Tolnamegyei Ujság, 1932 (14. évfolyam, 1-102. szám)

1932-01-01 / 1. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1932 január 1 IOIBQIB séta G9GDB BBS a a Ha Valóban művészies portraltokat, gyér- ® mek-, csoport-, Inten eur-, architektúra = {elvéteteket készít ® a rr iNOGER: Qg g fóhercegi udvari fényképész. B Vidéki meghívásokra — kiutazom, a Amateurmuokikat vállalok. 3 a g Szekszárd, Széchenyi-u. 28 ■ (Molnár-léié ház) 45 g Bbbbbodbbbbbbbbbbbbdb kriptán sorsnak nagy örök kulcsa, már ia elénk toppan az újszülött, vi­dáman, boldogan, mint a gyermek, ö a vigasztalás. Nam engedi, hogy sokáig hullassuk könnyeinket: örö­met, reményt, ideálokat rak elénk és alig szedegetjük fel drága ajándékait, rohan velüok frissen és firadatlanuí uj célok felé. Csodálatos dolog, hogy ilyenkor az ember sohssum gondol arra, hogy egy évvel Í3tnét öregebb lett. Az élet száguldó szekere elfelejteti velünk J napjaink múlását. Pedig minden dol­gunk, napjaink, éveink cselekedetei végeredményben egy cél felé gravi- tálnak: a békés öregséghez. De nemzeti életünk mai sötét nap jaiban ismeretlen fogalommá kell, hogy váljék az öregség. O.t kell állnunk mindnyájunknak, fiataloknak, öregeknek nemzeti küzdelmünk nagy fórumán, lerázva váltunkról az el­múlt esztendő minden súlyos bánatát és keserűségét. Ott szikrázzon sze­meinkben ív jövendőben való remény­ségnek, a szebb jövőt akarásnak turáni tüze. Ha szegény vagy, ne fájjon a sze­génységed. Ha van reménységed és akaratod egy szebb jövőhöz, meg­lágyul számodra a szádhoz emelt száraz kenyér. Ha tétlenségre van kárhoztatva két erős karod, ne csüg gedj 1 Hisz édesanyád a szeretett magyar haza, molynek kell, hogy te is hfi fia légy, már több mint évtised óta csonkán és bénán erőlködik egy uj életért. Az ő fájdalma, a te fáj­dalmad is. A te nélkülözhető apró filléreid a reménység csillogó pengőivé válnak a szegények kérő kezeiben. Dr Isaum Alfám tuzlfokeretkedése a funprltótelepe Szekszárdi Keselyűéi ut. — Telefon 21. <- ■ " ■■■ .. —--------------------------------------------► Mi ndenléle kemény és légy hasáb és dorong tűzifa (kétéves vágású szárat fa), valamint elsőrendű budapesti gázgyári diókoksz és hazai szén legolosóbb napi áron és kedvező fizetési feltételek mellett házhoz szállítva kapható. Megrendelések a telepen, valamint Fekete Géza (a telep vezetője) Wosinsky Mór ucca 26. sz. alatti lakásán és Weisz Andor ujságflzletében eszközölhetek. Vágott keményfa házhoz szállítva métermázsánként _ _ _ __ _ _ P 4'— Vá gott gyertyanfa » > * _ _ _ _ _ _ p 4’50 Tű zifa öten ké d ti fellflrészelése a telepen _____ _ _ _ _ _ P 2’50 Fű részeléa és aprítás együttesen ___ _ __ _ _ _ _ P 5'— A te szived muzsikája bizalommá lesz a szegények megtépázott és oly t sok kísértésnek kitett lelkében. Hisz egymásért vagyunk mindnyájan sze gények és gazdagok ; egyformán szenvedd, feltámadást váró fiai az édeB magyar hazának és amire leg elóbb kell emlékeznünk, egyformán fiai vagyunk a nagy és jóságos Is­tennek, akihez még a haldokló óv ez egyik utolsó napján szálljon ajkunk­ról közös imánk, egy szebb és bol­dogabb magyar jövendőért. Károsai Pál. Zsivajodnak a megriadt verebek. Iria: Jánosi György. Az oláh parlamentben most már napok óta tárgyalják a magyar re­víziós propaganda sikerét és hol in terpelláció, hol minisztert válasz ke­retében ott táncol a közvélemény előtt ez a számukra még néhány hónappal ezelőtt is kiejthetetlen szó: békerevizió. Az egyik délutáni ülésen Dumi- trescu Braila liberális képviselő tette szóvá ezt az ügyet. Megemlítette, hogy a Szabadságtéren, Budapesten gyászfátyollal bevont magyar zászló leng, hogy ébrentartsa a revans esz méjét, hogy Magyarország hivatalos politikája még mindig revíziós poli­tika és ennek a szolgálatába állott most Olaszország, Amerika és Hin denburg. Megállapítja, hogy a ma­gyar revíziós politika nagy sikereket ért el és kérdezi, hogy micsoda sür gős akciókat indít az oláh kormány a magyar revíziós propaganda sike­rének ellensúlyozására, végleges el­fojtására ? Jorga miniszterelnök azonnal vála­szolt erre az interpellációra és a libe rálisok állandó közbeszólásai mellett ezeket mondta: »Megvédelmezzük jogainkat és főleg határainkat, még vér áldozata árán is Nem vagyunk gyáva nép. Sohasem félünk és soha­sem engedjük meg, hogy a revíziós gondolat testet öltsön. Mi nem fé­lünk senkitől és készen állunk min­denre.« Éhez Cuza professzor azt fűzi hozzá, hogy azt az akciót, ame­lyet Borah szenátor indított, nem kell komolyan venni. Ugyanekkor utaltak arra is, hogy az, ami Gyulafehérvárott történt, a jog és igazság nevében történt. Az igazság teljes győzelmébe ve tett hittel veszünk tudomást ellen­lábasaink érdekes megnyilatkozásáról és megelégedéssel állapítjuk meg, hogy Károly király és gróf Bethlen István Temesvárott történt találko­zása, amelyet dr Gratz Gusztáv, a bonyhádi kerület világhírű képvise lője mesterien készített elő, ekkora port vert fel a békerevizió berkeiben. Megelégedéssel állapítjuk meg, hogy Dumitrescu Braila, Jorga/ Cuza és a többi mind, aki e kérdéshez hozzá­szólt és ha egyelőre a meglépett tolvaj riadt dadogásával, kapkodásá­val is, de lehetőleg őszintén elmond­ták az ő igazi véleményüket. Ennek a véleménynek a gerince abból állt, laftuen prtsal son HA la lesz, ha disznóölés­hez >3 sonka« védjegyű magyar sonka­pácot vesz, mely a sonkáknak, husnemflek- nek prágai sonkaizt és zamatot kölcsönöz. Egy adag 10—15 kiló sonkához 70 fillér, 40—50 kiló húshoz 2 pengő. Szekszárdou a következő helyeken kapható: Kiinger illatszertálában, Frank drogériájában, Sa­lamon Testvérek és Gauzer Adam csemege- kereskedésében. Továbbá minden gyógy­szertárban, drogériában és fűszericeres- kedésben Ha valahol nem kapná, úgy a pénz előzetes bekülJése mellett rendelje meg a főraktártól: .»Baross illatszertár*' Győr, Baross-ut 7. Telefon 867. 837 hogy ismét és ismét megállapították, hogy : »Nem félünk!« .. . és az oláh szuronyok hősies és dicsőséges ere­jére támaszkodva: »Jogainkat és fő­leg határainkat, még véráldozatok árán is megvédelmezzük.« Hogy gróf Bethlen István mit tár­gyalt a román királlyal, ez az ő privát dolga, mert mint magánember akár a mandzsu koronának megfelelő elhelyezéséről is tárgyalhat a japán császárral. — Minket gondolkodóba mindössze a dolog érdemi része ejt, az, hogy t. i. a volt magyar minisz­terelnök személye, amelyről tudjuk, hogy az utóbbi időben hatalmas, szinte fenyegető revíziós megnyilat­kozásokkal kapcsolatban jelent meg a világpolitika nagy színpadán, ek­kora ribilliót keltett túl a Hargitán. A magyar királyi kormány revíziós munkája, mint gróf Bethlen István- nagyon sok, történelmien szép dolga titokban maradt, ő nem dicsekedett vele, ellenei vagy nem tudták, vagy ha sejtették, bölcsen hallgattak felőle. Tudták, hogy követniök kell ezt a tanácsot: .»Hallgatni róla, de dolgozni megfeszített erővel az érdekében « És most egyszerre ni! Az egész oláh sajtó napokon keresztül lármázik, bizonyít, fenyeget, hangulatot szít, az oláh parlament harsog, mellét veri és a hősi szuronyokat csapkodja, arra a tényre, hogy gróf Bethlen István volt m. kir. miniszterelnök a román királlyal Temesvárott két óra hosszáig privát beszélgetést folytatott. Hát csak beszéljenek, lármázzanak, Danyi Gábor pénzt talál. Irta: Bodnár István. Egy szép reggelen Danyi Gábor fSiZt mondta feleségének: — Asszony, holnap bevisszük a Virág tehenet a vásárra, mert apaszt, alig ad már valami tejet. — Jó, de akkor ma, meg holnap reggel nem fejem meg. Máskép a kutyának se kell 1 , A Virág tehén szépformáju állat volt. Szemre nagyon jól festett. S most kivált, hogy duzzadó tőgyével ott ékeskedett a többi sovány, kény­szeredett „vásárra való“ állat között, hamar akadt nézője. Sőt délre már markába is csaptak Danyi Gábor uramnak: — Na hát, a hornyával együtt ke rek ötszáz pengő, meg az áldomás ! Megvolt az alku Valami nem is fukar, kupecféle ember volt a vevő, aki ugyanám kinálgatta a taberná ban az áldomást, a ropogós pirosra sült Jaeipecsenye s a hozzá dukáló fokhagymás kolbász képében s egyre rendelte előbb a sört, utána a bort. j Ott volt vele a társa is, aki derekasan ' segített a fogyasztásban s a bort ki­vált úgy nyelte, nyakalta, mintha a gyomra legalább is fertály akós cső- bolyónak készült volna. De öt óra tájban felállt a vevő. Fizetett. Azt mondta, neki előre kell mennie a tehenekkel, vigyázni a hajtó emberekre. Gábor bácsi azonban, aki nél, úgymond, derekabb embert még nem ismert, figyelmébe ajánlta ott maradt barátjának, hogy tovább is barátkozzék vele. Hát bizony jól elbarátkoztak. Este­felé hét óra lett, amikor Danyi Gá­bor nagy parolázások közt végre is búcsút vett. Végigjárta még előbb a maradékvásárt, hátha elcsíphetne egy falubeli alkalmatosságot, igy nem fá rasztaná az apostolok lovát. De mert már minden ismerőse hazaszéledt, csak úgy gyalogosan nekivágott az amúgy sem túlságos nagy útnak. A lábai ugyan egy kicsit ide-oda kalimpáltak. A feje is lekókkadt az italtól. De annak is megvolt a maga előnye. Legalább a legeslegutolsó pillanatban mindig észrevette a két oldali árkot, amely csodálatosképpen reggel óta teljesen elvesztette akkori nyilegyenességét s mint két óriási kigyó tekergett előtte. — Ballagott, gyentetett tehát. Egyszerre azonban megtorpant, felszegte a fejét, mint valami nemes paripa: — Hát e mi ? I Már igyekezett is érte lehajolni. De nem kis időbe került, amig a saját tengelye körül karikázva, végre is eltrafálta. Egy irgalmatlan nagy, hajdan piros bugyelláris hentergett a földön. Danyi Gábor bácsi nem igen ol­vasott újságot, azon az egyszerű, legtermészetesebb okból, mert a bö tűnek csak az öregjét ismerte. Utó­lag azt is csak böcsületbül tanulta meg, hogy ne valljon szégyent, ha a nevét véletlenül valahol, valami írásnak mégis alá kell kanyaritania. Halvány fogalma sem volt igy, a lapokban akkor elég gyakran tár­gyalt, bugyellárisokkal való furfan gosan kieszelt csalási módokról. Gya nutlanul vette fel tehát a tárcát. Azzal a becsületes elhatározással, hogy hát odahaza majd beadja a községházán, keressék a gazdáját. Hanem belül mégis csak elkezdte piszkálni a kíváncsiság. Utóvégre meg szabad nézni, ki mit talál ? Nagy fontolgatás után végre is kinyitotta. De majd hanyatt vágódott. Kerek ötszáz pengő volt benne, százasok ban. Még egy tehén ára! — Hát az más! — gondolta. — Aki ennyi pénzt, csak ilyen könnyen elhagyogat. maradhatott annak oda­haza is 1 Nyomban megváltoztatta tehát előbbi elhatározását. Hirtelen oda­csapta a pénzt a másik ötszáz, a te­hén árába kapott pénz mellé, a Sári néni által okos elővigyázatból nya­kába akasztott vászonzacskóba. Az üres bugyellárist pedig már éppen az árokba akarta dobni, amikor az ő ismerős kupece, mintha csak a föld alól teremne elő, lelkendezve oda toppan elébe: — No, hála Isten, csakhogy be­csületes megtaláló kezébe jutott az én elvesztett pénzem 1 Már ki is kapta kezéből a bu gyellárist. S csak úgy formaságból belepislantott: — Nini, de hát hova lett a pénz belőle ? 1 Srzsébef Királyné Szálló Budapest HL, 6gyefem»ufca 5. - (fl Belváros központjában) 60 éré a fővárosi és vidéki nrl középosztály találkozó helye. — 100 modern kényelmes szoba. Az étterem- és kávéházban cigányzene. Az Erzsébetpince a főváros legszebb sörözője. Egypincér-rendszer. Leszállított árak! 35 Szabó Imre, tulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom