Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-10-15 / 42. szám

1927 október 15. TOLNAMEGYEI UJSÄG 5 föbörhüsoveseH 11 Uizvezetékl berendezések I I minden nagyságban ■ ■ . ■ ■ kflnhoMir. Ifl ■ Telefon 91 jótállással. B#“ Telefon 91 ■ kaphatók: Belaslts István üvegesnél Szekszárd- Sül z-féle ház — A Szociális Misszió hangver­senye Szekszardon. A Szoc Misszió szekszárdi szervezete ezidén is egy nívós koncert megrendezésével ked­veskedik a város közönségének. A kitűnő művészekből álló Ferrari— Kerpely—Kósa triót sikerült meg­nyerni egy estélyre. Albertina Ferrarit nem kell bemutatni, mert hiszen ő már régóta kedvenc művésze a szek­szárdiaknak. Kósát pedig tavaly is merte meg a közönség igen előnyö­sen. De Kerpely Jenőt sem kell be­mutatni, mert ugyan ki ne hallott volna már a hires Waldbauer—Kér pely vonósnégyes társaságnak hires csellistájáról ? ! Tehát csupa márkás név! A műsoruk igen nivós. Együtte ■ sen Goldmark op. 4. trióját fogják előadni. Szólószámonként Albertina Ferrari műsorán Lalo, Paganini, Vera cini, Hubay, Sarasaié művei, Kerpely Jenő műsorán pedig Händel, Mozart, Bocherini, Tschaikowszky és Popper művei szerepelnek, mig Kósa György Bach D dur Fantáziáját és Fugáját játssza. Hatalmas műsor. A hang­verseny a vármegyeház nagytermé ben október 20 án este fél 9 órakor lesz megtartva. Azt hisszük, nemcsak a szekszárdiak, hanem a vidékiek is meg fogják ragadni az alkalmat, hogy ilyen művészi élvezetben lehessen részük, nem is szólva arról, hogy a hangverseny jótékony célt szolgál. — Szekszárd város a temetők rendezéséért. A közelgő halottak nap jóra való tekintettel Szekszárd város tanácsa úgy az alsóvárosi, mint az uj városi temetőket általános tisztogatás alá vette és a hősök külön temetőjét, ahol ez év, nyarán uj sírköveket álli tottak fel, újból átrendezte. A városi tanács egyidejűleg dobszó utján fel­kérte a város lakosságát, hogy a temetőben levő magán&irjaikat és sír­boltjaikat is még e hó folyamán vegyék alapos rendezés és tisztoga­tás alá. — Villamossági és erőátviteli berendezések szakszerű szerelését vállallak Titte Testvérek, Szekszárd. Telefon: 91. — A közadók befizetése. A köz adókért, illetve közszolgáltatásokért lefoglalt ingóságokra az árveréseket a városi adóhivatal már kitűzte. Az árverések napjait megelőző napokon a lefoglalt tárgyak a városháza udva­rára szállíttatnak be. Ezért a városi adóhivatal felhívja a hátralékosokat, hogy a lefoglalt tárgyak elhozatala- kor otthon tartózkodjanak, lakásukat zárva ne tartsák, mert a törvény rendelkezései szerint a lakásokat a városi végrehajtó lakatossal felnyit­tathatja és a zálogtárgyakat az érde­keltek távolléte dacára beszállíthatja. Ezért nyomatékosan figyelmezteti az adóhivatal a hátralékos adófizetőket, hogy ne tegyék ki magukat a tárgyak behozásával járó kellemetlenségeknek és a kényszereszközök igénybevételé­nek, hanem adójukat a kellő időben fizessék he. Uitfe üesíuérek, Szekszárd. — A lövészárkok pokla, a gránát és pergőtüzek rettentő vihara, a nagy háború franciaországi fejezete borzal­mas élethűséggel elevenedik meg élőt tünk jövő héten szerdán—csütörtö­kön a „Nagy szüret“ cimü film be­mutatóján. A „Nagy szüret“ a film művészetnek és a filmtechnikának olyan produktuma, amelyhez fogha­tót még Amerika is keveset produ kál. A nagy háború idejéből hoz ez a film egy melegszívű szerelmi tör­ténetet, azonban tulajdonképen a há ború igazi lelkét, igazi karakterét látjuk benne. Grandiózus emléke ez a világégésnek és örök dokumen tűm a lesz ennek a mai korszaknak. A szépséges Dolores del Rio játsza villogó szemű francia leányt, aki fe­lejthetetlen alakítást nyújt. Két napig, október 19-én és 20 án szerepelteti műsoron a „Világ Filmszínház“, az amerikai Fox-filmgyár, ezen kima­gasló attrakciónális filmjét. — Megkezdődött az őszi vásár rádióban Szekszárdon, a Fábián- cégnél. Tekintse meg újdonságait. Igen olcsó árak, 4 havi részlet- fizetés. — Egy ökrös fogat agyongázolt egy kilenc éves kisfiút. Gyünkről jelentik: Kiss József rácegresi lakos ökörfogatát 13 éves Ferenc fiára bizta, aki azonban nem birt az ökrökkel. Ezek valamitől megijedve elszaladtak s e közben a kocsin levő öccse, a 9 éves István leesett és a kerekek alá került, amelyek halálra gázolták. Mire Szék száréról a mentőautó kiér­kezett, a kisfiú már kiszenvedett. Az apát gondatlanság miatt feljelentették az ügyészségen. — Rod la Rocque, mint „Vörös kalóz“. Bánky Vilma fiatal férjé újból beszéltet magáról. Berlin három nagy mozijában tomboló hahotával fogadják estéről-estére legújabb film­jét, amelyet Cecil B. de Mille stúdi­ójában készítettek és amelyben egy vörös kalóz szerepét alakítja, valóban utolérhetetlen ügyességgel. Szerepe rendkívül hálás, mert árkon-bokron, tűzön vizen keresztül egymaga győze­delmeskedik az egész amerikai vízi és légi-flottán, nem szólván v dread- naughtók végeláthatatlan során. Érde­kes, hogy a közönség nem egyszer hangosan élteti Rod la Rocqueot. BH Pá Drágám, mit csináltok? Pál Nagymosás van nálunk. És Te itt korzózol ? 941 — Na hallod, hiszen |-nal mosatok — A magnak való burgonyát most kell kiválogatni. A burgonya termése 140 és 160 mm. között váltakozik kát. holdanként s ha a termés ala­csony, annak bizony elsősorban maga a gazda az oka, mert rossz vető­magot használ. — Rendszerint a ta vaszra megmaradt aprószemü bur­gonyát választják vetőmagul, holott a jó vetőburgonyának legalább is közép nagyságúnak s ezen kívül egy­félének kell lenni; a kevert burgonya még étkezésre se jó, mert nem fő meg egy és ugyanannyi idő alatt s ennek következtében az egyik puha lesz, a másik kemény, nyers ma­rad. Ha csak lehet, nemesitett vető­magot használjunk, amelyet a M. Kir. Burgonyatermelési Hivatalban (Buda pest, m. kir. földmivelésügyi minisz­térium) lehet beszerezni, amely hiva­tal különben minden burgonyaterme­lési ügyben díjtalan felvilágosítást ad. Akinek pedig nincs módjában burgonya-vetőmagot venni, az most a burgonyaszedés alkalmával válo­gassa ki vetőmagul azon egyfajtáju töveket, amelyek a legnagyobb ter­mést adták, mert miként a szapora kocáknak utódai is szaporák lesz­nek, úgy a bő termő fészekből való burgonya-vetőmag lís bőven fog te­remni. Nem szabik! belenyugodni 20—30 mázsás termésekbe, hiszen jó vetőmaggal, megfelelő műtrágyá­zással könnyen lehet a terméseket 80—120 mázsára emelni. — Megnyílt a dombóvári tanitónő* képezde. A szent Orsolya-rendi nő­vérek Dombóváron rk. tanitónőké- pezdét állítottak fel, mely a tanév kezdetén meg is nyílt. Hogy milyen szükséges volt ez intézet, azt igazolja az, hogy az I. évfolyamba 41 növen­dék kérte felvételét. A tanitónőképző intézet számára hatalmas 2 emeletes uj épületet építettek, amely azonban még nem készült el teljesen, mert külső . és belső vakolása most van csak folyamatban. A tanitónőképző intézet ezért ideiglenesen az elemi iskolában működik. Vidéki tanulók részére internátust is létesítettek. Tolnavármegye ezzel egy eddig nél­külözött intézménnyel gazdagodott. *■ — A gazdatiszti törvény újjáalakí­tása. A dunántúli gazdatisztek nagy­gyűlésének végrehajtó bizottsága és a Fejér- és Tolnamegyei Gazdatiszti Kör választmánya nagy érdeklődés mellett folyó évi szeptember hó 26án- Székesfehérvárott együttes gyűlést tartott, melynek határozatából fel- terjesztést intéztek a föld mivel és- ügyi miniszterhez a gazdatiszti tör­vénynek a mai követelményeknek Alkalmi ajándékok!! TÓTH JÁNOS órás ós ékszerész SZEKSZÁRD0N, KASZINÓ-BAZÁR. Nagy választék mindennemű arany- és ezüst értéktárgyakban, órákban; kinaezüst tárgyakban és optikai cikkekben. megfelelő újjáalakítása és a gazda- tiszti nyugdíjtörvény életbeléptetése végett. Kérték továbbá a gazdatiszti kamara felállítását és a sok hely- nélküli képzett gazdatisztnek közér­dekből munkaalkalom adását. A ma­guk hatáskörében pedig lépéseket tettek a gazdatiszti gyermeknevelő internátus létesítése és a gazdatiszti egyesületek fejlesztése ügyében. Egy­szersmind elhatározták, hogy még az ősz folyamán tanulmányozás céljá­ból meglátogatnak Budapesten több állami mezőgazdasági tudományos intézetet, a jövő tavaszra pedig elő­készületek történnek a mezőhegyes: állami birtok megtekintésére. — A szekszárdi Garay János reál- gimnázium br. Eötvös József önképzö» körének tisztujitása. A múlt héten alakult újjá Gockler György tanár­elnök vezetésével a reálgimnázium önképzőköre s ugyanekkor történt az uj tisztikar megválasztása is. Elnök lett Szélyes Sándor VIII. osztályú tanuló, titkár Berényi János, főjegyző Martin József, főkönyvtáros Végh József háznagy Méth Károly, Vili. osztályú tanuló, pénztáros Malonyay Elemér, aljegyző Simon Ferenc, alkönyvtáros Barakovits Gyula VII. osztályú tanuló, ellenőr Horváth Ákos VIII. osztályú tanuló, választmányi tagok Török Zoltán VIII. és Martin Ferenc VII. osztályú tanulók. F. hó 12-én alakult meg ugyancsak a reál­gimnáziumi sportkör is a következő ifjúsági vezetőséggel: elnök Végh József VIII. o. t., alelnök Ozanics Gyula VII. o. t., titkár Malonyay Elemér, pénztáros Martin Ferenc, szertáros Taszter Ferenc, az atlétika kapitánya Török Zoltán, helyettese Pataky Kálmán, játék kapitány Méth Károly, helyettese tHajdu Gusztáv, torna kapitány Taszter Ferenc, helyet­tese Szabó Lajos, úszás kapitánya Berényi János, helyettese Teszelszky Antal tanulók. — Agyvórtódulás, szivszorongás, nehéz lélegzés, félelemérzés, idegesség, migrén, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc József“ ikeserü- viz használata által rövidesen meg- szüntethetők. Tudományos megállapí­tások megerősítik, hogy a Ferenc JÓZ86f viz a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. Kapható gyógyszer- tárakban, drogériákban és füszerüzle- tekben. — Amerikai filmszínészek versenye. A múlt héten zajlott le New-York- ban az amerikai nagy filmgyárak filmszínészeinek versenye az elsőbb­ségért. A Roxy-Színházban nagy­számú közönség előtt vetítették le a filmsztárok fényképeit. A verseny fel­tétele az volt, hogy akinek a leg­hosszabb ideig tapsolnak, azt kiáltják ki a legnépszerűbb mozissinésznek. Ezen a versenyen vált nyivánossá, hogy az alig 21 éves Charles Farrell, a „Hetedik menyország“ cimü Fox- film főszereplője az amerikai mozi­közönség kedvence. Motscbenbadier Ödön és Fia tözifakereskedése, cement, beton, műkő és sirkőgyára, síremlékek nagy raktára, kőfaragó üzeme: Szekszárd, vasúti fasor 14. — Tűzifa ölenként és vagóntételek- ben. Cementáruk: u. m. kutgyürük, hidkövek minden átméretb'en, kuttető, kerítés és kapuoszlopok, etető és itató vályúk, hornyolt cementcserép, friss cement, vakolati kő­por, terazzó és műkőzuzalék, csiszoló anyagok, dunahomok, dunakavics. — Műkő: sírkövek, sirszegélyek, sirfedlapok készítése stb. — Síremlékek: gránit, márvány, műkő, készpénzárban részletre is. Vállalom temetőkben a már meglevő síremlékekre utánvésést és aranyozást, helyben vagy bárhol a vidéken is, régi sírkövek átdolgozását, fényezését, legjutányosabban előleg nélkül pontos szállítási határidőre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom