöttük, sima-e a homlok, vagy redős, ősz halán- téku-é, vagy fiatal, amely mögött a betűket teremtő gondolatok szület­tek. Valaki irta, utnakinditotta őket, hogy éljenek és hirdessék a Hirt. Hogy ki ez a valaki, nagyon ritkán tudni. Az olvasó belenyugszik, hogy a betűk, sorok, hasábok és oldalak mögött az ujságiró, vagy ha úgy tetszik, az Ujságiró áll, él és dol­gozik, de hogy milyen ennek az Újságírónak az arca, vájjon mosoly csillog* e a szemében, vagy ráncok árkolódnak szája körül, tud*e sirni, vagy nevetni, s hogy a nevetés nem takar-e könnyeket, ezt nem tudja senki. Az újság szinte személytele­nül születik meg, talán azért is, mert csak rövid ideig, legföljebb néhány óráig él, addig, amig a helyébelépő meg nem öli az elődöt. Talán ezért is van, hogy az újság­író nem szeret magáról beszélni s elhiszi, hogy az ő sorsa másokért élni, rohanni, lobogni, mint valami süstörgő fáklya, melyet a hivatás szent tüze gyújtott meg azért, hogy mig másoknak világit, — hamuvá váljék. tís ha most az ujságiró kilép a névtelenség álarca mögül s ha az olvasóhoz fordul, akivel a nap majd­nem minden órájában szembe néz, elismerést, vagy kritikát várva, en­nek sem az az oka, mintha az uj­ságiró egyszerre meg akarna ele­venedni s egyéni babérokra törne, hanem az, hogy rendje nagy kö­zösségének érdekében kiván szólani. Minket a munka lázas tempója szinte géppé alakított át s nem szoktunk arról beszélni, hogy amikor a hir szolgálatában acéllá keményeden idegekkel dolgozunk, néha köny- nyünk pereg, s szivünk vére csorog a kerekek között, mert nekünk is vannak emberi fájdalmaink és em­beri érzéseink. Néha, ha megáll munkánk zsarnoki ritmusa, eszünkbe jut, hogy a mi rendünkben is van­nak a munkának vértanúi, vannak rokkantaink, leszünk mi is egykor elhasznált és elkopott — gépalkat­részek, vannak és lesznek özve­gyeink és árváink. De senkinek sem szabad észrevenni, hogy munka­közben eltorzul az arcunk, szivünk szeretteinkért dobog s mikor a kérdőjeleket írjuk, mögöttük saját öregkorunk, vagy hozzátartozóink sorsának bizonytalansága görnyed. Az ujságiró mindenkinek mindene. Ha keli, kemény harcos, kész ro­hamra menni az igazságért, vagy létét teszi fel arra, hogy szívós vé­delmi harcban tartson ki véleménye mellett. Nincs az a közügy, amely­ben föl ne emelné szavát, ország­nak, társadalomnak s különböző társadalmi rétegeknek éppúgy ren- ' A budapesti gépkocsizó gyorsdandár ünnepi fogadtatása Szekszárdon delkezésére áll, mint egyeseknek, ha kérő szavukkal hozzáfordulnak. Nem azért beszélünk most erről, mintha ebben érdem volna. Nem, ez kötelességünk és ezt a köteles­séget minden ellenszolgáltatás nél­kül teljesítjük is. S ha most mégis az olvasóhoz fordulunk kéréssel, ezt a munkaasztal mellett kifáradt és nyugalomra érdemes kartársain­kért, s az ujságiróözvegyekért és árvákért tesszük. Egyik legrégibb és legáldásosabb jóléti intézmé­nyünk, a Magyar Hírlapírók Or­szágos Intézete most érkezik el 60 éves jubileumához. Sok megpróbál­tatás s a közért hozott áldozatos gesztus áll Nyugdíjintézetünk hat évtizede mögött s ha anyagi erői megfogyatkoztak, nem a mi hibánk. Azt akarjuk, hogy öreg napjaira az újságírónak se legyenek gondjai, a rokkantakat kárpótolhassuk a köz szolgálatában kimerült energiákért s özvegyeinknek és árváinknak olyan segítséget adhassunk, amely illő az emberi méltósághoz. Kérő szavunk megértésre és meleg szívre talált az ország első asszo­nyánál, főméltóságu Kormányzónk fennkőltlelkü hitvesénél, aki kész­ségesen vállalta Nyugdíjintézetünk megerősítésének fővédnökségét. — Jóságos segítő kezét, amelynek ál­dását annyiszor érezte a magyar társadalom, most a névtelen dolgozó újságírók felé nyújtja ki, s mi bízva abban, hogy ennek a mozdulatnak szépségét megérti ebben az ország­ban minden újságolvasó, most és az elkövetkező napokban azzal a kéréssel fordulunk az olvasóhoz, hogy legyen segítségünkre. Tudjuk, hogy nehéz az idők járása mindenki fölött s a hétköznapok terhei min­den vállra rá nehezednek ebben az országban, de mégis kérjük az ol­vasót, hogy adományaival siessen Nyugdíjintézetünk megsegítésére. — Fogadja kérésünket úgy, mint a naponként sziye ajtaján kopogtató jóbarát kérését, akinek a megsegí­tés fillérje éppolyan jólesik, mint a nagyobb adomány. A mai naptól kezdve május 18-ig minden nap jelentkezünk kérő szavunkkal, a Nyugdíjintézet 5600-as csekklapjá­nak, s ehhez az újsághoz egy al­kalommal csatolt postatakarékpénz­tári befizetési lapnak segítségével. íme, most egy pillanatra meglát­hatta az olvasó a betűk fekete sor­fala mögött emberi arcunkat. Nem szégyeljük, hogy kérnünk kell, mert nem magunkért kérünk, hanem a munkában felőrlődött kartársaink és hozzátartozóink jövőjéért. Meg va­gyunk győződve, hogy a magyar olvasóközönség megérti kérő sza­vunkat, s nem írja rovásunkra, hogy egyszer mi is emberek mer­tünk lenni. A munka folyik tovább nap-nap után, szakadatlanul s mi ismét eltűnünk az ujságbetük isme­retlenségének hátterében, de ren­dünk történelmében és szivünk mé­lyén arany betűkkel írjuk föl, hogy Vasárnap este a mozielőadások után tudatták a szekszárdi közön­séggel, hogy a budapesti 1. sz. hon­véd gépkocsizó gyorsdandár hétfőn reggel 7 órakor vonul át a vármegye főhelyén és hogy a város lakossága a Garay téren a polgármesterrel az élen ünnepélyesen üdvözli a déli harctérről helyőrségükbe és ottho­nukba visszatérő vitézeket, akiknek nagyértékü katonai tetteiről Hitler vezér és kancellár is igen elismerő módon emlékezett meg vasárnapi beszédében. Hogy a fogadtatásról a város apraja-nagyja idejében tud­jon, a polgármester e körülményt vasárnap este a város minden ré­szében dobszóval is kihirdette. Az amúgy is fellobogózott város közönsége már hat óra után óriási tömegekben sorakozott fel a főút­vonalon és alig volt valaki, aki egész nyalábra való virágot ne vitt volna magával. Nagy csoportokban beszél­ték meg a dicsőséges déli hadjárat egyes ide elszivárgott eseményeinek történetét és izgatottan várták a ma­gyar vitézeket. Körülbelül 7 óra 30 perckor vonult be Szekszárd főte­rére a gyors dandár páncélgépko­csis, tankos csapatának eleje és a nagyszerű járművek beláthatatlan sorával: teljesen egyforma katonai teherautókkal, hernyótalpas tank­ágyukkal és páncélkocsikkal érkező, pompás felszerelésű, kitűnő szellemű fiatal katonákat a kitönő lelkesedés orkánja fogadta. Elárasztották őket virággal és szűnni alig akaró éljen­zéssel fejezte ki a közönség irántuk érzett hazafias szeretetét. Ahogy a kocsisor megállott, vitéz Vendel István polgármester a vá­ros és a megye vezetőinek élén tüzes, lelkes beszédben üdvözölte a dicső­séges útról visszatérő csapat parancs­nokát vitéz Major Jenő tábornokot, aki Dobdk Dénes vezérkari főnök­kel és tisztikarával, köztük földink- kel, vitéz Peinlich Béla alezredessel és dr Szakdts István szkv. főhadnagy, szekszárdi kir. közjegyzővel együtt szállottak ki autóikból. Vitéz Major Jenő tábornok, dan­dárparancsnok nagyhatású beszéd­ben köszönte meg az átvonuló ka­tonaság nevében Szekszárd szives fogadtatását és üdvözlését, majd megemlékezett a szekszárdi házi­ezred hősiességéről, amellyel a szerb erődvonalakat áttörte és a lelkére kötötte a megjelenteknek, hogy a majd hazatérő szekszárdi katonákat halmozza el virágokkal, mert azok minden elismerést megérdemelnek. A nagy éljenzéssel fogadott be­szédek után a polgármester a tiszti­kart a Szekszárd Szálló éttermében reggelire látta vendégül, mig a pi­henő vonatoszlop személyzete a tá­bori konyhákból kapta a reggelijét A rövid ideig tartó felfrissülés után tovább indultak a katonák, akiknek Szekszárdon való átvonulása cse­kély megszakításokkal 14 óráig tartott. A közönség szinte tombolt örö­mében, látva a csodás járművek soha el nem gondolt sokaságát, a töméntelen modern ágyút, a bukó­sisakos motorkerékpárosok végnél­küli sorát, a tüzérekkel, gépkocsi- zókkal megrakott hatalmas autókat, a kényelmes modern vöröskeresztes gépkocsikat, valamint a tehergép­kocsikra rakott kerékpáros zászló­aljakat. Szűnni nem akaró öröm­ujjongással fogadta a közönség a katonákat, akiknek üdesége, fiatal­sága, jó kedve, gyönyörű felszere­lése mindenkit magával ragadott. Ez az elragadtatás annál nagyobb volt, mert a mi fiainkat az itt előző napokban átvonult németekkel ösz- szehasonlitva meg kellett állapítani, hogy az összehasonlítás a mieink­nek vált az előnyére. És boldog volt mindenki, aki láthatta, hogy szemünk fénye, a szeretett honvéd­hadsereg mennyire fel van szerelve a villámháboru követelményeit ille­tően is. Bevált|ák a német katonáktól származó márkákat A Nemzeti Bank szekszárdi fiók­intézete a kővetkező tartalmú érte­sítést küldte meg a vármegye al­ispánjának és Szekszárd polgármes­terének : A Német Birodalmi Bank a Magyarországon átutazó német katonai alakulatok részére április 30-áig Magyarország területén be­váltott birodalmi márka fizetési esz­közöket átveszi, amennyiben hitelt- érdemlően igazolást nyer, hogy e márkaösszegeket az átvonuló német katonai személyektől vagy alakula­toktól vásárolták. Ezeket az igazo­lásokat az érdekelt területen lévő polgári közigazgatási hatóságok; valamint a tekintetbe jövő határ- és átmenő állomások katonai parancs­nokai adhatják meg. Igazolásul el­Egyes szám ára 12 fillér akkor, mikor kérő kezünket kinyúj­tottuk, — meghallgatásra találtunk. Ebben a tudatban tesszük le a Ma­gyar Hírlapírók Országos Nyugdíj­intézetének eljövendő jobb sorsát a I magyar olvasóközönség kezébe, s köszönetét mondunk már előre is | minden adományért, amely az újság- I irói munka elkopott, megrokkant ■ munkásain, s az újságíró özvegye- I ken és árvákon kíván segiteni. Budapest, 1941 május 4. As Országos Magyar Sajtó« I kamara.

Next

/
Oldalképek
Tartalom