Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-12-07 / 49. szám

T 1929 december 7. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG .— Halálozás. Geratl Jenőné az. Klein Margit folyó évi december hó 2-án hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 4 én volt nagy részvét mellett. — Külföldi állampolgár köteles jelentkezni a rendőrségen. A szek­szárdi államrendőrség Posnik Károly 23 éves péksegéd, német állampolgárt azért, mert a külföldiekre előirt ren­dőri jelentkezést elmulasztotta, 20 pengő pénzbüntetésre, behajthatatlan­ság esetén 4 napi elzárásra ítélte. Az ítélet végrehajtása után terhelt ellen a kiutasitási eljárást folyamatba teszik. — Élelmiszer árverés a rendőrség udvarán. Szekszárd vároB vásári szabályrendelete előírja, hogy heti vásorokon a vidéki és helybeli élelmi- szeráruBitással foglalkozó kereskedők (viszonteláruBÍtók) nyáron reggel 9 Óra, télen 10 óra előtt a saját ház­tartásuk rendes egy napi szükségletét meghaladó mennyiségben élelmiszere­ket nem vásárolhatnak. A m. kir. áiíamrendőrség az elmúlt héten tartott piacrendőri ellenőrzése alkalmával három helybeli élelmiszerkereskedőt, egy helybeli és két vidéki kofát büntetett meg idő előtti vásárlás miatt és egyben kimondotta a náluk talált élelmiszerek elkobzását. A rendőrség ezalapon elkobzott és áruba bocsátott 73 kg. babot, 37 kg. diót, 60 köteg zöldséget, 37 kg. almát, 4 libát és 4 kacsát. Az eladásból befolyt vételár fele a városi szegényalap, fele pedig az államkincstár javára számoltatott el. A hivatalos élelmiszer árverés iránt a közönség körében nagy volt az érdeklődés és az egyeB cikkek majdnem olyan drágán keltek el, mint a piacon. — Érdekes ajándékot vá­laszthat karácsonyra olcsón Fábián műszaki üzletében, a Korzón a nagy- trafik mellett. — Ha olcsón jót akar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és leg smegb izhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, úgy olvassa a Nemzeti Új­ságot és az Uj Nemzedéket. Minde­nütt követelje! — Újabb kedvezményes rézgólic- -akció Tolna varmegyében. A m. kir. földmivelésügyi miniszter értesítette Tolna vármegye alispánját, hogy a jövő óv elején a súlyos helyezetben lévő szőlősgazdák között kedvezmé­nyes áru rézgálicot fog ismét kiosz­tani. A rézgálic órát a jövő évi szüret után kell kamatmentesen kifizetni. Minden egyes szőlőtulajdonos a ked­vezményes áru rézgálicból kát. hol­danként legfeljebb 15 kg. ot igényel­het. Szekszárdon a városi őrmester­nél, a községekben pedig az elöl­járóságnál kell a gazdáknak az igény­lésüket bejelenteni. — Kötelező a cégtábla kiföggesz áóse. Szekszárd város rendőri büntető­bírósága egy kereskedőt az elmúlt héten 20 pengő pénzbüntetésre ítélt, mert üzlethelyiségét cégtáblával nem jelölte meg, azonban az ítélet végre­hajtását egy évi időtartamra felfüg­gesztette. Itt említjük meg, hogy az pj >Pártörvény értelmében minden iparog és kereskedő üzlethelyiségét annak külső részén cégtáblával köte les megjelölni, amelyen az üzlettulaj­donos nevét kell feltüntetni. A köz kereseti társaságoknál legalább egy beltagnak kell a nevét a cégtáblán a jelzett módon feltüntetni. Oly társas vállalatnál, melynek cégét nem kell * kereskedelmi törvény értelmében a cégjegyzékbe bevezetni, a társas- vlszoDyra való kifejezett utalással ^galább két üzlettársnak családi és Utóneve írandó a cégtáblára. Akik ^takon, utcákon, tereken telállitott bódékban, sátrakban, stb. Űznek ipari foglalkozást iparűzésük helyén családi és utónevüket feltüntető táblát kötelesek szembeötlően elhelyezni. Mint értesülünk, a városi iparhatóság január havában általános razziát tart a városban s ezért kívánatos, hogy azok, akik a törvény értelmében a cégtábla kifüggesztésére kötelezve vannak, azt még ebben az évben üzlethelyiségük, illetve munkahelyük fölé kihelyezzék, mert a mulasztók ellen a kihágási eljárást megindítják. — Előadások Somogy vármegyében. Somogy vármegye iskolánkivüli nép­művelési bizottságának felkérésére dr. Piukovits Sándor, dombóvári kir. kath. reálgimnáziumi tanár, a tél folyamán a következő helyeken tart előadást: Kapospula, Attala, Csorna, Szabadi, Mosdós, Nagyberki, Kisberki, Taszár, Kaposhomok, Ölvöskónyi és Osztopán. — Egyesületi hírek. A belügy­minisztérium a Mucsi r. k.-olvasókör, a Nagymányoki r. k. olvasókör és a Gyönki iparosok és kereskedők köre alapszabályzatának módosítását jóváhagyta. — Elítélt szatír. A szekszárdi tör­vényszék Molnár János 51 éves bátai lakost szemérem elleni bűntett miatt egy évi börtönre Ítélte. Az ítélet jogerős. — Negyven pengős papucs. Ozv. Halász Sándorné szül. Woiff Rozália paksi lakos többek előtt igen erősen ócsárolta a papucsát, amelyet Jelinek János ottani papucsostól vásárolt. Az eset Jelinek fülébe jutván, hitelron­tásért feljelentette a piszkolódó asz- szonyt, akit a szekszárdi törvényszék csupán becsületsértésben talált büaös- nek és 40 pengő pénzbüntetésre ítélt. — Katolikus körök élete Dombi- Vár ott. A Dombóvári Római Katoli­kus Legényegylet szerdán este tar­totta a tél folyamán vetített képek kíséretében második előadásit. Dr. Piukovich Sándor reilgimnáziumi ta­nár két tárgyról is értekezett. Elő­ször is a Nagy Magyaraifőid neve­zetességeit mutatta be, majd a Tátra remek képeit értelmezte. A szép­számú közönség nagy figyelemmel hallgatta végig a szemléletes elő­adást. — A Dombóvári Róm. Kát. Olvasókörben vasárnap, e hó 8 án délután 6 órakor Petrovich Ede hit­tanár és dr. Piukovich Sándor reál­gimnáziumi tanár lesznek az előadók. — Epe és májbetegségeknél, epekő ■ és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc József“ keserüviz a hasi szervek működését éléokebb tevé­kenységre serkenti. Klinikai tapasz­talatok igazolják, hogy az ^otthoni ivókúra különösen hatásos, ha a Fe­renc József vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A Ferenc József keserüviz gyógy­szertárakban, drogériákban és fűszer- üzletekben kapható. — A dunakömlődí kommunistabün- per. A dunaiömlődi törvényhatósági útépítésénél dolgozó munkások közt megjelent Müller János szegedi cipész- segéd. Délfelé betért az egyik kocs­mába és beszélgetésbe elegyedett az egyik kubikossal. A beszélgetés során arról érdeklődött, hogy lehetne e ott munkát kapni, majd elpanaszolta mostoha sorsát. Ebéd után borozgatni kezdtek és eközben arról beszéltek, hogy milyen hosszú a kubikosok munkaideje éB hogy milyen kevés a keresetük. Müller erre felszólította az asztalnál ülőket, hogy hagyják abba a munkát, sőt társaikat is vegyék rá a munka beszüntetésére. Elmesélte, hogy nemrégiben jött Oroszországból és sejtrendszer szerint fogja a kom-- munisztikus eszmék számára a mun­kásságot megszervezni. A csendőrök lefülelték az agitátort és beszállították a fogházba. A törvényszék bűnösnek mondta ki Müller Jánost a társadalmi és állami rend felforgatására irányuló bűntettben és három évi fegyházra, valamint tiz évi hivatalvesztésre itélie. Felebbezós folytán az ügy a pécsi királyi ítélőtábla Soós tanácsa elé került, amely a védő előterjesztésére elrendelte a bizonyítás kiegészítését és a vádlott elmeállapotának a meg­BEI & E1BBBBBEIBBBSEIEIBBBBBER3BBBBBBEIBBBBBBBBBBB B 0 H B B B B B B B B B B B B B B a B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 1879 1929 lublleuml árak melyek bezárólag csak karácsonyig érvényesek! 1 kg. Burma rizs _______ —’58 1 kg, törmelék rizs____—*48 1 kg. amerikai rizs _ __ =*72 1 kg. magyar bors____5'80 1 kg. szegfübors__________5*80 1 méter hurkabél —T5 1 drb szalámibál __ __ __ — 56 1 kg. finom pörköltkávé__ 6 40 Vs kg. dob. Franck pótkávé -— 94 x/a kg. dob. Szt István „ —’92 1 tábla Szerencsi csokoládé —*84 1 „ Stühmer „ —*84 1 „ Meinl „ —84 1 kg. Stühmer csokoládépor 3*20 1 „ - cacao _ __ 3 80 » » . — 1 kg. óriási mogyoróbél__ 1 kg. I. dióbél________ 1 kg. finom mozsola_____ 1 kg-os doboz borsókonzerv 1 n r> vajbab-------­1 drb vanília ___________ 1 1. palack Kaszinó rum__ 1 „ „ Brazíliai „ 7/io 1. „ Kaszinó konyak 1 1. barackpálinka __ __ 1 „ szíivórium________ 1 „ császárkörtelikör__ __ 3 60 360 _ A hirdetett árakon kívül összes cikkeink árait lényegesen | | mérsékeltük. Győződjék meg egy bevásárlással! | 1 ■ Telefon 9 I,“ ON TESTVÉREK SZEKSZÁRD B B B B B B B B B B B B B B B B B B S B B 1 nagy Mikulás csomag __ —*80 ü lk M* . „ _-60S 1 kicsi —•40 |j 5*20 B 5*20 | 2 80 B 1*86 U 1*30 B —26 1 5 20 4 — 4 30 3 60 B B B B B B B B B B B B B B B B B B Gnrny-tér ■ s s EIBBBBBBBBBBBEIBBBIIEBBBBBBBEIEIBBBBBEIBBBBBEEIBB — Az üzletek zárása karácsony előtt. Tekintettel a karácsonyi ün­nepekre a kereskedelemügyi minisz­ter engedélyt adott arra, hogy de­cember 22 re eső vasárnapon az üz­letek reggel 7 órától délután 4-ig nyitva maradhassanak. A mészárosok és hentesek azonban csak 7 tői 10-ig árusíthatnak. — Névváltoztatás. A m. kir. bel; Ugyminiazter Berger Ferenc hőgyész1 születésű, balatonboglári kőműves­mesternek, kiskorú gyermekének és Pál nevű fivérének megengedte, hogy családi neveiket „Berkes“ re változ­tassák. — Ellopták a fajbaromfialt. Feszi János tolnai lakos udvarából isme­retlen tettesek a tyúkokat, amelyek között faj tyúkok is voltak, ellopták. Alapos a gyanú, hogy a tyüktőlvaj azonos azzal az emberrel, aki az utóbbi időben Szekszárdon is gyakran felkereste az éjszaka sötétjében a baromfiólakat, ezért a rendőrség eré­lyesen nyomoz ebben az ügyben is. — Szivet lelket gyönyörködtem lesz, amikor a női kórus hangjai felzen dűlnek vasárnap a „Mária nőuéra előadásain a Világ Filmszínházban. Ünnepe is lesz ez a nap a magyar filmgyártásnak, hogy olyan sikere volt a filmnek városunkban is, hogy a közönség egyenes kívánságára, már a főszezonban reprizre tűzte a film­színház igazgatója. Azonban most még szebben és hatásosabban lesz a közönség elé szervírozva, mint a be­mutató napján. Harmonium szólók és azonkívül teljes zenekarki sérettel ugyanolyan less az előadás, mint az Ufa színházban volt. Nemzeti érde­kek, kulturális és gazdaságiak egy­aránt kívánják, hogy ennek a lépés­nek folytatása is legyen, amit ezzel a filmmel a magyar filmgyártás elért és nagyobb megértéseket kérünk az illetékes városi vezetők részéről, an­nak, hogy a film és mozi ma már egyik legjobb propagálója kultur- fölényünknek és élniakarásunknak. — Öngyilkos gimnazista. Luxen- burger Nándor rákospalotai lakos, VIII. gimnazista azért, mert egy pár tantárgyból intőt kapott, e hó 3-án este 8 óra után Nómetkéren fejbe lőtte magát. Súlyos sérülésével a du- naföldvári mentőautóval Budapestre szállították. — Modernizálja régi rádió­ját Fábián rádiólaboratóriumával. — A nagydorogi halálos autóslgá­ZOlás. Megír uk annak idején, hogy Takács Mihály alsóalapi soífőramúlt év december 10 én este teherautóval száguldott Nagydorogon keresztül és elütötte Molnár István nagydorogi legényt. Molnár a nagy sebességgel robogó autó iszonyatos Ütésétől azon­nal meghalt. A szekszárdi törvény­szék ezért Takácsot négy havi fog­házra ítélte. Az ítélet felebbezés foly­tán a pécsi királyi táblához kerül- j vén, ott helybenhagyatott és jog— 1 erős lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom