Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-12-07 / 49. szám

8 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1929 december 7. Női énekkar énekel harmonium kísérettel a Mária nővér vasárnapi előadásain a Világ-filmszínházban. Könnyen kibírja a telet, Ha Stelgertól vesz fát és szenet! Telefon: 46. — Gvérey Richard csődönklvüll kényszeregyezsége. A gazdasági vál­sággal járó pénzllgyi nehézségek újabb áldozata Gyérey Richárd, az országosan ismert nevtt kiváló gazda és bérlő. Gyérey Richárd, akinek mintagazdasága, állattenyésztési és magnemeBitési sikerei Tolna várme­gye agriknlturájának jogos büszkesé­gei voltak, nejével együtt fizetés­képtelenséget jelentett be és kérte, hogy a szekszárdi törvényszék indítsa meg ügyükben a kényszeregyezségi eljárást. Úgy értesülünk, hogy Gyé- reyék passzívái 650,000 pengőre ragnak, míg az aktívák háromszáz­ezer pengőre tehetők. — Szurkálásért két heti fogház, Benedek István ozora döbrönteihegyi lakos összeveszett LukácB Mihályné ngyancsak odavaló asszonnyal, akit a mellén, karján és a lábszárán meg szarkáit. A szekszárdi törvényszék a késelő embert két heti fogházra Ítélte. Könnyen kibírja a telet. Ha Steigertél vesz fát és szenet! Telefon: 46. — A verekedés vége. Csöglei Jó­zsef 46 éves medinai lakos, kápolna- pasztái uradalmi cseléd és az éjjeli őr agy összeverte Jankovips Pálné sz. Kiss Rozáliát, hogy az hass nap­nál tovább nyomta az ágyat. A szek­szárdi törvényszék Csögleit 25 pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 5 napi fogházra Ítélte. — Legjobb varrigépek beszerez­hetők, 10 évi jótállással Sommernál Szekszárd. Telefon 51. — Dunántúl és Kisalföld írásban és képben cimü mű kiadója: a sze­gedi m. kir. Ferenc József Tudo­mányegyetem Földrajzi Intézete közli, hogy dr. Kogutowicz Károly müvé­nek I. kötete december hó első heté­ben jelenik meg. Azok az előfizetők, akik megtakarítani óhajtják az után­vételezés költségét, küldjék be az előfizetés diját az 54 765. sz. posta­takarékpénztári számlára. A tavaszi előfizetők (fehér rendelőlap) 19 pen­gőt, az őszi előfizetők (sárga rendelő- lap) 22 pengőt küldjenek be legké­sőbb december hó 5 ig. A megjele­nés időpontja ntán a mű kizárólag könyvkereskedésekben kapható 28 pengős bolti árén. —- Villamossági és erőátviteli berendezések szakszerű szerelését vállalják Titte Testvérek, Szekszárd Telefon : 91. — Agvonszurta magát egy kétéves flueska. Jantner Adám paksi lakos, akinek 6 gyermeke van, november 28 án elment a szérűjére dolgozni, felesége pedig a háztól negyven mé­ternyi távolságban mosott. Adám ne* ü 2 éves gyermekük pedig otthon maradt a szobában. A fiacska a 110 cm magas éjjeli szekrény fiókjából elővette a bátyja kis bicskáját, azt kioyitotta és játszani kezdett vele. Közben ide-oda tipegve elesett és a kis bicska pengéje belehatolt a bal szemébe, ahol a szemgolyó mögötti szemüregcsootot áttörve az agyvelót is megsértette, agy, hogy a szeren­csétlen kisgyerek meghalt. Szülei hazatérve arcra bukva találták fiukat, akihez rögtön elhivatták dr. Grün- féld tiszti főorvost, aki azonban már CBak a beállott halált konstatálhatta. — T fiz veszélyes padlás vil­lanyvezetékét szereltesse át Fábián céggel. — Nagy az érdeklődés a szekszárdi pétvá8ár iránt Szekszárd megyei város e hó 9 én, hétfőn, országos kirakó és állatpótvásárt tart. A városi hatósághoz az ntóbbi napokban szá­mos budapesti állatkereskedő érdek­lődött aziránt, hogy a vásárt meg­tartják-e s igy a nagy érdeklődésből következtetni lehet aziránt, hogy e decemberi vásár igen nagy forgalma lesz. — mérlegek gyártása és javítása hitelesítve. - Titte Testvérek, Szek­szárd. Telefon 91. — Börtönre ítélt váltóhámisító. Szigyártó Mihály regölyi lakos egy általa, mint elfogadó által aláirt vál­tóra ráhamisitotta Riba József és Szigyártó József ugyancsak regölyi lakosok nevét és őket tüntetve fel a váltó kibocsájtójául, illetve forgató­jául : az elfogadványt leszámitoltatta. A hamisítás azonban kiderült és a szekszárdi törvényszék a váltóhami- sitó Szigyártó Mihályt hat havi bör­tönre ítélte. — Vízvezeték és csatornázás szakszerű szerelését vállalják Titte Testvérek, Szekszárd. — Halálos baleset. Varga János uzdborjádi lakos november 29 én el­ment hazulról, hogy a határban dol­gozzék. Mivel éjszakán át is elmaradt, másnap keresni kezdték. Pintér János uzdborjádi lakos találta meg az uzdi szőlőhegy úgynevezett mély útjában, ahol tarisznyával a vállán az úttesten 'hanyatt feküdt, ódament hozzá és ijedten állapította meg, hogy Varga meghalt. Azonnal jelentette az esetet a községi elöljáróságnak és a lefoly­tatott helyszíni vizsgálat megállapí­totta, hogy Varga a zivataros, esős éjszakában a szőlők közt eltévesz­tette a gyalogutat és az 5 méteres mélységbe zuhanva, agyrázkódást szenvedett. Teste különböző részén számos, a zuhanástól eredő zuzódás nyoma látszik. Az orvosi vélemény szerint az agyrázkódás folytán elvesz­tette öntudatát is és 3—4 órai halál­tusa után kiezenvedett. Könnyei kibírja a felet, Ha Stelgertól Tesz fit és szenet! Telefon: 46. — Baleset Besser Rudolfné 53 éves bonyhádi szegény asszony szer­dán kéregetés közben az utcán el­csúszott és combcsonttörést szenve­dett, a mentők az uj Ferenc-köz- kórházba szállították. — Rádiót csak szakcéggel sze­reltessen, akkor nem lesz vele bősz szusága. Fábián Rádió Szekszárdon. LEVENTE ÉS SPORT Labdarúgás. Küzdelem a Kagyar Kupiért A Magyar Labdarugók Szövetsége ezelőtt 20 esztendővel, 1909 ben köz adakozásból alapította a „Magyar Kupáta s mint örökös vátidord j>t 1909-ben irta ki először. A díjért az „English Cup“ mintájára kiesési rend­szer mellett küzdenek a csapatok s minthogy a dönt őb*- jut ás a részt­vevők nagy száma miatt csak kosa izu küzdelmeken keresztül sikerül, az értékes szép díjért való küzdel­met a kisebb amatőr csapatok nem igen ambicionálják. A régi jé amatőr­világban a békebeli MTK birtokolta legtöbbször a knpát s vidéki csapat­nak nem is sikerült mind a mai na­pig a döntő küzdelmekig eljutni. Ez az egyik oka, hogy a Magyar Kupa küzdelmek úgy nívó, mint érdeklő­dés szempontjából a bajnoki küzdel­mek alatt maradnak. A másik ok pedig, hogy az MLSz nem helyez elég súlyt a mérkőzések komolysá­gára és ahelyett, hogy rendes időben játszatná le a knpa mérkőzéseket, az amngy is hosszan elnyúló őszi szezon végére tűzte ki azokat, mikor már sem s közönségnek, sem pedig a já­tékosoknak semmi kedvük nincsen a hidegben, esőben, sárban a kupáért küzdeni és a játékért lelkesedni. Vármegyénk csapatai közül a még ki nem esett három küzdött vasár­nap s közülök kettő szabályszerűen el is vérzett, egyedül a Szekszárdi Tural került tovább. A két kupa- mérkőzés eredményét alább közöljük: Szekszárdi Turul—Simontornyai BTC 3:1. Csúszós, sáros pályán, állandó esőzés közepette folyt le a két csapat Magyar Kupa mérkőzése a szekszárdi sporttelepen. A ne­héz talaj inkább a Szekszárdi Turul csapa­tának kedvezett, mely már az első percektől kezdve meglepően jól mozgott, gólt azonban csak a 44. percben ért el, mikor Dora lapos kapufalövése a túlsó kapufáról pattan véd- hetetlenűl a hálóba. Szünet után az első percben Simontornyának sikerül Róth góljá­val az egyenlítés s a küzdelem nyílttá tétele. Jó darabig egyenlő erővel folyik tovább a küzdelem, majd a mindinkább újra fölénybe kerülő Turul egy formás támadását Simon- tomya kapusa csak kitolni tudja, melyet Horváth védbetetlen lövéssel a rendeltetési helyére juttat Két percre rá Simontornya újra egyenlíthetne, de Molnár II. és Róth pár lépésről biztos gólt hibáz. A Turul meg- megujuló erős támadásai leszerelésében Vizy hátvédnek és Bugyela kapusnak van nagy érdeme, azonban mégis közös hiba folytán a 43. percben Vizy gyengén hátraadott lab­dáját a szemfüles Csapó elcsípi és a kifutó kapus mellett a hálóba nyomja. Bajai Sport Egylet—Bátaszéki Torna Club 2: 1. A hosszantartó kényszerpihenő után újra pályára lépő BTC meglepő jó já­tékot produkálva, minimális gólarányu vere­séget szenvedett el a bátaszéki pályán a Bajai Sport Egylettel megtartott Magyar Kupa mérkőzés során. A csúnya, esős idő­járás a bátaszéki pálya talaját sem kímélte meg, mely bizony eléggé rossz állapotban volt, mikor a két csapat a játékot elkezdte. A BTC-nek szokatlan volt a sáros talaj s szünet előtt inkább a vendégcsapat volt frontban, eredményt elérni azonban egyik félnek sem sikerült. Később a BTC is ma­gára talál, fölénybe kerül, a vezetést azon­ban szabadrúgásból Vécsey szerzi meg a BSE-nek. A gól ntán sem csüggedő BTC azonban Mibli révén kiegyenlít s a most már egyenlő erővel folyó küzdelmet a BSE javára megítélt tl-es büntető rúgás dönti el, melyet Mándics a bátaszéki hálóba juttat. A bajnokságért. DombóváriVOGE— Kaposvári Tarul 2: t. A Dombóvári VOGE nak nemcsak az óvás, hanem a revans s ezzel együtt a két bajnoki pont megszerzése is sikerült. Az eléggé paprikás hangulatú mérkőzésen a vezető gólt a kaposváriaknak sikerült megszerezniük, melyet a dombóvári legénység még szünet előtt kiegyenlít. A győzelmet jelentő golt a a befejezés előtt 2 perccel sikerült a dombó­váriaknak Bőhm góljával megszereznek. A bíró 2 kaposvári és 1 dombóvári játékost kiállított. Bajai Torát—Mohácsi Torna Egylet 3:2. A kicsi és sáros mohácsi pályán a bajnok- jelölt csak nehezen tudott győzni. Bßjai MTE—Bácska 2:1. A Bajai MTE- nek ezen győzelmével sikerült a Szekszárdi Törekvést a bajnoki tabellán megelőzni, mely­nek képe e héten nem változott. Vasutas bajnoki mérkőzés A Dom­bóvári VOGE derék legénysége vasárnap két fronton is győzedelmeskedett. Megnyerte a Kaposvári Turul elleni bajnoki mérkőzését 2 : I arányban s ugyancsak 2: t arányban győzedelmeskedett kombinált csapata is a vasutas bajnoki mérkőzés során a Budapesti Előre ellen. A mérkőzés ünnepélyes zászló- cserével indult meg, a dombóváriak selyem-, zászlaját Kiss ügyvezető, a budapestiekét Untren alelnök adta át. A mérkőzés folyamán a dombóvári vasutascsapat határtalan- lelkes­játéka győzedelmeskedett a budapestiek tudása fölött s Szeret és Zsilka góljaival megnyerték a mérkőzést Kontra óvás. A Dombóvári VOGE tudva­lévőén első ízben 2: 1 arányban elvesztette- a Kaposvári Turul elleni bajnoki mérkőzését melyet azután megóvott. Az óvásnak a szövet­ség helyet adott s a megismételt mérkőzést vasárnap a VOGE nyerte meg ugyancsak 2 : 1 arányban. A vereségbe most a Kapos­váriak sem akarnak belenyugodni s ők is. óvnak azon a címen, hogy a mérkőzést vezető- bíró állítólag a VOGE tagja. Az óvásnak kevés sikert jósolunk s a dombóvári legény­ségnek nem kell aggódnia a nehezen meg­szerzett két bajnoki pont miatt. Kerékpár. Bemutató műkerékpározás volt vasár­nap a Szekszárdi Turul—Simontornyai BTC kupamérkőzés félidőjében a szekszárdi sport­telepen, mikor Mágocs Gusztáv műkerékpáros mutatta be az erősen ázott talajon kivételes tudását és képességét. Mutatványai közül különösen a „repülés“ és az „ágaskodás“ érte el a legnagyobb sikert a rósz időjárás miatt gyér számban megjelent nézőközönség előtt. Kiadó a »Tolnamegyei Újság« hírlapkiadó rt. Pk. 2512/1929. Vht. 214/1929­m Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszem, hogy a dunaföldvári kir. járás­bíróságnak 344.836/3., 344.837/2., 344.838/2. és 344.839/2—1929. számú végzései követ­keztében dr. Strasser József budapesti ügy­véd által képviselt Varga és Engelmann- végrehajtatók javára, dunaföldvári lakos, vég­rehajtást szenvedett ellen 4X500 P és járul, erejéig 1929. évi október hó 23-án fogana­tosított biztosítási és kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és ki nem igényelt 2426 P-re becsült kész cipőkből álló ingóságai nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a végrehajtató ügyvéd le­vélbeli jelentkezése folytán 4X500 P tóke, ennek különböző időtől járó 12 °/0 kamatai és az eddig összesen 312 pengő 40 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Dunaföldváron, 1. a királyi járásbíróság ár­verési termében, majd nevezett volt mfihely- udvari raktárhelyiségében leendő megtartá­sára határidőül 1929. évi december hó II. napjának délelőtt 11 óráját kitűzöm, és ahhoz a venni szándékozókat ezennel oly komoly- figyelmeztetéssel hívom meg, .hogy az érin­tett ingókat a legtöbbet ígérőnek készpénz- fizetés ellenében szükség esetén esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Miután ugyanezen ingókat ifj. dr. Rátkay László ügyvéd által képviselt Krausz és Weitzner javára 300 P tőke és jár. erejéig, dr. Berger Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Österreicher Samu javára 100 F tőke és jár. erejéig, dr. Gál József ügyvéd által képviselt Krausz és Weitzner végrehajtató javára 300—400 P tőke és jár. erejéig, dr. Zlinsky Vidor ügyvéd által képviselt Österreicher Samu javára 250 P tőke és jár. eréjéig és végül dr. Gál József ügyvéd által képviselt Varga és Engelmann végrehajtató javára 400 P tőke és járul, erejéig szintén felül vannak foglalva, ezen árverést az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében ezek javára« is elrendelem Dunaföldvár, 1929. évi november hó 16. Muth János 1173 kir. bir. végrehajtó. Jól bevezetett nKglsitőrühet in».»« képviselőt szövet részletre való eladására keres fővárosi cég. —. Ajánlatok „Biztos megélhetés 99.122“ jel­igére Schwarz József birdetőirodi jába Budapest, VI., Andrássy-ut 7 kéretnek. hot Eladó téglngydr Nvoc kamrás körkemence, napi 3000 drb termelőképességgel, szárító es raktárfóiszerrel, százezer nyers­téglával , teljes felszereléssel, oiroa 2000 Q öl telekkel, lakóházzal, más e foglaltság miatt eladó. MOS ich Károlynó, Varsád, u- p. Gyünk (Tolna megye).

Next

/
Oldalképek
Tartalom