Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-04-16 / 16. szám

8 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1927 április 16. — A villanyvilágításban föllépő gyakori zavarok oka. Mait számunk­ban hirt adtunk arról,« hogy Szek- szárd villanyvilágításában mind gya korihbakká válnak a zavarok. A szászvári Üzemvezetőség erélyes után járással iparkodott a baj okát föl­deríteni. Miután a központi üzem kifogástalanul működött, a baj okát a külső vezetékek mentén kellett keresni. A társulat főmérnöke végig­járta a vezetékek vonalát és sikerült a zavarok egyik okát megtalálni. Valami éretlen suhanó — mért más nem képzelhető — Fadd és Tolna között tégladarabbal megnehezített drótot dobott a vezetékre, amely összehurkolódott és igy az áramszol­gáltatás lehetetlenné vált. A főmérnök a talált bűnjelet átadta vitéz Sáray Ferenc csendőrőrnagynak és vele a mostani és hasonló büncselekmé- ’ nyékben megindítandó szigorú csend őri nyomozások ügyében folytatott megbeszélést. Értesülésünk szerint a jövőben az ilyen rosszakaratú éretlen esinytevések tetteseinek feljelentői nagy pénzjutalomban . fognak része­sülni. — A magunk részéről üdvös nek tartanók, hogy a községi elöl­járóságok ismételten közhirré tennék a vezetékek rongálásának tilalmát, valamint felkérjük a tanügyi ható­ságokat, ejtenék a módját annak, hogy nz iskolában a gyermekek a vezetékek megrongálásának súlyos kö­vetkezményeiről felvilágosittassanak és általában a közvagyon megbecsü­lésére kioktattassanak. — Sajnos, a magyar nép müveletlensége ilyen esetekben nyilvánul meg szembetűnő módon, az abból eredő bajokon tehát jobban segíthet az iskola, mint a hatóság büntető keze. — Mólnál1 ruhákat vegyileg, nflvósziesen fest és tisztit, Szek­szárdi. Üzlet: Adler ház. Gyapjufona lak minden színben kaphatók. — Tanulmányok és tanulmány­utak címen a Magyar Nevelestudomá nyi Társulat Vik ár Kálmán szerkesz­tésében igen érdekes könyvet *dott ki, mely dr. Gockler Lajosnak, a magyar tanítóból lett párisi Sorbonne tudornak értékes cikkein kívül a Társulat tanulmányi kirándulásairól közöl igen érdekfeszitő leírásokat. A könyvben dr. Gockler Lajos a neve léBtudomány és gyermekpsichológia terén elért legújabb eredményeket ismerteti. A könyv, mely minden psedagógusnak hasznos ismereteket és emellett kellemes szórakozást nyújt, 4 P ért kapható a Magyar Nevelés tudományi Társulatnál, Budapesten. A tanítói (tanári) és ifjúsági könyv tár részére való beszerzését melegen ajánljuk. ­— Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlok- fejfájás, láz, szakszóin ás, hányás vagy hasmenés eseteiben már egy pohár természetes „Ferenc József" keserű viz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány iga zolja, hogy a Ferenc József viz h-sz nálata a sok evés és ivás káros követ kezményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. Ktpható gyógszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. — Tolvaj tlázÍC8eléd. Eisruszkai Cserépy Attila, nagydorogi állomás- főnök, tetten érte Varjas Teréz nevű kistápéi születésű és illetőségű cseléd jét, mikor a ruhájából 50 pengőt el­lopott. Cserépy a cselédet feljelentette a csendőröknek, akik előtt a leány bevallotta, hogy gazdájától előzetesen 5—5, majd 10—10, összesen 80 pergőt lopott. Vallomása alapján őri­zetbe vették, beszállították a szek­szárdi fogházba; ahol előzetes le­tartóztatásba helyezték. — Súlyos szerencsétlenség Szék- szárd főterén. Kovács János szekszárdi Bariina-utcai lakos szerdán ebéd után a megyeház felől a Garay tér felé hajtatott a kocá jával. A lovak meg vadultak a téren dolgozó közúti gőz hengertől és ahelyett, hogy a nagy- vendéglő sarkánál irányt változtatva befordultak volna a Széchenyi-utcába, nekirohantek a Salamon Testvérek fUszerkereskedése egyik kirakatának. Gyüszü László, az üzlet első segédje a baleset pillanatában épen kirakat- rendezéssel volt elfoglalva és háttal állva a térnek, rém vette észre a feléje száguldó lovakat, amelyek a kocsi rudját beledöfték a szerencsét­len fiatalembernek a combjába, a ki­rakat üvegtábláját pedig bezúzták. Gyüszü László még a saját lábán ment be az üzletbe, de összeesett, úgy hogy azonnal orvosi kezelés alá kellett venni.' Az orvosi segély után beszállították a Ferenc-köskórházba, ahol dr. Novák Miklós egyetemi m. tanár megvizsgálta a kötés éB varrás dacára is erősen vérző fiatalembert, akit azonnal megoperált. Gyüszü combján ugyanis 30 cm. hosszúságú igen mély seb van, amelynek mentén az erek is elszakadtak, úgy, bogy a sérült addig, amíg az operáló asz talra került, körülbelül másfél liter vért veszített. Bár állapota súlyos, minden remény megvan árra, hogy felgyógyul és teljes munkaképességét is visszanyeri. — Előadás a szentföldről. Meyer Lajos kurdi plébános, a Ludovica volt tanára f. hó 8 án a dombóvári IparoB Mozgóban tanulságos, a hitélet inteDzivitását szolgáló előadást tartott a hívők érdeklődésének központjában álló szentföldről. A vetített képekkel kisért előadáson nagyobbára intelli­gens közönség volt jelen. A hálás közönség az előadás végén lelkesen megtapsolta a kiváló előadót. — Egy ródló-tudósitás. A hírek gyors és megbízható közzétételéért rádiót állítanak fel helyiségeikben a lapok szerkesztőségei. Munkatársunk rádió utján Budapestről küldte el hozzánk a hirt, hogy hangos reklámok helyett elhatározta az Üzleti szolid­ságáról, valamint páratlan férfi és női szöveteiről világhírűén elismert Semler cég (Budapest IV, Bécsi utca 7. szám), hogy felhalmozódott mara­dékait rendkívül occasiós árban áru­sítja, melyekből való vétel kiváló alkalmat nyújt a világhírű Semler- cég közismerten legjobb eredeti angol ezövetkülönleges 8égeinek alkalmi áron való beszerzésére. Figyelmébe ajánl­juk városunk és környéke lakóinak ezen több, miut háromnegyed év­század óta fennálló céget, mely nagy su!yt helyez arra, hogy vidéki vásárló közönsége soron kívül a legfigyel mesebb kiszolgálásban részesüljön. — vásári tolvajok. Zucker Sándor szekszárdi kereskedő elárusító-sátrá­ból a folyó hó 11 én tartott országos vásáron ismeretben tettesek két vég vásznat loptak el. A károsult a lopást azonnal észrevette és az esetről jelen­tést tett a rendőrségnek. A megindi tott nyomosat egy órán beiül teljes eredményre vezetett. A tolvajokat, akik dombóvári cigányasszonyok vol­tak, épen akkor tették ártalmatlanná, amikor a lopott árnt eladásra kínálták. — Elvesztette a pénztárcáját. Borda Erzsébet szekszárdi lakos pa­naszt tett a rendőrségen, hogy vásár­lás közben pénztárcáját, amelyben egy 100 pengős bankjegy volt, el­vesztette. Az államrendőrség felhívja azt az egyént, aki a tárcát megta­lálta, hogy a rendőrséghez szolgál­tassa be, mert ennek elmulasztása esetén jogtalan elsajátítás vétségét követi el. i — A Mözsi Iparos Kör husvét va­sárnap este 7 órakor és husvét hétfő délután 4 és este fél 8 órakor mű­kedvelői bemutató díszelőadást ren­dez kerthelyiségében szabad színpa­don. Szinre kerül „Kinizsi Pal“ re­gényes történelmi színjáték 3 felvo­násban, énekekkel. Irta: VargaÁdám. Rendező : Erdélyi József, diszletmes- terek : Klem János és K'áb József. — Razzia. A szekszárdi államrend­őrség e hó 10 én éjjel a város terü­letén levő nyilvános helyeken erkölcs- rendészeti razziát tartott, amelynek során 11 férfit és 5 nőt állítottak elő. Leigazoltatásnk és orvosrendőri vizsgálatok után szabadonbocsátották őket, azonban ellenük a kihágási el­járást 'megindították. — KI ö p I i - csipkeverést tanítok május I tői. Érdeklődni lehet: Báró Augusz Imre utca 26. sz. alatt. — Siketnémák felvétele. A siket - némák váci kir. orsz. intézetében a jövő iskolai évre 25—30 njabb 5—10 éves korban levő olyan siketnéma gyermek nyerhet felvételt, akiknek a siketségen és az ennek következ­ményéül tekinthető némaBágon kívül más testi, avagy lelki fogyatkozásuk nincsen. Felvétetnek továbbá még oly részleges hallással bíró és 10 éves koron tnl megsiketült, beszédmarad­vánnyal biró gyermekek is, akik e fogyatkozásuk miatt rendes népiskolai oktatásban nem részesithetők. Bővebb felvilágosítással szolgál sz intézet igazgatósága. (Válaszbélyeg mellék­lendő.) — Zoro és Huni, a két kiváló dán kómikns, akik két év alatt meghódí­tották egész Európát, husvét szom­batján és vasárnap két napon ke­resztül mulattatnak a legsikerültebb filmjükkel, „A procbadeni kapitány“ C. vígjátékokkal a Világ-filmszinház ban. Az amerikai kémikusok messzi vannak tőlünk, hnmoruk és felfogá snk egészen más, mint a miénk és igy, ha kacagunk, mulatunk is raj­tok, a szivünkhöz nem tudnak fér­kőzni. Ellenben a Zoro Horn filmek mindig a legnagyobb kacagó sikert érik el és az Európai moziközönsé­get legjobban érdekli a Zoro-Huru film. — Az ifjú filmművészet még kevés jubileumra adott alkalmat. Harry Pielnek a népszerűségére a legjobb bizonyíték, hogy ő már jubi­lálhat. Hetvenötödik filmje kerül husvét hétfőjén a moziközönség elé. Harry Piel jubiláns filmje, a „Cirkusz- bestiák“, ötletekben, bravúrokban semmiben sem marad el eddigi filmjei mögött, csupa vakmerőén izgalmas jelenet és Harry Piel mesteri alakí­tása a színészet és artistamüvészet minden jótulajdonságát egyesíti ma­gában. — Kedden este ott tombol előttünk Páris ezerszinü szerelme, Páris pompája, fénye és a charleston- mámor, amely ma Párist hatalmába kerítette. Lnbitsch Ernő, a legötlete sebb filmrendező Páris lelkét, szivét és vérét vitte „Ez Páris“ c. filmjé­ben vászonra. Pazarsággal, színnel és pompával állította ki ezt a filmet, amely a filmművészet legprimeurebb alkotása. A főszerepeket Monte Blue és Patey Ruth Miller alakítják, akik egy vérbeli párisi szerelmespárt ad­nak. — Szerdán és csütörtökön Pola Negri legújabb parádés szerepében, „A császárnő“ c. amerikai attrakció­ban lép fel. Ezt megelőzi az idei évad legsikerültebb amerikai vígjá téka, „Nősülj te is pajtás“. Douglas Mac Lean 7 felvonáson keresztül fog nevettetni Itt említjük meg, hogy jövő pénteken, április 22-én, a Szek- szárdon még soha nem látóit volt orosz cári ballett művészeinek sze­mélyes vendégszereplése, saját zene karukkal együtt, hitaimas program mukkal töltik be az estét. Csak eg^ napra volt módjában az igazgatóság, cak lekötni ezt a rendkívüli vendég, szereplést és csak két előadás test fél 7 és 9 órakor. — Példás büntetés. A központi járás főszolgabirája Nagy György sióagárdi lakost, aki az ottani Novák. féle korcsmában részeg állapotban botrányosan viselkedett, 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Összeharapta a kutya. Mm«» István egyéves gyermek Bátaszéken egy kutyával játszott, Á kutya jűt- szás közben a kis fint összeharapta. Súlyos sérüléseivel a szekszárdi köz. kórházba szállították. — Ellopták a pénztárcáját, öiv. Budai Ferencné szekszárdi lakos fel. jelentést tett a rendőrségen, hogy az egyik helybeli üzletben vásárlás köz- ben 200 pmgőt tartalmazó pénztárcá­ját a kiszo'gálé pultra tette és ott felejtette. Később, amikor az üzletbe visszament, pénztárcájának hült helyét találta. — Felépült az első vizísport-tefep. A Cserkesz Szövetség az újpesti nép­sziget déli csücskén cserkészek részére sporttelepet létesített azzal a rendel­tetéssel, hogy az nszás és evezés egészséges sportja a fiatalság között minél inkább elterjedjen. A telepen 400 csónak befogadására képes han­gárok állanak készen s most készül­nek a berendezés többi részei, a os<5. nak építő műhely, asztalos és áes- mühely a cserkészek részére, az uszoda és az evezés tanításához szükséges berendezések. A tebp alkalmas arra, hogy a vidékről érkező csapatok huzamosabb ideig tartó tanfo'yamokon résztvehessenek és szigorú tréning­kiképzésben részesüljenek. Ezen as első ifjúsági Vizisport-telepen április 9—14-éig kiképző tanfolyamot tar­tanak cserkésztisztek részére, melyen 14 városból közel ötvenen vesznek részt. E tanfolyam főcélja a tervezett nagy Passan—Bndapest-i vizint elő­készítése. A résztvevő csapatok részé­ről kiküldött cserkésztiszteket itt ki­képzik az összes csónak- típusokkal való bánásmódra, a különböző úszás- módokra, a Dana vízviszonyaira stb. s ezekből vizsgát is tesznek. Ezek a vezetők fogják továbbképezni azt az őt hatszáz fiat, akik erre a pompás nyári viziutra jelentkeztek. — A Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó* testület február hó 26-án jól sikerült műsoros táncestélyt rendezett, melyen a kitüntetetteknek a királyi és a szolgálati érmeket is átadták. Az estélyen felülfizettek: Teudloff és Dietrich Bpest 20 P, dr. Pesthy Pál, dr. Éri Márton, Vendl István, Mátrái Antal 10—10 P, dr. Treer István, ídr. Sztanó Sándor, Nagy Béla, Fekete Testvérek, Csendőriskola pa­rancsnokság 8—8 P, Kiss Lajos, j özv. Stockinger Jánosáé, Hoff Hen- jrik, dr Leopold Kornél, Érsek Gá- I bor, ifj. Strényer Ferenc, Csankó I Géza, Bárdi József, Mirth Gyula 5—5 P, Mayer Antal, Borgnla Vilmos, Nöger Frigyes, Hock István, dr. Kertész László, dr. Fleischmann Ottó, Müller B Bernát, Barna Gyn'a, Máj- tány József 4—4 P, Kiss Albert, Debnlay Imre 3—3 P, Ulrich Jó' zsef, Kornzsán Melét,. Hantos Ferenc, Lakner Sándor, Szeyfried József, Kelemen Imre, André István, Molnár József, Környei Gyula, Tóth Pál» I Eördögh Zoltán, dr. Marxreiter Ala­jos, dr. Rnbinstein Mátyás, Hődl Andor, Sziver Lajos, Weiez Gyula, dr. Spányi Leó, dr. Horvát Jenó, Günsz Sándor, Hetényi Lajos, Ko- petsnik Gyula, Sachsenheim Edgár, Fodor József, Aimásy József 2—2 P, — melyekért ezaton is hálás kÓ* szünetet mond a Testület.

Next

/
Oldalképek
Tartalom