Tolnamegyei Ujság, 1926 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1926-12-18 / 52. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1926 december 16. ^IfARRÓGÉPEI^^ I ™ kerékpárok, villamossági cikkek; i nagy raktár és javitómfihely : sommer: 1 mechanikusnál Szekszárd.Qaray-tér ' 15 Telefon szám 51 JB a közs-ghazárti. Az útvonal végig Ünnepi díszt öltött. A községháza udvarán díszsátor alatt dr. Csiky Ödön ny. vármegyei főügyész várta dr. Peaiby Pált és tartalmas heezód kíséretében átnyúj­totta gyönyörű tokban a mandátumot. Különösen kiemelkedett beszédjéből az a rész, mely szerint tévedés azt hinni, hogy az ellenjelölt nélkül egy­hangúlag kapott mandátum könnyen lett megszerezve. N^m 1 Mert míg mások négy heti munkával szerezték azt meg, dr Pestby Pál négy évi fáradhatatlan munkával nyerte el, ér­demelte ki azt. Dr. Pestby Pál szívből jövő, ke resetlen szavakban köazöote m g vá­lasztói bizalmát és dr Keck László kerületi pártelnök lendületes záró­beszédé után meghallgatta a gimná­ziumi énekkar alkalmi dalát, melyet Nőtbling G za karmester komponált. Végül Kovács Irénke csokrot adott át dr. Pnsthy Pál n én a k. Az átadási ünnepség befejeztével Várkonyi Imre főjegyző villásreggelit adott, amelyen a miniszt r is részt vett feleségével és kíséretével. Két órakor a nugyvendéglőben és kaszinóban 250 teritékU ebéden ven­dégelte meg a képviselő a pártszer­vezetek tagjait és a kerü et társad»Imi tényezőit Az ünnepi besz vdet Kósa Ferenc gyönki református lelkész tartotta, aki költői lendülettel, gyö­nyörű mondásokban emelte ki azt a két tulajdonságot melyben a kép­viselő és a keiület versenyez egy­mással : a szeretetet és hűséget. A felköszöntő oly hatást kelteit, hogy a közönség perc k'g tapsolt utána és a lelkes éljenzésnek csak a zenekar tussá tudott véget vetni. Dr Pesihy Pál a nála megszokott közvetlenség gél és melegséggel vá'aszóit. Ez után még számos értékes és tartalmas fel köszöntő hangzott el, melyek közt különösen kimagaslott Székely Jánosé, aki a Kegyelmes asszonyra emelte poharát. Négy órakor az igazságügy miniszter asztalt bontott és kíséreté­vel, valamint néhány helyi notabili- tással a főbírói lakba m nt 5 órai teára, honnan ő Szemző Istvánnal, Knef ly Ödönnel és Gaál Lászlóval autón To n»ra ment vadászni, mig dr. Pes'by Palné, Mikó Ferenc állam SZABÓ JANOS Telefon: 120 mérnöki irodája, Szekszárdon. Vasúti fasor 6 V ILLAMOS és IPARTELEPEK ellenőrzése. — Rentabilitási számítások. — Villamos-, telefon-, vízvezeték*, központi fűtés-, fürdő-, egészségügyi-, vizlecsapoló- és öntöző-berendezések. — Épületek, beton- és vasbeton­szerkezetek, utak és hidak tervezése és építése, —- Építési anyagok, villamos csillárok és árammérők szállítása. Fáik és Zinner gránit- és mészkőbányáinak — Szekszárd és vidékére — kizárólagos képviselője. — Terméskő, út- és betonkavics, járdaburkolo gránitdara. titkárral és a kiséret többi tagjaival az esti gyorsvonaton Budapestre utazott. Hiányos volna tudósításunk, ha nem emlékeznénk meg arról a faradhatat­lan és nehézséget nem ismerő mun káról, melyet dr. Keck László, Szé kely János, Várkonyi Imre és Schmidt Jenő fejtettek ki, mert ennek kö­szönhető a felejthetetlen szép ünne­pély rmodén eddigit fölülmúló sikere. Pakson. Folyó hó 12-én, vasárnap délután vette át dr. Erdélyi Aladár mandá tumát Pakson a községháza zsufoiá sig megtelt udvarán. Elsőnek dr. Kovács Sebestyén Endre pártelnök üdvözölte a választók nevében és si keres munkálkodást kiváot neki a kerület részéről, melyet most már másodízben képvisel.— Dr. E délyi Aladar a paksi kerület újból meg­választott képviselője bensőséges sza­vakkal köszönte meg a beié helye­zett bizalmat s biztosította válasz­tóit, hogyha a szivére hallgat, P.<ksot tartja meg s nem Ceglédet, de hogy mit kíván az ország érdeke s a kor mány mi módon lesz kénytelen eb­ben az ügyben dönteni, még előre nem tudhatja. Jól eső érzéssel ta pasztalhatta, hogy a paksi kerületbe semmi erőszakosság, semmi atrocitás meg legcsekélyebb mértekben sem zavarta a választást, mindenki szive sugallata szerint teljesíthette alkot­mányos kötelességét. Azon reményé­nek adott kifejezést, hogy a meg­próbáltatásoknak immár vége, egy jobb jövendő előtt állunk, amely meg hozza nemzetünknek boldogulását. A választók nagy lelkesedéssel fogad­ták képviselőjük Bzavait és a jövőbe vetett hittel lelkűkben távoztak az ünnepélyes aktusról. Szekszárdion, A szekszárdi választókerület köz­ségei a választás befejeztével még péntek este autókon behozták a vá­lasztási aktusról felvett jegyzőköny­veket és dr. Hvozdovich Pál bony­hádi járásbirósági elnök dr. Kovács Károly szekszárdi törvényszéki ta nácselnökhel együtt éjjel is d<> goz> tt a választási iratok átvizsgálásán. A végleges eredményt, amely a lapunk múlt számában közölt összeállítástól alig tér el valamivel, jegyzőkönyvbe foglalták és megállapították, hogy dr. Ö ffy Imre a szekszárdi kerület meg* választott országgyűlési képviselője. A mandátum átadásának idejéül szombat délelőtti tiz órát tűzték ki, de jóval ez előtt az idő előtt már szinültig megtelt a váró háza nagy terme a k erű etbeli községek küldött­ségeivel és a szekszárdi közönséggel. Pontban tiz órakor vonultak be dr. Hvozdovich és dr. Kovács választási biztosok dr. Zsigmond Ferenc vá­lasztási elnökkel a terembe, ahol dr. Zsigmond közölte az eredményt, dr. örffy Imrét megválasztott képviselő­nek kijelentvén. Az ezt köve 6 éljen zaj iecsiilapult&val felkérte Vend Ist­ván po'gármestert, Szeghy Sándor gyógyszerészt, kerületi pártelnököt, P»pp Janos aisóuyéki bírót, Fr4 Já- D04 szekszárdi birtokost és André István kormánytanácsos, ipartestületi elnököt, bogy az monnan megvalasz tott képviselőt hívják meg a man­dátum-atadasí aktusra. Nagy ovációval fogadták a terem­ben megjelent ő.ffy Imrét, akihez Zsigmond választási elnök intézett szives szavakat, kívánva neki, bogy a választás alkalmával aratott diadalt erővel egészséggel használhassa ki a kerü et lakossága és a haza javára. Bethlen István gróf kiváó állam­férfiul kvalitásainak méltatása után köszönettel adózott a választóközön­ség józan, okos és megértő magatar iásának, amely lehetővé tette, hogy az uj képviselő, azok után a törvé­nyek után, amelyeket a múltban vérző Bzivvel kellett a nemzetgyűlésnek megalkotni, a viszonyok már most koostatálható jobbra fordultával reszt vehessen abban a munkában, amely a polgárság terheit van hivatva köny nyiteni. Vendl István polgármester mél­tatta ezután a képviselő működését, akit a választók bizalma immár har­madszor küld a p.rlam ntbe. 0 öm- mel konstatálja a győzelmet, amely | ismét mandátumhoz juttatta a kiváló Értesítés. ■ Őszi és téli angol szöveteim meg- _ érkeztek, melyekből mérsékelt áron készítek ■ eitüny. hums s télikobűtokot a I Kérem t rendelőim további szi­ves pártfogását. Tisztelettel Sápszky Andor férfiszabó. Hozott anyagok feldolgozását is vállalom I férfit, aki mindig szeplőtelen tisztán adta vissza a reá bízott zászlót. A poígármester végül arra mutatott reá, hogy az újjáépítés sikerét csak az összefogó egységes erő tudja bizto­sítani és ezért pártkü'önbség néikül mindenkit arra kért, hogy szeretet­teljes munkában egyesüljöa a kerü­let egész közönsége a nagy harc után. Mert csak ngy fakadhat áldás a most kezdődő politikai munkából, ha a képviselő működését az egymást sze­rető választó közönség bizalma tá­rnoka ja. Di ű ffy Imre hálás köszönettel adó­zott a közönségnek, amely kitüntető bizalmával m-gajándékozva a nem­zetgyűlés megszűnte után az orezág- gyütesba is őt küldte képviselőjéül, majd Behlen István gondviselésszerü egyéniségét és működését méltatva megemlítette, hogy a kormányelnök iránt a legteljesebb ragaszkodással és hűséggel viseltetik azóta, mióta hu szoohetedmagával melléje állt akkor, mikor ö vette a kezébe az ország ügyei vezetését. Köszönte, hogy gróf Bethlen őt munkatársául fogadta és alkalmat adott neki, hogy kerületé­nek oly sok kérése megvaiósu hasson. Büszkévé teszi a tudat, hogy har­madszor kapta a kezébe a kerület zászlaját, amely oly nagy jelentőségű esemény, hogy nincs ma képviselő, aki mind a háromszor egy és<ugyan­annak a kerületnek a megbízó leve­lével kezdi meg működését. Midőn ezt a nagy bizalmat szívből köszöni, arra kéri a mandátum átadásánál megjelenteket, vigyék haza az ő ize- netet és mondják el otthon minden­kinek, hogy a társadalmi béke és becsület, a munkaszeretet és a taka­rékosság polgári erényei azok, ame lyek a jövő bo'dogulását megalapozni hivatottak. Nem győzi eléggé han­goztatni, hogy ezekre az erényekre soha olyan nagy szükség nem volt, mint épen most. Midőn végül kije­lentette, hogy pártkülönbség nélkül a kerület minden választójának az ügyet szivén fogja viselni, fogadalmat tett, hogy a mandátumot, amelyhez se erőszak, se terror nem fűződik, ugyanolyan tisztán adja majd vissza, mint ahogyan .kapta. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr. Zsigmond választási elnök az ■aa bb aa aa aa iá aa aa aa aa aa aa aa aa a A aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa as aa as fia <bb aa as aa aa aa «a ten <bb aa aa aa «a aa aa aa aa aa gg 55555S waaaaaaa na aaan «a na ÍBaBaB«BaBnBaBaBWBBBaa«aaaBBigBaBaBgMaaaBn*BaaBBimBgBBaaaBaaaB«iaiSS5£g£g5,Sggj;s aa a aa SS aa mm Brűndl Sános és Szabó Sános vizműépitkezési vállalata S zekszárd, Vasúti ff a so b* @a s^ávn A városi vizműszabályrendeletben előirt, s a városi tanács által jóváhagyott minták szerinti kivitelben készít: a leg» jutányosabb áron, egy évi jótállás mellett házi vízvezetéki és csatornázási berendezéseket aa |aa aa aa aa a» aa BB ma BB mm Terv és költségvetés díjtalan. — Minták megtekinthetők Vasúti fasor 6. szám alatt. Hosszabb lejáratú kedvező fizetési feltételek. BB BB aa BB BB aa aa BB aa 312 ■■ mm flRI ——fi———a———^—BfiBmmm mmm——n—■aa————___________ ««n»....a..«saas.asiiBBWiiaaaaiMiaiBiaBBiaBaiaaBuB>s>M—.ftBf —aa aSSfrSSBaSSSBBaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBB «BBBa AB ^BbSSSSS SS SS 5858*55855BB SS BBBBBBaB SS BBBBBBBBBBBbSSÍS

Next

/
Oldalképek
Tartalom