Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-11-04 / 45. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1922 november 4. i Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetet­len leányunk elhunyta alkalmá­ból szives részvétükkel, vala­mint koszorú és csokor küldé­sével fájdalmunkat enyhíteni kegyesek voltak, ezúton fejez­zük ki hálás köszönetttnket. Szekszárd, 1922 nov. 2. _ Steininger Lajos és családja. I 1000 holdas tériét Hevesmegyében, Párád fürdő közelé­ben, 12 évre, igen kedvező feltételek mellett kivehető. Bővebbet a Piac nál Szekszárdon. 9 # 9 * 9 * « 9 « • 9 9 Meghívó. / A Dunoföldüőri Járási Takarék és Hitelbank $ 10 cséptögomltora használt, de jó állapotban, megvehető a Piao-nál Szekszárdon. Megvételre keresek egy 1000 mm. magányos cséplfiszekrényt. Ar és gyári megjelölést kér WeiQOl Henrik, Dunaszentgyörgy. Gépírásban és könyvvitelben jártas tisztviselőt (nőt) azonnali belépésre keresünk, írásbeli ajánlatot kérünk. Szekszárdi Takarékpénztár. Weber Dénes f.-tengelici bér­gazdaságában Prof. Woltmann- féle vetőmag­burgonya eladó. Keresek megvételre régi hosszú arany«™) láncot magas árért. Ugyancsak nálam eladó egy 12 személyes ezüst evőeszköz teljesen uj álla­potban. Szabó Kálmán órás, ékszerész és látszerész Szekszárd, Széchsnyi-utca, a Mayer-féle vas­kereskedéssel szemben. nimm cséplöáarnitura 720 q, hátul zsákolós, duplatisztitós. uj szíjazatta], jó üzemképes gép eladó. Kelemen Sándor Büssti, Somogy m. FOGORVOS Specialista log- és KOVÁCS J szájbetegségeknél. IVUVMUO i. Értesíti a n. é. közönséget, hogy minden a fogorvosi szakmába tartozó műtétet eszközöl. Fogtömések a legjobb anyagokból. Készít: { fogsorokat, aranykoronákat, hidakat. Fog- I tisztítás, foghúzás. — Rendel: reggel 8-tól I este 6-ig. — Lakása : Arany János-utca 180. mint részvénytársaság — M. kir. állami jegyintézet mellékhelye — Dunaföldváron, 1922^ évi november hó 12-én d. e. li órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t. részvényesek az alapszabályok 21. §-ára való figyelmeztetéssel tisztelettel meghivatnak. A rendkívüli közgyűlés tárgysorozata: 1. Közgyűlési jegyző és 2 részvényes megválasztása a jegy­zőkönyv hitelesítésére. 2. Az igazgatóság és felügyelőbizottságnak együttes indítványa az alaptőke felemelése iránt. 3. Az alap­szabályok szükségszerű módosítása. Dunaföldvár, 1922. évi október hó 25. Az igazgatóság. 9 ff 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 SJL W s 9 9 ff 9 $ Mindenki vásárolhat a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termeld ás értékesíti Szövetkezete szekszárdi fiókjánál Garay-tér, dr. NUUer-féle házkan. A megrendelt árúkat házhoz szállítják. Állandóan kaphatók mindennemű élelmiszerek, fűszerek, csemege- és gyarmatáruk, asztali és pecsenye-borok, ösz- szes égetett szeszes italok, rumok és likőrök. Sajtfélék. Hollandi kristálycukor. — Garantálják a legjobb árúkat és a legszolidabb kiszolgálást. Hangya Szövetkezel, Szekszárd. Ajánld Mindenféle gazdasági és háztartási cikkeket, Textil-, bőr- és vasárukat, Összes gyarmatárukat, lisztet, sót stb., Benzint, petróleumot és különféle olajokat Nagyban és kicsinyben Legolcsóbb árakon Hangya Szövetkezet, Szekszárd. Telefon: főtizlet 17, iroda 106. Táviratcím: Hangya. Nagymányoki bányatelepi étkezőnk vezetésére keresünk jól főző Intelligens gyermektelen úrinál, lehetőleg hadiözvegyet. — Illető állandó existenciát és megélhetést biz­tosíthat magának. — Érdeklődők jelentkezzenek nevezett bányaigazgató­ságnál, hol bővebb felvilágosítást is nyerhetnek. Esztergom—Szászvári Kőszénbánya Rt. Bányaigazgatósága Nagymányokon. A gimnáziummal szemben. „FüTURr a Magyar Szövetkezeti Köz- KaabnaMMil pontok Áruforgalmi R.-Társ. IZBrSZOiD TOLNA VARMEGYEI Telefon: 20. szám. = KIRENDELTSÉGE = Táv. cím: Futura. Vesz és elad mindenféle mezőgazdasági terméket és szállítja az összes mezőgazdasághoz szükséges cikkeket, olajokat, benzint, zsákokat, rézgálicot stb. I Egy teljesen uj, csak egy idényben I használt raptötarnltun • 3 5 millióért eladó a Piaoválla« latnál Szekszárd, Bezerédj u. 15, Az ár november 3-ig érvényes! Nutschenbacher Ödön és Fia tüzeld- és építési anyag kereskedők cementdnigydra és siremlÉkeh raktára, Szekszárd. Eredeti SINGER-varróM házi és ipari célokra kizárólag] Róth Sándor Szekszárd Garay téri üzletében kaphatók,, Tűk, alkatrészek varrógép-, kerékpár- és grammofonhoz. Javítások olcsón és szakszerűen. Használt varrógép, kerékpár és beszélőgép megvétetik. tesi bursonya télire eltehető minden mennyiségben kapható. Cslzl és Löeser burgonyakereskedők Kaposvár, Gróf Tisza, István-u. 13. Telefon: 4—45. ZSOLDOS , TANINTÉZET Budapest, VII, Dohány-utca 84. Telefon: József 124—47. a leglobban készít éld magánvlzsgákra. FOG­MŰTERME MAUTNER GMA Szekszárd, Szekszárd-szállé meUetL Telefon: 107. vásá rólunk­mübecsü festményeket, antique bútort, porcé liánt s minden más régiségét. Meghívásra személyesen jövünk. Pap J. és I. Budapest IV, Régiposta-tu 5. Telefon 166—56. Legmagasabb Urban Elsőrendű F0TÓ- SZEHET POROSZ háztartási, ipari és mező gazdasági célokra a felső­sziléziai Hohenlohebányák Max, Georg, Oheim, Fanny stb. tárnáiból azonnal á leg­olcsóbb árban szállít bár­mely vidéki állomásra is WER HERMÁIM szénnagykereskedő, a porosz Hohenlohe-bínyák vezérképvtáfriője Budapest V, lipőt-Korul 16. Telefon: 25-62, 112-69, 165-80. zonaoRA megvételre kerestetik. Cím a kiadóban. Molnár-féle nyomdai müintézet és szab. iróaizatgyár rt. nyomás*, Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom