Tolnamegyei Ujság, 1932 (14. évfolyam, 1-102. szám)

1932-01-01 / 1. szám

8 rOLNAMEGYEl ÚJSÁG Szekszttrd Borvidék! Bortermelők állami ellenőrsés alatt álló PIHC EIZÖVETKEZETÉHER kitOnó vfirQs Ormös bora kapható i Salamon Testvérek, Gauzer Adám és a Köztisztviselők füszerUzletében, Szekszárdon 1 palack l P 30 f Üres pala ok 20 f t vissza vétetik Postai szétküldés ingyen csomagolással — Téli szivárvány Szekszárdon. Karácsony másodoapján délután oá hány percig tartó ködpermet esett ffyka«|trd felett, majd valamivel k<f- aflbb, mintegy 4 óra tájban a vá­rostól keletre a Duna, illetve a ge menői ut irányiban hatalmas szivár­vány jelent meg ai égbolton. A télen snokitlan termésseti tüneményt min­denütt megoaodálták és aa öreg pol­gárok különféle kommentárokat itta tek a karácsonyi ssivárványhoa. — Földek bérleti dijának leszállí­tása. Cikó köaaég képviselőtestülete elhatárolta, hogy a kOaségi földek bérét a terményárak subanására való tekintettel 25°/0-al lesaállitja. — Óvodátok ünnepe. A saeksiárdi róm. kát. bisdedovóban december hó 12* én és 20 án, aa alsó városi óvodá­ban 19-én, a református óvodában 20 án és aa újvárosiban 27 én tar­tották a karácsonyfa ünnepélyt. Aa apró gyermekek örömkönnyektől csil­logó saemekkel adták elő mondókái- kat a aok gyertyával éa még több édességgel megrakott karácsonyfák előtt. Mindhárom óvodában aa óvó­nők dicsérendő buagalmat fejtettek ki a karácsonyi ajándékok össaegyöl­tésében és a kis saereplők betaní­tásában. Bezárt iekpla. Vármegyénk al­ispánja a kanyarénak járványsaerü föllépése miatt a koosolai róm. kát. elemi népiskolát további rendelkesé- sig besáratta. — BIcskaeérDlós egy névnap kö­rül. Ifj. Ráca József madocsai föld míves Piros András nevű barátjánál volt névnapon. Sokan voltak együtt és pompásan mulattak. Valamivel éjiéi előtt Ráos elbucsusott a háziak­tól és amikor hasa indult, a házi­gazda még ki ia kísérte a kapuig. Pár perc múlva borzalmas sikoltásra lettek figyelmesek a névnap vendé­gei, akik á szobából kifutván, föl­dön fekve, a mellén megsebesve, véresen találták Ráos Józsefet. A sérülés úgy történt, hogy amíg Piros András a barátját kikisérte, a sáros talajon megosusaott és as evésnél bassnált nyitott ssebkése még a ke­iében lévén, ássál Rácsot akaratla­nul és véletlenül megsebesítette. Pi­ros András ellen gondatlanságból oko- sott súlyos testi sértés miatt büntető eljárást indítottak. — Sörös üveg, mint argumentum. Saabt dós Károly lakáB és foglalkozás­nélküli egyént folyó hÖ 18-án egyik saeksaárdi vendéglőben egy ismeret­len egyén vita közben a sörösüveg­gel ngy vágta fejbe, hogy koponyája több helyen betört. Bevitték a Horthy Miklós köskórháaba. | — Súlyos baleset a elmontornyai bőrgyárban Jubáss János 32 éves aimontornyai bőrgyári munkás jobb kese december 23 án véletlenül a si­mítógép fogaskerekei kőié került. A kerekek a szeret csétlen munkás ke­sét össaesuaták. Súlyos sérülésével a saeksiárdi Horthy Miklós kőskór- háaba szállították. — Szerencsétlen esés. Horváth Sándor 29 éves simontornyai lakos, bőrgyári munkás december 22 én a jeges utón megcsúszott és oly Bie­ren CBétlenül esett el, hogy jobb kar­ján osontrepedést szenvedett. A szek­szárdi közkótházban ápolják. — Házaatiraak életv eszed eines Verekedése. Dombi Antal saeksaárdi lakoB folyó hó 30 án reggel össae* ezólalbosott a feleségével. A vesze­kedés hevében Dombi egy petroleu mos üveget olyan erővel dobott aa asszony felé, hogy aa üveg a falhoa ütődve széttörött és egy szilánk oly aaerencsétlenttl pattant aa asszony jobb combjára, hogy az ütőeret el­vágta. Mire a mentők megérkeztek, Dombiné már sok vért vesztett és állapota életveszélyes. . — Öngyilkosság. Krísst György 74 évei hanti lakos as istállóban felakasztotta magát. Mire fin meg­találta, már halott volt. Gyógyítha­tatlan betegsége miatti elkeseredés kergette aa aggastyánt a halálba. — Vízvezeték és csatornázás ssakBserü szerelését vállalják Titte Testvérek, Sseksiird. — Leesett a székről. Wurst Anna 4 éves nagymányoki leányka deeera- her 27-óo, hogy as asztalon levő neki tetsző dolgot elérje, felmászott egy székre, amelyről oly szarenosátlentti asett le, hogy a balkarja eltörött. Bessállitották a szekszárdi Horthy Miklós köskórháaba. — Madocsai tolvajok Dunapafajou. Folyó hó 15-én a dunapataji vásáron az ottani osendőraég 6 madocsai lakos vásári tolvajt vett őrizetbe, akik ké­sőbb beismerő vallomást tettek. A nyomosás során a dunapataji osend- őrség újabb 6 madocsai lakost fo­gott gyanúba, akik szintén beismer ték tettüket. Aa eljárás megindult ellenük. ~ A síkos járda áldozata. Cseg- lédi Pál 72 éves tolnai lakos decem­ber 20- án a síkos járdán oly szeren­csétlenül esett el, hogy ballába el­törött. Beszállították a szekszárdi köakórhásba. Letartóztatott gyújtogató. Bölcske község határában ismeretlen tettes caeggyujtotta a rétet, a terjedő tűs 5—600 kéve levágott és jókora terü­letű vágatlan nádat is elpusstitott. A leégett rét és nádas területe kb. 30 kát. hold. A bölcskei csendőrőrs kinyomosta a tettest, egy madocsai lakos fiatalkorút, akit őrizetbe ia vett. — Elcsúszott a síkos utón. Németh Jóssefné 64 éves kisszékelyi lakos, folyó hó 28 án az ucoán elcsúszott és oly sserencsétlenül esett el, hogy ballábát eltörte. A szekszárdi Horthy Miklós köskórhásba szállították. — Elkobzott fegyver. A nagy­dorogi csendőrórs járőre a napokban Sarányi János kajdaosi lakostól egy kétcsövű Lankasster vadászfegyvert vett őrizetbe. Surányi a fegyvert állítólag a község határában egy ten* gerisiár rakás alatt találta. Most ke­resik a fegyver tulajdonosát. Vigyázatlan böliór. Klemm György 35 eves tolnai lakos december 20 án dissnóöiés kösben balkeze gyűrűs ujját súlyosan bevágta. Sebe megfer­tőződött és 24 én vérmérgesési tüne­tekkel a szekszárdi Horthy Miklós köakórhásba szállították. — Fábián Mátyás oki. mérnök építőmester vállalja családi házak, gyári épületek, kastélyok tervezését és építését, kösségi járdaépítést és nccakövesést, vasbeton hidak, gátak és zsilipek, lecsapoló és öntöző beren­dezések tervezését éa építését, továbbá parcellázást. Iroda: Szekszárd, Vörös- marty-u. 2. Telefon: 53. — Erdő irtó munkásokat keresnek. A baja—bátasaéki úti erdőirtlshcs sok munkásra volna még szükség, mert eddig osak 36-an jelentkeitek. A nem szakértő inségmunkáeok napi 2 pengőt kapnak, ezenkívül szalon­nát és kenyeret éa a kivágott fák rő sséjét is elvihetik. A gyorsabban dol­gosóknak nagyobb napibért fiietnek. — Eltörte lábát a bordó. Támer Lajos 41 éves szekszárdi napszámos december 94-én, amikor a pincében egy hordó leeresztésénél segített, a hordó a jobb lábát a falhoz szőri tóttá. A baleset következtében Támer Iába bokában eltört. Beszállították a közkórházba. — Jégszüret a Holt Dunán. A ka rácsonyelőiti. kemény fagyok mint- egy 15—20 cm vastag jégtakarót bo­rítottak a tolnai Holt-Dunára. Meg is indult még ünnepek előtt a jég szüret s úgy a tolnai, mint a kör­nyékbeli méssárosok, hentesek és vendéglősök Biettek jégvermei két meg tölteni az acélos jéggel. A többezer kocsi jég kivágása, elhordása elég szép a unkaalkalmat nyújtott a sze gény munkanélküli napszámosoknak. — Megszökött a gazdája ruháival. Kiss István 31 éves tolnai lakos, aki Zsebé János nagy dorogi gazdánál volt alkalmazya, e hó 15 én munka­adójának fekete kalapját, nyúlszőr- prémes téli kabátját, bársony nadrág­ját éa csizmáját ellopta és ismeretlen helyre szökött. Körözik. — Agyvórtóduláe, stivszorongás, nehéz légsés, fólelemérzés, idegesség, fejfájás, lebangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc Józsefu keserű* víz használata által igen sokszor megszüntethetők. Tudományos meg­állapítások megerősítik, hogy a Ferenc József viz a makacs szék- szorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb ssolgálatot teszi. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füsierttsletekben kap ható. — Csaló ügynök. Steinberger Ala­dár budapesti ügynök Scharer Má­tyás báiasnéki lakos kárára 68 P 18 filléres csalást követett el, azután megszökött. Országosan körösik. — Csődönklvüli kényszeregyezség. Petrits István szekszárdi élelmiszer­kereskedő Ügyében a tárgyalás 1932 január 21-én less a szekszárdi kir. törvényszéknél. — Barátságos bicskázás egy pin óéban. Fejős István 36 éveB sióagárdi lakos barátaival a pincében mulato­zott. Borozgatás kösben vitatkosni kezdték és a vita hevében az egyik vendég elővette a bicskáját és Fejőst többször fejbe és bátbaszurta. Súlyos sérüléseivel a szekszárdi közkórházba szállították. — Keresztülgázoltak rajta a lovak. Lambert József 37 éves kakasdi földműves f. hő 17-én kukoricaszár szállítás alkalmával a lovak elé állt, hogy a kantárukat megigazítsa. A lovak hirtelen megvadultak, a gazdát fellökték és a kocsival keresetűimen tek rajta. Lambertet súlyos belső és külső sérüléseivel bessállitották a szekszárdi köskórhásba. VILLAMOSSÁGI ős erőátviteli berendezések szakszerű szerelését vállalják - Titte Testvérek, Szek­szárd. Telefon: 91. | ]5 1932 január l. I. remis porosz-szén még kapható. Hasáb- és aprított tűzifát faszenet, kőszenet, meszel, cementet, tég­lát, fehér homokot (saját bányájából), f dunakavicsot, mindenfajta szigetelő- és í tetőlemezeket a legmegbizhatóbban és - legolcsóbban csak STEIGERISTVátI fa- és szénkereskedőnél Szekszárd, Alkotmány-u. 1. (a régi kórházzal szemben) szerezzen be Telefont 46. MOZI. — Okvetlenül nézze meg a Világ mozi fényes szilveszteri műsorát! Márt kell Önnek is net- néznl... 1 Oo gyógyulást, pihenést keres. Sze­retne elmenekülni a rémhírek, » szo­morú tekintetek leiket soivasstó kö­zelségéből — de ideköti a köteles- I ség ... Ne menjen el, maradjon itt. Csoda- | szert ajánlunk Önnek, amitől fel­frissül, feltidttl, életkedvet kap, .Még akkor is, ha véletlenül — k.reske- 1 delemmel „foglalkozik !“ Nézze meg Anny Ondrát uj sze­repében 1 Anny Ocdra nj filmjének címe: A. I postásfiu és a húga. Nagyobb Öröm­mel még a pénzespostást sem fogad- j ták. mint A postáé fiat és a bugát l I ön újra a régi kedélyes ember lesz. Annyi ötlet van „A postáéira I éa a húga“ filmben, hogy egy hétig: mindenkit viccel traktálhat. A postásfiu és a buga általános beszédtéma lesz Szekszárdon. Item I fényt vetne önre, ha nem tudna erről ] a mulatságos témáról , beszélni. On skótabt) lehet a skótoknál, mert I o'csóbban és.jobban még senkisem I üdült SzekazárdoD, Bemutató pénteken és szombaton ] a Világ-moziban. 1931—260. vght. szám. Árverési hirdetmény. Dr Nemes Andor szekszárdi ügyvéd' által képviselt Decsi Hengermalom bej. cég ja­vára, 250 P töke és több követelés járaté bar I erejéig a szekszárdi kir. járásbíróság 1931. j évi 317. számú végzésével elrendelt kielégi- I tési végrehajtás fqlytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi május hó 2-án lefoglalt 830 I pengőre becsült ingóságokra a szekszárdi I királyi járásbíróság Pk. 12.692—1931. száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak | az 1908. évi XLL te, 20. §-a alapján a kő- I vetkező megnevezett: dr Eisenberg Berpát | ügyvéd által képviselt Bonyhádvidéki Taka- | rékpénztár 3910 pengő és járulékai, további ] a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más. [ foglaltatok javára is, az árverés megtartását. 1 elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki- | elégitési joguk ma is fennáll és ba ellenük: j halasztó hatályú igénykereset folyamatban \ nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Decs *i községhez tartozó Rull-pusztán leendő meg­tartására határidőül 1932. évi január hó 14. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor j a biróilag lefoglalt lovak, lószerszám, szekér | és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek. ; készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs- áron alul is el fogom adni. Szekszárd, 1931 december hó 21, Neusehl Károiy kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom