Tolnamegyei Ujság, 1933 (15. évfolyam, 1-104. szám)

1933-06-21 / 48. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1933 junius 21. Szerkesztői üzenet. Egy tájos szekszárdi kislánynak. Versét élvezettel olvastuk. Tartalma írójának ara­nyos, másokat szeretó kis szivére vall. Még sok* sok gyakorlatra van szüksége,, akkor majd a szerkesztő bácsik közlésre is szíve­sen fogják fogadni költeményeit. Kiadó a »Tolnamegyei Újság« Hírlapkiadó Rt. MOZI Igazgató: KRENNER JÓZSEF Szerdáitf 1933 Junius hó 21-én este V»7 és */s9 órakor és csütörtökön! Junius hó 22* ón este Vs7 és l/«9 órakor Lubits Ernő rendezése, a szezon legjobb vigjátéka Becsületes megtaláló I Egy szélhámos pár raf- finált garázdálkodása. Főszereplők: Miriam Hopkins, Kay Francis és Herbert Marshal Paramount híradó S Szombatonf juniua 24-én este Vi7 és ll%9 órakor Vasárnap! junius 25-én délután 3 és 5 órakor, este 7 és 9 órakor Délután 3 órakor a helyár 40, 60, 70 fillér Búfelejtő Magyarul beszélő zenés, táncos, vidám filmegyveleg Főszereplők: BékefFy László, Erdélyi Mid, Salamon Béla, Szöreghy 6y., Sarkad! A., Rajna Alice, Rádal Imre, Bodó Ica, Komlós Vilmos, Hosszú Zoltán, Eszenyi Olga, Italo Santelil, Petsohauer Attila 251—1932. végr. sz. Árverési hirdetmény. Dr Lang Lajos tigyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi rt. végrehaj­tató javára, — végrehajtást szenvedők ellen hátralékos 4227 aranypengő 42 fillér tőke, 1931. évi december hó 15 tői 6°|o kamat, 200 P eddig és ezúttal már biróilag megálla­pított költségek és a még felmerülő költ­ségek iránti ügyében a budapesti királyi törvényszék 36.517/1932. számú végzésével a felülfoglalt és 3280 P re becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, az az 1908. évi LXI, te. 20. §*a alapján az összes foglaltatók javára meg lesz tartva, hacsak ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Az árverésnek Györkönyben leendő meg­tartására 1933. évi junius hó 21. napjának délután 2 órája tűzetik ki, amikor is a felül­foglalt bútorok, gazdasági állatok, egy kettős eke, 1 selektor stb. stb a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében el fognak adatni azzal a megjegyzéssel, hogy az 5610—1931. számú I. M. rendelet alapján a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Elsőbbségi bejelentést tenni akarók fel­hivatnak, hogy elsőbbségi bejelentésüket az árverés megkezdéséig alulírott kir. bírósági végrehajtónál szóval vagy írásban tegyék meg. Paks, 1933. évi junius hó 2. Feördeős, 427 kir. bír. végrehajtó. 798—1931. végr. sz. Árverési hirdetmény. Dr Dénes Rezső ügyvéd által képviselt Süss és Friedmann végrehajtatók javára, — végrehajtást szenvedők ellen 500 aranypengő tőke, 1931. évi augusztus hó 31-től Kártala­nítási kamat, 73 P 50 fillér eddig és ezúttal már a biróilag megállapított költségek és a még felmerülő költségek iránti ügyében a bu­dapesti közp, kir. járásbíróság 452.865/1931. számú végzésével a lefoglalt és 1612 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, az az 1908. évi LXI. te. 20. §-a alapján az összes foglaltatók javára meg lesz tartva, hacsak ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs. Az árverésnek Dnnakömlődön leendő meg­tartására 1933. évi jufliuft hó 23. napjának Vásárolja Telefon 46. Ki!- éa nagyméretű szőlőkarók kaphatók STEIGER síénél, STEIGER fáját, faszenét. STEIGER betonárult, mert mindez legjobb és legolcsóbb STEIGERNÉL, Szekszárd, Alkotmány-u. la délután 2 órája tűzetik ki, amikor is a le­foglalt 1000 darab szódásüveg, 1 szódavíz- töltőgép, 1 darab ló, 1 szódás kocsi, 1 igás kocsi, 1 lószerszám a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében el fognak adatni azzal a megjegyzéssel, hogy az 5610—1931. számú 1. M. rendelet alapján a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Paks, 1933 junius 2. Feördeős 429 kir. járásbir. végrehajtó. Árverési hirdetmény. Alulírott dr Fésűs józsel budapesti (X., Kőbányai ut 31) ügyvéd Ganz és Társa vil­lamossági-, gép, waggon* és hajógyár rt. ügylelem nevében közhírré teszem, hogy a Decsák Pál és Társai őcsényi lakosoktól végrehajtási utón bérbevett egy darab 28 HP Hanomag-traktort és egy darab háromvasú Eberhardt-ekét a jelenlegi, a vevő által istnert állapotban minden garancia nélkül, a vételár megfizetésével elmaradt közadósok veszélyére és terhére dr K á I d y Gyula szekszárdi kir. közjegyző közbejöttével Szekszárdon, 1933. évi junius hó 21. napjára délután 4 órára, Szőr jános (Kossuth Lajos utca) házánál, a legtöbbet ígérőnek, közbejöttöm mellett, nyilvános szóbeli árverésen el fogom adni a gépbirtokos cég jóváhagyásának fenntartásá­val, A géptulajdonos cég az árverés napjá­tól számított három nap alatt köteles a jóvá­hagyás kérdésében nyilatkozni. Az elszállí­tásról a vevő köteles gondoskodni. Az ár­verés jóváhagyásának időpontjától kezdve minden felelősség a vevőt terheli. Az árverést megelőzően 10 % bánatpénz irodámban létéibe helyezendő és ugyanitt adandó be az Írásbeli ajánlat is. Vétel ese­tén a vételár nyomban kiegészítendő a vételár erejéig, úgyszintén megfizetendő a vételi illeték is. Az árverésre bocsátó cég kiköti, hogy a traktor és eke csak együttesen adható el és ezek az ingóságok Szekszárdon, fentnevezett Szőr János házánál bármikor megtekinthetők. 413 Dr Fésűs József s. k. A szekszárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 13.817/1932. tkv. szám. Árverési hfrdetméntr-hlvonnf. Dr Gulyás józsel ügyvéd végrehajtatnak, Vigh Ádám és neje Vigh Anna mözsi la­kosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1600 P tőkekövetelés, ennek 1Ó32 szeptem­ber hó 13. napjától járó 8l/,°/o kamata, 94 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 33 P 40 f költség, valamint a csatlakozód­nak kimondott Galabach István 17 P 26 f tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a szekszárdi királyi járásbiróság területén levő, Mözs községben fekvő s a 733. számú tkvi betétben A 1. 1—2. sorsz. 444. és 445. hrsz, kert és ház 268. öisz. alatti udvarral a beltelekben (Ortsried) 119 és 145 D-öl te­rületű ingatlanokra 1870 P 50 f kikiáltási áron; a mözsi 1138. számú tkvi betétben A I. 1—4. sorsz. 39961., 4239. és 7015. hrsz. szántók a Csereföldek, a Tehénlegelő és a Tolnai határrétek dűlőben 828, 180 és 367 □*öl területű ingatlanokra és a közös lege­lőből járó ]/s720 részilletőségre 767 P 50 f kikiáltási áron, de terhelve a holtiglani ha­szonélvezeti joggal Víg István nős volt Dosz- pod Katalinnal javára és a holtiglani ellátás kikötményével özv. Vig Ferencné szül. Kvan- duk Éva javára; — amennyiben azonban az árverést végrehajtató nem kívánja, úgy a mözsi 733. számú tkvi betétben levő ingat­lanoknak Vig András nevén álló felerészre Galabach István csatlakozó kérelmére 3705 pengő 84 fillér kikiáltási áron lesz elárvere­zendő, ez esetben az ingatlanok a kikiáltási árnál alacsonyabban nem lesznek eláryerez- hetők. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Mözs községházánál megtartására 1933. évi Julius hó 11. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. te. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI. te. 26. §). Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában megha­tározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. évi LX. te. 147-, 150., 170. §; 1908. évi XL1. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §). Szekszárd, 1932. évi december 14. 433 Dr Péter, kir. jbiró. Anyarozsot főleg lábon álló rozsból szedettet és hfirlsbosiinit minden mennyiségben a legmagasabb árban vásárol 426 n* MIKI A( ayóéynővénynagykerei- lir ni ALII« kedéi részvénytártaság Budapest, V., Vilmos császár ut 6. Telefon 805-77 Telefon 805 - 77 Pk. 718—1933. szám. Árverési hirdetmény. Dr Julesz Jenő és dr Feuer Mihály ügyvéd által képviselt Hazai Kőolajipar Rt. javára 306 pengő 02 fillér és több követelés járu­lékai erejéig, a gyönki királyi járásbiróság 1931. évi 3317. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtói 1932. évi március hó 30-án le­foglalt 1950 pengőre becsült ingóságokra a gyönki királyi járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján dr Arbanász Zoltán ügyvéd által képviselt Vh. 50—1932. javára loó P és jár., dr Halász Sándor ügy­véd által képviselt Pk. 399—1932. javára 138 P 14 f követelése és jár. erejéig a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ba ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Kistormás községben leendő megtartására határidőül 1933. évi junius hó 22. napjának délelőtt 9 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, cséplőgépszekrények, traktor, motor és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltást ára egyezer pengőn felül van, az 5610—1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok ár­verezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized- részét bánatpénzül leteszik. Gyönk, 1933, évi junius 3. Sziráczky István 425 kir. bir. végrehajtó. A tamási kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság, 7036—1932. tkv. sz. Árverési hirdetmény-kivonat. Hazai Kőolaj rt. végrehajtatónak, Györke Sándor végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144 , 146. és 147. § ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 99 P 64 f tőkekövetelés, ennek 1930. évi novem­ber 20-tól járó 8° o kamata 18 P 76 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az ár­verési kérvényért ezúttal megállapított 10 P 74 f költség tőkekövetelése és járulékai be­Molnár-féle nyomdai m&intéset és szab. icóaiiatgyár rt. nyomása, Ssekaiárd. hajtása végett, a tamási királyi járásbiróság. területén levő, Felsőireg községben fekvő és a felsőiregi 963. számú betétben A f 1—3;. sorsz, 1526/2., 1527/2. és 1528/2. hrsz. alatt' felvett szántóra, szólőre és rétre összesen 1942 Q-öl nagyságnak 2297 pengő kikiáltási, árban, az adó- és értékbizonyítvány szerint az 1528/2. hrsz. ingatlanon ház épült, amely telekkönyvezve nincs. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Felső­ireg községházánál megtartására 1933. évi jullus hó 4. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. te. 150. §*a alapján a következőkben: állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. te. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben,, vagy az 1881 ;LX. te. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes, értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Tamási, 1932. évi október hó 30. 424 Dr Augusztinovics, kir. jbiró-.. Vh. 141—1933. Árverési hirdetmény. Dr Vermes Béla budapesti ügyvéd áltat- képviselt Phylaxia Szérumtermelő rt, javára,, 108 pengő 77 fillér tőke és több követelés járulékai erejéig a gyönki királyi járásbíró­ság 1933. évi 791. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1933. évi május hó 3-án le­foglalt 2590 pengőre becsült ingóságokra a gyönki kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908,. évi XLI. te. 20. § a alapján a fent megne­vezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, an­nak végrehajtást szenvedőnél, Felsőnána községben (Nagytormás pusztán) leendő meg­tartására határidőül 1933. évi julius hó f; napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt íróasztal, anyajuhok és bárányok és egyéb ingóságokat a legtöbbet: ígérőnek készpénzfizetés ellenében — eset­leg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a- kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610—1931, M. E, számú rendelet értelmé­ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik^ Gyönk, 1933 junius 13. Sziráczky István 432 kir. bir. végrehajtó». A szekszárdi kir. járásbiróság,mint telekkönyvi, hatóságtól, 3015—1933. tkv. szám. árverési hlrdetméng-klvonaL Dr Parcsetich József, Beslin Milivoj vb. csődtömeggondnoka végrehajtatónak, Beslin Milivoj végrehajtást szenvedő ellen indított» végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai ér­telmében elrendeli a végrehajtási árverést a csődtömeggondnok által képviselt hitelezők - követelései és az árverési kérvényért ezúttal, megállapított 66 P költség behajtása végett,. a szekszárdi kir. járásbiróság területén levő,. Bála községben fekvő és a 2202. számú tkvi betétben A t 1—3. sorsz. 1/1., 1/2. és 1/3. hrsz. nyersolaj motoros hengermalom, udva­rok és ház 1, öisz. alatti udvarral a beltelek­ben 50, 113 és 57 D-öl egynegyedrészben 3750 pengő kikiáltási áron. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Béta községházánál megtartására 1933. évi julius .. hó 17. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. te. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási, ár felénél alacsonyabb áron eladni nem le­het. (1908. évi XLI. te. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánat- ■ pénzül a kikiáltási ár 10 °/0-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes- értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye- - zéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket' aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170, §§; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál • magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki. sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az- íItala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé- - sziteni. (1908: XLI. 25. §.) Szekszárd, 1933. évi április hó 13. 431 Dr Péter, s. k., kir. járásbiró._ $ f

Next

/
Oldalképek
Tartalom