Tolnamegyei Ujság, 1926 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1926-12-18 / 52. szám

1926 december 18. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG rs I I I Felhívás! Felhívom a műértő közönség ügyeimét arra, hogy műtermemben már megkezdődtek a külföldi zsá­nerű művészies, karácsonyi felvé­telek — Kérem úgy a helyi, mint a környékbeli nb. közönséget, hogy rendeléseikkel mielőbb keressenek fel, hogy a múlt évi torlódást el­kerüljük. — Teljes tisztelettel Nőger Frigyes József főherceg tábornagy ni Ö klr. Fen­sége udvari fényképésze Szekszárd, Széchenyi-utca 28 1 insé? m I I I ■.Fen- ­szám ünnepséget bezárta. A képviselő pe­dig autóra ült és bejárta a kerület összes községeit, bogy mindenütt a heljBzinón is megköszönje a válasz­ték bizalmát. Tolnán. Folyó hó 10 én pénteken délelőtt 11 órakor a községházán igen nagy számban összegyűlt választó közön­ség előtt adta át dr. Szily Géza vá lasztási elnök lelkes beszéd kísére­tében dr. Klein Antal országgyűlési képviselőnek mandátumát. Dr. Klein Antal hálás köszönetét mondott vá laBztóinak, hogy ismételten megtisz­telték bizalmakkal, ígérte, hogy tel jes képességét és erejét a haza ügyei­nek előbbre vitelére fogja szentelni és emellett a kerület minden válasz- tójnáak ügyében is minden kora leg- leíkiismeretesebben fog eljárni. Az összegyűltek lelkesen tüntettek sze­retett képviselőjük mellett és ezzel a mandátum átadás szép ünnepélye végett ért. Délután 2 órakor a kaszinó ter­meiben 150 terítékes bankett volt, amelyen a kerület minden községé­nek képviselete is megjelent. Az első feiköszöntőt dr. Fischer János a tol­nai egységes párt elnöke mondotta és a part neveben köszöntötte az uj országgyűlési képviselőt. Dr. Szily Géza ugyancsak dr. Klein Antalt éltette, aki hosszabb beszédben kö­szönte meg az ünnepeltetést és vá Iasztókerülete polgárainak egészsé­gére üritett poharat. Gosztonyi Jenő faddi esperes-plébános lelkes beszéde után az összegyűltek Weber Jánost óhajtották hallani, aki a tőle meg­szokott hévvel igen lendületes bőszé det mondott, amit a jelenlevők nagy lelkesedéssel fogadtak és Weber Já­nost, mint a paksi kerület leendő képviselőjelöltjét meleg ovációban ré­szesítették. Tamásiban folyó hó 11-én délelőtt Í1 órakor a hősök emlókszobra előtt a választók nak hatalmas tömege gyűlt Össze, hogy részt vehessen azon ünnepsé­gen, amikor dr. Dentz Ákosnak, az U) országgyűlési képviselőnek a man­dátumot átadják. El linger Richard választási elnök lendületes beszed kí­séretében nyújtotta át a mandátu­mot, amelyben kiemelte, hogy a ta­mási válasvtókerület évtizedek óta el volt hanyagolva és azon reményé­állító EKSZÁRD Irodai Mozival szemben. inBmBimainniiMiiniimiiiniiinmmiiimimmmiuitniiiiiimiinnBmnmni ni B nmitiimniiuiMiMMmimMiiiuuMiüiiiimiiiwiiiJiiiiiiniiiuwraiiiiiiM niniiimimiiiii Jőhirnevü, közismerte Telefoni 36. llllimiinniimniiiinimiiimninMiiiniiinmmBiiumiiiimnimmii'i nek adott kifejezést, hogy dr. Dentz Ákosban azt a képviselőt találta meg kerület, aki az elhanyagolt köz­ügyeket szivén fogja viselni. Dr. Dentz Ákos nagy tetszéssel fogadott beszédben köszönte meg a mandátu­mot és kifejtette, hogy minden ere­jét és képességét fel fogja használni, hogy elősegítse a nagy magyar álom megvalósulását és megígérte, hogy a kerület érdekét mindig hűségesen fogja szolgálni. Az országgyűlési kép viselőt Bokáig'ünnepelték beszéde el­hangzása után is. Este a Kaszinó helyiségében társas­vacsora volt, amelyen mintegy 300 an vettek részt a kerület lakóinak min­den társadalmi osztályából. Az első feiköszöntőt Kurucz István pártelnök mondotta és az egységespárt nevében melegen köszöntötte az uj képviselőt. Dr. Dencz Ákos gyönyörű beszédben köszönte meg az üdvözlést és poharát a nemzeti megújhodásra és választó polgárainak boldogulására ürítette. Kálnai Béla tamási főjegyző községe részéről, Bertics Pál a kerület többi választói nevében köszöntötték a rég­óta közszeretetben álló uj képviselőt. Megható jelenet volt, amikor a posta­takarékpénztár tisztviselőkara névé ben egyik szónok búcsúzott dr. Dencz Ákostól, a nagy szeretetnek örvendő volt hivatalfőnöktől. DJ kórhDz Szekszúidon. Arról értesültünk, hogy a szek­szárdi Ferenc-közkórházat országos tébolydává óhajtják átalakítani, a Ferenc-közkórház belgyógyászati és sebészeti osztályának pedig egy uj, modern helyiséget óhajt az állam építtetni. Ezen hirt a legőszintébb örömmel fogadjuk, mert a kórháznak a város központjából való kihelyezését egész­ségügyi szempontból kívánatosnak tartjuk, másreszt a kórház jelenlegi helyiségeit, dacára a közel múltban történt nagy átalakításoknak, főként levegőztetés és egyéb szempontokból is olyannak tartjuk, amely egy mo dern kórház kívánalmait nem minden tekintetben f di. Amily örömet vál­tott ki a kórház kitelepítésének hire Szekszárd város összob lakosságában, ép oly megdöbbenéssel fogadták azt a hirt, hogy az uj kórház építési helyéül a régi újvárosi temetőt sze­melték ki és hogy annak átengedését illetőleg a város részéről már bizonyos ígéretek is tétettek. Nem gondoljuk, hogy ezen hir meg­felel a valóságnak, mert a város kép viselőtestülete megkérdezése nélkül senki ily irányú kötelező Ígéretet nem tehetett és megnyugtathatjuk azokat, akik e tervben erős kegyelet sértést látnak, hogy Szekszárd város képviselőtestülete, bármennyire is he­lyesli a kórház építési tervét, soha­sem fog hozzájárulni e valóban ke­gyeletsértő tervhez, mert a képviselő- testületnek is igen sok tagja van, akinek szülei és legközelebbi hozzá tartozói ezen temetőben pihennek, ahol kegyeletes érzéssel gondozzák és tartják fent szeretteiknek sírját. Tudomásunk szerint ezen temető le­zárása óta nem tellett el még 30 év és igy jogilag sem helyezkedhetne az átengedés álláspontjára a képviselő testület. Ha az uj kórház elhelyezésének kérdésével foglalkozunk, akkor ezen hely egyébként sem felelne meg a kórház céljainak, már pedig e kér dósnál nem játBzhatik szerepet az, hogy a terület ingyenes legyen-e, avagy azért pár milliót kelljen fizetni. A szekszárdi régi újvárosi temetőnek nem megszüntetését kellene hatósá­gainknak tervezni, hanem annak újból való megnyitását. — Van viz vezetékünk, nem képezhet tehát hygemkus okokból akadályt az, hogy a város belterületén is legyen egy temető. Ugyan is, ha ezen temető nem nyittatik meg, akkor igen rö­vid időn belül a városnak uj földek megvételéről kell gondoskodnia, mi­vel a temető céljaira megvásárolt terület legnagyobb része már sírok­kal van tele, de egyébként is, mind két temető a város központjától igen nagy távolságra van. Nagyon kivá* I natos volna tehát ezeB régi temető- j nek újból való megnyitása már csak { azért is, hogy a belső körzet lakói 1 temetkezése, kü önösen a zord téli | ^ÖfiíPÉR^ I évi karbantartását és szak­szerű javítását vállalom I ■ Sommer mechanikus | Szekszárd. ■ Mindenféle írógépekhez kellékek 16 és alkatrészek beszerezhetők. időkben, megkönnyittessék. Az újvá­rosi régi temető sirjainak kitelepítése, eltekintve a kegyeletlenségektől, még igen súlyos anyagi terheket is jelen tene azoknak, akik ragaszkocdnak még haláluk után is szeretteikhez. Szekszárd város jelenlegi képvi- velő testületé a modern fejlődés ér dekében igen jelentős terheket rőt már Szekszárd lakói vállára. Idő­szerű, hogy a legnyomatékosabban kifejezésre juttasuk lapunk utján is azt az általános meggyőződését Szek­szárd lakóinak, hogy intézőhatósá­gainknak teljes erejükkel oda kell hatniok, hogy ezen terhek most már tovább ne fokoztassanak, hanem ellenkezőleg egész erővel visszafejtesz- tessenek. Ezen szempont is sok egyéb okokon kívül, amit bővebben ezúttal kifejteni nem óhajtunk, amei lett szól, hogy Szekszárd város kép viselőtes.ületének nem lehet arra az álláspontra helyezkednie, hogy az újvárosi régi temető engedtessék át, akár bizonyos megtérítés el önében is az ujonan épülő kórház céljaira. fth. j Sipos M&rton meghalt | Mint vakító üstökös, ngy tűnt fel a magyar sport egén ! Hirtelen lob­bant fel messzeható fénye j egyideig az egész égboltot beragyogta suga­raival, majd gyorsan, miként jött, elenyészett a végtelen örökkévaló­ságban .. . Ez volt Sipos Márton. Váratlanul bukkant fel az ismeret­lenségből az uszósport színpadán. Már cIbő szereplésével magára vonta min­denki figyelmét ; páratlan képessé­geivel elhomályosított minden más csillagot, világhírt s dicsőséget szer­zett magának és egész hazájának, s aztán egyszerre napja leáldozott. *. Sipos Márton Szekszárdon szüle­tett 1900 január 19 én. Itt töltötte boldog gyermekéveit, itt végezte el a gimnáziumot. Az érettségi letétele után Keszthelyre ment a gazdászati akadémiára. Ott fogott hozzá a sport­szerű úszáshoz, bár istenadta tehet­ségét már jóval korábban elárulta. Mindjárt az első nyilvános szerep ése alkalmával országos jelentőségű sikert ért el. 1921 nyarán a Balaton vizén megnyerte a gazdász-bajnokságot és egyben magyar rekorder lett. Az e ső versenyén elért eredménye a 100 Alapítási év 1832. Krön Salamon Fia Szekszárdon Kész női és leánykabátok. Alapítási év 1832. Úri és női ruhaszövetek, kabátkelmék, selymek, gyapjukazánok, divatflmellek, cérna- és pamutvásznak, aBztalgarniturák törülközők sző­nyegek, ágyteritők, paplanok, matrac és butorkelmék, utazó és lótakarók, elsőrendű minőségű férfi ineek, nyakkendők harisnvák kötött frrfi és női mellények, férfi és női ernyők stb. stb. cikkek a legjutányosabb árakon 1 ’ * * Óvodák, intésetek karácsonyi bevásárláaaiknál árengedményben rászeeülnek! “tmn

Next

/
Oldalképek
Tartalom