Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-10-15 / 42. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1927 október 15. i és villamossági vállalata Szekszárdi Széchenyi-utca 12, (Borgula gényházban, résében a lakásaikon felkeresve éket) pompás ebédet jut­tattak. Hétfőn a templomban közős szent gyónáshoz és áldozáshoz járul­tak a Misszió hölgyei az ünnepélyes szent mise keretében, melyet Kiss Lajos esperes plébános celebrált. Jól­eső kötelességet teljesítünk, midőn a Misszió karitativ munkásságának ezen újabb kedves megnyilatkozását a nyilvánosság előtt is megemlítjük. — Dr. Éri Márton beszámolója Szakoson. A dombóvári kerület or­szággyűlési képviselője, megyénk volt kiváló alispánja, dr. Éri Márton f. hó 3-án beszámolót tartott kerülete egyik legnagyobb községében Szak- csőn. Beszámolóját mintegy másfél­ezer ember hallgatta végig s azt an­nak egész folyamán a legnagyobb tetszésnyilvánítással kisérte, a végén pedig lelkesen éljenezte és ünnepelte Éri képviselőt, kit minden egyes al­kalommal, amikor választói között megjelenik, mindig jobban és jobban megszeretnek és megbecsülnek. A képviselőt és kíséretét Horváth László főjegyző látta vendégül. — Az ügyészségi elnök körútja. Dr. Kozacsek József a szekszárdi kir. ügyészség elnöke a múlt héten kezdődött hivatalos körútja alatt meg­vizsgálta a járásbirósági székhelye­ken működő ügyészségi megbízottak ügyködését, továbbá a járásbirósági fogházakat. — Szolgálati jubileum. Az állami selyemtenyésztési tisztikar a napok­ban Szekszárdon szép ünnepség ke­retében ülte meg a szekszárdi selyem- tenyésztési telep vezetőjének Sachsen­heim Edgar selyemtenyésztési főfel­ügyelőnek 35 éves szolgálati jubi­leumát. A tisztikar élén Eszterhay Jenő h. államtitkár, miniszteri meg­hatalmazott bensőséges szavakkal méltatta az Unnepeltnek kiváló ér­demeit és átnyújtotta neki Mayer János földmivelésügyi miniszter el­ismerő iratát. A tisztikar részéről Flettner Henrik főkönyvelő üdvö­zölte a jubilánst átadva a miniszteri meghatalmazott és a tisztikar vert ezüstből készült értékes ajándékát. Sachsenheim Edgarmeghatottan mondott köszönetét a megemlékezés­ért. Az ünnepséget a Szekszárd Szálló éttermében tartott banket fejezte be. — Eljegyzés. Bettelheim Sárika, Decs, éB Fleischer Pál, Budapest, jegyesek. — Orvosi hír. Dr. Kelemen József városi tisztiorvos lakását s rendelőjét a közeli napokban Bartina-utca 3. sz. alá (saját házába) helyezi át. — Tanítói kinevezés- Tamási köz­ség külterületén az uj iskola felépit- tetvén, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a község előterjesztésére Szembratovics Miklós tarcali éB Tán- czos Ilona sütvénypusztai rk. tanító­kat nevelte ki községi tanítókká. A miniszter ezen kinevezéssel egy ér­demes tanitó jegyespárnak egybeke­lését tette lehetővé. — Modern képkeretezés, épületüvegezés, leg­olcsóbban Lencz Károly üvegraktárában, Szekszárd. SZIGETI ÖDÖN * SZEKSZÁRD <23> Szállítmányozás • Bútorszállítás • Beraktározás IRODA: MOZIVAL SZEMBEN • TELEFON: 36. — Október hatodika Bátaszéken. A nemzet nagy halottait megillető bensőséges gyászünnepéllyel hódolt a bátaszéki állami polgári fiú és leány­iskola ifjúsága f. hó 6 án a Bátaszéki Dalárda közreműködésével az aradi tizenhárom vértanú emlékének. A Kaszinó nagyterme zsúfolásig telt meg a kegyeletes ünnepélyre, mely­nek műsora a következő volt: 1. „Hiszek egy Istenben ...“ Énekelte a Dalárda. 2. Kardos Pál polgári iskolai igazgató megnyitó beszéde. 3. „Arad felől kerekedik .. ,u Éne­kelte a Dalárda. 4. Ábrányi Emil: „Tizenhárom.“ Szavalta: Kovács La­jos polg. isk. IV. o. t. 5. Chopin: Waise 7. Zongorán előadta: Farkas Izabella polg. isk. tanárnő. 6. Ifj. Ábrányi Kornél: „Október 6.“ Sza­valta: Mácsik Julia IV. o. t. 7. A nap méltatása. Irta és felolvasta: Lej- tényi Győző polg. isk. tanár. 8. Havas István: „A halhatatlan tizenhárom.“ Szavalta: Csonka László levente. 9. „Himnusz.“ Énekelte a Dalárda. A szép erkölcsi siker Lejtényi Győző { polgári iskolai tanár munkáját dicséri. I — Állami hozzájárulás Szekszárd város csatornázási költségeihez. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a szekszárdi Garay János reálgimná­zium csatorna költségeinek 20 évi megváltása fejében 32.000 pengőt engedélyezett a városnak, mely négy részletben kerül kiutalásra. Szekszárd városa ebben is komoly támogatást nyert ahhoz, hogy csatornázása révén is modern várossá fejlődhessék. — Az idei szüret eredménye. A hires szekszárdi borvidéken most kö­zeledik a szüret a befejezéshez. Az általános tapasztalat az, hogy a borok jó minőségűek lesznek, mennyiség tekintetében azonban csalódást hoztak a gazdáknak, mert a remélt bor­mennyiségnek csak 60—70 százaléka termett. A borárak még nem alakul­tak ki, amennyiben 40—50 fillér kö­zött ingadoznak. — A Szekszárdi Dalárda ezúton is értesíti tagjait, hogy a próbák folyó hó 17-én ismét megkezdődnek. — Molnár ruhákat vegyileg fest. tisztit. Üzlet: Szekszárd, Kaszinó­bazár-épület. Fusz Ferenc Qveskereskedése, Szekszárd Telefon: * 69. * Mindennemű 720 üveg-, porcellán-, díszműáru, gyártmányú ulpucct evőeszköz építkezéshez elsőrendű táblaüveg, valamint képkeretezés. ■■ Üvegezés vidékre is igen olcsón! — A 44-esek ünnepe Kaposváron. A vitéz 44 es ezred volt katonái ok­tóber 8-án gyűltek össze ismét Ka­posváron bajtársi összejövetelre, mely alkalommal felavatták azt a művészi síremléket, melyet utolsó parancsno­kuknak, vitéz Reichard Béla alezre­desnek emeltek. Az ünnepélyen bá­rom tábornok is részt vett és pedig Bauer Gyula, vitéz Szívós Valdfogel József volt 44 es és Baur kaposvári dandárparancsnok tábornok. Érdekes, hogy a román megszállt területről és Grácból is jöttek az ünnepélyre, vi­szont KégI Zoltán volt 44 es száza­dos Délamerikából mentette ki távol- maradását. Megjelent a nálunk is jól ismert Zigonyi Sámuel alezredes is, aki az ősz folyamán ismét kimegy Északamerikába tanulmányútra. 8-án este 200 terítékes bankett volt a Turulban, amelyen számos felköszöntő' hangzott el a hires somogy—tolnsi ezredre. Legnagyobb sikert aratta Molnár Pál kamarai titkár gyönyörű beszéde, melyet a baj társak lelkesen megtapsoltak. Tallián Andor somogy- megyei alispán és dr. Vétek György kaposvári polgármester meleg sza­vakkal köszöntötte az egybegyült 44-eseket. 9 én, vasárnap délelőtt a Hősök templomában ünnepi isten­tisztelet volt, utána pedig a Jálics által készített Reichard síremlék fel­avatása történt meg. Itt Bauer Gyula nyugalmazott tábornok mondott ma­gas szárnyaidén emlékbeszédet, majd elhelyezte a sírra a bajtársak koszo­rúját. Az ünnepélyen megjelent a ba- ranyamegyei Mágocs község 3 tagú küldöttsége is, hogy megkoszorúzza a község szülöttének sírját. Az ün­nepség után a vármegyeháza nagy­termében gyűlést tartottak a 44-esek, amelyen dr. Gauser Rezső ügyvezető elnök beszámolt a bajtársi szövetség ügyeiről s a 44-es emlékmű javára rendezett gyűjtés eredményéről. Itt Tallián alispán megígérte, hogy a már meglevő 14.000 pengőhöz a vár­megye még 10.000 pengővel, Kapos­vár város pedig a hiányzó összeggel fog hozzájárulni, mire a közgyűlés dr. Gauser Rezső indítványára ki­mondotta, hogy a 44-es emlékművet az 1928. évben felállittatja s az el­készítésére Jálics vagy Konrád 44-es művészeket kéri fel. — Halálozás. L a s k ó Károly a szekszárdi régi iparos gárda egyik nesztora 80 éveB korában folyó hó 8-án elhunyt. Temetése 10-én volt. Steiner Sándoe kir. járásbiró­sági szakaltiszt életének 61-ik évé­ben folyó hó 7 én délután fél 6 óra­kor hirtelen elhunyt. Temetése e hó 9 ón délután 3 órakor volt. A meg­boldogultban Titte Kálmánné édes­atyját gyászolja. Nyéki István gazdálkodó folyó hó 7-én 37 éves korában két napi szenvedés után elhunyt, temetése e hó 9-ón volt nagy részvét mellett. — Elveszett szeptember hó 23-án reggel Bátaszék—Budapest között (Sárbogárdiéi gyorsvonat) egy antik aranykereszt, 6 drb borsószem nagy­ságú gyémánttal. A megtalálója kére­tik, hogy jutalomdij ellenében adja be azt kiadóhivatalunkba. f BOROS ÉS TÁRSA | m „Kühne“ mezőgazdasági I gépgyár rt. tolna- és ■ bácsmegyei képviselete m raktáron tart: oséplőgarnitn­8 rákat, szívó-, gáz- és benzinmofo­• rakat, szabadalmazott páros ét m páratlan sora „Vera Drill“ I kanalas sorvetögépeket é és minden egyéb • mezőgazdasági (11) 9 9 gépet. { Főraktár: Szekszárdon,a Kaszinó- f bazár épületében. — Telefon 49* I — Tisztviselők küldöttsége dr. ÓrlTy Illírénél. Vasárnap délelőtt a szek­szárdi köztisztviselők és nyugdíjasok népes küldöttsége kereste fel dr. őrffy Imre kincstári főtanácsos, országgyű­lési képviselőt, hogy Szekszárduak magasabb lakbérosztályba sorozása iránt való közbenjárását kérje. A tisztviselők nevében vitéz Vendel István polgármester kérte a képvi­selőt, hogy a város fejlődésével kap­csolatban folyton szaporodó és a la­kókra áthárítható közüzemi költsé­gekre való tekintettel eszközölné ki a kormánynál Szekszárd városának az V. lakbérosztályból jelentékenyen magasabbra való beosztását, mert a tisztviselők amúgy is kevés fizeté­sükből képtelenek csekély összegben megállapított lakbérüket akként ki­egészíteni, hogy a pótköltségeket is fedezhessék. Dr. őrffy Imre a pol­gármester beszédére adott válaszában mindenekelőtt hálásan emlékezett meg a tisztviselői karról, amely politikai karriérje kezdetén és az azóta le­folyt választások alkalmával is egy­öntetűen állott melléje. Azonban nem­csak ezért, hanem az igazság és mél­tányosság szempontjából is köteles­sége, hogy ebben az ügyben a pénz­ügyminisztérium illetékes osztályainál eljárjon. Régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel és kijelentheti, hogy a mi­nisztérium mindezideig azért nem döntött a szekszárdi tisztviselők lak­bérosztálya felől, mert az összes vá­rosok tisztviselői hasonló kérelmeket juttattak a kormányhoz és azokat most együttesen fogják elbírálni. Mi­vel Szekszárdon, ahol vízvezeték és csatornázás is készül, egészen más a helyzet, mint más városokban, ahol e közüzemek már régebben létesül­tek : az itteni tisztviselőtársadalom kérése a lehető legméltányosabb és halasztást nem tűr. Azért minden be­folyását latba veti, hogy az ügyben mielőbb kedvező döntés történjék, el­mondta még dr. Őrffy azt is, hogy a pengő vásárló képességének sülye- désére, illetve a fokozódó drágaságra való tekintettel a kormány a tiszt­viselői fizetéseket emelni szándéko* zik, azonban az emelés kulcsára vo­natkozóan még döntés nem történt. — Tűz Űcsényben. F. hó 4-ón tűz volt őcsény határában. A falu mellett levő szérüskertek egyikén déli 12 órakor kigyulladt a község tulajdonát képező szalmakazal és teljesen leégett. Az oltási munkálatot a nagy szél és a vízhiány lehetetlenné tette. Még sze­rencse volt, hogy akigyulladt szalma* kazal a szérű végén állt és az északi szél a többi kazaltól elfordította a a lángot és a pernyét, mert különben az egész szérüskert leégett volna. A4 tüzet valószínűleg játszó gyermekek okozták. A kár nagysága 600 pengő, melynek egy része biztosítás révén megtérült. — Mérlegek gyártása és javítása hitelesítve. - Title Testvérek, Szék* szárd. Telefon 91.

Next

/
Oldalképek
Tartalom