Tolnamegyei Ujság, 1935 (17. évfolyam, 1-104. szám)

1935-01-01 / 1. szám

2 TOLNAMEGYET ÚJSÁG 1935 január 1. RÁDIÓSOK! MEGJELENT A TC1MQSRRM RRDIÓnnPTRR AZ 1935 ÉVRE hasano» tanáccsal ^ útba­igazítással ar.nt^i> « rQ^ /i^as»üi ■>b-oií megv4>8S*táaára, kezelésare a hibák gyors kil«v>tA°<'r< ÉrH«WIŐHiék «fsakkor- 8t‘'dl'i-innl ! Újévre I Talisman Sec Törley pezsgők } Reservé édeskés J Oout Americain ■ .x., ) Cremant Rosé Llttke pezsgők } Casino Extra Sec ) Por England Schaumburg-Líppefé(e pezsgők: Special Demi Sec 1 flveg 3*— Cabinet Sec Bpest I flveg 2 80 NOsner-íéle habzó bor 1 flveg _ 2 50 Zwack-léle konyak 1 flveg _ _ 3‘— To kaji aszú, Szekszárdi édes vörös és bikavér, Spanyol Malaga, Madeira és Soherry borok, Orosz és Svéd punos, Whisky stb. a legolcsóbban kapható Gauzer Ádásn fűszer- és csemegeflzletében Telefon 31 Szek8Zárd Telefon 31 Szállítás postán és vasúton beszéd és ima után a templomból és az előkelőségek a lakosság hatalmas tömegétől körülvéve helyet foglaltak a miniszterelnök rokonságával és as időközben érkezett dr vitéz Téglássg Béla képviselővel együtt a tanítói lakással szemben felállított tribünön. Á mnrgai dalárda Hiszekegye után dr Hagymássg Zoltán főispán lépett a szónoki emelvényre és a következő beszédet mondotta: A főispán avató beszéde. Mélyen tisztelt Közönség I Midőn ezen lepellel borított emlék tábla előtt állok, hogy azt a nyil­vánosságnak átadjam, teljes mérték* ben érzem a hely ihletettségét s bár a gondolatok és érzések egész tömege kínálkozik egy nagyszerű pályafutás méltó jellemzésére, a miniszterelnök ur kifejezett kívánsága iránti tisz- teletből, feladatomnak oly egyszerűség­gel óhajtok megfelelni, amilyen egy­szerű ez az ünnepély s megvallom, úgy érzem, hogy ebben a szűkebb és feltűnés nélküli környezetben, még szebb és bensőségesebb ez a mi szá­munkra, mert azt ezen vármegye és ezen község, melyben Magyarország miniszterelnöke született egészen a magáénak mondhatja. A murgai ág. hitv. evangélikus egyház, ezen község nagy szülötté­nek vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök nr őnagymóltósá gának szülőházára egy emléktáblát állított, hogy az minden időben hir­desse ennek az egyháznak és ennek a falunak az ő nagy fia iránti szere tétét, tiszteletét, háláját és büszke­ségét, hogy a késő utódok is lássák, bogy Magyarország súlyos megpró­báltatásai között, ebből a kis háaból, egy szerény magyar tanitó otthoná ból, egy nagy hivatásu pálya indult ki, mely összekapcsolódott nemzete sorsával s annak a legnagyobb, leg­nehezebb és legfelelősségteljesebb fel­adatot szánta: vezetni ezt a nemze­tet egy szebb, jobb és boldogabb jövő felé. A történelem azt bizonyítja, hogy a föld minden lakott helyének je­lentőségét, hírnevét elsősorban az adta meg, hogy adott-e az a hazá­nak, az emberiségnek, a közönséges halandók közül kiemelkedő egyént, &ki eszméivel, tetteivel és alkotásai­val emlékezetessé tette síületési he- j yét b megőrizte azt az utókor szá­mára. Az emberiség és a nemzetek nagy­jainak életéből láthatjuk, hogy azok szülőföldjét az a kegyelet, megemlé­kezés és fény veszi körül, mely éle tűkből ós alkotásaikból, mint mara­dandó, arra visszasugárzik a a genius ocinak varázst és dicsőséget ad. Ezt a kis Murga községet, mely­nek lakossága a török hódoltság után a kipusztitott magyarság helyébe te­lepedett ide, mely szülőföldjét és ha­záját találta itt meg s amelyben az ő német anyanyelve dacára a ma­gyar lélek az évszázados sorsközös­ségben meggyökeresedett, eddig pol gárai tisztességéről, szorgalmáról s arról ismerték, hogy állattenyésztése kiváló fejlettséget ért el. íme ezen kicsiny ház, egy magyar tanítónak, a nemzet napszámosának hajléka, ki­emelte azt a mindennapi helyek kö zül, szárnyára vette a hir, mert itt ssületett vitéz jákfai Gömbös Gyula Magyarország miniszterelnöke. Ez az oszlopos, fehér tornácos ssalugáteres kis ház egy férfiút adott a hazának, aki ösztönszerüen meg­érezte, hogy a magyar nemzetnek je len történeti helyzetében egyedüli életlehetősége az áldozatkész haza­szeretetnek az a magasabb foka, mely egy lelki egységben, egy közös nem­zeti célban tömöríti össze az egész magyar nemzetet, amely a közös ér­dekeken és a kölcsönös megértésen alapul s minden magyar ember bol­dogulását és a nemzet jövőjét egy­képpen szolgálja. A nemzeti egységnek ez a nagy történelmi gondolata, gyakorlati meg valósításának rendíthetetlen akarata s annak a nagy hivatásnak törhe­tetlen hite, hogy az Isteni kegyelem kiválasztotta őt arra, hogy nemzetét ezen irányban vezesse, ebben a kis házban, általa született meg, hogy betöltsön minden kunyhót, minden kis házat és minden palotát, hogy beleférkőzzék minden magyar ember leikébe s annak lobogó lángja el­hamvasszon mindent, ami a nemzet egységének és jövőjének útjában áll és megsemmisítsen minden ősi vétket és viszályt, amely az ezeréves múlt bői mint a rossz álom visszakisért. Az ősi családból származó magyar apa lángoló hazaszeretete és a kiváló értelmű német anya bölcsessége és szívóssága öröklődtek benne egy egészséges vérkeveredésben, vezették őt az élet küzdelmeiben s az ellen­tétek egy nagyszerű kiforrásban ju tottak benne összhangra s kialakí­tották azt a vezéregyéniséget, akiben a lángoló hazaszeretet és a reális célok elérése iránti szilárd akarat harmonikusan egyesülnek. Emlékezzünk meg kegyelettel a derék apáról, aki itt nyugszik a murgai temetőben s mélységes tisz­telettel a jó édesanyáról, aki gondo­latban itt van közöttünk s akik lelki értékeinek összetétele, a sok küzde­lemmel és szivük vérével nevelt fiú ban, oly magasra emelkedett. Ha kézen fogjuk a gyermeket, aki itt született s végigvezetjük őt élete utján, ebből a kis udvarból a soproni gimnázinmba, a pécsi hadapródisko­lába, a varasdi és zágrábi helyőrsé­gekbe, a bécsújhelyi vezérkari isko­lába s azután tovább kísérjük őt a világháborún, forradalmon át Szegedre éB Budapestre, azon a kanyargós utón, melyet meg kellett tennie, mig felért oda a magasba, a budavári palotáig, meglátjuk, hogy játszotta itt gyermekálmait veletek murgaiak a Hanf bergen, hogy lett ifjú és férfi, hol szedett virágokat és hol érték tövisek, hol mutatta meg magát benne a nemzete tragikus sorsát tisztán látó kemény magyar ember, a jövő em­bere, hol harcolt és küzdött és hol lendült fel magasra a pályája s az­után térjünk ismét vissza ide a szülő házhoz s vonjuk le az ő változatos életéből azt a tanulságot és egyúttal azt a megnyugvást és vigasztalást, hogy a Magyarok Istenének áldása és segítsége nem hagy el bennünket addig, mig megajándékozza a magyar nemzetet ilyen kis házakkal, melyek­ből nagy lelkek indalnak el, akik világitó fáklyaként mutatnak utat a sötét magyar éjszakában s egy nem­zetet vezetnek egy jobb és boldogabb jövő felé. Vitéz jákfai Gömbös Gyulától, Ma­gyarország miniszterelnökétől, aki most karácsony másodnapján, az em beriség újjászületése ünnepén tölti be 48-ik évét, a magyar nemzet még sokat vár, milliók látják benne a magyar újjászületés hivatott vezérét b milliók hite, bizalma és lelkesedése kíséri őt abban az emésztő munkában és küzdelemben, melyet ő hazánk jövőjéért folytat. Midőn ezen emléktáblát, mely egy­szerűen csak azt tartalmazza, hogy ebben a házban született 1886. évi december hó 26. napján vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök és honvédelmi miniszter, ezennel le­leplezem, megilletődött lélekkel feje zem ki a szülővármegye szeretetét, hűségét és ragaszkodását a minisz­terelnök ur iránt s a magyarok Is tenének áldását kérve az ő életére és munkájára. Azzal adom át ezen em­léktáblát a nyilvánosságnak, hogy legyen az a név, mely arra reá van vésve, dicsősége, büszkesége ennek a községnek, vármegyének és a ha­zának s a magyar történelemben mint egy szebb és boldogabb karácsonyi újjászületés megteremtője, legyen az ő neve örökké emlékezetes. Az emléktábla. A nagyhatású beszéd után az em­léktábla mellett álló két levente le­Hamemiekműoek. orszfiszfiszlók. te mplomf elszerelések művészies kivitelű síremlékek készítése és raktár márványból és műkőből — kedvező fizetési feltételekkel Huischenbacher Ödön és Fia ( Mutschenbacher Jenő) kőfaragó, szobrászati műterme, sírkő nagyraktára Szekszárd, Horthy IHIiklós-ut 14—16—18. szám Fiók sirkőraktárak: Tolna és Kakasd A legjobb és legszebb ajándéktárgy a világhírű herendi porcellán nagy választék FUSZFERENCNÉL emelte a fehér leplet és láthatóvá lett a bronirózsákkal a falhoz erő­sített fehér márványtábla, melynek ez a felirata: E házban született 1886 december 26 án vitéz jákfai Gömbös Gyula magyar királyi miniszterelnök és honvédelmi miniszter A leleplezést a dalárda igen szépen és precízen előadott magyar ének­száma követte, majd Möller Róbert ftiesperes, felsőnánai evangélikus lelkész mon­dott nagyszabású német nyelvű ün­nepi beszédet. A főesperes beszéde a karácsony eszméjéből, Krisztus születésének em­lékünnepéből kiindulva azt magya­rázta, hogy a kis és igénytelen Bet­lehem, amelyhez az üdvtörténetnek sok szála fűződik, azáltal részesült a legnagyobb kitüntetésben, mert ott született a világ megváltója. Murga ünnepe is ssületési emlék­ünnep, — úgymond Müller esperes — mert 1886 december 26-án, 48 évvel ezelőtt, tehát karácsonykor itt szüle­tett Gömbös Gyula, Magyarország miniszterelnöke, vezére. Ezzel a kis Murga is magasra emelkedett. Azon­kívül pedig a miniszterelnök életének sok kedves emléke is fűződik Mur- gához. Itt működött mint tanitó és itt van eltemetve édesatyja. Itt ssü­letett édesanyja, aki fiát istecfélelem- ben nevelte. Itt ringott bölcsője, itt járt először iskolába. Mnrga hegyei és völgyei közt töltötte gondtalan gyermekéveit. Innen, egyszerű viszo­nyokból indult el életpályájára, amely a legmagasabb polcra ívelt. Kicsi kezdet fényes eredménye. Ezután Müller főesperes jellemezte Gömbös vezérségre termettségét, ki­váló tulajdonságait, amelyekkel nehéz időkben az ország szebb jövőjéért fárad. Munkásságából levonta azt a tanulságot, hogy komoly elhatározás­sal nagy dolgokat lehet elérni. Di- csérőleg emlékezett meg a beszéd Murgáról, amelynek lakossága nagy szülöttének emléktáblát állított. Ez azonban csak külső dolog,'amelynek bensővé kell lenni azáltal, hogy min­denki a vezér lobogója alá gyüle­kezzék. Bár német anyanyelvűek a murgaiak, lakozzék bennük a magyar haza iránti igaz szeretet, amely ab­ban nyilvánul, hogy dolgozzanak a hazáért, biven teljesítsék a haza iránti kötelességüket, engedelmeskedjenek a hatóságoknak és tiszteljék azokat. Tartsanak össze a murgaiak, — végzé beszédét a főesperes mert egységben vau az erő és annál is in­kább Borakozzanak a haza érdekében a Nemzeti Egység zászlói alá, mert a széthúzás csak gyengít ős kárára van az országnak. Ha így tiszteli meg Murga nagy szülöttét, a Vezért, . akkor a lakosság boldog lesi és Isten áldása lesz rajta. A nagy tetszéssel fogadott ás az éljenzéstől, tapstól többször félbe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom