Tolnamegyei Ujság, 1935 (17. évfolyam, 1-104. szám)

1935-09-21 / 77. szám

1935 szeptember 21.' TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 Az őszi és téli évadra a legdivatosabb újdonságok nagy választékban raktárunkra érkeztek Hölgy és lányka télikabátok — Kész női és lányka ruhák Elsőrendű magyar és eredeti angol női és férfi szövetek, amelyekből elvállalunk mérték után ruhák elkészíttetését Lichtman és Péterman cipők Q Joss ingek ^ Hamerli keztyük ^ Nyakkendők tV* Kérjük ezek szives megtekintését vételkényszer nélkül *A| PIRNITZER JÓZSEF és FIAI. áruháza Szekszárdon daaági téren gyors javulást hoszon ennek az ügynek az elintézése, hi saen Ansztriával soha sem- voltunk olyan jó viszonyban, mint most. Vi­szont most, amikor egéss Európa forr, vessélyeatetbetnők magát a király ságnak a szent gondolatát is, mert esetleg, ez az akció elfordítaná a királyság intézményétől a nemzetet. Megszállt területeknek a király kér­déssel kapcsolatosan nemzetiségi ala pon való visszaszerzése csak a nem­zetiségeknek biztosíthatna előnyt. Ezt pedig senki sem kívánja. A Nemzeti Egység nem élhet de fetista lásitókkal együtt, hanem tu­datosan, nagy bátorsággal és öntu­datos kiállással kell megszervezni a maga. életét akként, hogy ne történ­hessék semmi a városban, vagy a faluban, amit a Nemzeti Egység ta­nácsa meg nem tárgyalt volna. Csak igy szállhatnak szembe a nemzetet lázitó és az országot pusztító lelki­ismeretlen demagógok ellen, akiknek kezéből, mi, az imádkozó, dolgozó magyarok ki fogjuk csavarni a rom boló fegyvereket. (Óriási taps és szűnni alig akaró éljenzés.) Miphóll Mihály Bátaszéknek a tejszövetkezeti szer­vezkedés folytán megyénk határain túl is előnyösen ismert bírája és a Nemzeti Egység bátaszéki vezető egyénisége mondott ezután igen nagy­hatású beszédet, kedves kötelességé­nek tartva, hogy üdvözölje Qrffy Imrét, akihez tizenöt éven keresztül a szeretet és a ragaszkodás szálai kapcsolták a kerületet. A múlt ta­pasztalatainak a leszűrése révén arra kéri a párt országos vezetőségét, hogy az eddiginél nagyobb figyelem­mel legyen a kerület iránt és na­gyobb támogatásban részesítse a párt járási és megyei szervezeteinek z ké­réseit, majd a fain népének a támo­gatásáról biztosította vitéz dr Marton Bélát. Dr ŐrfTy Imre beszdde. Eljött, mert hívták és mert meg akarja köszönni híveinek z választás alkalmával a tömeghisztériával, ter­rorral szemben kifejtett önzetlen mű­ködését. Minden keserűséget, csalódást fe­lejtve továbbra is lelkes katonája marad a Nemzeti Egység gondolatá­nak. Csak egy kérése van. Minden becsületes magyar ember ezentúl fo­kozottabban bnzgólkodjék a lelkiis­meretlen uszítás által szántott mély szakadék megszüntetésén, amely az értelntiség és a földmivesosztóly kö­zött az egész megyében támadt. Schneider János lapunk főszerkesztője beszélt örffy rövid, de mély benyomást keltő fel­szólalása után és nem egyszerű nd variassági tényként, hanem a leikéből fakadt érzéssel mondott hálás köszö­netét vitéz dr Marton Béla nagy­szerű beszédéért, sajnálva, hogy azt csak a választmány pár száz tagja hallhatta. Ha valaha szükség volt arra — úgymond — hogy ne gyűlölettel áll­jon a magyar a magyarral szemben, úgy z mai döbbenetes érákban, ami­kor egy njabb világégés előtt állunk, szükséges, hogy megfogjuk egymás kezét, mert különben lesöpör ben­nünket z feltörő vihar Európa tér­képéről. Lelkiismeretlen az, aki ha­talmi vágyból le kívánja taszítani a vezetés éléről a mostani kormányt, amelynek leghőbb vágya megerősíteni a nemzetet és boldogabb élethez se­gíteni annak minden fiát. Hz a NÉP | helyi vezetőségének volt lelkében, kü- j lönösen a képviselőválasztás ered- I mőnye miatt csüggedés, ngy az el- ] Azon zz impozáns pártválasstmányi ülésen, amelyen vitéz dr Marton Béla ismertette a Nemzeti Eerysőg eddigi mnnkáját, megjelent dr örffy Imre, Szekszárd volt képviselője is, aki mellett a választmány nagy tün­tetést rendezett. Ezzel kapcsolatban megemlítjük z választmányi ülésen réssfvett bátaszéki iparoeok utján szerzett ama hírünket, hogy a kis­iparosok országos kongresszusán, amely az elmúlt vasárnap volt Nyír­egyházán, az összes szónokok közt dr örffy Imrének volt a legna­gyobb sikere, amellyel az egész or- szág iparosság* lelkesen tüntetett mellette. Mindössze egy hét válaBzt el ben­nünket az idei Országos Katolikus Nagygyűlés megnyitójától s azokból a jelenségekből, amelyek a. közönség minden rétegéből máris tapasztalha­tók, joggal lehet azt következtetni, hogy a katolikusoknak ez a mani- fesztáció zz egész országot átjáró s kö vetkeaményeiben maradandóan érez­hető esemény lesz. A templomok aj­taján és zz utcák birdetőosalopain már megjelent a katolikus nagygyű­lés plakátja, amely szépségévels han­gulatos elgondolásával egyszerre meg­ragadja az embert. A vidék jó népe érthető érdeklődéssel fordul a kato­likus nagygyűlés felé s a fővárosi nép tömegeit hatalmasra fogja fel­duzzasztani a vidékről feiözönlők vég- j elláthatatlan sora. oszlott vitéz Marton Bél* országos főtitkárnak hazafiasságtól izzó lelkes beszéde alatt. Köszönetét mond ismé­telten a nagyszerű beszédért és azt kéri vitéz Mártontól, hogy járj* to­vább * csonka országot és gyújts* oly szent tűzre a lelkeket, mint itt, akkor nem kell félnünk * vihartól, bízhatunk a boldogabb magyar jövő­ben. Bodnár István kerületi pártelnöknek Marton Béla működését méltató poétikns szavai zárták ezntán be a nagy választmány ülését. A választmányi ülés után. Dr Marton Béla a választmányi ülés után a pártvezetőség tagjaival a Szekszárdi Kaszinóban vacsorázott és az éjszakát Szekszárdon töltve, pénteken reggel tovább utazott Tol­nára, Paksra és Dunaföldvárra az ottani választmányok üléseire. örffy szavai, melyeket az iparos egység, z. komoly, demagógiamentes kritika, az iparos jogok kivívása, z kisipari hitel, a kontárság kiküszö­bölése érdekében emelt, nyomot hagy­tak az egész kongresszus menetén. Mindenki megállapította, hogy komo­lyabb, szebb nagygyűlése a magyar kisiparosoknak nem volt. Reméljük, hogy az iparoskivánságok végre erősebb ütemben fognak megvaló­sulni. örffy a nyár folyamán részt- vett z veszprémi, zalaegerszegi ipa- rosgyüléseken is, ahol mindenütt z szeretet éB tisztelet megnyilvánulásá­val fogadták. Kovács Sándor, az Actio Catholica országos titkára, a katolikus nagy­gyűlést előkészítő munkálatokról s a várható sikerekről a következőket mondotta: Az idei nagygyűlés sikere semmi­ben sem fog mögötte maradni az ed­digieknek, jóllehet az anyagi viszo­nyok egyre súlyosbodása s az a kö rülmény, hogy a tömegek az utóbbi időben kiváltképpen kiábrándultak a gyülésezésekböl, nem éppen ked­vező a propagandára. Ennek ellenére minden irányból a legkészségesebb részvételi szándékot látjnk s a ren­dezőség a legmegfeszitettebb mun­kával és kiegészített gárdával is alig tud eleget tenni a napról-napra nö vekedő igényeknek. Először is azt szegezzük le, hogy szerenosés volt a téma-választás: Krisztus és a gyermek, mert ez csak­ugyan hatalmas rétegeket tud meg­mozdítani. Ennek illusztrálására elég annyit mondani, hegy a fővárosban, jóllehet már egy hónapja kint dísz- lenek plakátjaink a hirdetőtáblákon, eddig még egyetlen plakátot sem téptek le. Ami igen sokatmondó je­lenség, mert itt a legtöbb plakátnak az a sorsa, hogy rövidesen kerülnek gondos kezek, amelyek kiméletlenül eltávolítják. Az idei katolikus nagy­gyűlés plakátja is oly kedves ée annyira megfog mindenkit, hogy még a cinikusok közül sem került senkii aki megcsonkításához elég merész lett volna. De a fővárost nem is szá­mítva, igen kedves fogadtatásra ta­lált a plakát vidéken is, amit eléggé bizonyít a naponta hozzánkérkezó rengeteg levél. Ezekben a levelek­ben egyesületi és egyéb vezetők kér­nek felesleges példányokat a plakát­ból, hogy azt berámáztatva helyisé­gük ókesitésére fordíthassák. A nagy­gyűlés sikerét már ez a szerencsés plakát eldöntötte. Különösen nagy érdeklődés nyil­vánul meg a bevezető ünnepélyes Veni Sancte és zz azzal kapcsolatos első diszülés iránt. Az Iparosaruok előtti hatalmas tárén less ez a gran­diózus nyitány, amelynek szín pompás központja a bíboros hercegprímás ünnepi szentmiséje lesz. Ezt követi a pápai nucoius ur őnagyméltósága rövid szózata, majd József főherceg Őfensége láp a dobogó elé és mond ünnepi beszédet, utána pedig Bangha páter fejti ki a közönség előtt, hogy mekkora kincs a gyermek. Ez a kát szónoklat az előadók kiváló személyi­ségénél fogva is hatalmas vonzóerői jelent és országraszóló eseményt. Szeptember 29 én délután 3 órakor hatalmas körmenet lesz a legmóltó- ságosabb Oltárisaentséggel. A parla­ment előtti térre, az országház kapuja elé vonul a tömeg, százezerfőnyi em­beráradatra számítunk s itt Giattr felder püspök ur Önagyméltósága fog szentbeszédet mondani. Sseptember 30 áuak nagy eseménye a délután 5 órakor tartandó miszté­riumjáték, amelyet az Iparcsarnok előtti téren fognak bemutatni. 1509 gyermekszereplő közreműködésével megy ez a hatalmas mozdulatművé- sseti remekmű, amely a „Gyermek útja“ címen nagy és szép elgondo­lásokat vetít a közönség elé. A nagy­gyűlés napjaiban a Nemzeti Szín­házban bemutatásra kerül a Missa Sollemnis cimü liturgikus dráma,, amely eddig soha nem tapasztalt szép* Bégeket fog a színpadra varázsolni., Kétszáz szereplő, hetvenöttagn ének­kar és egy száztagú zenekar fog közreműködni s a hatalmas színpadot erre az alkalomra óriási költséggoi Dr Örffy Imre a Nemzeti Egyséé szekszárdi választmányi ülésén. Országos esemény lesz az idei Katolikus nagygyűlés ii Erzsébet Királyné Szálló Budapest, 111., Egyetem-utca 5. 2si 100 modern, kényelmes szoba. • Liftek. • Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés • Az étterem- és kávéházban minden este szalonzene Az Erzsébet-pincében egypincér-rendszer I Menü: 1*60 P Menü: 1*60 P

Next

/
Oldalképek
Tartalom