Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-01 / 1. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1927 január 1. 2 ti i ■ II V. VARRÓGÉPEK kerékpárok, villamossági cikkek; nagy raktár és javitómflhely sommer: mechanikusnál Szekszárd,Oaray-tér Telefon szám 51 I ■ I J A földrajzi fekvés, a néprajzi össze­tétel, a világgazdasági helyzet, a bel földi termelés feltételei, a dolgozó polgárság erkölcsi és testi felkészült­sége a termelés tekintetében, mind olyan igen mélyen fekvő tényezők, melyek történelmi fejlődés eredmé­nyei s amelyeket máról holnapra meg­változtatni senki sem tad. Ha már most Bzemügyre vesszük ezeket a tényezőket, agy meg kell ál lapíta­nánk, hogy bár a Trianon folytán hallatlanul megnehezült a magyar nép helyzete a világ nemzeteinek versenyében, az elszenvedett egy-két év tanúsága fényes bizonyíték arra, hogy életképességünket nemcsak nem veszítettük el, hanem az a be állott nehéz időbsn csak fokozódott. A mezőgazdasági kaltaránk egész közel áll már a békebelihez, sőt egy­némely vonatkozásban tál is haladta azt. Iparunk viszont jelentékenyen fejlődöttebb alakot mutat, mint a há­ború előtt, ami azt jelenti, hogy gaz dasági értékünk a maga összessé gében feltétlen emelkedett. A további feladat most már az, hogy az eként szép fejlődésben levő termelő erők munkája nocsak meg ne bénuljon, hanem még csak fokozódjék. Evég bői elsősorban arra van szükség, hogy nemzeti termelésünk kellő mó dón elhelyezkedhessék a többi nem­zetek termelése közt, vagyis, hogy olyan piacokat találjon, melyek leg előnyösebben felvehetik a mi pro duktumainkat és legjutányosabban adhatnak cserébe nekünk olyan dől gokat, amelyek nekünk nincsenek. A törvényhozás, illetve a kormány legelső és legfontosabb feladata te­hát a nemzetközi szerződések sürgős ▲ SZABÓ JÁNOS Telefon: 120 mérnöki irodája, Szekszárdon. Vasúti fasor 6 ▼ V ILLAMOS és IPARTELEPEK ellenőrzése. — Rentabilitási számítások. — Villamos-, telefon-, vízvezeték-, központi fűtés-, fürdő-, egészségügyi-, vizlecsapoló- és öntöző-berendezések. — Épületek, beton- és vasbeton- szerkezetek, utak és hidak tervezése és építése, — Építési anyagok, villamos csillárok és árammérők szállítása. Fáik és Zinner gránit- és mészkőbányáinak — Szekszárd és vidékére — kizárólagos képviselője. — Terméskő, út* és betonkavios, járdaburkoló gránitdara. és lehető előnyös tető alá juttatása lesz. Egy állam sem csinálhat teljesen magára hagyatva külpolitikát. Ezért a külpolitikai viszonylatban a „sza­bad kéz“ politikájáról át kell tőr nünk a konkrét irányú orientációra, melyet véleményem szerint az elkö­vetkezendő törvényhozási ciklus szin­tén meg fog hozni Gróf Bethlen I-*t ván államférfi zsenijére itt var iga­zán nagy hivatás és minden okunk meg van rá, hogy a belső konszoli­dációnak nehéz munkája után, ezt a talán még fontosabb és nehezebb feladatot szintén meg fogja o'dani. összefoglalva a mondottakat: az ál­talános külpolitikai, valamint a gazdasági külpolitikai feladatok nak elintézését tartom az elkö­vetkezendő epocha legfontosabb teendőinek* Ezzel azonban nem akarom mon­dani, mintha belpolitikai lag nem vol­nának még fontos tennivalóink. A magángazdaság annyiszor hangozta­tott szanálását illetőleg határozottan optimista vagyok. Nem kell itt más, mint a hitelviszonyok megindított javulásának folytatása és a takaré­kosság szempontjának úgy az állam, mint a maganháztartásban való még szigorúbb keresztül vitele. Admi nisztrációnk még mindig tulnagy és költséges. Szociális sz'mponibói nem követhettük azt az személyzetleépitő ütemet, amely kívánatos lett volna, de éppen ezért folytatni kell, bár­mennyi fájdalmat okozzon is az. — ■ Emellett azonban — és ezt különö- | sen kívánnám hangsúlyozni — min den rendelkezésre álló megelőző és megtorló eszközzel meg kell kíván­nunk azt is, hogy a magángazdasá­gok terén is legteljesebben érvénye­süljön a takarékosság. Sajnos, be keli vallanunk, hogy a takarékos ság éppen nem nemzeti erényünk és e tekintetben óriási nemzetnevelő fel­adat áll még előttünk. Mit sem ér a takarékosság, ha nincs produktiv munkával összekötve. Elf gultság nélkül állíthatjuk, hogy népünk túlnyomó része szorgalmas és a fizikai munka tekintetében olyan teljesítményekre képes, amely párját ritkitja az egész világon. — Ámde a fizikai munka aranykorá­nak már vége és sürgősen gondol­nunk kell arra, hogy a túlnyomó­részt agrár foglalkozású tömegünk­nek éppen mezőgazdasági műveltsége mentői gyorsabban és mentői na­gyobb mérvben emeltessék. A gaz­dasági szakoktatásnak hallatlan nagy fontosságú kérdésére utalok itt, melyre a jövendő országgyűlés­nek egész különös figyelemmel kell lennie. Nem vagyok és senki sem lehet ellensége a felsőbb tudományos ok tatásnak, azonban az a véleményem, hogy ennél nem mennyiségileg, ha­nem minőségileg kell kitűnnünk s az itt mutatkozó tu'produkció kikap caolásával eltérő hasznot feltétlen a tömegek gazdasági szaktudásá­nak emelésére tartom forditandó- nak. Gazdasági téren még c«ak a bizony kissé vérszegénnyé vált ke reskedeimünk fellendítésének szük­ségességét említem amivel nem aka­rom mondani, hogy ezzel a vala­mennyi nagy jelentőségű gazdasági témánkat ki is merítettem. Tehát tisztán helyszűke miatt térek át al­kotmányjogi és jogi feladataink rö­vid ismertetésére. A régóta vajúdó magyar polgári törvénykönyv, véleményem szerint, éppúgy megalko ható lesz, mint a kereskedelmi törvényünk egyik-má­sik intézményének megreformálása (részvónyjog stb.). Égetően sürgős­nek tartom konzervatív politikus voltom dacára a törvényhatóságaink megreformálását is, miután azokat a mai összetételükben már elavu tak- nak kell tartanom. Végül: alkot­mányjogilag a legfontosabb problé­mának a királykérdés megoldását tartom. Ezt szerintem szintén a most összeülő országgyűlésnek kell meg­oldani. O y probléma ez, amely év­századokra iránytadó fontossággal bir nemzetünk jövőjét illetőleg. Re­méljük, hogy ebben a rendkívül ké­nyes és fontos kérdésben is meg fogjuk találni azt a megoldást, amely a nemzet jövőjét legjobban bizto­sítja. Garanciának véljük e tekintet­ben a müveit magyar politikai köz­vélemény érett ítélőképességét, mely döntő kérdésekben sosem hagyta cserben és nem utolsó sorban gróf Bethlen István nagy államférfim kva­litásait. Ezek a determináló ténye­zők bizonyára számításba fogiák venni ennek a problémának kettős u. m. tradicionális és célszerű vo­natkozásait. Kiragadtunk nagyon is hiányosan egy párat a közel jővő problémái­ból. Be kell ösmernüuk, hogy az adott kép bizony elég hiányos, sőt nak mit hallgatnia, hogy egy sem- miházival, egy cseppet sem egyen- ranguval akar szégyent hozni a osa Iád fejére. — Nemsokára Laraca titkának ki pattanása után Cornelius Fiorentus lett a regö'yi castrum parancsnoka. Az életvidám, nyugtalan vérü fiatal ember valami rossz fát tett Apuliá ban a tűzre a büntetésből helyezték át Pannóniába. A városi élethez szo­kott nemes ifjúnak elég unalmas volt a tábori élet. Az útjavítás és csa­tornázás ellenőrzése, holmi tábori gyakorlatozás mellett akadt elég.sza­bad ideje. Hova ment vo'na üres óráiban, mint Biatachoz, hol a tár saitól sokat emlegetett Laraca is ke- •segtett holmi kalanddal. A fejede­lem szívesen látta házánál a délceg I ifjút, ki nemcsak ügyes partnernek j bizonyult a kockajátéknál, hanem feltűnő érdeklődést is tanúsított lánya iránt. Laraca ugyan nem szívesen hordta eleinte a roston sült halat és a Cdipős mézsört a napos vendégnek, de apia igy kívánta, aztán mi ifi'és- tagadás: csak jól esett konyhamű­vészetének hízelgő dicsérete. Las­sacskán aztán önmagában már össze­hasonlítást is végzett Regőc és Cor­nelius Fiorentus között és az ered mény majd mindig utóbbinak ked­vezett. Igaz, hogy Regőc formásabb testű volt, de alapjaban véve csak nyers erőről tanúskodtak izmai, mig a dux minden mozdulata kecses, lágy, szinte nőies volt, modora mjg megnyerő és nemes. Hát még, mikor ajkáról csevegő patakként ^ömlött a szó ! Szinte e bűvölve figyelte Laraca, mikor a kockajáték befejeztével Apuia örökké mosolygó kék egét festette, vagy mikor a cirkuszi mu­tatványok vértpezsditő izgalmait ecse telte. Lágy muzsikaként hatott, mi kor fülbemászó, csengő hangján a római költők szerelmes verseit sza valta sokat sejttető gesztusokkal kí­sérve. Aztán maga is faragott ver­seket, mélyekben önön epedő ér­zelmei ju ottak kifejezésre egy bá­jos, de hideg szivü kelta hölgy iránt. Laraca jól tudta, hogy ezek neki szólnak. Arcpirulása és szivének he­ves dobogása már el is árulta, hogy keblében heves tusa folyik első sze­relmeséhez való hűsége, vagy uj lo­vagjához való átpártolása között. — Végleg akkor döntött, mikor Corne­Igen tisztelt vevőinknek boldog újévet kívánunk, megköszönjük cégünk iránt tanúsított bizalmukat, amelyre ezentúl is rá fogunk szolgálni. Pirnitzer József és Piai áruháza, lius Fiorentus a teljes római művelt' ség elsajátítása céljából hüs szőlő* lugasban betűvetésre kezdte tanítani. Hogy remegett, mint szökött a vér az arcába, ha egy-egy hibás betű kijavításánál Cornelius vezette kezét a lágy viasztáblán! Mit folytassam tovább mesémet ? Biatae kívánsága a megvalósulás felé haladt, hisz Laraca minden ékszernél szívesebben hordta hajában az ajándékba aapo't stílust. Most már szeretett volna megszaba­dulni az átkozott emlékgyürütől, de az baljóslatú mementóként ujja hú­sába nőtt, hogy le sem tudta húzni. — Szóval Laraca a római dux fe­lesége lett, veti közbe a régész Ez Öcsém máris rossz kombinálás, mert akkor sarkofágban pihenne valahol a regö yi sáncok tájékán, vagy az

Next

/
Oldalképek
Tartalom