Tolnamegyei Ujság, 1934 (16. évfolyam, 1-101. szám)

1934-04-07 / 27. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG K>34> áprilte' 7, 3 Eredeti francia csikós és mintás női ruhakelmék HfinnUen ftnalláhél hn portát! létHnihasiöfelelt Gyukits kalapok <s> Lichiman és Pétermann cipők <& Yoss ingek <$> Hameríi bőrkeztyük WT kizárólagos lerakala Pirnif zer József és Fiai áruházában* Szekszárdon . .... __ --------------— — It V as (térében Kör közleményei Rovatvezető; Aortay Imre főtitkár, Bonyhád. A „Vai Gereben Kör8 első Vidéki álkn&ása Bony bid, ahol április 14 én tírtttitlfotik be Üonyhíd és környéke intelligens közönségének. Á mfl or, «mint ait alább közöljük« magas ní­vójú lééi A kel tereit iránt megye síért« begy érdeklődéi nyilvánul meg. A meghívók szétküldését megkezd ték. Akik meghívóra igényt tartanak, jelentsék a főtitkárnál. As alapító és pár félé tagok 50°/o-os kedvezmény nyel Válthatják meg belépőjegyüket, amennyiben a pénstárnál felmutatják köri igazolványukat. Aki tagja akar fténéi a kötnek, forduljon a főtitkár iboz, óki készségesen küldi el a je lentkezók címére a csinos igazolványt. Az elnökség felkéri a rend s tsgo kát, hogy az eddig általuk gyűjtött alapító- és pártolóig gok névsorát má­solatban sürgősen közöljék a főtitkár ral, hogy az igazolványok expediái ihatók legyenek« Tájékoztatásul kö kiöljük, hogy az alapító tagság egy- iszerpmindenkorra 100 (száz) pengő, amely 6 éven át törlesztlntő. A pár ltoló tagság 3 évre kötelez évi 5 (öt) pengő tagsági dijja), mely havi 1 pengős részletbea is fisethető. Az alap tó és plrtolótsgok se 50°/0-os jegyváltás kedvezménye mellett, díj- mentésen megkapják a Kör évköny vét is. A „Vas Gereben Kör8 kapái tárva yannak azok részére, akik a magyar tzrle^ki művészet és irodalom felien .fűtését csekély anyagi áldozattal elő­mozdítani akarják. Tolna megye in télligódé közönsége bizonyára érté- keim tudja a nemes célkitűzést, sme- Lyet a „Vas Gereben Társaság8 táBZ lájáíe iftt A Végcél nem lehet mis, uniót testvéri Összefogással közelebb 1 hozni tót az időt, amikor a felárbócra bocsátott-magyar trikolór ott fog lo bogéi á Szabadság tündöklő ormán. KuUurestfrnk műsora: 1. Faul- w;tter „Éljen « h>za8, indu'd. E ő- adja a Bonyhádi Polgári Dal* és Z ne- egyesület zenekara. 2. Megtyitó.T-rlja Vitéz Mákray L^jos, tendes tsg. 3 a) Ü*bay„Creinön*i hegedűs8.b)Dusch k,:n „Tót tánc8, e) Burmester „Sze d) Sa«rasate „Spanyol tánc VI.8 Hegedűn dlőadja Aider György dr .rendes tag, zongorán kiséri vitéz Za- V,itiVáry János rendes tag. 4. „Köl­temények-* Itta és előadja vitéz dr Ge réöfry Gto* rendes tag. 5. Erkel „Bánk bán8 eimÜ operájából egy ária. funtőh „Késő űsz van8. Élőtója Sírdy JánoS refnd^s tag, zongorán kíséri Szentívánji József rendes tag. (S-ü net). 6 a) Flótow ^Nyitány8 az Ales- Sandra Gtradfelífc c Operából, b) Jär kel: „Fantázia8 a Bánk bán c. ope­rából. Előadja a Bonyhádi Polgári Dal- és Z neegyesüíet zenekara. 7. „ A poéta. — A kőtörő8. Irta és fel olvassa Jártas Róza rendes tag. 8. a) Lehár: A mosoly országa c. ope­rettből : „Ne fdj, ne félj bolond szí Vem8, b) Verdi: Aida c. operájából egy ária. E őadja Strdy János rendes tag, zongorán kisári Ssentiványi Jó­zsef dr rendes tag. 9. Költemények. Irta és o’ őadj * vitéz dr Gereöffy Glza rendes tag. 10. E'nöki zárószó. 11. Himnusz. Előadja a Bonyhádi Polgári Dal és Z'neegyesüíet zenekara. A Bonyhádi Dal- és Zenaegyesület ze nekarát Emele Károly ny. ezredes, karnagy vezényli. — Bírál elé kerül a vögyílkos Do* hóczky. A szekszárdi kir. ügyészsé­gen elkészült a vádirat Dohlczky Jánoj lenosepusztai földműves bűn­ügyében. Dohóciky a múlt hó 27-én fokosával súlyos csapást mért vajé nek Tóbiás Gergely 26 éves tenge lioi földművesnek a fejére, aki a só rttléa következtében a helyszínen meg­halt. A borzalmas családi dráma nap­ján egy ismerős asszony azzal az ál hírrel nyitott be Dohóczky házába, hogy a veje, aki leányától elváltán ól, ma hozzájuk fog jönni és felrob­bantja őket. Erre aa após haragra lobbant, fokosával felfegyverkezve Tóbiás keresésére indult. Meg is ta­lálta a határban egy saalmakazal tövében. A felbőszült ember fokosá­val a szerencsétlen vő karjára vágott, majd amikor az előle menekülni akart, halálos ütést mért fejére. A királyi ügyész szándékos emberölés büntet tével vádolja Dohóczkyt. — Elmebeteg a Benyovszky gróf Ü dÖZÖjö. H. L. szekszárdi lakos egy hozzá teljesen idegen örökösödési ügy miatt különböző magas társadalmi állású embereket állandóan zaklatott és zsarolt, mig végre egy hamis vá­daskodást ügy miatt a szekszárdi kir. ügyészség, majd a vizsgálóbíró elé került. Viselkedése gyanút adott elmeállapotára ős ennek alapján H. elmeállapotát megvizsgálván, kide­rült, hogy közveszélyes elmebeteg. A napokban szállították be az országos igazságügyi megfigyelő és elmegyógy intézetbe. — Balesetek. Turbéki József 33 éves tolnai honvédőrmester március 30 án a megbokrosodott lováról oly szerencsétlenül esett le, hogy a jobb karja eltörött. — Fáth János 6 éves szekszárdi kisfiú e hó 5-én játék köz­ben egy haladó szekér alá esett. A hátulsó kerék a balláhán keresatül ment és combcsonttörést okozott. — Szabó József 38 éves szekszárdi föld műves a padlásról leesett -és a bal­lábán hokatörést szenvedet. A sérül­teket a közkór házban ápolják. — Összeszurkálták mulató társai. Abrahám István 21 éves bogyiszlói születésű szekszárdi földműves folyó hó 2 án hazament Bogyiszlóié édes anyjához. — Eh ád után • kocsmába ment, ahol ösasezzólalkozott korabeli legényekkel és a vita hevében a ve rekedők egyike bioskájával több he­lyen megsaurta Abrahámot, akit sú­lyos sérülésével a szekszárdi köakór házba szállítottak. — Marlene Dietrich, a világ leg­első filmszinésznője a főszereplője Sudermann H rmann hatalmas re­gényének, aa Énekek éneké nek. A világsajtó egyöntetű véleménye sze­rint Marlene Dletrioh olyan szép ezen filmben, amilyen még sohasem volt. Marlene Dietrich az egyedüli a be­érkezeti filmszinésznők között, akinek még egyetlen filmje sem bukott meg. Vitathatatlan sex appeljével, a nőket is meghóditó pazar eleganciájával, nőiességével, magasrendü művészi kvalitásával, utánozhatatlan egyéni stílusával és bámulatot keltő művészi tehetségével érte el sikereit. Külön felejthetetlen élmény lesz mindenki számára, amikor M&rleoe Dietrich, ez a szőke csoda énekli a „Röslein, Rjslein8 cimtt dalt. Est a hatalmaz filmalkotást ssombaton és vasárnap mutatja be a Világ mozgókópaziuhiz. — Súlyos VÓflQ verekedés. Szerdán a reggeli órák Dán véres verekedés volt SsekBzárdon a Mátyás király­utcában a vasút közelében. Gyimétby Lajos 33 éveB és Tam András 24 éves földművesek, akik már 7—8 éve ellenséges viszonyban vannak egy­mással, véletlenül összetalálkoztak az után és egymást goromba saavakkal illették, összeszólalkozás közben Tam előrántotta bicskáját és Gyimóthyt, aki a kezében levő láncra köáött pat kányfogóval védekezett, kétszer ha­lántékon és egyszer a homlokán meg szúrta, azonkívül a karján, a mellén, vállán és az oldalán ejtett egy egy szúrást. Aa életveszélyesen összeszur­kált Gyimóthyt a mentők a közkór- faázba szállították. Életben maradásá­hoz igen kevés a 'remény. Tam saját lábán ment a kórházba a karján egy súlyos sérülésével, amelynek szárma­zását nem ia tudja. Azt mondja, hogy talán ő maga sebezte meg ma­gát a verekedés hevében késével. Sérülése nem életvessélyes. — Zsebmefsző utitárs. Sulyák Pál böcjkei napszámos, aki lopás­ért már többször volt hüRtetve, leg­utóbbi szabadságvesztését a szek­szárdi törvényszék fogházába töltötte és onnan nemrég szabadult, Bölcske és Danaföldvár között az országúton egy kocsira kéreakedatt és az egyik kocsinülő társa zsebét felmetszette, és az erszényét ellopta. A javithatat- lan'tolvaj ellen az eljárás megindult. 1 [— Betörés. Kollár Sándor láp afőj kovácsmester feljelentést tett z csend őrőrsön, hogy a mull hó 30 ra vir­radó éjjel ismeretlen lettesek mühe^ lyét feltörték és nagymennyiségű szeri számot és géprészeket elloptak' ~ Ugyanazon éjjel Csima Sándor föld­műves kamrájából az összes füstölt- hús készletet ellopták* A tettesek aaökéaben vannak. SZÍNHÁZ Április 3 án és 4-én Török R., Fényes—Szabolcs Csipetke o, táncos operettje ment első ízben igen nagy köaönség előtt. A szellemes darab a 3. felvonásba!) érte el a legnagyobb hatást, amelyhez nagyban hozzájárul­tak Deák Lőrinc, Horváth Jenő ki­tűnő alakításukkal. Csipetkét Paxy Teri igaaán művésziesen alakította és a hálás, neki való szerepbe nagy­szerűen beleélte magát. Jót nyújtot­tak még Táncos Mimi, Kőmives Sán dór,Kertész Sándor és B dlányi Kató is. Csütörtökön este Mosoly országa. cimtt regényes operett került elő­adásra Szedő Miklós operaénekes vendégjátékával. A közönség zsúfo­lásig megtöltötte a színházat, hogy láthassa és hallhassa az országos jiirü művészt. Ssedő Miklóst mindenki ismeri, legalább is a rádióból, de ezep az előadáson közvetlen szem és fül- tanúi lehettünk nemcsak kellemes és nagy értékű hangjának, hanem előadó- művészetének is. Ahogy ő énekét játékával kisérte, remek volt. Á kö­zönség halálos csendben élvezte egy- egy énekszámát a a végén olyan tapssal köszönte meg a nyújtott ólye zetet, hogy Szedőnek minden egyes számit meg kellett ismételnie, sőt a második felvonásban a „Vágyom egy nő után8 cimü dalt négyszer kellett egymás után elénekelnie, hogy a hall­gatóság tomboló követelésének eleget tegyen. A darab kifogástalan rende­zésben s az együttes preoiz munká­jával került a közönség elé. Szedő Miklós mellett Torma Guszti reme­kelt s méltó volt partneréhez szép hangjával. Mészáros Ági Mi szerepé­ben volt nagyon bájos. Jók voltak még Szabó László, Szabó Ernő, Kő­műves Sándor. Vvígül meg kell em­líteni a megerősített zenekar precíz munkáját s a karmester kitűnő diri­gálását. Április 8 án délután Áprilisi vő- legény, este Csipetke táncos operett. Április 9. és 10 én Tessék beszáll Inni Harmath Imre és Feld Márkus operettrevüje, 11. és 12-én pedig Fodor L. és Lakatos L. átdolgozd sában Patti Vulpius nagysikerű víg­játéké Helyet az ifjúságnak kerül színre. Erzsébet Királyné Széllé Budapest, 111., Egyetem-utca 5. 100 modern, kényelmes szoba. • Liftek. • Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés * Az étterem és kévéházbao minden este szalonzene Az Ensébet*pincében egypineér-rendszer! Menü: 1*60 P -Menü: 1*60 P

Next

/
Oldalképek
Tartalom