Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-01-31 / 4. szám

x Végzetes tűz címszerepét játssza Fern Andra, a szekszárdi születésű hires filmdiya, ki most egyik berlini filmgyárnál játszik fényes szerződés­sel. Fern Andrára a szekszárdi mozi­közönség már régóta vár, a mozi vezetősége nem kimélte az anyagi kiadásokat, áldozatok árán is meg­hozatta ezt az egyébként is kiváló filmet. Az előadás másik érdekessége „Ádám és Éva“ c. filmjáték 6 fel­vonásban. Irta és rendezte : Fridrieh Torges. A főszerepet játssza Werner K ranss és Dagnie Servaes. Vasárnap: „A veszedelmes életkor“. Elégia a tavaszról, szerelemről, meg arról, hogy megöregszünk, 7 felvonásban. Rendezte: M. Stahl. Főszereplők: Lewis S. Stonne, Gleo Madison, Edith Robert, Rnth Clifford. Hétfőn: „Erősebb a szerelemnél“ itáliai kaland 8 felvonásban. Főszerepben: Mya May. Csütörtökön: „A fehér pokol“ kanadai történet 6 felvonásban. Fő­szerepben : Belly Lnpsov és Tom Moore. — Hurokra került szédelgő kom munista. A kommnn alatt egy ideig vörösőr parancsnok volt Szekszárdon Otta Jenő, aki később Tolna várme­gyének katonái igazságügyi előadója lett. A kommnn letörése után meg­ugrott Szekszárdról és az ország kü­lönböző helyein szélhámoskodott. Leg­gyakrabban badbiró századosnak adta ki magát, de szerepelt, mint német tengerésztiBzt is, aki büszkén viselte az összes német, bolgár éB török há­borús kitüntetéseket. Később a szerb megszállott területre ment és mikor a törvénytelen pécsi városi rezsim különféle állásokra hirdetett pályá­zatot, Otta Jenő az egyik árvaszéki ülnöki állés elnyeréséért folyamodott és azt irta magáról, hogy ő gyakorló 3gyvéd. Később eltűnt Pécsről, ahol nemrégiben ismét megjelent és állást is kapott a Károlyi-féle épitő válla­latnál. Mivel ismét Bzélhámoskodott, az államrendőrség letartóztatta és meg állapította, hogy a doktori cimet bi torolja, négy Ízben kötött házasságot és hogy büntetett előéletű. A rend őrség most Otta Jenő teljes bünlaj síroménak összeállításán fáradozik. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1925 január 31. — Édes anyám I! I világszenzációul — Az ozorai mészárosok a hús fogyasztási adó csökkentése iránt .érvénnyel fordultak a képviselőtes­tülethez, amely e hó 19 iki rend­kívüli közgyűlésén foglalkozott ezzel tárggyal. Ugyanezen a gyűlésen ha­tározatot hoztak a községi ingatla­nok többtermelésére vonatkozóan is. ' — A szekszárdi vitézi bál alkal mával fel ül fizetések: dr. Éri Már Non 130.000, Vendl István 160.000 Fekete István 140.000, Községi elől járóság Sárpilis 80,000, dr. Illy György, dr. Csányi László, dr. Pólya Antal, Guthy Miklós. Weher János, Grosch József, vitéz Rökk Etele 70 000, vitéz Földváry Béla, Far­kas Imre főmérnök, Miklós Jó­zsef dr., Linka Sándor (őcsény), Zsigmond Ferenc dr. 50 000 kor., N. N., dr. Cs. Pa^pp Jenő, Mutscben- bacher Jenő, dr. Resch Aurél, Ujj Testvérek, dr. Gaal Dezső 40.000, özv. Hámory Antalné, vitéz Tihanyi Szilárd, vitéz Kolozsváry Andor, Környey Ferenc, vitéz Sáray Ferenc, Főglein János, Jankó Ágoston, Edler Lajos, N. N., dr. Sztanó Sándor, Községi elöljáróság Decs 30.000 kor., vitéz Pozsgay János 25.000 kor., ifj. Ivanich Antal, Zvarinyi János, N. N., dr. Kiss Árpád, dr. Kunczer Jenő, N. N. 20.000, N. N. 10.000, N. N., vitéz Dávid János 5000 K. Jegyeiket megváltották: Bonyhád község elöljárósága 200.000, vitéz Kovács Félix, Kussinszky Vik­tor (Paks), Vinkovits nővérek (Szék­szárd), Martin József dr. (Bikád), Szemző István (Fadd), Komlóssy - József, Wolff Arnold, Tolnamegyei I Takarók ós Hitelbank, dr. Leopold Kornél, ifj. Leopold Lajos 100.000, Láng János (Dombóvár), Szüts Fe­renc (Tolna), Elöljáróság Dunaköm- lőd, Schlichterle Lipót (Tabód), vitéz Döme István (Paks), dr. Havpái Sán­dor, dr. órffy Lajos, dr. Orffy Gyula, Mayer Kálmán (Bátaszék), Horváth (Kakasd) 50.000, vitéz Török (Ma- gyarkeszi) 60.000, Kruczler János (Izmény) 40.000, gr. Apponyi Géza, vitéz Sztankovánszky Pál, Bépássy Károly, Szilágyi Béla, Till Lajos (Mórágy), Kocbí Géza (Máza), Bidner Raoul (Máza), Elöljáróság Tolna, vitéz Fejes Pál (Bátaszék), vitéz Lándzsás János (Bátaszék), vitéz Simon József (Bátaszék), Lencsés Ádám (Bátaszék), Schoner Simon (Murga), Gözsy Tibor (Hencse), vitéz Perczel LajoB (Ér- téfay), dr. Drágíts Imre, Dőry László (Nagydorog), Greiner (Keszipuszta), Mayer János, Kiss Gergely (őcsény) 30.000 koronával, melyért hálás kö­szönetét mond a rendezőség. Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére. Irta: Landgraf János és dr. Hankó Béla. Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesü­let könyvkiadó vállalata. Alapára 3'60 K. Megrendelhető a „Pátria“ R.-T. könyvosztályát ól,Budapest, IX., Üllői- ut 25. és kapható minden könyvkeres­kedésben. Ezen szakkönyv a magyar tógazdasági viszonyokban akar tanács­csal, vezetéssel szolgálatára lenni a magyar halasgazdának s mint elő­szavából kitűnik, nagyrészt a halas „kisgazdádnak, akit csonka halter­melő üzem bekapcsolására buzdít, melyben nagy tógazdaságoktól feles számban tenyésztett és azoktól átvett egy- vagy kétnyaras ponty ivadékot, vizállásos és viz alatt tartható terü­letein piacképes áruvá nevelne s az­által egyébként nagyon bizonytalan jövedelmét fokozná. A mü rendsze­res, közérthető, rövid összefoglalása a pontytenyésztéshez szükséges alap­vető ismereteknek. Tárgyalja a ponty szervezetének és életmódjának leírá­sától kezdve a halgazdaság létesíté­sének, előfeltételeinek, építésének, fel­szerelésének és kezelésének módjait, a leggazdaságosabb és legeredménye­sebb tógazdasági üzem megszervezé­sét. Külön fejezetekben vannak ki­dolgozva a halastavak termőerőben való tartására szolgáló eljárások, a természtes és mesterséges, zöld , illetve műtrágyázás jelentősége, a pontyok természetes és művi etetése, a tó­fenék kezelése és termőre hozása és feljavítása, a tógazdasági napló és könyvelés fejezetei, mindmegannyi jelentős tógazdasági munkához való fontos utasítást foglalnak magukban. — Álarcos bál. A dr. Schreck Adám elnök és Knábel Vilmos pa­rancsnok vezetése alatt álló Bony­hádi őnk. Tűzoltó Egylet február 2 án jelmezes estélyt rendez a pro­testáns kör helyiségeiben. — Édes anyám 121 világszenzáció! — A nosztányi kanász fia. „Az obsitos“ operett meséje jutott az eszünkbe, ahogy végig hallgattuk a szekszárdi törvényszéken Schmidt Fülöp bünpörének tárgyalását. A csa­lás miatt többször büntetett derék férfiú, aki közismert munkakerülő is, csavargás közben nemrégiben Nosz- tányba vetődött, ahol egy házban olyan fényképet látott, amelyik na­gyon hasonlított hozzá. Megkérdezte, hogy kié a kép, mire azt a felvilá­gosítást kapta, hogy a fotográfia Pálinkásnak, a nosztrányi pusztai ka­násznak a világháborúban eltűnt Jó­zsef fiát ábrázolja. Schmidt az infor­máció alapján elment PálinkáBékhoz és nagy ürömmel újságolta, hogy ő a tiz évvel ezelőtt eltűnt fiú, akinek most Franciaországban vagyona és nagy malma van. Az idős szülők nagyon megörültek az eltűnt gye­reknek, akinek odaadták a bevonu­láskor otthon hagyott ruháit. Nyolc- százezer koronát is kért Páiinkásék- tól, mert, mint mondá, csak francia pénz van nála. Két nap múlva azon­ban megszökött, mire feljelentették és elrendelték a körözését. A bíró­sági nyo/xiozó levél alapján elfogták és beszállították a szekszárdi fog­házba. A törvényszék csalás miatt két és fél évi fegyházra Ítélte és el­rendelte, hogy mint közveszélyes munkakerülő büntetésének kiállása után dologházaba szállíttassák. — Meglopott vásáros. Koszorú Andrásné sz. Kovács I on a egy ko­csival e hó 27-én este a hőgyészi vásárba indult és a kocsi saroglyá- jába felköttetett egy ládát, amelyben körülbelül 15 millió korona értékű késáru volt. Mikor a kocsi Zombán megállóit, ijedten vette észre, hogy a láda eltűnt. Mivel azon az estén az úgynevezett Sózónái egy agárdi kocsist is megtámadtak, nincs ki­zárva, hogy valaki felkapaszkodott a kocsira és a trappban haladó jármű saroglyájáról a köteleket levágva el­lopta I ládát. A tolvajt a hatóság keresi. — Ellopott iópokrócok. Heimaan Ferenc szekszárdi földmives bejelen­tette | rendőrségen, hogy a napok­ban szántani volt az Éleshegyháton, ahol »hol a kocsiját két lŐpokróccal együtt egy dűlő ut mellett hsgyta. Mikor délben abbahagyta a munkát ós enni akart, meglepetve látta, hogy a 700,000 korona értékű két ló- 1 pokróca a kocsiról hiányzik. A rend- I őrség keresi ^ tolvajt. Csak 2000 koronás válaszbéíyegre válaszolok! TÉGLA. « CSERÉP. . TÖZ8FA. . SZÉK. Ház. A felsőutcán 1 szoba, konyhás, fél ház pincével, kuttal, kerttel, 200. Cl telekkel. Ara 30 millió. Keresek vételre egész kis házat, bárhol a város­ban élethossziglani lakással és eltartással. K 1008 A város középpontján gazdasági ház 300 öl telekkel 1—2 hónapon belül elfoglalható. Ára 130 millió. 556 A városban 1 tanyanélküli nagy pince. Ára 15 millió. • 556 Újvárosban két padlós szoba, 1 konyhás ház. Ára 45 millió. 441 Jobb parászián 1400 öles szőlő nádas ta­nyával, ára 50 millió. 559 Alkalmi vétel. 3 szobás azonnal el­foglalható ház a vasút felé. Ára 70 millió. Az újvárosban 2,szoba-konyhás cseréptetős szép kis ház. Ára 40 millió. 1—2 hónapon belül elfoglalható. 518 A felső utcán 2 szoba-konyhás cseréptetős ház. 1 szoba hamarosan elfoglalható. Ára 42 millió. 560 Lakás. 11 I ■ i. 11 — 1 bútorozott szoba kiadó. I Kiadó egy 2 szobás modern lakás. ! Üzlet. Korcsmát keresek bérbe bárhol —— a Dunántúl. K. 1012 Biztosítások felvétele (tűz, Trlesti Általános Biztosító ólet, jég betörés, szavatossági stb.) a Társaság (Generali) részére. Fischhof Sándor ingatlan- és áruforg. irodája Szekszérd, Br. Augusz Imre-utca 628. e Telefoni IOI. — Súlyos baleset. Szabó Imre dunaföidvári lakos e hó 17-én olyan szerencsétlenül esett az árokba, hogy a balarca megsérült. A súlyosan meg­sebesült embert beszállították a szek­szárdi Ferenc közkórházba. 4— Eltűnt répavágó. A szekszárdi Hangya szövetkezet főüzlete előtt a járdán kiállítva volt répavágó gépet ismeretlen tettes e hó 17-én délután 5 és 6 óra között ellopta. A gépen E. I. betűk és a kecskeméti gépgyár gyárjegye láthatók. Az államrend- őrség nyomoz a tettes után. — Megszurkált békítő. Blochmann János csömöri lakos, gyári mnnkás meglátogatta a Bonyhádon lakó szü­leit és pár napot náluk töltött. Egy reggel, amikor sétálni ment, látta, hogy a Steiner féle üzlet előtt két. férfi verekedett. Hozzájuk ment, hogy elválassza őket, mire egyikük, Léhn Henrik kihúzta a bicskáját és tizen­kétszer helédöfte Blochmannba. A szerencsétlen embert, akinek a feje össze-vissza van szurkáiva és a mell­kasa bal felében nagy mennyiségű vér gyülemlett össze, beszállították a szekszárdi Ferenc közkórház sebé­szeti osztályára. , N — A Színházi Élet nj száma még a szokottnál is szenzációsabb. Gyö­nyörű képek, premierbeszámolók, riportok, rovélla, vicclap, nagy vidéki rovat. Film, sport, autó, divat, zene, képzőművészet, szépségápolás rova­tok szicesen és érdekesen váltakoz­nak. Darabmelléklet Madách Imre- „Mózes“ cimü tragédiája. Három oldalas kotta melléklet. Egy szám ára 8000 korona, negyedévi előfize­tés 80.000 korona. Kiadóhivatal i Budapest, Erzsébet-körut 29. — Házi cselédek bejelentése. A m. kir. államrendőrség szekszárdi kapitánysága közhírré teszi, hogy a házi és gazdasági cselédek bejelen­tése alkalmával az alkalmazott cse­léd , illetve munkakönyvé is felmu­tatandó annál is inkább, mert abba a be- és kilépés ideje a hatóság ré­széről is bejegyeztetik. — Eltörte a karját. Hepp Mihály esztergályos, szekszárdi lakos 14 éves József nevű fia f. hó 22-éa az eszterga asztal mellett fogialatosko- hott, amikor egy észrevétlen pilla­natban az eszterga kereke karját: elkapta es eltörte A kis fiút sérü­lésével a Ferenc közkóiházba szállí­tották. — A Pesti Tőzsde uj száma a hitelválsággal foglalkozik és a lapban Pásztor Miksa fejti ki a Pénzintézeti Központ álláspontját. A nyugdíj- valorizációval kapcsolatos cikkek miatt minden nyugdíjasnak el kell olvasni a Pesti Tőzsde uj számát. Az összes fővárosi kölceönkötvények sorsáról és ngy ezeknek, mint | hadi- kölcsönöknek és zálogleveleknek a külföldi valorizálásáról szenzációs és eredeti információk számolnak he. Me^kesdte a P» sti Tőzsde uj regény-, sorozatát „Nagy kalmárok a XIX. században“ címmel, Balassa Imre tollából. Az első regény a Heller- házról szól. A Hitelfa, Ofa tranzak­ciója, a Forests, Rima, Vasntforgalmi,. Nova, Városi Bank és még egész sereg küszöbönálló tranzakción kívül a bankok nagy osztalékemeléséról is érdekes cikket ir a Pesti Tőzsde, amely a szokottnál színesebb Arn­es Autótőzsdét;, továbbá Vidéki hitel­életet közöl nj számában. Ára 5000 K. Értesítés. Kossuth Lajos u'ca 8. szám alatt romfogásos ebédkosztot adok. Uraknak és segédeknek kívá­natra külön terítek. ]2l

Next

/
Oldalképek
Tartalom