Tolnamegyei Közlöny, 1916 (44. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-30 / 31. szám

4 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1916. Julius 30. — Halálozások. Barabás György nyug. szekszárdi távirdai vonalőr életének 75 ik évében elhunyt. Múlt vasárnap temették el. Id. paruséci Megyercsy Béla faddi nyug. ref. lelkész hosszas szenvedés után, életének 70-ik évében folyó évi julius hó 21-én este 6 órakor Tolnán elhunyt. Holttestét múlt vasárnap Faddra szállították és ott helyezték örök nyugalomra. Gyászolják : neje szül. Csók Mária, Béla, Andor, Kázmér és Kálmán fiai ; Vida Lajos és neje Csók Juliánná, özv. Csók Lajosné szül. Ferenczy Katalin, özv. Győré Istvánná szül. Csók Janka, Csók István festőművész és neje szül. Nagy Juliska, Győré Pál és neje szül.\ Csók Ida sógorai és sógornői, özv. gálán thai Fekete Lajosné szül. P. MegyercBy Ida, P. Megyercsy Géza testvérei. — Az uj tizkoronások. Újból aktuálissá vált a régi vicc, mely minden uj bankjegy ki­bocsátásakor felujul: — Hogyan uj tizkoronásod van? — Igen. Nézd meg, szép? — Nagyon szép. De kérlek most mutass egy régit, .-mert még olyant sem láttam. Ahova megyünk, ahova lépünk, mindenütt akad egy naiv, aki azt hiszi, hogy mások még nem ismerik ezt az élcet, melyet ő a legutóbbi bankjegy kibocsátáskor hallott a kávéházban, korzón, korcsmában, moziban, fürdőben, minde­nütt ez a vicc fog kisérni bennünket, mint a bánat felhője. Az Osztrák-Magyar bank tiz koronára szóló 1915. évi január hó 2-áról keltezett bankjegyé­nek kibocsátását 1916. évi julius 24 én kezdte meg. A most forgalomban levő bankjegyek be­vonásáról a bank külön hirdetményben fogja értesiteni a közönséget. Az uj bankjegy föszine kék. Bal és jobb sarkán egy tizes szám látható, majd következik a magyar jegyszöveg. A jegy­szövegtől balra eszményi fiú fej disziti a bank­jegyet. Tehát egy olyan bankjegyünk , is lesz, melyet nem asszony képe díszít.... Talán a háború hatása ez is. A német jegyoldalnak teljesen nyomással ellátott részén középütt a német jegyszöveg ol­vasható a bank cégjegyzésével. — Természetesen van rajta sok mindeníélle cifraság, rajz, címek és sas, hogy minél nehezebben lehessen utánozni, de rajta vaa még külön is, hogy nem szabad utánozni. Hogy senki se tévedjen, nagy tizes számok vannak rányomva és nyolc különféle nyelven is a tiz korona. Körülbelül igy néznek ki az uj bankjegyek, melyeknek leírását azért közöltük ily pontosan, hogy akinek nem lesz módja bennük gyönyörködj a leirásból ismerje meg. — Az Érdekes Újság Háborús Albumá­nak Tin ik sorozata most jelent meg. A 12 mélynyomásu, gyönyörű mülapból álló sorozat ára diszes fedőtokkal együtt az Érdekes Újság fizetői és példányonkint vásárlói részére szállí­tással együtt 2 korona bolti ára 3 korona. — Becsapott bátaszéki család. A fővárosi rendőrség letartóztatta Fellner Miksa 54 éves, zágrábi ügynököt, aki orvos-doktornak adta ki magát és számos csalást követett el. A sok csa­lás között szerepel egy bátaszéki eset is. — A nevezett szélhámos múlt év december havában Budapestre jött, hogy rézgálicot vásároljon. — A vonaton megismerkedett egy fiatalemberrel, aki elmondotta, hogy jó üzlet lenne katona- szabaditással foglalkozni, — Az illető elbeszélte, hogy ő épen Bátaszékre való, ahol sok gazdag ember lakik, aki szívesen fizetne, ha hozzátartozó­ját kiszabadíthatná. Az ismeretlentől megtudta, hogy Bátaszéken többek között egy Klósz nevű gazdag család lakik. Erre leutazott Bátaszékre és mikor megtudta, hogy Klószék valóban gaz­dagok, levelet irt Klószné címére. Az asszonynak szóló levelet férje nevében irta. — A levél arról szólt, hogy a férj jobbkezén megsebesült és óvatosan célzást tett arra, hogy öncsonkítást kö­vetett el, de tudatta azt a szomorú hirt is, hogy baj van, mert rájöttek a dologra és arra kérte fi feleségét, hogy Budapesten keresse fel századosának öccsét, Mayer Károly dr. orvost, a ki a Palace-szállóban lakik. Az majd jő pénzért a dolgot eligazítja. Klószné abban a hitben, hogy a levelet valóban férje íratta, Budapestre ment és a Palace szállóban ötezer korona honoráriumot adott át Mayer Károly dr.-nak, aki nem volt más, -mint Fellner Miksa. Az álervos előadta Klósznénak, hogy az öncsonkítást átalakítja úgy, hogy az fegyver által okozott sebnek tűnik majd fal. Hasonló -szélhámosságai végre is rendőrkézre juttatták a csaló áldoktort. — Tüzesetek. A tengelici szőlőhegyen f., hó 12-én d. u. 4 órakor Farkas József udvarában tűz támadt és leégett a sertéséi, meg a félszer. ▲ szél átvitte a lángókat Kalmár András és Máté János házaira, melyek Szintén leégtek. — Folyó |hó 21 én Pakson kigyulladt Scbukkeít János háza, ;melytői Müller Adám háza is tüzet fogott. _________________ IRODALOM. — Az ,,Ország-Yilág“ 1916. évi 29. száma a következő érdekes tartalommal jelent meg. Szöveg: Haug Béla: Végre mégis (regény), Kersék János: Nyár a Strypa meniéu, Markó Miklós : A győzelmes lisszai csata, Mácza János: Élet, Móra László': Anyám, Dr. L. P.-né : Egy seb, amely gyógyit^ Vályán Etelka: Ébredés, Varga Gyula: Ifjú óriás, Schmidt Mária : Múlik az idő, Kitüntetett magyar művészek, stb. Ren­des rovatok : Sport, ,Sakk stb. — Képek : Nyári hangulat, A kastély parkjában, Kettesben, Érett gyümölcsök, Szegény emberek nyaralása, Fürdő­élet a Balatonban. Fürdés az esti órákban, Leá­nyok fürdése a Balatonban, Zwarg József mű­ugrásai 12 méter magasból a Császár-fürdő uszodájában (két kép), Tegetthoff Vilmos, Lloyd George, A génuai herceg, Az orgyilkos monte­negrói miniszter, Kerényi Hermin, Kovács Mar­git, Tihanyi Vilmos stb. — Az „Ország-Világ“ előfizetési ára egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 5 korona. Egyes szám ára 50 fillér. Kiadóhivatal : Budapest, V. kér., Hold­utca 7. szám. — A Magyarország“ a háború kitörése óta a legtökéletesebb és legfrissebb tudósításokat nyújtja a világháború eseményeiről és minden túlzást elkerülve tárgyilagosan tájékoztatja a ma­gyar közönséget Európa nagy válságáról és a harctéri eseményekről. A „Magyarország“ a kül­földi semleges középpontokban állandó tndósitókat tart • ezek segítségével mindig elsőnek közli a legfrisebb hireket, amellett a lap tartalma igen élénk és változatos. A „Magyarország“ állandóan foglalkozik a magyar történelem nagy eseményei­vel s a ferditőkkel és a homályositókkal szemben mindenütt földeríti a nemzet napfényes igazságát. Hasonlitatlan erővel visszaverte a Rákóczi szent emléke ellen intézett merényletet; egymásután közöl még eddig ismeretlen, érdekesebbnél érde­kesebb emlékiratokat, dokumentumokat a négyven- nyoleadik-negyvenkilencediki nagy időkből. A „Magyarország“ irodalmi része is magas szín­vonalú és nemzeti. Tárcáit —; élükön Tömörkény Istvánnal és Krúdy Gyulával — a legjobb ma­gyar írók írják. Krúdy Gyula minden vasárnap „Pesti levelet“ ir. A „Magyarország“ regény- rovata egymástán adja jó magyar forditásban a legérdekesebb uj, külföldi regényeket. A „Magyar- ország“ úgy háborús hir szolgálatának megbíz­hatóságával, mint egyéb közleményeinek magas nívója és érdekessége révén, mind pedig a lap szerencsés megjelenési ide folytán a legolvasot­tabb és legnépszerűbb magyar napilap. Előfizetési ára negyedévre 8 korona, félévre 16 korona, egész évre 32 korona. Szerkesztőség és kiadó­hivatal Budapest, YI. Teréz-körut 22. sz. Lapkiadó : Molnár Mór. Eladó bor. 2 hektoliter jó minőségű 2 éves siller­bor eladó Simon Sándornál Szekszárdon Bezerédj-utca 19. szám alatt. A Pozsonyi Kereskedelmi ét Iparkamaré- tói feltartott nyilvános, három évfolyama = Pozsonyban, s Érettségi vizsgálat. Allánközv. lateraátus Értesült kívánatra UM az Igazgatónál). Fogorvos. Kovács i. Specialista fog- és szájbetegségeknél. Készít arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cement- és email-töméseket, Arany, platina és por­cellán koronákat és hidakat. Kautschuk és arany lemezre műfogakat és szájpadlás nél­küli fogakat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Műfogak és javítások szükség esetén 24 órán belül készíttetnek. Lakás i a gimnáziummal szambán. Tanuló és munkásleány felvétetik a nOUlAn-flle mainiézet r.-í.-nai Szekszáráop. • •• \99 "VILAS' MOZGÓKÉP-SZÍNHÁZ, SZEKSZÄRD. Szombat—vasárnap julius 29 és 30-án Az úszó vulkán. Kaland az óceánon 3 felvonásban. FSldl paradicsom. Vígjáték 3 felvonásban. A balti flotta. Látványos. Hálós kapitány. Mulattató. Előadások kezdete: szombat este */*7 és pont */*IO órakor, vasárnap délután pont fél 3 órától folytatólagosan; utolsó előadás este J/a 10 órakor« Bérletszelvények érvényesek. Katonáknak kedvezményes helyárak. • ••* " Rovás Vezércikk Világháború a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel Közgazdasági rovat Napihirek naponkénti szenzációi az AZ ÚJSÁG POLITIKAI NAPILAPNAK. Vasárnaponként két közkedveltségü mellék­letet ád az „Az Újság.* Egyik: „Az Asszony­nak“, a másik a: „A Gyermekeknek“. KOK* Aki a világháborúról és egyáltalá­ban minden eseményről, színházról, művészetről, irodalomról bőven és megbízhatóan óhajt egy kitünően megszerkesztett napilap keretében érte­sülni, fizesse elő az „Az Ujság“-ot. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hónapra K 2'80 # Félévre . K 16'— Negyedévre . K 8 — # Egy évre K 32'— Megrendelési cím: Az Újság kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóczi-ut 54 Kénmáj és Hypermangáli ______szőlő permetezésre!______ Me ntőszekrények teljes felszereléssel. 2150/1914. sz. m. kir. belügyminiszteri rendelet sze­rint minden gazdának kötelessége gőzcsép.őjét, járgá­nyát mentőszekrénnyel ellátni; ez indított arra, hogy mentőszekrényekben és azok kiegészítésére szolgáló cikkekbe, óriási raktárt létesítsek. 'Tolna vármegye: központján lévén, igy ezeknek beszerzését a t. gazda-1 közönségnek megkönnyitem. Fertőtlenítő gazdaságok részére: Lysoform, cárból,; bacillot, lysol. Házi szükségleti eikkek: Görög és kocsimosó szivacs1 flófir kendő, keztyü, fflrdőkálapok, fésű, hajiü, rah«-' és kalapkefék, fog és szájápolási cikkek, Gummiáfik: .Sérvkötő, haskötő, gummiharisnya. Illatszerek és szappanok: a legjobb francia, angol,' német és hazai gyártmányokban. Cipőkrém: Fekete, sárga, fehér és szürke. Fényképészeti sikkek amatőr és fényképészek résiére. Gamy drogéria szekszfim. Telefon 64. Telefon 64. KiAnméj én Hypermangáli wőlő permeteacénre I Ssekszárd, 1916. Molnár-féle Nyomdai Műintézet és Szab. Iróalzatgyár Részvény társaság nyomása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom