Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-01-31 / 4. szám

1925 január 31. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 Mielőtt bútort vásárol tekintse meg óriási, minden ||■■ leaan!■ 1 ávnassnt igénynek megfelelő, modern D III OF^3X131 3111319 ahol villamos tizemre berendezett műhelyemben készült bátorokat árnsitok. Bükk-, tömör- és tele hálók $ ebédlő-, konyha-, előszoba-, leány szoba- és irodaberendezések. Bőr-, bükk- és hajlított székek, asztalok, szalongarni túrák, chaiselongueok Btb. Vas és rézbutorok, tükör, kép és háztartási cik kék nagy választékban. Olcsó árak! Kedvező fizetési feltételek! Szolid alap! Fischl Lajos és asztalos cég Üzlet; Széchenyi-utca 39 — Raktár!: Széchenyi-utca 61 Szekszárd — Népművelő előadások. A szek­szárdi róm. kath. elemi iskola tan­testülete az idei téli hónapok alatt is előadássorozatot rendez a tanulók szülői számára, vasárnaponként a litánia után, az iskolák tantermében. Előadás után műsor is lesz. Kivána tos, hogy a szülők minél nagyobb számban jelenjenek meg ezeken az előadásokon, amelyek programmja a következő: A belvárosi elemi isko­lában: Február hó 1-én Nagyné Kálmán Teréz: Csecsemő- ób gyer­mekvédelem. Február 8. Kálmán Fe­renc: Emlékezés Jókai Mórról szüle­tésének 100 ik évfordulója alkalmá­ból. Február 15. Malonyai Elemér: A szövetkezeti élet. Február 22. Egri Béla: Hasznos tudnivalók. Márciusi. Horváth Erzsébet: Többtermelés a baromfi- és konyhakertészet terén. Március 8. Sebestyén Paula: A nép­iskolai nevelés és a vallásoktatás. Március 15. Özv. dr. Pünköstyné Horváth Margit: A magyar szabadság hajnalán. Március 22. Treer Ilona: A tüdővész. — Az újvárosi elemi iskolában: Február hó 8-án Raf fay Sándor: A mezőgazdasági és mezőrendőri törvények ismertetése. Február 9. Raffayné Horvath Róza: A magyar honfoglalás mondái Feb­ruár 15. Raffiyűé Horváth Róza: Magyarország ásványai. Február 22. Tarlós János: Az utcák történelmi elnevezése. Március 1. Garai János: A többtermelés lehetőségei a törpe- gazdaságban. — Édes anyám 1!! szombaton és vasárnap kerül bemutatásra. — Kaszinó bál. Bonyhádon a pol­gári kaszinó folyó hó 24-én tartotta műsoros farsangi estélyét. Az est megnyitásaként a vegyes kar a „Vi­harban“- c. dalt énekelte szép össz­hangban Mess József karnagy diri gálása mellett. Dr. Schreck Ádám -orvos „Egy fejezet a nő lélektanából orvosi megvilágításban“ cim alatt mélyen járó gondolatokban bővel­kedő felolvasást tartott, amelyet a hallgatóság sok tapssal hálált meg. A kaszinói vegyes kar újabb éneke után megkezdődött a kora hajnali órákig tartó tánc. — Juhvásár Debrecenben. A Ti­szántúli Mezőgazdasági Kamara a juhtenyésztés színvonalának emelése érdekében Debrecenben (rendezendő I. Országos Juhtenyésztési kiáílitásá val kapcsolatban május hó 10—12. díjazással egybekötött tenyész és haszonjuh-állatvásárt rendez. A te­nyészállat- és haszonjub vásáron részt vehet mindenki, aki szándékát a ka­marától kérendő bejelentési ivén már oius hó 15-ig a Tiszántúli Mezőgaz­dasági Kamarához bejelenti. A te­nyészállatvásárra kizárólag tenyész- juhok (törzsek vagy egyes állatok), továbbá hízott ürük jelenthetők be. Ezeken kívül csupán juhászkutyák számára szerveznek külön csoportot. Érdeklődők forduljanak a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarához Debre­cenbe, ahonnan szívesen küldetlek kiállítási tájékoztatót. — Cserkésztisztképző táborok. A Cserkészszövetrég a cserkésztisztek gyakorlati kiképzésére tisztképző tá­borokat állít fel tapasztalt cserkész­tisztek vezetése alatt. Ez állandó tisztképző táborok a közeljövőben nyílnak meg Albrecht kir. herceg és gróf Khuen-Héderváry Károly fő­cserkész birtokain. — Szőlőt keres megvételre, esetleg bérbe egy asztaltársaság Gyünkön, vagy a közvetlen közel­ben, mely nyári kiránduló helynek alkalmas. A terület mennél kisebb, a présház minél csinosabb legyen. Ajánlatokat „K. és T. Gyönk, poste restante“ címre kérnek. — A Mansz. Műkedvelő Társaság | február 1 í műsorában változás állott be, amennyiben technikai okokból a Herczeg vígjátékot le kellett venniük a műsorról. Helyette Góczy István: „A gyüttment“ c. falusi történetét adják elő. Rendezi: Ujságby Gézánó, a szerep'ők pedig: Spielberger Gyű láné, Albers Panna, Janosits Böske, Schneider Elemér és Tntsni Pál. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy az ülőhelyek azámozottak és hogy előre válthatók a Molnár-féle papír- kereskedésben. Az előadás pont fél 9 órakor megkezdődik. — Halastó Börzsönyben. Az újabb időben mindinkább igyekeznek hasz­nosítani azokat a vizailásos területe­ket,, amelyek eddig semmiféle gaz­dasági művelés alatt sem állottak. Nemcsak éleimesési, de pénzügyi és többtermelési szempontból is fontos, hogy ezeken a területeken halasta­vakat létesítenek. E hó 19. én Szé- vald Oszkár vármegyei főjegyző el­nöklete alatt tartott helyszíni tár­gyaláson Börzsönyben engedélyezte a hatóság halastó létesítését, amelyben Hónig Albert földbirtokos faj pontyo­kat fog tenyészteni. — A Bonyhádi Vívó Egylet február 21-én eHte 9 órai kezdetid az Egylet helyiségeiben zártkörű álarcos és jelmezestéiyt rendez. Álarc és jelmez nem kötelező. A legszebb és legere­detibb jelmezek szavazás utján dijat nyernek. Jelmezesek felvonulása 9 óra 15 perckor. Földszinti és erkély­páholyok előjegyezhetők az egylet titkári hivatalánál (a főbírói hivatal ban). Vidéki vendégek megkeresésére a tukári hivatal szállodai elhelyezés­ről is gondoskodik. — Halálosvégű vigyázatlanság. E bó 25 én Bauer Henrik 20 eves györei lakos a .reggeli órákban az állatokat etette,/ majd az itatáshoz szükséges vízért a kúthoz ment. Amint a huzó vederből a vizet az itató vederbe akarta önteni, egészen mélyen hajolt be a kútba, a támasz kodó lába elcsúszott és egyensúlyt vesztve fejjel előre a kútba zuhant. A nagy ijedtségtől* valószínűen kiál­tani Bem tudott és mire fiatal fele­sége és a háznép eltűnését észre­vették megfulladt. A #erencsétlenül járt fiatal házas volt, e hó 19-én.1 volt a lakodalma. — Zene történeti estély Németkéren. Az isáolánkivüli népoktatás kereté ben Németkéren f. nó 25 én rende­zett estén Braun István mágocsi plébános az iskola és nevelés fontos­ságáról tartott előadást. Beszédében felsorolta szülőfaluja, Németkér 40 éves fejlődését. Majd Welsch Károly kántortanitó ismertette a zene és ének fejlődésének történetét, a külön­böző népek zenéjének és énekének fejlődését az ókortól kezdve napjain­kig, megemlékezve azon zenekoltők- ről, kiknek működése korszakalkotó a zene történetében. Az egyes korok zenéjének megvilágítására az alábbi dalokat mutatta be énekkarával: 1. Isten áldd még a magyart. 2. Hiszek egy Istenben ... 3. Chorál: Tantum ergo 1, 2, 3 hangon. 4. Palestrina: Missa brevis Kvrie. 5. Palestrina: •r v i O bone Jesu, Modett. 6. Prä toriul Es ist ein Reis entsprungen. 7. Wi- laert Madrigál: An einem Bächlein. 8. II. Rákóczi Ferenc imája. Győz­hetetlen én . . . 9. Mozart: Ave ve­rum. 10. Beethoven: Die Ebre Got­tes. 11. Volkslied: Ach wie ist’s möglich dan. 12. Mendelssohn: Es fiel ein Reif. 13. Schumann: Schön Rottraat. 14.,Filke: Elslein von Caub. 15. Volkslied: Zw a Sterndlán. 16. Magyar népdalok : Ereszkedik le a felhő. Csak egy kis lány. Madár az ágon. Még azt mondja a retek. 17. Hazádnak rendületlenül. — Végül Frost Péter plébános köszönetét mon­dott az előadóknak s az est a Szózat eléneklésévol befejeződött. — Tisztujitás Aparon és Hanton. Január hó 15 én volt a községi tiszt- újító gyűlés .Aparon, ahol bírónak Eibeck János volt pénztárost, máso­dik bírónak Wóger Józsefet, pénz­tárosnak pedig Schuler Jánost vá­lasztották meg. — Hanton az egész község legnagyobb megelégedésére újból a régi elöljáróságra esett a vá­lasztók bizalma. — Céllövészet a Turulnál. A Szek­szárdi Turul Sport Egylet lövész- szakosztálya f. hó 24 én kezdte meg a főgimnázium tornacsarnokában a miniatűr cáliövő fegyverekkel céllövő gyakorlatait. A céllövő gyakorlatok minden szombaton d. u. 4 órától 7 óráig tartatnak, amelyeken a tagok minél nagyobb számú megjelenését ezúton is kéri a lövész-szakosztály elnöksége. — A tolnai Fortuna-mozgó február 1-én és 2-an szenzációs ünnepi elő­adásokat tart. Vasárnap Melchior de Vogné „Aranysziget“ cimti 6 felvo- násos szerelmi hymnusát mutatja be Nathalie Kowenko és Leon Matbot főszereplésével. Azonkívül „A költő és a soraharag“ cimti 2 felvonásos Harold Lloyd burleszk és a Magyar Híradó 41. száma a legújabb aktuali­tásokkal kerül bemutatásra, míg hétfőn a világsikereket aratott Tbc Cowered Wagon (Honfoglelók) című 12 felvonásos hősköltemény és a Magyar- Híradó legnjabb száma kerül bemutatásra d. u. fél 4, 6 és este fél 9 'órai kezdettel. — Mibe kerül egy szekszárdi bál ? -Megírtuk, hogy a szekszárdi egye­disetek részben jótékonycélra, rész­ben saját bevételeiknek fokozására február havában táncestélyeket ren­deznek. Az estélyek legnagyobb ré­szét az e célra leginkább alkalmas Szekszárd Szálloda nagytermében tartják meg. Az estélyek rendezőinek azonban ugyancsak fő a fejük min­den alkalommal, hogy miképen szo­rítsák a legszűkebb határok közé a kiadásokat, amelyék a legszerényebb számítás mellett is több millió koro­nát tesznek ki. Egyik nemrégen tar­tott táncestély kiadásait alapul véve ma egy táncestély rendezése alkal­mával ezek a kiadások merülnek fel: 1. Táncterem dija 510.000 K, 2. A terem kitakarítása és rendbehozatala 100.000 K. 3. A terem kifütése 300.000 K. 3. Rendőrségi dij 600.000 K. 5. Rendőrségnek külön szoba esetleges kihallgatások lefolytatására 100.000 K. 6. Cigánynak 2,000.000 K, ha a szünóra alatt a tányórozást megengedik. 7. Női és férfi ruhatár céljaira 2 szoba dija 200.000 K. 8. Zeneengedély Pécsről 100.000 K. 9. Meghívókra, vagy plakátokra 300.000 K. 10. A bruttó bevétel 10 százaléka vigalmi adóra. 11. Előre nem látott kiadásokra 200.000 K. Ezek szerint a kiadások az 5 millió koronát meg­haladják 8 most már csak az a kér­dés, hogy a februári mulatságok min- denikének lesz e ugyanennyi bevé­tele is. — Adakozás a népkonyhára. Gőzsy Tjborné 5l/s kgr. hurkát, Haidekker Béláné 2 kgr. zsírt, N. N. 4 liter babot és 3 kgr. hagymát. Wolf Hen- rikné elhalálozása alkalmával gyer­mekei: 1,000 000 K, ifj. Leopold Lajos koszorumeg vá) tás címén 250.000 K, Pongrác János Bndapsst 250.000 K, Leicht Lajos 100.000 K, Martin József adománya 200.000 K. — Letartóztatott dombóvári csaló. A pécsi rendőrség őrizetbe vette So­mogyi Gyula dombóvári születésű 24 éves magánhivatalnokot, egy nyu­galmazott zsidó tanító fiát, aki ha­misított levelekkel egyesektől millió­kat C3alt ki. Somogyi 1918 ban tett érettségit és a Dombóvári Agrárbank Rt-nál kapott alkalmazást. Ott meg­tudta, hogy kikkel áll a bank üz­leti összeköttetésben és azokat akarta megcsalni. Megpróbálkozott Brumann Emil pécsi gyárigazgatónál, akitói Szántó daruvári sörgyári igazgató nevében 1500 dinárt kért, majd a pécsi Tausz-banktól szinte 1500 di­nárt csalt ki Grósz eszéki bankigaz­gató hamisított levelével. 2500 dinárt kért a pécsi Schützer szappan gyár-, tói és nagyobb összeget Griffaton Miklós pécsi hordógyárostól is. So­mogyit a rendőrségtől átszállították a pécsi ügyészségi fogházba. — Édes anyámll! a Világ-moziban. —- Az anya halála után született gyermek. Folyó hó 21-én az aisó- tengelici bérgazdaságban súlyos bete­gen fekvő özv. Pék Józsefoé nevű cselédas8zonyboz hívták dr. Zsig- mond Andor gindlicsaládi körorvost. A beteg, alig hogy az orvos hozzá­érkezett, meghalt. Az áldott állapot ban levő s már elhalt asszonyon az ügyes körorvos műtétet rögtönzött és sikerült neki a gyermeket megmen­teni. Az apátián és anyátlan kis árva fiú neveltetéséről a jótékonyságáról is­mert Wéber Dénesné gondoskodik. — Szabályozták a zenemüvek elő­adási jogát. Zenés kávéházak, ven­déglők, mozgóképszínházak, tánc- t helyiségek, mulatóhelyek stb. tulaj­donosai, bérlői, vagy engedményesei, továbbá alkalmi mulatságok, bálok, ' zenés előadások rendezői a rendel- '» kezésre álló helyiségekben előadásra kerülő zenemüvek előadásához kő te- ' lesek jövőben az előadási jogot meg­felelő díjazás ellenében megváltani. Az egyszeri alkalotnra szóló enge­dély a bál, hangverseny stb. rende­zősége által a rendőri engedély ké­rése alkalmával felmutatandó. A ze­nemüvek előadási jogát cigányzene- karok, illetve az őket alkalmazó he­lyiség tulajdonos előzetesen megálla­pított méltányos általányösszeg elle- dében megszerezhetik. Szekszárd vá­ros területére az előadási jog Hahn Andor nyug. századosnál, a magyar szövegírók, zeneszerzők és zenemű­kiadók szövetkezete kerületi meg- bizottjáná! személyesen, vagy posta • utján váltandó meg. Lakása Pécs, I Városháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom