Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1938-12-30 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1938 december 30. Boldog ujesztendőt kíván igen tisztelt vedégeinek BŐS KE <9 hölgyfö rász szalon Munkácsy-utca, Perczel Mór-utca páratlan oldala, Széchenyi-ntca pá­ratlan oldalából 37 — 69., páros ol­dalából 42 —68 ig, Wesselényi-utca 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. és 10. ház­számok. — Szavazóhelyiség: Város­háza, közgyámi hivatal. (/. em. 2. sz.) It> kerüfet. Választ 3 rendes és 1 póttagot. E kerületbe tartoz­nak : Alsópaskum (Temető-oldal), Báró Augusz Imre-utca páratlan oldal 29-ig, Árpád-utca, Berzsenyi­utca, Bárányfok, Baranya-völgy, Csokonay-utca, Csaba-utca, Csatár, Cédulaház, Ctnka, Csendőriskola, Csőtőnyi-völgy, Faluhely, Finta­szállás, Gesztenyés, Gyüszü-völgy, Honvéd-utca, Hidaspetre, Hirling- tanya, Iván-vőlgy, Izraelita temető, Jókai-utca, Kisfaludy-utca, Kölcsey* Utca, Lajos király utca, Leicht-fás- kerj, Ludvig-szállás, Mikes-utca pá­ros oldala, Petőfi-utca, Polgári is­kolai-alap földek, Porkoláb-völgy, Szt. István-íér, Rozman-kert, Szluha György utca páratlan oldala, Takler (téglatelep, Vasvári utca, Wesselényi- uíca 6., 9—11-től végig, Wosinsky- Mór-utca. Szavazóhelyiség: A / áros­háza nagytermébe nyíló polgármes­teri szoba. (í. emelet.) III. kerület. Választ 3 rendes és 1 póttagot. Ide tartoznak: Báró Augusz imre-utca páros oldala, Báró Augusz Imre-utca páratlan oldala 31. házszámtól kezdve, Árva- ház-utca, Baka-utca, Balassa-utca, Batthyány-utcza, Damjanich-utcza, Gyepmester-telep, Hrabovszky-utca, i Horthy Miklós-ut, Hunyady János- utca, János-utca, József-utca, Ka- pisztrán-utca páratlan oldala, Kis­lakások, Mátyás király-utca, Nyár- utca, Parásztai-utca, Patak-utca, Pázmány-tér,. Rákóczi-utca páratlan oldala 57. házszámig, Régi vámház, Rózsa-utca, Rózsamáj utca, Szent Mihály dűlő, Széchenyi utca páros oldala 2—4P- házszámig, Szluha György-utca páros oldala, Tavasz- utca, Téglagyár (Schmideg),Tinódy- I utca, gróf Tisza István-utca, Tompa- I utca, Vágóhíd, Városmajor-utca, Zrinyi-utca. Szavazóhelyiség: A vá­rosháza nagytermébe nyíló orvosi szoba (/. emelet) IV. kerület. Választ 3 rendes és 1 póttagot. Területe kiterjed a kővetkező utcákra és terekre: Beth­len Gábor-utca páratlan oldala, Bocskay-utca, Dorogi-köz, Előhegy, Fehérsár-puszta, Fürdőház-utcza, Hosszuvőlgy, Kadarka-utca, Ka- pisztrán-utca páros oldala, Kossuth Lajos-utca, Kálvin-tér páratlan ol­dala, Lisztes, Major-utca, Mérey- utca páratlan oldala, Nyámánd- puszta, Palánk-puszta, Pince-utca, Parászta, Rákóczi utca páros oldala, Rákóczi-utca páratlan oldala 59. házszámtól végig, Simontsits Bé- láné-utca, Tenzíinger puszta, Trieb- ler Ilma-utca. Szavazóhelyiség: A városháza javadalmi hivatala (Föld­szint 6. szám.) V. kerület. Választ 3 rendes és 2 póttagot. E kerületbe tar­toznak : Bartina utca, Bartina-köz, Bálint-köz, Báthory-utca páros ol­dala, Benedekvöígy, Bethlen Gábor- utca páros oldala, Béla-tér (1—2. házszámon kívüli rész), Bocskay- utca 34—36— 38. számok, Bodzás, Borkút, Flórián-utca, Garay-tér pá­ratlan oldala, Gulyásvölgy, Gyertyá­nos, Kablárköz, Kálvin-tér páros oldala, Kápolna-tér, Kerékhegy, Kisbödő, Leányvár, Mérey-utca pá­ros oldala, Mocfa, Nagybödő, Re­mete-utca, Rövidvölgy, Séd-köz, Sötétvőlgy, Szt. László-utca* Szé- cíffeftyi-utca páratlan oldala 1—37. házszámig, Várkőz, Verbőczy-utca, Vörösmaríy-utca. Szavazóhelyiség: A városháza kistanácsterme (föld­szint 7.) : . A választói jogot csak szemé­lyesen lehet gyakorolni. Szirének, szirénák Irta: Major Imre Európa, ez a korhadt odysseusi gálya sok vihart ért már meg, ijesztő és félelmetes sziklák zátonyain ver­gődött sokszor keresztül, a külön­böző világnézetek partlakóinak szi­rénhangjai ezerszer csábították s tették zeg-zugossá útjait, de mivel útja egybeesik az emberiség hala­dásának utjával, örök ez az ut akkor is, ha időnkint kilátástalan is a továbbjutása. Ma ismét olyan vidékekre ért ez a gálya, ahol ezer veszélytől terhes az ut, hányódik súlyos kétségek között, mert ez a sorsa, de csak megy tovább céljai felé, mert ez is a sorsa, s amig igy megy této­vázón a különböző világnézetek kavargó orkeszterében a régi örvé­nyek és uj vizek keskeny határ­vonalain, addig belül az utasai kö­zött nagy a pánik, a nyugtalanság. Az egyén elveszti biztonságát s a karakterek aszerint bomlanak szét vagy kristályosodnak újból ki az egyéni érdekek átlátszó oldataiban, amint uj meg uj kormányosok je­lennek meg a parancsnoki hidakon. Furcsa idők, nehéz idők, pedig a cél egyre tisztultabban rajzolódik ki elénk az uj népi nacionalizmusok formájában. A világháború után, — ma már világosan látjuk — a II. internacio- nálé szirénhangjai ejtették bűvöletbe és zsongitották el Európának a vi­lágháborúban megviselt idegeit. Mint minden nagy világégés után, joggal és méltán várhatta tőlük Európa népe a nagy épitő munkát, az alkotási lázt, a nagy anyagi és szellemi föllendülést, a lelkek béké­jét, egy harmonikus társadalom kiegyensúlyozott nyugodt ütemü munkamegosztását,egészséges nem­zeti vagyonelosztási, de épp ezeket nem kapta meg. Ezek helyett csak azt látta, hogy a viszonylagos jólét nem volt más, mint a hatalomra- jutottak bőséges eszem-iszoma, a monarchiák és a dinasztiák feletti hangos halotti tor csupán, az alkotó munka helyett a hatalomba való komolytalan duskálás és annak tehetetlen birtoklása, magyarán a vezetők meddő kotlása a bársony­székek fészkeinek jéghideg tojásain. Az ő tehetetlenségük miatt irányt tévesztett odysseusi gálya minden komolyabb ellenállás nélkül hányó­dott a III. internacionálé elnyelő örvényei felé. Ezernyi próféták ezernyi szirénhanggal jelentkeztek és ugyanannyi elhivatottságot érző kormányos rakta magára a vezéri csillagot, hogy csak ők azok, akik helyes útra terelhetik az eltévelye- dettet, de maguk is csak eltévelye- dett utasai voltak az iránytvesztett hajónak s ők sem tudhattak mást tenni, hát ők is felszolgálták uj- és uj veretű tálcádon, nagyigéretü meg­tévesztő körítésekkel a régi düs lakomáknak a már unalomig le­rágott csontjait. ­De azután jöttek újak il mindig is az örök Idő k ? a uj korszakok elébe Scipiók y,* chusokra, Catókra esküs; Octavianusok bölcsességévé tudásával. Nem bántó a r musuk és nem kellemetlei resszivitásuk. Egyedül csak fanatizmusával gyűjtik magi... —V* V híveiket s az igazságaik dinamikája olyan hivő tábort szív köréjük, hogy többé továbbjutnia a hajónak nél­külük nem lehet. Észre kell venni őket és számolni kell igazságaik szirénhangjainak varázsával. A kiszorított II. Internacionálé ezek törekvéseiben a hanyatló és leélt nacionalista gondolatnak utolsó fellobbanását látja csak, tehát a leg­sötétebb reakciót, amely után a vi­lágmegváltó — de a szabadkőmű­ves agyak lombikjaiban is már rég megbuggyant — internacionalizmus jöhet csak. A másik oldalon meg azt kiáltják feléje, hogy semmi más, mint fehér tógába bujtatott bolse- vizmus : diktatórikus pünkösdi ki­rályság. Pedig mennyire más dikta­túrák ezek, mint akár a nagy római imperialista diktátorok uralma. Itt a diktátor maga a főlséges nép, a démosz, amelynek sűrített akarata ittkarnálődott csak a személyben s a személy itt csak egy roppant népi akarat egyetlen megnyilatkozási le­hetősége, szinte testtelen, majdnem szimbólum csupán, amiért is pün­Igen tisztelt megrendelőimnek B. u. é. k, SÁPSZKY ANDOR 1 szabómester. Te Is felelős vagy... r Most, amikor nemrégen a sza­lonnái szörnyű gyilkosság úgy meg­rendített bennünket, sokat foglal­koztam a cselédkérdéssel és úgy érzem, el kell egyetmást mondanom azoknak az asszonytestvéreimnek, akik egy-egy cselédleányt szolgála­tukba fogadnak. Sok kép rajzolódott lelkembe a szolgálattal kapcsolatban szolgáló és szolgálótartókról egyaránt, hiszen a magam tapasztalatain kívül, előbb mint falusi papné, majd mint városi, á cselédíeányokkal is egy-egy órán bensőségesen foglalkoztam s meg­láthattam sok-sok mindent, amit nem mindenki előtt tár fel az Isten. Óriási felelősség nyugszik minden cselédtartó gazdasszonyon isteni és nemzeti szempontból egyaránt és ez senkire nézve sem közömbös, hogy hogyan hordozod, vagy egyáltalán rzed-e ezt a felelősséget 7 Hogyan fogadod, minek nézed- •—k Kedves vevőinknek és üzlet- barátainknak a legboldogabb új­évet kívánjuk Városi Drogéria 14 Beszterczey és Günther. \ azt a leányt, kit Isten a te házad szolgálatára kezedbe ad Testvérem? Istennek olyan teremtményét látod-e benne, akinek csak teste van ? Ezt a testet azután a magad javára felhasználod, talán kizsarolod, de a leikével annyit sem törődöl, mint egy füleden gombbal. Hány ilyen elfásult, keserű szívbe tekintettem bele, akik mögött lelketlen, szere­tetlen gazdasszonyi arcok álltak s akik azért lettek lelketlenek, durvák, szeretetlenek, ellenségesek, mert sohsa ölelte meg őket egy jóságos, nevelő, megbocsátó, megértő sziv. Döntő jelentőségű arra a leányra nézve, ki egy-egy kis falusi otthon légköréből bekerül egy idegen ház világába, hogy milyen kezek fogják meg, mire nevelik, mire tanítják, milyen lelkületet, gondolkozást lát meg abban a családban s mit visz 1 majd onnan tovább. Megdermedtem sokszor, mikor * mögöttük megláttam a keresztény szellem, lélektől annyira távolálló, idegen fajiság szörnyű légkörét, a tiszta magyarsággal annyira szem­benálló öltözködésre, szórakozásra, külsőségekre, erkölcstelenségre való hajlandóság beplántálását, mely sokszor nem évek, de hónapok alatt úgy megfertőzte őket, hogy soha többé nem lehetett azt róluk letörölni. Szivettépő volt látni, hogy mentek mindig lejebb és lejebb a lejtőn s a pár év előtt még rom­latlan falusi, tanygi leányok mivé züllöttek testileg, lelkileg. Miért kapunk sokszor olyan szörnyű szolgáló-leányokat ? Mert testvéreim, a magyar faj, magyar nép és lélek iránt semmi felelős­séget nem érző gazdasszonyok ke­zéből kerül sok hozzánk s mi akkor csak őket okoljuk, őket látjuk s nincs erőnk és szivünk, hogy meg­próbáljuk a lelkét megragadni és azon keresztül megépíteni, nevélni. Igaz, hogy ez nagyon nehéz, sok­szor lehetetlen feladat, de milyen nagy dolog volna, ha tudnánk ezekért a mi magyar testvéreinkért imádkozni, tusakodni s velük is tudnánk a lelkűkről, Isten dolgairól, magyar hazájukkal szemben nekik is hordozni köteles felelősségükről stb. beszélni. ■ z a szerencsétlen gyilkos leány talán nem volt normális, talán va­lami szörnyű terheltséget hordozott, vagy talán az juttatta ide, hogy olyan példaadó lelkek között neye- lődött, akik előtt semmi sem volt szent, se a kötelességteljesités, se a más tulajdona, se vágyai, indü- latai megfékezése? Felelős vagy, hogy mit tanul tőled a cselédlányod) Felelős vágy elsősorban Isten előtt, mert ő már a tízparancsolatban megparancsolta, hogy „sem te, sem a te szolgád, vagy szolgálóleányod“. Rád tjizía. testét-lelkét! Tanul-e tőled Isten- szerető lenni, hinni, bízni, imád­Kedves vevőimnek, jdbarátaim-r nak és ismerőseimnek boldog új­évet kívánok Fodor József dohányáradé Szekszdrd, Szent István tét, h 2 a Muzeum mellett % fladleflihkRiOvek, orszöízsszlóK, templom felszerel ések művészies kivitelű síremlékek készítése és raktár márványból és műkőből — kedvező fizetési feltételekkel Hmschenbacher Ödön és Fia ( Mutschenbacher Jenő) kőfaragó, szobrászati műterme, sírkő nagyraktára Szekszárd, Horthy üiklós-ut 14—16—18. szám Fiók sirkőraktárak: Tolna és Kakasd

Next

/
Oldalképek
Tartalom