Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-03-08 / 10. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 7 1906. március 8 Burkovics Lenke, Verling Teréz, Gravencz Ka- tiea, vara<iy Margit, Doszpod Annus, Smekál Katica, Stirszky Lenke és Teréz, Morvay Annus, Nahm Katica, Farkas Teréz, Vitz Teréz, Jelen- esik Erzsi,^ Bereth Maris és Katica, Főglein Boris, Kovács Maris és Katica, Farkas Erzsi, Pelcer Magdolna, Czerna Annus, Steiner Ilonka, Rizner Annus és Katica, Pettrits Annus és Maris, Fojdl Annus, Matics Boriska, Gottvald Maris stb. Ez alkalommal jegyeiket megváltották, illetőleg felulfizettek : Stern Árpád és Sághy Mihály 2—2 kor., Fekete Ágoston, Tenczlinger Lajos, Rein­hardt György, Bajor Rezső, Buday János, Tan- tos Gyula, Fojdl Ferenc és Mátics János 1—1 kor., Szekeres István 50 f., Vass Antal 40 f. és Ratinland József 20 fillért; fogadják ezúttal is az egyesület nevében igaz köszönetünket. — A zombai r kath. olvasókör f. évi feb­ruár 24-én zártkörű táncmulatságot rendezett, amely szén anyagi eredménnyel s kitűnő han­gulatban folyt le. A szépen földiszitett táncter- met dacára a csúnya időnek — mégis zsú­folásig megtöltötte a helybeli közönség. A pá­rok vígan járták a táncot s a kedélyes mulat­ság a reggeli órákban ért véget. Felülfizettek : Razgha Lajos, Polónyi János, dr. Kapp Viktor, Lunova. János, Steib Mihály, Paulay Kornél, Ra­dies Gábor, Schök József 2 — 2 K., Schlehta Károly, Hochsteiger József, Schneider Péter, Valtnar Ignác, Jung Keresztély és családja V—I II Kromer József, Bruskbacher Márton, Heigl Jenő, Mirth Sándor, Fábrics Gyula. Bruskman András, Tilrnan András 50—50 fill., Weder Mildés 40 fill. A felülfizetőknek ez utón mond köszönetét a rendezőség. — Az ozorai rom. kath. legényegylet febr. hó 25-én fényesen sikerült műkedvelői szini- előadást tartott, mely alkalommal a nagyven­déglő nagyterme zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel. Színre került Géczy «Gyimesi vad­virág» c. népszínműve, melynek szerepeit a szebbnél-szebb ruhákba öltözött szereplők pá­ratlan ügyességgel, biztos tudással jelenítették meg, a miért a nagyszámú közönség lelkes éljenzés és tapssal jutalmazta őket. Különösen szép és meglepő volt Schneider Annuska k. a. és Havasi Gyula énekes játéka. Előbbi az ül­dözött vadvirág, utóbbi a féktelenkedő Gyuri szerepét játszotta, melybe meglepő harmóniával vegyült «Mária» történetét játszó Bónás Giziké k. a. játéka. A főeseménnyel összefüggő mellék­cselekmények szereplői is kitünően megállták helyöket; különösen a házsártos, rosszakaratú asszonyokat megjelenítő hölgyszereplők és a mindig részeges harangozót, s ennek fiát játszó Hamar Lajos és Kovács György urak érdemel­nek nagy dicséretet. Az előadás anyagilag is kiválóan szép eredményt ért el, a minőre idősebb tagok sem emlékeznek, összes bevétel 242 korona 60 fillér volt. Felülfizettek : Gyérei Richárd 10* K, Pintér Károly 4 K, özv. Farnek Kálmánné 2 K, dr. Parraghy Vilpiós, Dely Gyula, Gosztola Mariska 1 — 1 K, N. N. 60 fillér, N. N. 40 fillér. Fogadják érte a nemesszivü pártolók az egylet köszönetét. De elismerés illeti Ozora nagyközség ujjonan megválasztott elöljáróságát is, melynek köszön­hető, hogy semmiféle incidens nem zavarta meg a társaság jókedvét s a legnagyobb rend ural­kodott mindvégig, a mi még Ozorán nem tör­tént soha. Rend kell Ozorára, s ezt az uj elöl­járóság, úgy látszik, tud teremteni. EGYLETEK és TÁRSULATOK. — A dombóvári Szinpártoló Egyesület, f. hó 1-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyet Döry Hugó elnök nyitott meg évi jelen­tésének előterjesztésével. A közgyűlés a tevé­keny elnöknek jegyzőkönyvi köszönetét szava­zott. A közgyűlés beható eszmecsere után el­határozta, hogy amortizációs kölcsönnel fel- éppitteti az arénát. A megüresesedett helyre választmányi tagul Márki Bélát választotta meg. A zárszámadások átvizsgálásával Haber- féld Béla és Elszász Ottó bízattak meg, akik a könyveket a legnagyobb rendben találták és jegyzőkönyvi köszönet indítványoztak Gsery Kálmán pénztárosnak. A közgyűlés az indít­ványt egyhangúlag elfogadta. — Megalakult hegyközség. A szekszárdi jobbremetei hegyközséget múlt vasárnap tartott gyűlésben dr. Hirling Ádám polgármester el­nöklése alatt megalakították az érdekelt szőlő- birtokosok. Hegyközségi biró lett: Simon Gyula, Il-od biró: Békés Mihály, jegyző: Gziráky Ferenc, pénztárnok: Debulay Imre. Választot­tak még 12 választmányi tagot is. — Az ala­kulásról felvett jegyzőkönyvet jóváhagyás vé­gett beterjesztették Tolnavármegye törvényható­sági bizottságához. — Itt említjük meg, hogy a Benedek völgyi és előhegyi szőlőbirtokosok még a folyó hónapban szintén hegyközséget alakítanak. — A bonyhádi önkéntes tűzoltó egyesület folyó hó 4-én tartott XII-ik évi rendes közgyű­lését, melynek legfontosabb tárgya Kesztyűs István buzgón működő főparancsnoknak és Brandeisz Ferenc érdemes parancsnoknak le­mondása volt, a közgyűlés a lemondást sajná­lattal vette tudomásul, eddigi kiváló és eredmé­nyes működésüket jegyzőkönyvileg megörökí­tette és állásuknak tiszteleti címen való fentar- tására felkérte őket. Az uj megüresedett főparancsnoki állásra úgy a választmány mint a közgyűlés Csik József gőzmalomtulajdonost nagy lelkesedéssel egyhandulag választotta meg, parancsnoknak pedig Reinvald István eddigi alparancsnokot ki régi derék tagja a tűzoltó­ságnak. A közgyűlés után mintegy 60 tagú küldöttség a tűzoltó tisztikara élükön Marhau- ser Imre elnökkel Csik Józsefnél lakásán tisz­telgett, az elnök lendületes beszédben kétáe fel a megválasztottat úgy az egyesület és a nagy- közönség érdekében, mint e megtisztelő állásra hivatottat, az üdvös ügy érdekében is vállalja el az intézmény vezetését. Csik József, ki a közgyűlés határozata előtti felkérésekre — hi­vatkozva, különben is sok tekintetbe igénybe vett közszereplésére és sokoldalú elfoglaltságára vonakodott a főparancsnokság megtisztelő kö­telezettségének átvételétől, még is a jelenvoltak igaz örömére a küldöttség szónokához intézett meleg válaszában kiemelte, hogy bár minden­koron kedves kötelességnek tartja a közügyek­ért lelkesülni és szerény tehetségéhez képest bárminemű áldozatot hozni — ezúttal azt hiszi oly felelősség terhes, hivatást kellene elvállalnia, minek éppen sokoldalú elfoglaltsága miatt alig ha tudna úgy megfelelni, mint azt a kötelesség érzete diktálja; de midőn a megtisztelő biza­lomnak ily impozáns kifejezését látja, ember­baráti kötelesség tudását óhajtja dokumentálni mikor barátainak és ösmerőseinek kívánságait teljesiti a felajánlott állást elfogadja, a megújuló éljenzés csillapultával üdvözli a gárdát, kéri legyenek minden tekintetben segítségére, hogy egyesült erővel e szép hivatást betöltő egylet a hozzá fűzött emberbaráti várakozásnak di­csőül megfeleljen. Az uj parancsnok mielőtt átvenné a tűzoltóság vezetését, Budapesten a parancsnoksági tanfolyamot óhajtja végezni. IRODALOM. — «Színház és Élet» színművészeti hetilap e héten Medgyaszay Vilma művészetének ismer­tetésével folytatja szinész-életrajzainak érdekes j-sorozatát. A tartalmas számból kiemeljük a i következő cikkeket: Megint Ruszt József. A i szinészegyesület alapszabályai. Prielle Koinéli- I áról. Színházi hét. Bohém mesék. Faragó Jenő I folytatja szenzációs színházi regényét: a sóhajok j folyosóját. A lap folytatólag közli országos I szépségversenyének mai állását. A «Színház és Élet» előfizetési ára negyedévre 3 K. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és kiadó- hivatal Budapest, Baross-utca 59. T Á N Ü G Y. Körőzvény. A nagyméltóságu m. kir. vallás- és köz- I oktatásügyi miniszternek folyó évi február hö I 29-án 14.371 sz. a. kelt közrendelete értelmében i tudomás és alkalmazkodás végett értesítem az iskolaszéki elnököket, hogy a szőlő- és bor- gazdasági tanfolyamra felveendő tanítóknak osztályai, ha a tanfolyam alatt helyettes ál­tal elláthatók nem volnának, ezen időre szabadságolandók. Szekszárd, 1906 március 4-én..J; Tihanyi Domokos kir. tanácsos, tanfelügyelő. — Kiss István Ózsákra kinevezett tanító helyére az őcsényi r. kath. iskolához Simrák Károly Ózdról, Baranyamegyéből választatott be. — Hamulyákné Jablonkai Katalin dombó­vári áll. tanítónő 100 korona korpétléka ki- utalványoztatott. KÖZGAZDASÁG. 21364 sz. 1906. Hirdetés. Nagyobb önálló szőlőbirtokosok vagy gazda­tisztjeink számára rendezendő borkezelési tan­folyamról. Az okszerű pincekezelésre vonatkozó is­meretek terjesztése végett, a budapesti egyéves pincemesteri tanfolyammal kapcsolatosan na­gyobb önálló szőlőbirtokosok vagy gazdatiszt­jeik számára időleges borkezelési tanfolyam fog tartatni. 1. Ezen tanfolyam célja az, hogy nagyobb önálló bortermelők vagy gazdatisztjeik a leg­szükségesebb elméleti és gyakorlati borkezelési ismereteket elsajátítsák. 2. A borkezelési tanfolyam két hétre ter­jed- és Budofokon a pincemesteri tanfolyam helyiségeiben fog megtartatni. 3. Ezen tanfolyam 1906. évi március 12-től 24-ig terjedő időben, naponkint délután tarta* tik meg. 4. A tanfolyamra való felvétel végett a folyamodó nevének lakhelyének és foglalkozá­sának közlése mellett, közvetlenül a pincemes­teri tanfolyam igazgatóságához kell fordulni, hol a jelentkezés sorrendjében történik a felvétel. Kelt Budapesten, 1906 február hóban. M. kir. földmivelésügyi minister megbízá­sából közhírré teszi: Sass László vm közgazdasági előadó. — Az országos tenyészállat vásár bíráló­bizottsága az elmúlt szombaton befejezte mun­káját s a dijakat odaítélte a kiállítóknak. A berni simenthali csoportban I. dijat nyert özv. Döry Vilmosné, III. dijat pedig Bernrieder József TÖRVÉNYKEZÉS. A szekszárdi kir. törvényszéknél főtárgyalásra kitűzött bűnügyek: 1906. évi márolns hó 13-án. Farkas József és két társa ellen, okirat- hamisitás miatt. 1906. évi márolns hó 15-én Weigand András ellen, hatóság elleni erőszak miatt. Baráth János ellen gondatlanságból oko­zott emberölés miatt. Kollai János ellen, súlyos testi sértés miatt. Hirschinger Borbála ellen, okirat hami­sítás miatt. Hermann János ellen, okirat hamisítás miatt. A szekszárdi anyakönyvi hivatal értesítése I yt 6 évi március hó 1-től 7-ig. Született 5 gyermek, 1 fiú és 4 leány. Házasságot kötött: Golubic Anal — Gutái Katalinnal. Meghaltak: Kovács Jolán 21 éves, özv. László Györgyné Reizin- ger Agotha 81 éves, Néméth Pál 62 éves, Sárosi Pál 46 éves, Ivánics János 72 éves. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. M. E. Sárszentlörinc. Tudósítását köszönjük. Legyen szives egyébről is lapunkat értesiteni. V. Á. Dunaföldvár. Múlt számunkra már későn érkezet* s igy csak most hozhatjuk. Múltkori üzenetünk másnak szólt Üdvözlet. K. K. Tolna. Minél gyakrabban legyen szerencsénk. Köszönet a tudósításért. Cs. G. Báta. Megkaptuk. Fogadd köszönetemet. Eladó bikák. Az ózsáki gazdaságban 8 drb. l1/*—lVg éves simentbali bonyhádi tenyészbika eladó, venni szándékozók forduljanak az intézőséghez Ozsák-p., posta Szekszár

Next

/
Oldalképek
Tartalom