Tolnamegyei Ujság, 1932 (14. évfolyam, 1-102. szám)

1932-10-26 / 84. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1932 október 26. A ’’VILÁG” FILMSZÍNHÁZ MŰSORA Október Csak t napig t Lián« Hald főszereplésével egy nagyon értékes és érdekfeszitő 26 dráma az élén mai nagyszerű műsorunknak Játék az élettel V*7 és % 9 órakor Bevezető műsor: Hangos Fox híradó Október Csak 1 napig! Csak 1 napig 1 A filmgyártás klasszikus remekel 27 Csütörtök %7 és l/*9 órakor VOLGA-VOLGA W. Tourjanszky remekműve 2 részben, 14 felvonásban A szekszárdi kir.járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól, 3608—1932. tkv, sz. Árverést hlrdetménv-ktvnnaL Bátsszéki Takarék és Hitelszövetkezet vég- rehajtatónak, Thész Imre és neje Wolf Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében, a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 50 aranypengó tőkekövetelés, ennek 1931. évi szeptember hó 9. napjától járó 13 % kamata 1/80|o váltód ij, 16 arany pengő 40 f költség, 100 aranypengő tőke, ennek 1931. évi szep­tember 9-tŐI 12% kamata, 1|s °|o váltódij, 22 aranypengó 77 fillér költség, 500 pengő tőke, ennek 1931 szeptember 9-től járó !2“|o kamata, */a °|o váltódij 54 P 52 fillér költség, 2000 aranypengó tőke, ennek. 1931 szeptem­ber 9-től járó 12°/o kamata, Vb °|„ váltódij 147 aranypengő 03 fillér költség, 1500 a. P tőke, ennek 1931 szeptember 9-től járó 12% kamatai és Va$ váltódij 116 P 42 fillér költség, 1060 a. P tőke, ennek 1931 szep­tember 9 tői járó 12% kamatai, Va% váltó­dij 100 P 47 f eddigi költség, eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 90 pengő költség behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, Bátaszék község­ben fekvő és a bátaszéki 6001. számú be­tétben f I. sor 3113. hrsz. 592 Q-öl szán­tóra a Felsőzsizsák dűlőben 250 P; f 2. sorsz. 1074. hrsz. 189 Q öl kertre a bel- telekben 142 P; f 3. sorsz. 1075. hrszámu házra és udvarra ugyanott Wolf István és neje Liebhauser Erzse lakásszolgalmi jogá­val terhelten 1300 P; f 4. sor 20.269. hrsz. 283 Q-öl szőrőre a középút dűlőben 283 P ; t 5 sor 28.321. hrsz. 542 Q-öl szántóra a Felsőzsizsák dűlőben 228 P 50 f; a báta­széki 3232. számú betétben I. 1., 3—10. sorsz. 3112., 22.755., 22.756., 22.757., 22.758., 22.759., 22.760., 25 428/2., 25.429/2a. hrsz. alatt felvett 565, 107, 96, 6, 5, 77, 78, 11 és 1344 Q-öl szántóra és rétre a Középút, Közép­hegy és Alsódolina dűlőben 726 P 50 f; t 1. sorsz. 20.265. hrsz. 222 Q-öl szőlőre a Ráchegy dűlőben 222 P kikiáltási árban; a bátaszéki 5233 számú betétben I. 1—8. sor 27.107/2., 27.108/2., 27.109/2., 27.110/2., 27.111/3., 27.111/5., 27.112/1., 27.113/1. hrsz. 862, 410, 155, 348, 16, 16, 497 és 363 Qöl szántóból, szőlőből és pincéből a Feiső- farkasd dűlőben végrehajtást szenvedők ne­vén állé 8|ia részre 1596 P 30 f; a báta­széki 7233. sz. betétben f 1- sor 11.995/1. hrsz. 652 Q-öl szántóra a Szentai ut dűlő­ben Wolf István nős Liebhauser Erzsébettel holtiglani haszonélvezeti jogával terhelten 468 P 50 f; t 2. sor 12.027/4. hrsz. 184 Q-öl szántóra a Szentai ut dűlőben Wolf István holtiglani haszonélvezeti jogával ter­helten 132 P 50 f; a bátaszéki 6039. sz. betétben t L sorsz. 4486. hrsz. 260 Q-öl szántóra az Előhegy dűlőben 81 P 50 f; f 2. sorsz. 9273. hrsz. 879 Q-öl szántóra a Nagyoros dűlőben 371 P; f 3. sorsz. 13.893. hrsz. 114 Q öl szántóra az Alsókövesd dű­lőben 82 P; t 4. sorsz. 15.810/1. hrsz. 290 Q-öl rétre a Felsőlajvéren 158 P 50 f; f 5. sorsz. 15.811. hrsz. 60 Q-öl rétre ugyanott 33 P; f 6. sor 20.262. hrsz. 283 Q*öí sző­lőre a Ráchegyen 283 P ; f 7. sorsz. 28.319/1. hrsz. 290 Q öl szántóra a Felsőzsizsákon 181 P kikiáltási árban; a bátaszéki 7230. számú betétben I. 1—7. sorsz. 8687., 8688., 8638., 12.313., 12.693., 13.227., 13.228. hrsz. alatt 653, 107, 1258, 365, 95, 268, 329 Q-öl szántóra és rétre a Kisoros dűlőben, a Szentai ut dűlőben és az Alsókövesd dűlőben 1055 P; t 1- sorsz. 7965/2. hrsz. 1180 Q-öl szán­tóra a Martinca dűlőben 369 P kikiáltási árban. A bátaszéki 747. számú betétben f 1. sorsz. 8201/5. hrsz. alatti 1195 Q-öl szán­tóra a Kisoros dűlőben 373 P 50 fillér; I. 15—18. sor 8933/2., 8934/2., 8935/2,8936/2. hrsz. szántóra és rétre (87, 310, 132 és 16 Q-öl) a Kisoros dűlőben 178 P 50 f; II. 1—3. sorsz. 27.675 , 27.676. és 28.819. hrsz. 212, 221 és 718 Q-öl szőlőre a Felsőzsizsák és Alsózsizsák dűlőben 724 P 50 I kikiál­tási árban. A f 1. és A II. 5. sorsz. ingat­lanok a Liebhauser Antal haszonélvezeti jo­gával terhelve; és a II. 1—2. sorszám alatt Wolf István nős volt Liebhauser Erzsébettel holtiglani haszonélvezeti jogával terhelten; a bátaszéki 2765. számú betétben I. 16. sor 19.090. hrsz. alatt felvett 125 Q-öl szőlők­ből Kövesd dűlőben Thész Imréné nevén álló 1/b részre 9 P kikiáltási árban; a bátai 2792. számú betétben t 1- sor 9843/1. hrsz. alatti 490 Q-öl szőlőre a Farkasd dűlőben 153 P. A bátai 4940. számú betétben t 1- sor 9864/2. hrszám alatt 496 Q-öl szőlőre ugyanott ®|7 részben Hohmann jeromos hol­tiglani haszonélvezeti jogával terhelten 712 P 50 f kikiáltási árban; alsónyéki 392. sz. betétben I. 1. és 3. sor 5288. és 5289/1. hrsz. 1023 és 507 Q öl rétre és szántóra a Szerecsenalja dűlőben 494 P kikiáltási ár­ban ; az alsónyéki 1916. számú betétben f 1. sor 4196/3. hrsz. 745 Q-öl szántóra a Fokerdeje dűlőben 158 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében — földszint, 2. számú ajtó — megtartására 1932. évi november hó 3. napjának délután 3 óráját tűzi ki és az árverési leltételeket az 1881. évi LX. te 150. §-a alapján a kö­vetkezőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. (1908. évi XLI. te. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170, §§; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §.) Szekszárd, 1932. évi május hó 13. 763 Dr Péter, s. k., kir. járásbiró. 404—1931. vght. szám. Árverési hirdetmény. Dr Zsigmond Ferenc ügyvéd javára 43 P 20 f tőke és több követelés járulékai erejéig a dunaföldvári királyi járásbíróságnak 2826— 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1931. évi szeptember hó 25-én lefoglalt és 2100 pengőre becsűit ingóságokra a duna- földvári kir. járásbíróság 272—1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. te. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá dr F scher Miksa ügy­véd javára 716 P 57 fillér erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatók javára is, az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Az árvetésnek Németkéren, Széchenyi- utca 12„ majd Szent Isván-utca 69. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 3. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt cséplő­gépberendezést a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés ellenében szükség esetén becsáron alul is, de legalább a becsár a|s részéért el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Dunaföldvár, 1932 október hó 13. Mitsky Zsigmond 757 kir. bir. végrehajtó. Vk. 2714—2737/1931. # Árverési hirdetmény. Dr Baita Ferenc ügyvéd által képviselt Phönix Ált. Bizt. Társ. és Phönix és Bécsi Egyesült Bizt. rt. végrehajtató javára hiva­talból 128 P 50 fillér + 54 P tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság és szekszárdi királyi törvényszék 45.952—1930, 184—1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1932. évi február hó 18 napján lefoglalt és 12.720 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bú­torok, jószág, gazdasági gépek a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Tolna községben, végrehajtást szenvedő bir­tokán, Tolnaszigeten, 1932. évi október hó 31. napjára délután 4 órára most kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készi pénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltás­áron alul is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény ki­I bocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési I jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú I igénykereset nincs. I Szekszárd, 1932 május 17. 761 Várkonyi, kir. jbir. végrehajtó. 1932. Pk. 75. szám. Árverési hirdetmény. Dr Julesz fenő és dr Feuer Mihály ügyvéd által képviselt Hazai Kőolaj rt. javára, 306 pengő 02 fillér tőke és több követelés járu­lékai erejéig a gyönki királyi járásbíróság 1931. évi 3317. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 30-án le­foglalt 1950 pengőre becsűit ingóságokra az 1908, évi XLI. te. 20. § a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, ;— Kistormás községben leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 31. napjának délelőtti %9 órája tűzetik ki, amikora biróilag lefoglalt cséplő- garnitúra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá­got írásban nem nyilvánít. Tamási, 1932 október 8. Szabó Andor 762 kir. jbirósági végrehajtó. A dunaföldvári járás főszolgabírójától. 6229—1932. Pályázati hirdetmény. Tolna vármegye dunaföldvári já­rásához tartozó Dunaföldvár község­ben átszervezés következtében üre­sedésben levő segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása a 62.000— 1926. B. M. számú rendeletében meg­állapított fizetés és lakbér. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1900. évi XX. te. 3. § ában megkívánt képesítésüket, eddigi mű­ködésüket és politikai megbízható­ságukat igazoló okmányokkal fel­szerelt kérvényüket hozzám f. évi november hó 5-ig annál inkább adják be, mert a későbben beérkezőket figyelembe venni nem fogom. A választás napját később fogom kitűzni. Paks, 1932 október 19. Főszolgabíró szabadságon : Dr Kaszás György 758 tb. főszolgabíró. 1932— 63, vght. sz. Árverési hirdetmény. Dr Kenyeres Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Szilárd Béla budapesti lakos javára, dörypatlani lakos ellen 391 pengő 30 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, a bonyhádi királyi járásbíróság 1931. évi 3949. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 26-án le- és felülfoglalt 4224 pengőre becsült ingóságokra a bony­hádi királyi járásbíróság 1450—1932. végzésével az árverés elrendeltetvén, aun»k az 1908. évi XLI, le. 20. $-a alapján a ív vetkező megnevezett: dr Morvái Béla nJ; véd által képviselt Hofherr és Schrántz r vára 1428 P és jár, dr Bittér Károly által képviselt Fleischmann Aurél j/yíea 3000 P és jár, dr Vidor Leó ügyvéd* áliJi képviselt Wolf István javára 35 P és u, dr Kelemen Mihály ügyvéd által képvCfc Vacuum Oil Comp. rt. javára 183 P 58 fs u, Vacuum Oil Comp. rt. javára 187 P 78 f - j|r"* továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Dörypatlan községben (Farkasvölo. puszta) leendő megtartására határidőül 19« évi október hó 28. napjának délelőtt *|ei2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lovak, tehenek, sertések, kocsi/ ló- szerszám, vetőgép, takarmány és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés mellett, — szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Bonyhád, 1932 október 4. 756 Cirner, kir. jbir. végrehajtó. Jó melléHkereset nökök (vagy mások) számára faiskolai képviselet. Kolauch faiskola, Szeged. 751 Hirdetmény. Siekszárdon, Szent László-utca 14 számú ház, amely néhai Helfer Ist­vánná hagyatéka és jelenleg kiskorú Bartók Anna tulajdonát képezi, folyó. 30-án (vasárnap) délután 4 órakor a helyszínen önkéntes árverés utján eladatik. Feltételek megtudhatók a városi közgyámi hivatalban, Város­háza, emelet 12. ajtó. 759. A szekszárdi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 9745-1932. tkv. sz. Árverési hirdetmény-kivonat. Szabó István végrehajtatónak, Freund Mi­hály és neje Faidt Borbála végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme? következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végre* hajtási árverést 280 pengő 19 fillér tőke- követelés, ennek 1930. évi október hó 1. napjától járó 5 % kamata 29 pengő 52 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az alapárverési kérvényért megállapított 16 pengő 50 f költség és ezúttal 7 P 50 fillér­ben megállapított újabb árveréskérési költség behajtása végett, a szekszárdi királyi járás- bíróság területén levő, Bátaszék községben fekvő és a bátaszéki 1873. számú betétben felvett A I. 1—2. sorszám 1549, 1550. hrsz. 164 és 54 Q-öl területű háznak és kertnek beltelekben % részére 937 pengő 22 fillér kikiáltási árban. A bátaszéki 6497. számú betétben felvett A f 1. sorsz. 6854/1, hrsz. 272. Q-öl területű szántóra a Szentai III. völgy dűlőben 138 P 32 f kikiáltási árban; u. o. f 2. sorsz. 2521. hrsz. 96 Qöl terü­letű szántóra (előbb szőlő) a Kertalja dűlő­ben 42 P 64 fillér kikiáltási árban, a báta­széki 5660. számú betétben felvett A I. 1—4, sorsz. 10 919., 10.920., 11.002. és 11.003. hrsz. 84, 81, 55 és 58 Q-ö! területű szántóra a kövesdi hegyhát dűlőben 157 P 04 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi halóság az árverésnek Báta­szék községházánál megtartására 1932. évf november hó 9. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. te. 150. §-a alapján a következőkben; állapítja meg. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb- áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. te. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881: LX. te. 42. §-ában mégha táró* zott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezé­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. L-c. 147., 150., 170. §; 1908: LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár- százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §.) Szekszárd, 1932 szeptember hó 26. 764 Dr Péter s. k., kir, jbiró* Molnár-féle nyomdai müintóiet és ssab. iróalzatgyár rt. nyomása, Saekssárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom