Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-12-07 / 49. szám

T 1929 december 7. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 9 A világ legnagyobb gummigyára 1163 u. s. RUBBER COMPANY Mm CORD PNEUM ATIKOK magyarországi vezérképviselete a szekszárdi kerület részére megbízható jó bonitásu bizományi képviselőt keres. Ajá nlatokat „R o y a 1 Cord" jeligére Blockner f. hirdető irodájába Budapest, IV., Városház-utca 10 kérünk. 866—1929. vht. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év >LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz hírré teszi, hogy a szekszárdi kir. járásbiró Ságnak 1929. évi P. 174/3. számú végzése kő vetkeztében dr. Tasnádi Nagy Andor buda pesti ügyvéd által képviselt M. kir. állam vasutak javára, 636 P 30 fillér s járulékai erejéig 1929. évi október hó 18-án fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 4200 P-re becsült következő ingóságokon, m.: vetőmagtisztitó gép, 50 q búza, kocsi, lovak, nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a szekszárdi kir. járás- bíróság 1929. évi Pk. 7971. sz. végzése folytán ■636 P 30 f tőkekövetelés és jár. erejéig Batán, a hengermalom épületében leendő meg­tartására 1929. évi december hó II. napjának d. e. 11 órája határidőül kitfizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §*ai értelmében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben ezen ingóságokat mások is 'le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szekszárd, 1929, évi november hó 14. Neuachl Károly 1170 kir. bír. végrehajtó. Államilag ellenőrzött, kiválóan szép,sötét szinfl Rhode Island Red tenyészetemben napos csibék, keltető tojások, növendék állatok előjegyezhetök DÖRY VERA haszon* és fajbaromfi telepe Görbö9 Pincehely Tolna megye 987 Szekszárdon hivatalos helyiségnek alkalmas, lehetőleg központban fekvő, három helyiség­ből álló (lehet 2 szoba és jól füthető világos előszoba) keres 1930. évi május hó 1-ére állandó bérletre a szekszárdi m. kir. erdöfelügyelő, kihez az ajánlat levelezőlapon megtehető. 1165 876—1929. vht Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a szekszárdi kir. járásbíró­ságnak 1928. évi 9337/2. számú végzése kö­vetkezében dr. Kron Ferenc szekszárdi ügy­véd által képviselt Fleischer Ödön és Fia szekszárdi cég javára, 333 P és járulékai erejéig 1928. évi december hó 30-án foga­natosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1590 pengóre becsült követ­kező ingóságok, u. m.: koporsók, kegyeleti tárgyak, szobabútor és egyéb ingók, nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szekszárdi kir. járás- bíróság 1929. évi Pk. 5009. sz. végzése folytán 333 P tőkekövetelés és jár. erejéig Szekszárdon, Szechenyi-utca 68. leendő megtartására 1929. december 13. napjának d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. te. 107. és 108. §*ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. _ Amennyiben az elárveúfcendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szekszárd, 1929. évi november hó 20. Neuschi Károly kir. bir. végrehajtó. 1175 IrfSépswr solvens vidéki cégekkel keres összeköttetést, ujtypusu, tiszta acélból készült, hordozható formájú, de standard Írógép erősségével épült 3. számú Merz Írógép egyedárusitására. Organisátor: Lukács Rezső, Budapest, V., Bálvány-utca 26. 1177 Tolna vármegye alispánjától. 20.141—1929. Pályázati hirdetmény. Szekszárd megyei városnál az 1929. évi XXX. te. 68. § a alapján, az általános tisztujitás során betöltés alá kerülő állásokra pályázatot hirdetek és pedig: 1. VII. fizetési osztályba sorozott polgármesteri, 2. VIII. ff n főjegyzői, 3. VIII. ff f) ü jogügyi tanácsnoki, 4. VIII. ft P 99 közigazgatási tanácsnoki, 5. VIII. Jf n ff adóügyi tanácsnoki, 6. VIII. n n ff tiszti főügyésai, 7. VIII. ff I* ff főmérnöki, 8. IX. Ti 1? ff pénztárnoki, 9. X. p st ff pénztári ellenőri, 10. XI. f? ff ff 4 adótiszti, 2 végrehajtói városgaadai állásokra, A fentebb felsorolt állásokra a polgármester 10 évre, a többiek pedig életfogytiglan választatnak. Polgármester megbízatása, tekintet nélkül tényleges megválasztásá­nak idejére, az 1930. évi január hó 1-tól számítandó. A betöltendő állások minősítési kellékeit az 1929. évi XXX. te. 65—67. §-ai, valamint a város szabályrendeletei írják elő. Az állásokkal járó illetményeket az 1927. évi V. te. 49. § a alapján foganatosított illetmény­rendezést tartalmazó, kormányhatósági jóváhagyást nyert közgyűlési hatá­rozatok szabályozzák. A pályázati kérvények a város kijei ölő-választmányához cimzendők és a város polgármesterénél f. évi december hó 20. napjának déli 12 Órájáig annál is inkább benynjtandók, mert a később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Felhívom mindazokat, akik a felsorolt állások bármelyikére pályázni óhajtanak, agy a pályázati kérvényt a születési és erkölcsi bizonyitvány- nyal, valamint a minősítési kellékeket igazoló és az eddigi alkalmazta­tásról vagy működésről szóló okmányokkal felszerelve a fenti határidőig nyújtsák be. A városnál jelenleg tényleges szolgálatban álló tisztviselők a kívánt okmányok csatolása alól mentesek. II. Továbbá ugyancsak pályázatot hirdetek, a 11. VIII. fizetési osztályba sorozott főszámvevői, 12. IX. n ti n számvevői, 13. X. „ „ „ számellenőri állásokra, Minősítési kellékek: A főszámvevői, a számvevői és számellenőri állásokra nézve a gim­názium, vagy főreáliskolai, vagy kereskedelmi iskolai érettségi vizsgálat, vagy megfelelő katonai tanfolyam elvégzése és a számviteltani állam­vizsgának letétele. A főszámvevői, számvevői és számellenőri állásokkal járó illetmé­nyeket, valamint a dijnoki illetményt is az 1927. évi V. te. 49. §-a alap­ján foganatosított illetményrendezést tartalmazó, kormányhatósági jóvá­hagyást nyert közgyűlési határozatok szabályozzák. A pályázati kérvények a vármegyei főispán úrhoz cimzendők és a város polgármesterénél f. évi december hó 20. napjának dóli 12 órájáig annál is inkább benynjtandók, mert a később beérkezett kérvények figye­lembe vétetni nem fognak. * Az állásokat a vármegyei főispán ur élethossziglani kinevezés utján fogja betölteni. Felhívom mindazokat, akik a felsorolt állások bármelyikére pályázni óhajtanak, úgy a pályázati kérvényt a születési és erkölcsi bizonyítvány nyal, valamint a minősítési kellékeket igazoló és az eddigi alkalmazta tásról vagy működésről szóló okmányokkal felszerelve a fenti határidőig nyújtsák be. A városnál jelenleg tényleges szolgálatban álló tisztviselők a kívánt okmányok csatolása alól mentesek. Szekszárd, 1929 december hó 4. Száváid Oszkár alispán. betársulható 1167 EladO esetleg üzlet. Danaföldváron, Kossuth Lajos-utca 1. szám alatt, a községházával szem­ben, egy régi és jól bevezetett Oveg-i porcellán-, zománc- edény-, bazár- és rövidáru- üzlet azonnal eladó, vagy egy szak­ismerettel bíró egyén 6000 pengővel olyképpen sürgősen betársulhat, hogy a karácsonyi Bzezont együtt lebonyo­líthassuk. Juhász András 1175 Dunai öldvár. A szekszárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyv' hatóság, 10,949—1929. tkv, sz. Amiül hlrdetméng - kivonat. Decsi István kereskedő, bátai lakos végre­hajtatnak, Dér Mihály nós Markó Ilonával végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 63 P 87 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén lévő, Báta község­ben fekvő s a bátai 1659. számú betétben felvett A I. 1—2. sorsz. s 5121—5122. hrsz. 254 és 88 Q-öl területű szántókra a Szilas és Boldizsár dűlőben 290 P, u. o. A f 1. sorsz. 427. hrsz. 225 Q-öl területű házra 239. öisz. szám alatt udvarral a beltelekben 2000 P, u. o, A f 4. sorsz. 5287. hrsz. 189 Q-öl területű szántóra a Szilas és Boldizsár dűlő­ben 80 P, ti. o. A f 6. sorsz. 5288/1. hrsz. 149 D-öl területű szántóra a Szilas és Bol­dizsár dűlőben 70 P, u, o, A f 6. sorsz. 5826. hrsz. 705 D-öl területű szántóra a szőlők közti dűlőben 560 P, u. o. A f 11. sorsz. 3030/2. hrsz. 980 Q-öl területű szán­tóra a bődéi legelődülőben 200 P, u. o. A t 14. sorsz. 8647. hrsz, 396 Q-öl területű szántóra a Felső Leánka dűlőben 200 P, u. o. A f 15. sorsz. 5124/2. hrsz. 231 D-öl szántóra a Szilas és Boldizsár dűlőben 200 P kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Báta község házánál megtartására 1929 december hó II. napjának délelőtt 9 óráját tflzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. te. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: , l.áníf;rés 8,4 esö ingatlant a kikiáltási ár telénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLL te. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10#/o*át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket alá- üni- (1881 :LX. t-c. 147., 150., 170. §§.; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §.) Szekszárd, 1929. évi szeptember hó 25. 1176 Dr. Péter s. k., kir. jbiró. Pincehely nagykönség elöljáróságától. 3867—1929. AnerésI hirdetmény. Pincehely község elöljárósága a képviselőtestületnek 6/1929. számú határozata folytán közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező korcsmát, — mely áll 1 korcsmaszoba, 1 magán­szoba, 1 téli, 1 nyári konyha, pince, padlás, mészárszékből — folyó évi december hó 12 én délelőtt 8 órakor, a községházán nyilvános árverésen haszonbérbe adja, A bérleti idő 1930 január 1-től számítva 3 év. Árverési feltételek a vezető jegyző irodájában a hivatalos órák alatt betekinthetők. Pincehely, 1929 december 1. Hegedős Mátyás Ördög Lajos vezetőjegyző. 1166 községi bíró. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom