Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1939-03-11 / 21. szám

193í> március 10. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 LICHTMAN CIPÓK kizárólagos Árusítása szekszArdon PIRNITZER JÓZSEF *s FIAI ARUHAzABAN mArkAt VEGYE ebjobb. tehát Legolcsóbb: EZT L oltó vezető intézett pár baráti szót a vendégekhez. Az ünnepség végeztével mind* nyáján kivonultak a temelóbe a hősi halált halt Szeppental János bajtárs sírjához, ahol dr Cs. Papp Jenő helyettes polgármeser meg* ható beszéd keretében koszorút helyezett el a tolnamegyei önkén­tes tűzoltók nevében. — Délután megtekintették az uj magyar határt, itt sokaknak könny csillogott a sze­mében, . amikor az onnan alig pár száz méterre levő, haVas Kárpáto­kat megpillantották. Az elutazásnál nehéz volt a válás. A csoport vezetői hálás köszönetét mondottak a meleg, baráti fogad­tatásért, az ottani kétnapos látoga­tás alatt tapasztalt szives vendég­látásért.-rj'u~u~L^nr~------ “ ' Tt íuk Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország I Időjelzés. Hőmérsékleti szélsőségek és csa­padék Szekszárdon, 1939- március 2—8-ig; Hőmérséklet: maximum: 12'2 C( március 7-én, minimum: —1*6 Cr március 6-án. Csapadék; eső l'l mm március 2-áu, eső 01 mm március 4 én, eső 3 7 mm március 7*én. összesen 4*9 mm. — Plébános! beiktatás. Kiss La­jos felsőházi tag, szekszárdi apát- plebános, kormányfőtanácsos kano- noki kinevezésével kapcsolatban — mint már megírtuk— Virág Ferenc pécsi püspök a közalapítványt ke­zelő vallás- és közoktatásügyi mi­niszternek kegyüri bemutatója alap­ján Gadl János c. szekszárdi apát, paksi esperes-plebánost nevezte ki szekszárdi plébánossá. Gadl János, mint értesülünk, e hó 23-án érke­zik Szekszárdra és ünnepélyes be­iktatása a folyó hó 25-én Gyümölcs- oltó Boldogasszony napján tartandó ünnepi nagymise keretében lesz. — Kórházi orvosi kinevezések. Vitéz Thuránszky László dr főispán a vármegyei Horthy Miklós közkór­háznál dr Pongrácz Sándor, dr Bén- dek József, dr Pribay György al­orvosok és dr Magos Henrik segéd - orvos községi* illetve körorvosi ki­nevezésével kapcsolatban megüre­sedett orvosi állásokra segédorvo­sokká kinevezte dr Éberhardt Ká­roly és dr Velényi László szekszárdi orvosokat, dr Szepessy Barna szü- lész-nőorvos budapesti szanatóri­umi orvost és dr Szimonidesz Ala­dár fővárosi orvosokat. Ezzel egy­idejűén a főispán ideiglenes kisegítő kórházi orvossá kinevezte dr Kimlei István egyetemes orvostudor, nagy­börzsönyi (hontmegyei) lakost — Vármegyei kisgyfilés. Tolna vármegye törvényhatósági kisgyű- lése a megyeháza kistermében f. hó 14-én tartja ehavi rendes ülését, melynek tárgysorozatán 105 ügy­darab szerepel. Ezek közt fonto­sabbak : a m. kir. belügyminiszter leirata Majsamiklósvár község meg­szüntetéséről, Bedegen uj község­háza és jegyzői lakás építése, Ma- docsán óvoda és körorvosi lakás építése, anagymányoki bányatelep­ről Váralja községbe vezető ut ki­kövezése, tengődi szegényház léte­sítése céljából házingatlan vásár­lása, Apar, Győré, Hant, Izmény, Kalaznó, Nagyvejke, Szakály, Tevel és Varsád községek villamosítása. — A Szekszárdi Takarékpénz­tár uj vezetősége. A takarékpénz­tár igazgatósága a folyó hó 5-én tartott közgyűlés után ülést tartott, amelyen az elhalt Szabó János volt elnök helyébe igazgatósági elnökül egyhangúlag dr Zsigmond Ferenc szekszárdi ügyvédet választotta meg, aki 1923. év óta már tagja volt a vezetőségnek. Alelnökké ugyan­csak egyhangúlag dr Albers Rezső választatott meg újból, mig ügy­vezető-igazgatóvá Debulay Imre ed­digi főkönyvelőt nevezték ki. — Ugyanakkor ülésezett a felügyelő­bizottság is, mely elnökévé ismét Bartal Aurél faddi nagybirtokost választotta meg szintén egyhan­gúlag. — Nyirkos, hideg levegő fényé geti egészségét. Gondoljon mindig arra, milyen kiváló szer a Aspirin- tabletta meghűlés, reumatikus bán- talmak és fejfájás ellen. A minden egyes tablettán és csomagoláson látható világhírű „Bayer“-kereszt szavatol az Aspirin-tabletták biztos hatásáért, tisztaságáért és ártalmat­lanságáért. — A Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör kulturdélutánjait március hó 12-én Szekszárdon, az újvárosi róm. kát. körben az alábbi műsorral tartja, délután 5 órai kez­dettel, a népművelési bizottság ren­dezésében: Megnyitóbeszédet mond dr Hauser Imre bátaszéki plébános. Himnusz, énekli a Szekszárdi Da­loskor, vezényel Petz Hubert kar­nagy. .Nevezetes épületeink“ cím­mel Wallacher László m. kir. áll. főgimn. tanár tart előadást. Magyar nótákat énekel a Szekszárdi Dalos- kör. Novella, irta és felolvassa vitéz dr Bogdándy György m. kir. tiszti orvos. Záróbeszédet mond Horváth Károly esperesplebános. Hiszekegy, énekli a Szekszárdi Daloskör. Be­lépő díj nincsen. Ujdombóváron a megnyitó beszé­det Hollósy Andor községi főjegyző mondja. Dr Toporczi Emil a Ma­gyar Külügyi Társaság tagja „Duna- vőlgyi kérdés“ címen tart előadást, mig Szanyi István kir. kát. főgimn. tanár „II. Rákóczi Ferenc élete“ cí­men tartja meg előadását. Záró­beszédet Gábor Béla áll. isk. igaz­gató mond. A műsort ének-, zene­számok és szavalat egészíti ki. — Óvakodjunk a házaló fa­iskolai ügynököktől, mert rend­szerint harmadrendű pajzstetves, nem fajtaazonos gyümölcsfát szállí­tanak. Szerezze be szükségletét köz­vetlenül Unghváry József faiskolájá­ból Czegléden. Árjegyzéket ingyen küld. — Gróf Zichy Ernő előadása. A „Vas Gereben Irodalmi és Mű­vészeti Kör“ kulturális körútja so­rán f. hó 5-én vasárnap, Pincehelyre látogatott el, ahol nagysikerű kul- turdélutánt tartott az Iparoskör nagy­termében. A helyi dalárda Hiszek­egye után dr Lukovits István orvos — a kulturdélután megszervezője, — üdvözölte az illusztris előadókat, majd dr gróf Zichy Ernő tb. főkon­zul „Lex Apponyi—Lex Anghelescu“ cimü hatalmas előadása következett. A kitűnő diplomata plasztikus pár­huzamot vont a két törvény között és személyes tapasztalataival fűsze­rezett előadásában bebizonyította a magyar kisebbségi törvények min­denkori jellemzőjét: a lojalitást. A I Hábel Gyula vezénylete alatt álló dalárda magyar nótái után ifj. Ha­jas Jenő adott elő néhány költe­ményt megérdemelt sikerrel. Szünet után Szanyi István dombóvári gimn. tanár II. Rákóczi Ferenp c. tanul­mányában histórikus szemlélettel és bravúros művészettel rajzolta meg a vezérlő fejedelem lelki arcát s ezúttal is nagy sikert ért el. A ko­moly témák elmélyülést kívánó han­gulatát dr Halmos Andor tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő oldotta fel a kiválasztottak aranyos derűjével. Elbeszélései, melyeket Humoreszk címmel olvasott fel, visszatükrözték a nagy és bölcs lelkek tiszta verő­fényét, az irodalmi humort. Dr Zol­tán Jenő, mint a helybeli iskolán* kívüli népművelési bizottság elnöke, szép záróbeszédben mondott köszö­netét a kiváló előadóknak és a nagy­sikerű kulturdélután a Himnusz hangjaival ért véget. — Kulturdélután Pakson. A Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör a Paksi Iskolánkivüli Népművelő­dési Bizottság rendezésében Pakson az Iparos Székházban március 5-én jól sikerült kulturdélutánt rendezett a következő műsorral: 1. Beethoven: „Isten dicsősége“, előadta a Paksi Róm. Kát. Egyházi Énekkar Kern József kántortanitó ügyes vezetésé­vel. 2. Megnyitó beszédet mondott dr Kornis István főszolgabíró, az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság elnöke. 3. „A külpolitika és társa­dalom“ cimen dr Drucker György a Magyar Külügyi Társaság igaz­gatója, a Külügyi Szemle szerkesz­tője tartott értékes előadást. 4. Eöt­vös—Révfy: „Végrendelet“, előadta a Paksi Iparos Dalárda vitéz Szé­kely Sándor karnagy finom és töké­letes kidolgozásában. 5. Farkas Irén polg. leányiskola igazgatójának Köl­csey Ferencről irt gyönyörű érte­kezését Bodonyi Ilona polg. iskolai tanárnő olvasta fel. 6. „Semmel- weiss az anyák megmentője“ cimen igen tartalmas felolvasást tartott dr Resch Béla orvos. Végül vitéz Szé­kely Sándor polg. iskolai tanár az Irodalmi Kör nevében hálás köszö­netét mondott a közreműködőknek I tartalmas, élvezetes, tanulságos és EZENTÚL a MAGYAR SZIVARKAPAPIR. ÉS SZIVARKAHÜtfELYGYAR RT. az eddigi felülmúlhatatlan Modfano- min őségben hozza forgalomba a SZÍ VARKAP API RT ÉS SZÍ VARK AHÜ VELYT

Next

/
Oldalképek
Tartalom