Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1939-03-11 / 21. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG össze. Színre kerül: „Bubus“, „Er* zsébet királynő“, „Kávé habbal*, „Julia*, „Egy bolond százat csinál“, „Mindig a nők kezdik“, „Angyalt vettem feleségül“, „Nincsenek vé­letlenek“, „Fehér hattyú“, „Francia szobalány“, „Ide gyere rózsám“, „Macskazene“, „Utolsó tánc“, „Nem leszek hálátlan“, „Rűt kis kacsa“, „Éva“, „Falu rossza“, „Nyitott ab­lak“ stb. Bérlet ára: 20 db zsöllye szelvény 24 P, 20 db támlásszék 18 P. (Helyárak: zsöllye 1*60, tám­lásszék i’20 P.) A bérletgyűjtéssel Déri Béla titkárt bizta meg, aki ezt a munkát már meg is kezdette. A társulat közli, hogy a tagok részére kiadható szobákat az illetők Balogh borbélynál (Széchenyi-utca) szíves­kedjenek bejelenteni. _ olcsó utazás Budapestre. La* punk kiadóhivatalában (Szekszárd, Népbank) 1 P 30 fillérért vásárol­hatók féláru utazásra jogosító vas úti-, illetve hajóigazolványok a folyó hó 22—27 közt Budapesten rende­zendő Országos Mezőgazdasági Ki­állítás és Tenyészállatvásár alkal­mából. Ezekkel a jegyekkel már­cius 16-tól 27-ig lehet Budapestre utazni, mig a visszautazásra már­cius 22-től április 2-ig érvényesek. A kedvezményes utalványhoz tar­tozó szelvények ellenében 10 buda­pesti színház 20° c-os kedvezmé­nyes áru jegyet lehet váltani. A je­gyeket kiadóhivatalunk postán is megküldi 150 P értékű postabélyeg ellenében, melyből 20 fillér a levél­portó dija. ______________ Ép lt-e Dunaföldváron a posta u| hivatali? 4 Bugatti kabriolet, nyolchengeres túraautó tökéletes állapotban magánkéz­ből, 3.500 pengőért eladó. Évi adó 160 pengő, fogyasztása 12—14 liter. Ritka alkalmi vétel. Érdeklődni: Budapest, VI., Lehel-utca 25. Steyer Művek. gyönyörködtető előadásukért. — A nagyszámban megjelent, közönség minden egyes számnál hosszantartó tapssal adott kifejezést tetszésének. Az előadókat, valamint a Dalos­köröket nagy ovációban részesítette. — Márciusi ünnepély. A bony­hádi ev. gimnázium Református Soli Deo Gloria Szövetsége március hó 15-én a bonyhádi Erdős Szállóban ifjúsági előadást tart a Soli Deo Gloria és a Katalin Leányárvaház javára. Színre kerül Lombos Alfréd „Ősi vér“ című 4 felvonásos kor­történet! szinjátéka. — Szalay Károly társulatának szekszárdi színi Idénye. Mint már közöltük, Szalay Károly kerületi szín­igazgató előadásainak sorozatát március hó 15-én kezdi meg Szék- ' szárdon a Szekszárd Szálló nagy- termében, ahol az első előadás Le­gyen úgy mint régen volt hazafias szellemű operettujdonság lesz. A Szalay Károly igazgatása alatt álló kispesti „Városi Színház“ módot adott arra, hogy színtársulatát ki­zárólag előrendü művészekből szer­vezze meg és műsorát minden kö­vetelménynek megfelelően állíthassa | A Nagyalföld és Dunántúl 'Or­szágijának kulcspontjánál, rövide­sen megindul a vasúti forgalom. Dunaföldvár mellett épült dunai- hidon át elsőosztályu vasutközle- kedés teszi intenzivebbé azokat a kapcsolatokat, amelyeknek megvaló­sítása már oly régen esedékessé vált. A régi vasútvonal építéseknél nem voltak tekintettel a bekötő- vonalakra és vasúti hálózatunk úgy­szólván mind Budapest, az ország központja felé irányult. így állott elő az a helyzet, hogy aki a Dunán­túlról a Duna—Tisza közére igye­kezett, az utat csak nagy kerülő­vel, Budapesten keresztül tudta meg­tenni. Részben Budapest túlságosan felhalmozódott vonat-beözönlésének lecsapolására, másrészt az ut meg­rövidítése érdekében építi ki ezt az uj vasútvonalat, amely Dunaföld­vár életében máris erősen érezteti hatását. Az uj építkezések óta Dunaföld­váron mindjobban érlelődik a lakás­hiány- Ma az a helyzet, hogy Duna­földváron a m. kir. posta a Duna- főldvári Egyesült Hitelbank és Taka­rékpénztártól bérbe vett épületben van elhelyezve, ezen bérleti szer­ződés felmondásával a posta kiadá­soktól mentesülne, de másrészt az egyre érezhetőbbé vált lakáshiányt is enyhítené. Van egy harmadik szempont is, ami a dunaföldvári postahivatal áthelyezését kívána­tossá tenné: jelenleg nem a leg­szerencsésebb helyen fekszik! Mindezeket figyelembe véve re­méljük, hogy a m. kir, posta nem zárkózik el olyan építkezéstől, amely elsősorban saját érdekeinek elő­mozdítását, másrészt a köz jogos érdekeit szolgálná. 1039 március 10. Párisban sem veszik észre, hogy nem ott születtem. Aki jól akar franciául tanulni, forduljon hozzám. — Cím a kiadóhivatalban. — Miniszteri elismerés. A m. kir. iparügyi miniszter Fábián Antal cipészmester, ozorai iparosnak, öt évtizeden át űzött eredményes ipari tevékenységéért elismerését nyilvá­nította. — Az Országos Zöldmező Szö­vetség f. hó 7-én gyűlést tartott Szekszárdon, a vármegyeházán. —■ Jelen volt Szongott Edvin alispán, Takács Gyula főerdőtanácsos, dr Piukovics József, az Országos Zöld­mező Szövetség ügyvezető alelnöke, Eordögh Zoltán vármegyei gazda­sági felügyelő, a vármegyei járások főszolgabirái és az Alsódunántuli Zöldmező Egyesület vezetői. Az ér­tekezlet az 1938. évi tolnamegyei legelőversenyek eredményeit bírálva, állami elismerő oklevélre érdemesí­tette Szieb András birtokost, a mő- csényi és Hermányi András báta- széki gazdasági intézőt, a bátaszéki közlegelő javításánál elért kiváló eredményekért. — Apagyilkos napszámos, Ka­szás György 20 éves pincehelyi nagyszámos az elmúlt hónapban — mint annakidején megírtuk — édesapját Kaszás Mártont a prés- szoritó vassal többször úgy fejbe­vágta, hogy a koponyáját darabokra törte. A szerencsétlen ember pilla­natok alatt meghalt. A szekszárdi kir. törvényszék Wandl-tanácsa Ka­szás Györgyöt felmenő ágon elkö­vetett szándékos emberölés bün­tette miatt jogerősen 6 évi fegy- házra ítélte. Találkozás Csak nézett Julika a vonat után, könnye nem volt a behívó óta, csupán néhány halk szót morzsolgatott összetett kézzel s állt a sínek mentén, rogyós csuklós térddel árván, összetörtén. És elment a vonat... 8 mentek a napok Is, és jöttek a hírek ennek is, annak is — mindenkinek csak néki nem, — Róla ... semmi, semmi — Várt 1 Nem lehetett mit tenni,... A jegykendőjét a szive fölé tette, minduntalan rácsókoit a — kis ezüst — keresztre, Imádkozott. A keze fájt már a kulcsolástól a térde sebes lett a lebomlástól, a féltés a szivét bilincsként szorította, nem volt kedve beszédre, mosolyokra ... Csak egész nap a postás embert leste. — Talán fájt... — vagy hogy — valamit eltakarjon .,. és a sápadt arcon,... mint egy hunyó csillag végső lobbanása — kigyult a pir — s ráfénylett menyasszonyára .,. s leült az ágyszélre, illedelmesen S mesélni kezdett, hogy s mint volt — de künn már derengett sietni kellett: tudod úgy volt — de ne haragudj, hogy sokáig késtem — de egyszerű volt és szép, mikor kitátotta száját a szörnyű halálgép a manlicherek daloltak, — a föld jajgató.t — s már hozta is a — sóhaj felénk a vérszagot. .. — De itt is fogytak a sorok, ezer száj nyögött--------­üz ent utolsót haza, imádkozott, káromkodott és hívta az Istent meg — az ördögöt. .. Szóval nagy volt a muri: a tűzijáték,. .. csupa fény, sugárzás, semmi árnyék 1 — A lábak, karok, fejek, szárny nélkül repültek — Belzebub fiai ilyen tort nem ültek mióta a poklok százféle heccét kitalálták! — És a fiuk ? — Állták 1 De a muszkák — nevetni kellett! — azok, azok nem örültek! És hap-nap után reggel, délben, este: kiállt a kapuba s végig nézett a házak mentén — kis remény-lángok fénylettek ilyenkor a lelkén talán jön — ma — talán I — mindhiába 1 S ez Így ment négy évig... A háború lezajlott, de hir — az nem jött róla 1.,. Nehéz volt már és sok minden óra. Hiába kérdezett, irt mindenhova — csupán ez volt a válasz: eltűnt, Gorlice után ... , . . Aztán a négyből, öt lett, majd hat, tiz-husz és siettek az évek,... fénye lassan megtört ragyogó szemének. Arcára a bánat redőket vágott, hajába mind többek lettek az ősz szálak. Karcsú ringós teste meghajolt a kfnba,,.. de azért csak várta, hivta, várta, hívta lelkének lelkét. Hivta s nem hiába! — Egyszer egy este, mikor ágyára dőlt, halkan motoztak a küszöbje előtt... az ajtó kinyílt s a várva várt belépett s úgy fehérlett I mint a köd, amelynek nincsen teste ... Egyik kezét a homlokára tette... • 1 Szép volt és igy volt angyalom! S akkor mögöttünk, túl a sáncfalon szép magyar hazámban, mint vasárnapi zene — megszólalt a hang: a nékünk csilingelő giling-galang — — szép vo!t I a — lélek harang — — Julikám, most már tudod, de a kakas szól. — nekem él kell mennem, mert Gorl cénél valamit ott hagytam, ott felejtettem ... no nem a szivem, ne sirj 1 — az Veled volt itt maradt — hanem, tudod, egy ólomsip — ott az őrült tánc alatt nekem is fütyült — fájdalom és a zenéért — fizetni kellett angyalom. .. nem volt másom, csak egy — más nem tellett tőlem — azt odaadtam, bár, Tenéked Ígértem — és csak ez és ennyi maradt meg belőlem, csak ennyi... És menni készült... — s a leány — szivéhez kapott és — húsz év után . , , [először — felmosolygott s a |egvkendő)ét, ezt az elnyűtt, könnyekkel megszentelt drága rongvot a kebléből elővette, a ketteiük szivére rátér tette — — és ö felé — ki a boldogság sokféle formáját kitalálta, — megindultak nesz nélkül, alva, álmodva, ébren, boldogan, lehunyt szemme', egymásba fonódva, tisztán, hófehéren ... Miklósi M. Ödön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom