Tolnamegyei Ujság, 1933 (15. évfolyam, 1-104. szám)

1933-03-04 / 18. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1933 március 4. SZÖIŐOJTVMOK Él glllílEBZll eperpalánta,dinnyemag, fajtisztán legolcsóbban Jlgnirli Jzőiíteiepltí RT-ndl Budapest, VI., Király-utca 26. Kérjen ajánlatot Eltörendő oltsfl hentestinik 4g|BigHHHNHNHNNNNNKHHNNHNHMNNNNBBNHV Pariser _ '_ _ _______ P 1*36 To rmás virstli (25 pár 1 kg) _ P 1 *40 Frankfurti virstli _ _ _ _ P 1'60 I­a nyári szalámi_ _ _ _ P 1 *30 ízle tes füstölt kolbász P—'90 Sótlan gyógysonka és felvágottak leg­olcsóbb napi áron. — Megrendelések már két kilótól kezdve. — Kapható: Kozma Testvérek rt. szalámi és hentesáru gyárában Budapest, Vili., Rökk Szilárd ucca 12. Árjegyzéket kívánatra küldünk Helyi mefibizható ügynöküket felveszünk I 134—1932. vght. sz. Árverési hirdetmény. Dr Bitter Károly bonyhádi ügyvéd által képviselt Fleischmann Aurél bonyhádi lakos javára, — kétyi lakos ellen 376 pengő 19 fillér töke és több követelés és járulékai ere­jéig, a bonyhádi királyi járásbíróság 1931. évi 3840/2. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 12-én fe­lülfoglalt 3920 pengőre becsült ingóságokra a bonyhádi kir. járásbíróság Pk. II. 3840— 1931. számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a következő megnevezett dr Gulyás József ügyvéd által képviselt Fleischmann Aurél javára 3213 pengő 12 fillér és járu­léka*, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, Kéty községben leendő meg­tartására határidőül 1933. évi március hó 22. napjának délelőtti 11 80 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, állatok, traktor, cséplögépszekrény, gőzkazán, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánit. Bonyhád, 1933 február 27. 181 Cirner, kir. jbir. végrehajtó. Elsőrendű nagyméretű folltéiln hódfarkú és hornyolt tetőcseréin fával égetett l-a mész fiAOZERJÄH0S gőztégla és cserépgyárában — waggonba rakva, kisebb és nagyobb tételben kapható Bátaszéken, a vasútállomás mellett ■" — 137 Legolcsóbb ári — Legjobb minőségi A bonyhádi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 3077—1932, sz, Árverési hirdetmény-kivonat. Dr Bittér Károly végrehajtatnak, özvegy jauch Mátyásné szül. Töpfner Katalin végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 109 pengő 02 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a bonyhádi kir. járásbíróság területén levő, Hant községben fekvő és a hanti 280. számú tkvi betétben özv. jauch Mátyásné szül. Töpfner Katalin nevén álló 1. A f 1. sorszám alatt vezetett 1878. hrszámu szántó művelési ág alatt álló jószágtestre és ennek a 24.000-1929. I. M. rendelet 7. §-ában meghatározott tartozékára 333 aranypengő kikiáltási árban. 2. A f 2. sorszám alatt vezetett 1562. hrszámu rét mű­velési ág alatt álló jószágtestre és ennek a 24.000—1929. I, M. számú rendelet 7. §.ában meghatározott tartozékára 182 arany­pengő kikiáltási árban. 3. A f 3 sorszám , alatt vezetett 792. hrsz. szántó művelési ág I alatt álló jószágtestre és ennek a 24.000— I 1929. I. M. rendelet 7. §-ában meghatáro- , zott tartozékára 388 aranypengő kikiáltási árban. 4. A t 4. sorszám alatt vezetett 1893. hrsz. szántó művelési ág alatt álló jószág» | Vásárolja STEIGER szenét, Telefon_46. STEIGER fáját, faszenét, STEIGER betonárult, mert mindez legjobb és legolcsóbb STEIGERNÉL, Szekszárd, Alkotmány-u. 1­testre és ennek a 24.000—1929. számú I. M. rendelet 7. §-ában meghatározott tartozékára 830 áranypengő kikiáltási árban azzal, hogy e jószágtestre C 1. és 2. alatt a 2300—1920. számú végzéssel Kriszt János és neje Probszt Róza javára bekebelezett jog nem érintetik és a hanti 2.. számú betétben A I. 1—2. sorszám alatt vezetett 177. és 173.87. hrsz. kert művelési ág alatt álló jószágtestből a B 7. alatti özv. Jauch Mátyásné szül. Töpf­ner Katalint illető felerészre és ennek a 24.000—1929. I. M. számú rendelet 7. §-áb;n meghatározott tartozékára 538 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Hant községházánál megtartói ára 1933. évi március hó 27. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlanok közül a 44., 45., 46., 738. 177. és 178. hrsz. ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :LX. 26. §). Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°|o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában megha­tározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. te, 147., 150., 170. §§. 1908: LX. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni, (1908 : XLI. 25. §). Bonyhád, 1932. évi november hó 29. 172 Dr Guttján, kir. járásbiró. Jómenetelü 171 szatócsüzlet italméréssel és trafikkal, lakással együtt bérbeadó Szekszárdon. Cím a kiadóhivatalban A tamási királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 5111/1932. tkv. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Tolna vármegye árvaszéke végrehajtat­nak Kupi Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 83 pengő 16 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a tamási kir. járásbíróság területén levő, Tamási községben fekvő és a tamási 490. számú tjkvi betétben A I. 1—3. sorsz. 11.463., 11.464., 11.465. hrsz. alatt felvett szántónak és háznak végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségre 1303 P 50 f kikiáltási árban és az ugyanottani A II. 1—3. sorsz. 11493., 11.494. és 11.495. hrszám alatt fel­vett szántónak, háznak és szőlőnek végre­hajtást szenvedő nevén álló illetőségre 805 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933 évi április hó 6. napján délelőtti 9 órakor a telekkönyvi hatóság hi­vatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiál­tási ár harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. te. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. te. 147., 150., 170. §.; 1908 :LX. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908: XLI. 25. §). Tamási, 1932. évi augusztus hó 9. Dr Augu8ztinovics 174 kir. járásbiró. Perfekt magyar—német Gép- és Gyorsíró a fizetési igény megjelölésével adja ajánlatát a kiadóhivatalba 201—1932. vght. szám. Árverési hirdetmény. Dr Oesterreicher Béla budapesti ügyvéd által képviselt Hutter és Lever rt. budapesti bej cég javára, — bonyhádi lakos ellen 10 P tőke és több követelés járulékai erejéig a bonyhádi királyi járásbiróság 1932. évi S6. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 29-én felülfoglalt 1418 pengőre becsült ingóságokra a bonyhádi királyi járás- bíróság Pk. II. 2491—1932. számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a fent megneve­zett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára js, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán és üzletében, Bonyhád községben, a József-utcában leendő megtartására határ­időül 1933. évi március hó 10. napjának délelőtti 12 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, mér­leg, favágógép és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek — de legalább a becsár a|3 részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánit. Bonyhád, 1933 február 19. Cirner Ákos 179 kir. bir. végrehajtó. Fadd községben, az Uj-utca 411. számú 3 szoba, konyha és melléképü- ■1 wkMt lettel, 6000 Q-öl elsőrendű szántófölddel, amelyben 1000 Q-öl első­rendű termő szőlő is van, alkalmas tégla­égetésre, konyhakertészetre, épületfakeres- kedésre és méhészetre, valamint sertés­hizlalásra, halálozás folytán azonnal, sza­bad kézből eladó. Vevők a helyszínen érdeklődjenek. 180 A bonyhádi királyi ]árásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 3649—1932. szám tkv. Árverési hirdetmény-kivonat. A Bonyhádvidéki Takarék és Gazdaszövet­ségi Bank rt. végrehajtatónak Röder András (nős Genszler Borbálával) végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli, hogy a tkvi iroda a végrehajtási árverést 940 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi január hó 6, napjától járó, biróilag érvényesíthető leg­magasabb kamata 93 aranypengő 80 fillér, eddigi megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 32 P 80 fillér költség és járulékai behajtása végett a bonyhádi királyi járásbiróság terü­letén levő, Závod községben fekvő és a Röder András (nős Genszler Borbálával) nevén álló s a závodi 20. számú betétben felvett A I. 1—2. sorszám, 3686/2. és 3687/2. hrsz. (szántó és szőlő présházzal) jószágtestnek B 3. és 5. alatti illetőségére és ennek a 24.000—1929. I ■ Bőr, selyem és vászon 2 KÖNYVKÖTÉSEKBEN országos hírnevűnk van. Pl MOLNÁR-FÉLE R.-T. ♦ SZEKSZÁRD I __L Mo lnár-tete nyomdai mflintéset és szab. iróalsatgyár rt. nyomása, Siekssárd. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatáro­zott tartozékára 190 pengő kikiáltási árban. A II. 1—4. sorszám, 4968., 5021., 5022. és. 5023. hrsz. (szántó, szőlő, erdő) jószágtest­ből B 3. és 5. alatti illetőségére és ennek a fenti rendeletben irt tartozékára 230 pengS kikiáltási árban. A IH.^ 1—2. sorszám, 268. és 269. (112. számú ház és kert) hrszámu jószágtestekből B 3. és 5. alatti illetőségér» és ennek a fenti rendeletben irt tartozékára 425 pengő kikiáltási árban. A IV. 1—2. sorszámú, 1242. hrsz. és a/a92 közöslegelő­illetőségnek B 3. és 5 alatti illetőségére és. ennek a fenti rendeletben irt tartozékára 80 pengő kikiáltási árban. Az V. 1—2. szórsz. 3686/1. és 3687/1. hrszámu (szántó és szőlfj. présházzal) jószágtestnek B 3. és 5. alatti illetőségére és ennek tartozékára 125 pengS kikiáltási árban. A VI. 1—4. sorsz. 3943.,, 3944., 3945. és 4572. (szántó és rétek) hrsz. jószágtestnek B 3. és 5. alatti illetőségére- és tartozékára 240 pengő kikiáltási átbaa* A t 1- sorsz. kikiáltási árban. Ä telekkönyvi hatóság az árverésnek Závocb községházánál megtartására 1933. évi április, hó 29. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlanok közül a 3687/2., 5022., 268. és 3687/1. hrsz. ingat­lanokat a kikiáltási ár felénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron: eladni nem lehet. (1908: XLI. te. 26. §.) Bonyhád, 1933 január hó 14. Dr Guttján s, k. 163 királyi járásbiró... He dobja ki pénzét silány, rossz fény képnagyításokra. Ne üljön fel a mézes szavú ügynököknek Győződjön meg, hogy elsőrendű fényképnagyitások művészi kivitel (régi képekről is) BORGULA műtermében készülnek. Mindennemű fényképcikk kapható. Amatőr munkák süigősen készülnek el. Telefon: Szekszárd 17. Vidékre hívásra jövök! Szácnos kitüntetés és elismerő oklevél 1 A tamási kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság, 5431—1932. tkv. sz. r Árverési hirdetmény-kivonat. Gyulaii Ádámné végrehajtatónak, Paska György és neje Németh Júlia végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben, a telekkönyvi hatóság a végrehajtató- kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli- a végrehajtási árverést 1000 pengő tőke- követelés, ennek 1931. évi április hó 1-től járó 8^5 % kamata 58 P 08 f eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverést kérvényért ezúttal megállapított 27 pengő költség, valamint a csatlakozottaknak kimon­dott Herceg Dezső 94 P és Hoffmann Mór 240 P tőkekövetelése és járulékai behajtása- végett a tamási királyi járásbiróság területén levő, Magyarkér községben fekvő és a ma- gbarkéri 278. számú tkvi betétben A f 2. - sorszám 243. hrsz. alatt felvett Paska György nevén álló szántóra 137 P 50 f kikiáltási árban. Az ugyanottani 245. számú tkvi be­tétben A f i- sorsz. 899. hrszám alatt fel­vett Paska Györgyné nevén álló szántóra 535 P 50 f kikiáltási árban. Az ugyanottaoi 258. számú tkvi betétben A t 1. sorsz. alatt felvett, végrehajtást szenvedők nevén áll&' kenderföldi dűlőben lévő szántóra 222 P és a f 2. sorsz. 961/1. hrsz. álatt felvett ugyan­csak végrehajtást szenvedők nevén álló szán­tóra 131 P 50 fillér kikiáltási árban, végül, az ugyanottani 28. számú tkvi betétben A*I- 1—6. sorsz. 207 , 208, 209., 210., 211. és 212. hrsz. alatt felvett, a beltelek dűlőben, lévő szántónak és rétnek, továbbá 'házuáic Paska György végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségre 1245 P 50 fillér kikiáltási* árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ma­gyarkér községházánál megtartására 1933.,. évi március hó 31. napjának délelőtti 12 órá­ját tűzi ki és az árverési feltételeket a követ­kezőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el-' adni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, , vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában mégha» tározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy- a bánatpénznek előleges birói letétbe helye-- zéséről kiállított letéti elismervényt a Ükül- - döttnek átadni és az árverési feltételeket alá-- írni. Tamási, 1932. évi augusztus hó 11-1 173 Dr AugusztinoviC8, kir. jbir<S^ _

Next

/
Oldalképek
Tartalom