Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-01 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG fZ ■ ■ i ■ s., Valóban művészi és modern fényképeket KÓSER főhercegi udvari fényképész készít SZEKSZÁRD Széchenyi-utca 28. szám (Molnár­féle házban). ■ ■ ■ ÍhíJI ■ek ugyan e téren kritikák és el téré felfogások, az azonban mégis kétségtelen, hogy úgy politikai, mint gazdasági téren a múlttal szemben gyökeres javulás és haladás történt. A két nemzetgyűlés és az ország gyftiés egyévi múltja minden elfogu­latlan szemlélőt meggyőzhet erről. Az a gazdasági helyzet, amelyet országunk most él át, még mindig nehéz ugyan, ez azonban nem egye- dal álló, hanem úgyszólván világ­gazdasági jelenség. Drágaság, mun­kanélküliség. valutaromlás, mindezek tetejébe a suyos adóterhek nemcsak a legyőzött, de a győztes államokat is sújtják. A gazdag Anglia világ­piaci egyeduralmát É*zak Amerika vette át, a világ aranykészletének nagyobbik fele már az Egyesült- Államokban van, az Unió lett a ban­kárja és hitelezője a vén Európának. Ha ily helyzetben minket gazdasági ée pénzügyeink szanálása állított talpra, ezen nincs mit restelkednünk, mert nehéz, de mindamellett igen értékes volt az az nt, amelyet meg­tettünk s amelynek előző fontos álló« másai a Magyar Nemzeti Bank, pén­zünk stabilizálása, az uj pénznem és államháztartásunk egyensn yának biz­tosítása voltak. Ez a bázis tehát elég szilárd ahoz, hogy gazdasági hely­zetünk jövendő fejlődésének alapja lehessen.- Gazdasági rendünk előnyös fok­mérője a külföldi tőke bizalma Ma­gyarországgal szemben. Ez a tőke- behozatal tette főként lehetővé az építkezések megindulását. Jövőre úgy a fővárosban, mint a vidéken még nagyobb terjedelmű köz- és magán­I SZILVESZTER ÉJJEL. Vége van az évnek; alig kopogtatva Reánk tör az új, mint oly szemfüles szolga, KI jogának tartja szabadon benyitni, Hogyha a szobánkba vezeti a dolga. Vége van az évnek és reánk tör az új, Mint hatalmaskodó, gúnyos végrehajtó, Ki előtt — tetszik vagy nem — az örök törvény Nevében azonnal megnyílik az ajtó. Megborzong a hátunk, ökölbe fut kezünk, Mégis udvarias mosollyal ^fogadjuk, Hiszen sohsem lehet azt előre tudni, Mit foglalnak le a Justitia-fattyúk ? De ne szidjuk szegényt; megbízást teljesít — — önakaratából tappodtat sem tesz ő: Egy nagyúr — a Jövő küldi a nyakunkra, Ki nagyon szeszélyes lelkű hitelező. E hitelezőtől lehet okunk félni — Kötelezvényünket ez tartja kezében S kénye-kedvótől függ, behajtja-e avagy Szerény törlesztéssel megelégszik szépen? Abban az írásban egészség és élet S ennek összes kincse le van neki kötve — A Jövő az mindent elárvereztethet És a szemétdombra kilökhet örökre ! Fogadjuk hát szelíd beletörődéssel A végrehajtóként jövő Új esztendőt: Vendégszeretettel, pohárkoccintással Talán enyhítjük a szomorú teendőt?!? Talán meglágyítjuk annyira a szívét, Hogy beéri némi részletfizetéssel És élet-tőkénkre nézve hitelezőnk Markából pár évi halasztást kiprésel? ? ? építkezéseket várhatunk, amelyek az elmúlt évek mulasztásait lesznek hi­vatva pótolni. Renoválások, uj épít kezések lényegesen hozzá fognak já­rulni a még mindig fenálló lakás bajok csökkentéséhez s a mellett bő munkaalkalmak megteremtésével a munkanélküliségen is jelentősen eny hiteni fognak. Gazdasági erőnk további kifejlő­dését a takarékosság még fokozot­tabb érvényesülésétől várom. A mi­—n. .«a | kor a takarékbetétek 340 millió pen­gőt meghaladó összege már tnljár a békebeli álladék 34 százalékán, ez a belföldi tőkeképződésnek oly kedvező tünete, mely egy jövendő belföldi kölcsön lehetőségét és magvát is ma­gában hordhatja. A Talbot centrale megépítésétől várjuk a villamos energiaforrásoknak a vidékre való további kiterjesztését, ami ipari és kulturális tekintetben lesz igen előnyös. 1928 január í. r Frakk i Szmoking, télikabát és egyék | divatöltönyök prima angol kelméből mérsékelt áron I készülnek. j Sápszky Andor j férfiazabó Szakszárdoa. | Hozott anyagok feldolgozását is vállalom I A kormány, különböző építkezése­ket, közmüveket, építési műtárgya­kat, közutakat magába foglaló nagy­arányú beruházási programújának végrehajtása kétségkívül kedveiden fog kihatni a magán vállalkozási kedv fellendítésére is. Ettől várjak nem­csak ipari, de mezőgazdasági több- termetesünk és versenyképességünk fokozását s mindezek kapcsán ré­gebbi export piacaink visszaszerzését. Belföldi tőkeerőnk gyarapodásától, a vállalkozási kedv /visszatérésétől, kivitelünk fellendülésétől nemcsak valutánk további szilárdságát, de ke­reskedelmi és fizetési mérlegeink annyira felette fontos javulását is várhatjuk. Államunk külpolitikai helyzetének kedvező alakulására igen jó hatással volt az a konszolidált belpolitikai helyzet, amely az elmnlt esztendőben csak további folytatását képezte a Bethlen-kormány politikájának. Az olasz—magyar barátsági szerződés, mint az 1927. esztendőnek tagadha- tatlanul legértékesebb hivatalos meg­állapodása mellett, ott áll a jelentő­ségében nem kisebb, de egyelőre még magánjellegű megmozdulása Lord Bother mere akciója, amelytől az angol hivatalos köröknek nemzetünk mellé való állását is várhatjuk. Amikor Magyarországot 1919-bea feldarabolták, az egész világ józan közvéleménye több ízben felkiáltott: „Európa közepén négy Elzászt akar­tok ?“ És íme, már el is érkeztünk ahoz, hogy magyar kérdés van, amelyet akár tetszik ellenségeinknek, akár nem, de meg kell oldani. A békerevizió kérdését tekintjük tehát igazán sajnálom, hogy fotografáló . pajtásom nincs itt, mert remek fel­vételt lehetne készíteni. Szabad szem­mel íb tisztán kivehető, hogy az első bika gyeDge 12-ee, a fekvő tizágu agganccsal ékeskedik, míg a legfelső, amely most lassan húzódik le társai­hoz, igen erős nyolcas. Megpróbáljuk mégjobban megközelíteni őket, egy ke­rülővel iekaDyarodunk a rétre és most 50 lépés távolságra vagyunk tőlük. Mik or megállunk, feláll a fekvő bika is és most látni, hogy testre igen erős, csak az agancsa gyenge, nyilván a közelben nemrég megszűnt vadas­kertből való, ahol tudvalevőleg az agancBképződés előfeltételei mindég kevésbbé vannak meg, mint szabad területen. A 12 es agancsa valamivel jobb, de legszebb a 8 asé, aki most egészen lebuzódott társaihoz. Ebből i ■ pár év alatt kapitális példány lesz. Neki már teljesen megvan a sötét téli szőre, míg a 10 esen Dyeregtakaró formában még megvan a vöröses nyári bnnda. A két alsó bika pár lépéssel feljebb ment, farral állnak felénk és a hátukon keresztül néznek vissza, a sötét nyo'cas keresztben áll és való­sággal kínálja korrekt lövésre a la­pockáját. Még egy óvatos fordulót teszünk ós most alig harminc lépés­nyire állunk a gyönyörű állatoktól, amelyek így fényképezésre igazán pompás objektumok volnának. Még néhány percig gyönyörködöm a fejedelmi látványban, melyhez ha­sonlóban ritkán van az „embernek része, de azután tovább megyünk. KétBzer-háromszor visszanézek, azután egy kanyarodénál eltűnnek a szarva­sok a szemem elől. Ebben a pillanatban megszólal a falában a déli harangszó és mintegy varázsütésre megváltozik a kép, mert hirtelen kisüt a nap és kék ég mo­solyog le ránk. Most igazán gyenge a toliam a tündéri látvány leírására: Az árnyékban világoskék a hó, a napfoltok kénsárgák, felülről pedig szi várvány színekben csillogó gyémánt- szilánkokat szitál le a hirtelen fel­támadt szellő. Oly szép mindez, hogy elmondani nem lehet, a legnagyobb festő ecsetjét is megcsufolná, ezt látni kelll A hideg azonban változatlanul met­sző, azért egy sttrü fenyőcsoport vé­delmében megállunk és a termoszban hozott forró teát testvériesen meg­osztom a kocsissal. Azt mondja, hogy még a lába ujjábán is érzi a pompás ital hatását. „Na gyerünk gyerekek!“ szavak­kal megindítja a két borzas pejt és folytatják utunkat megiot a kibalt szálerdő áhítatot keltő- oszlopcsarno­kában. Amint völgynek ereszkedünk le, egy kis rét közepén már messziről feltűnik a nagy fehérségen három vörhenyes folt. Először azt hiszem, bogy a tavalyi lombját megtartott tölgy bokrok, de a látcső hararosan megmutatja, hogy három szarvas- tehén van ott, kettő áll és egy fek­szik a hóban, óvatosan megközelít­jük őket és oly közel jntunk hozzá­juk, hogy bosszú béresostorral meg lehetne ütni a legközelebbit. A fekvő felkelt és most mind a hárman áll­nak és bámulnak ránk. A középső egy öreg, görhes tehén, valószínűleg meddő is már és megérett a lelövésro. Igen tisztelt vevőinknek boldog újévet kívánunk, megköszönjük cégünk iránt tanúsított bizalmukat, amelyre ezentúl is rá fogunk szolgálni. Pirnitzer József és Fiai áruháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom