Tolnamegyei Ujság, 1932 (14. évfolyam, 1-102. szám)

1932-01-01 / 1. szám

1932 január 1. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 7 — Hllálozás Tinschmidt Sic dór I majosi ág. ev. leikés* december 26 án I -éjjel rövid szenvedés, 24 évi hűséges Í l lelkipásitori maakásság alán életé nek 49 évében meghill. A halál híre osstatlan részvétet keltett Majos köz • «égben és z környéken. A haláleset­I I vél a majosi gyülekezet, amelynek 10 év óta volt baigó pásztora, gyász* jelentést adott ki. A megboldogult I porhüvelyét december hó 29 én he- I lyezték nagy részvét mellett Majoson I örök nyugalomra. — A íimontornyal járás a jegyző I árváknak. Gyönkön december 19 én jegyzői értekezlet volt, mely alkalom- I mai a főszolgabíró kérésére a jegy* I sók behozták a jegyzőárvahiznak szánt karácsonyi szeretetadományo- j kát. Cseket a főszolgabíró nagy Iá- I díban elküldte a Várkonyi Imre volt gyönki főjegyző vezetése alatt I álló jegyzőárvaházi leányinternátus* nak, mely Budapesten a X. kerületi I ’Család uccában van. A nagy öröm* I mel fogadott láda tartalma a követ* kező volt: 25 kg bab, 1 kg mák, 3 I kg dió, 2 kg rizs, 1 kg dara, 4 kg lencse, 3 kg szaloncukor, 2 kg kocka* I -cukor, 2 kg alma, 3 kg hagyma, 3 ; dobos sütemény, 5 drb oldalas, 8 drb I .hurka, 10 pár kolbász, 1 drb sza­lámi, 2 oldal szalonna, 2 sonka, egy I fácán. As ajándékokat hozták Díób* berény, Felsőnána, Gyünk, Hőgyész, Murga, Pál fa, Szárazd, Tolnanémedi, J Udvari és Usdborjád községek jegy Í zéi. Vitéz Márky Henrik már a fő- szo’gabirói felkérés kézhezvétele előtt küldött az Arvaháznak 2 kiló sza­lonnát, 1 kiló fÜ8tölthust, H|z kiló kolbászt, 2 kiló hurkát, 2 kiló zsírt, 1 kiló darát,. 1 kiló töpörtyüt, 3 kilő üsz'st ős 1 kiló szappant. — A rendőrök jótékonysága. Az 'államrendőrség szekszárdi kapitány­ságának altiszti kara a főispán in* I ségakciója javára 17 drb használt csizmát és 17 drb használt rendőr* J nadrágot bocsátóit rendelkezésre. A csizmákat a népjóléti tárca segítő alapja terhére kijavítják és az egyéb Tuhanemüekkel együtt kiosztják a szükséget szenvedőknek. — A szekszárdi malmok a szegé nyéknek. A szekszárdi Fekete Test­vérek hengermalma 100 kg, a Heigl Í " és Szűcs malom pedig 85 kg nullás lisztet bocsátott karácsony alkalmá­ból Szekszárd város inségakciójának a rendelkezésére. — Műkedvelői előadás* A szek­szárdi r. k. Legényegylet műkedvelő I gárdája december 26 in az Iparos Í &zékházban előadta Szigligeti Ede #A cigány0 cimű 3 felvonásos nép színmüvét elég nagyszámú közönség előtt. A szereplők közül ki kell emelni a következőket: Marton Rózsi, Steiner Bözsike, Mozolán György, Móder Ernő és Haussknecht Lajos, akik igen jól alakították szerepeiket. A többiek, Csikós Tériké, Simon Mariska ős Jucika, Szabó Ferenc, Hermann Lajos, Petrits Ferenc, Végh Ferenc és Mozolai Sándor szintén jól játszottak. Láng József ifjnBági dé­kán ügyesen szavalta el „A székelyek karácsonya0 és „Nesze magyar0 cimü irredenta költeményeket. A zenekart Petz Hubert belvárosi kántor nagy szakavatottsággal vezette. w — Az Iparos Otthon harmadik kul tllrostélyét január hó 3 án este fél 9 órai kezdettel tartják meg az Iparos Székházban, mely alkalommal dr Hal­mos Andor kir, tanfelügyelő Csokonai Vitéz Mihályról és költészetéről tart slőadást. Közreműködnek még az Iparos Otthon műkedvelői és az Ipa ros Dalárda. Belépődíj nincsen. MÉRLEGEK gyártása és javítása hitelesítve. Titte Testvérek, Szek­szárd. Telefon 91. — Nemes cselekedet N math VI. József csendőr-tissthelyettes .bonyhádi lakos karácsony első Uanepén 16 siegéoysorsú gyermeket vend igeit meg és látott el ruházattal. A tiait- helyettes vagyontalan és sso'djának megtakarított filléreiből f ideate nemaa cselekedetének költségeit. A tiszt­helyettes humánus cselekedete a köz­ségben általános tetszést keltett. — Ne tipsdjunk a moziban. Egy vidéki nagyváros mozijának igaiga- tója az alábbi kéréssel fordult az ottani újság szerkesztőségéhez. A le­velet teljes szövegéban mi is leadjuk, mert A nyitott ablak cimü filmvig- játék, amelyre az igazgató kérése vonatkozik, a szekszárdi Világ mo zibau január hó 3 áa kerül bemuta­tásra. A levél egyébként igy hang­zik : Tekintetes Szerkesztőség / A Nőti Károly: A nyitott ablak o. vígjátéké a közönségnek meg-meg- nju'ó tap3ai mellett pereg le immár második hete. Minden szinielőadis- nak legnagyobb sikere a — taps —- és nincs színházigazgató a világon, aki ne örülne a tapsnak, hisz a spon­tán megnyilatkozó tapssorozatokban látja elismerését a szerző, rendező, a színészek mürének. A sürtt taps egyben sürü garast is jelent a kasz­aiénak. Az élő színpadnál a taps nem okoz különösebb zavart, mert módjában áll a színészeknek mind azt megismételni, amit elnyomott a taps. A néma film idejében sem okozott a taps semmi nehézséget, mert a közönségnek csak látni kel­lett és nem egyben hallani is. A han­gos fi mnéi sok minden — ez is nng változott. A fi'met nem lehet meg* ujrázni, a fi m pereg tovább és el­veszik a színház közönsége számára a taps folytán az a rész, amelyet a szűnni nem akaró taps elfojtott — hallatlanná tett. Mély tisztelettel — ámbár fájó szívvel kell közönségün* két arra kérni, hogy a Nőti Károly Nyitott ablak cimü vígjátékénál a nyiltszini tapsoktól tartózkodni szí­veskedjék, mert rendszerint azt a humoros jelenetet, amely tapsra késs - tét, egy még csattanósabb váltja fel- és est a még humorosabb jelenetet' a közönség elveszti a taps által. Elé­gedjünk meg a nevetéssel, amit úgy sem lehet visszafojtani és erre nincs is szükség, mert a nevetésekkel meg­birkózik a szerep’ők hangja. — Halálos szerencsétlenség fadön­tés közben. Simontornya mellett levő Várni pusztán, a StrasBzer uradalom területén átvezető dülőut mentén levő fákat ásták ki december 16 én és a nagy szélben egy a már gyökeréig kiásott fa egy arra haladó kocsira zuhant, amelyen Szakái Sándor ős Száj ki József simontornyai lakosok ültek. A kidőlt fatörzs a kocsiban hátul ülő Szajki Józsefre oly Bzeren csétlenül zuhant rá, hogy nevezett a fatörzs okozta ütéstől szenvedett belső sérüléseibe alig másfél óra múlva belehalt. A felelősség megállapítása végett a nyomozás folyik. — Jelentkezni kell az 1914 ben szü­letetteknek, A m. kir. államrendőrség szekszárdi kapitánysága ezúton is fel­szólítja mindazon férfiakat és nőket, akik 1914. évben születtek, hogy a rendőrkapitányságnál 8 filléres árban beszerezhető bejelentő lapon a 3. számn szobában 1932 január 31-ig magukat jelentsék be. Aki bejelen* téai kötelezettségének az adott határ­időn belül nem teBZ eleget, kihágást követ el és 200 pengőig terjedő pénz büntetéssel sújtható. Nem lesz okod többé gondra, Felvidít majd Anny Ondra! Nótát, mókát feléd súg a Postásfiú és a húga A fogápo­lásban több mint 50 éve ismert és kedvelt Kalodont most mint egyedüli fog­krém tartalmaz egy hatékony alkat­részt (dr. Bräunlich- féle Sulforizino- leat-ot) a fogkövek eltüntetésére és keletkezésük meg- gátlásáro is, melyek annyi súlyos fog- bántalom okozói. — Leventék bucsuestje SzekszAr* dón. Vasárnap, folyó hó 27 én volt az 1910-beli leventék bncsnja az egyesülettől. Ez alkalommal este 8 órakor társasvacsora volt, amikor a leventeegyesület vendégül látta a tá­vozó öregleventéket. Jelen voltak Kiss Lajos apátplébános, Horváth Károly újvárosi adminisztrátor, Ulrich József gyógyszerész, as egyesület elnöke, Serly Károly testnevelési veietó, dr Dnlin Jenő az egyesület társelnöke, Pirnitzer Ede, az oktatói kar, öreg leventék és leventék. A vacsora köz­ben dr Dalin Jenő, ügyvéd, az egye­sület alelnöke tartott nagyhatású ha* zafias beszédet, utána Kiss Lajos apátplébános, felsőházi tag buzdította a leventéket a vallásosságra és haza­szeretetre. Később Ferger Ferenc öreglevente a távozók nevében búcsú zott el meleg szavakkal az egyesület vezetőségétől, majd Cairáki Lászli levente segédoktató búcsúzott a visz- szamaradt leventék nevében lelkes beszédben az öregektől. A távozó leventék megígérték, hogy a töb­biekkel együtt minden évben talál­kozni fognak. Vacsora után tánc volt és a vendégek a legjobb hangu­latban mulattak. — B. u. é. k. Boros tánctanár v. növendékeinek, vendégein )k és ked vés hozzátartozóiknak. — Óvodák záróünnepólye. A dana földvári óvodák átéli saUnetre bezár­ták kapuikat. Lázas készülődés előzte meg a nagy eseményt az apró em berkék részéről, mert nem o’yan könnyű dolog a királyfinak, a va dásznak, meg a törpék társaságának emberül megáilani a talpán. Hogy ne is említsük Hófehérkét! Minden nek a csodavilágnak megtekintésére gyűltek össze a szülők és érdeklő­dők f. hó 17-én d. u 3 órakor Dana- földváron a pen telein ti óvodában A színpadon az apró kis óvodások két óráB előadásban keltették életre mind azt, ami a gyermekvilág képzeletét tarka sziopompával betölti. A gyer­mekek öntudatlan teljesítményéből azonban minden apró jelenetben ki- ragyogott az óvónő mnnkájának cél* tudatossága: Nagymagyarország gon­dolata. A hatás nem is maradt el. A szülők és érdeklődők mély meg* illetődéssel mondtak köszönetét a kötelesaégteljesités hősnőj *nek, Kor- niss Ilonka óvónőnek. — December 18 án a homoktnlvégi óvod« tartotta záróünnepélyét Kápolnay József el­nökletével a közönség nagy érdek­lődése mellett. A város e legnépe­sebb óvodájának nivóntartása fénye­sen beigazolta Győri Nagy Gizella óvónő képességeit s lelkiismeretes munkásságát. A bőséges és változa­tos „műsorában élénk derűt keltett a babagyáros Jancsi és a pólyás ba­bák szerveakedése. Annál több köny* nyet fakasztottak a kis huszárok, kik Nagymagyarország visazavivására ké­szülődtek apró fakardjaikkal. Tanul­hatnának a „felnőttek0 az óvodások­tól, s a „férfiak0 az — óvónőktől. — Műkedvelői előadie Slóagárdoo. A sióagárdi műkedvelők nagy siker­rel adták elő Tóth Ede: „A falu- rossza0 cimü népszínművét. Igen jól szerepeltek: Horváth Katalin, Páli Anna, István Erasébet, Vincze Kata­lin, Víg Erzsébet, Katus I'ona, Tóth Erzsébet, Málinger István, Doszpod János, Málinger Mihály, Tornoczki István, ÜOÖllßr. GyÖrgy,- Saeleczki Mihály, Vasa József, SaUcs Mihály, Schäfer György, Kilián János, Gré- nus János és Páli József. Az elő­adást Doszpod JánoB tanította be nagy szakértelemmel. — Drága k&VÓ. December 22-én László Samu bátaszéki községi állat­orvos feleségével Budapestről Báta- székre óhajtott utazni. Minthogy a vonatindulás előtt közel tji órával előbb érkeatek a pályaudvarra, a váróteremben megállapodtak abban, hogy Lászlóné aa étkezőbe megy megkávézni és férje jelezni fogja neki a beszállás idejét. Az indalás előtt mintegy 25 porccal László Samu az étterembe ment, majd visszasietett a II. osztályú váróterembe, ahol cső magjai voltak. Legnagyobb meglepe­tésére és rémületére a hatalmas bő­röndnek már hűlt helye volt. Valaki kihallgatta megbeszélésüket és azt a néhány percet, amíg László a váró teremből távozott, felhasználta arra, hogy a nagy utazótáskát, amelyben női és férfi ruhanemüek voltak, sőt Lászlóné ékszerei is, elemelje. László jelentést tett a pályaudvar ügyeletes rendőrségén, azonban a jó fogást csinált tolvajnak teljesen nyoma- veszett. — Eltörött a kar|a. Eszterbauer Mihályná szekszárdi órás özvegye december 24 én reggel a síkos utón oly szerencsétlenül esett el, hogy a jobbkarja eltörött. A mentők beszál­lították a Horthy Miklós közkór- házba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom